Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2014
PDF 1407k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ XI  : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 222  : Γενική Γραμματεία

1.    Το Κοινοβούλιο επικουρείται από Γενικό Γραμματέα, που διορίζεται από το Προεδρείο.

Ο Γενικός Γραμματέας δίνει επίσημη υπόσχεση ενώπιον του Προεδρείου να ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη αμεροληψία και ευσυνειδησία.

2.    Ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου διευθύνει τη Γραμματεία, της οποίας η σύνθεση και η οργάνωση καθορίζονται από το Προεδρείο.

3.    Το Προεδρείο καταρτίζει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού.

Το Προεδρείο καθορίζει επίσης τις κατηγορίες των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού στους οποίους εφαρμόζονται, εν όλω ή εν μέρει, τα άρθρα 11 έως 13 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου προβαίνει στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου