Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - heinäkuu 2014
PDF 1128k
Sivun alkuunSISÄLLYS
 ASIAHAKEMISTO
 HUOMAUTUS

SISÄLLYS
OsatIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
LiitteetIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

OSA I: EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET, ELIMET JA POLIITTISET RYHMÄT
Sivun alkuunSeuraava
LUKU 1: EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET

1 artikla : 
Euroopan parlamentti

2 artikla : 
Edustajantoimen riippumattomuus

3 artikla : 
Valtakirjojen tarkastus

4 artikla : 
Jäsenten toimikausi

5 artikla : 
Erioikeudet ja vapaudet

6 artikla : 
Koskemattomuuden pidättäminen

7 artikla : 
Erioikeuksien ja vapauksien puolustaminen

8 artikla : 
Puhemiehen kiireelliset toimet koskemattomuuden vahvistamiseksi

9 artikla : 
Koskemattomuutta koskevat menettelyt

10 artikla : 
Jäsenten asemaa koskevien sääntöjen täytäntöönpano

11 artikla : 
Jäsenten taloudelliset sidonnaisuudet, käyttäytymissäännöt, pakollinen avoimuusrekisteri ja pääsy Euroopan parlamenttiin

12 artikla : 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäiset tutkimukset

13 artikla : 
Tarkkailijat
LUKU 2: PARLAMENTIN TOIMIHENKILÖT

14 artikla : 
Väliaikainen puheenjohtajuus

15 artikla : 
Ehdokkaaksi asettaminen ja yleiset määräykset

16 artikla : 
Puhemiehen vaali – avauspuhe

17 artikla : 
Varapuhemiesten vaali

18 artikla : 
Kvestorien vaali

19 artikla : 
Toimihenkilöiden toimikausi

20 artikla : 
Vapautuvat toimet

21 artikla : 
Toimikauden ennenaikainen päättäminen
LUKU 3: PARLAMENTIN ELIMET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

22 artikla : 
Puhemiehen tehtävät

23 artikla : 
Varapuhemiesten tehtävät

24 artikla : 
Puhemiehistön kokoonpano

25 artikla : 
Puhemiehistön tehtävät

26 artikla : 
Puheenjohtajakokouksen kokoonpano

27 artikla : 
Puheenjohtajakokouksen tehtävät

28 artikla : 
Kvestorien tehtävät

29 artikla : 
Valiokuntien puheenjohtajakokous

30 artikla : 
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

31 artikla : 
Puhemiehistön ja puheenjohtajakokouksen päätösten julkisuus
LUKU 4: POLIITTISET RYHMÄT

32 artikla : 
Poliittisten ryhmien muodostaminen

33 artikla : 
Poliittisten ryhmien toiminta ja oikeudellinen asema

34 artikla : 
Laajennetut työryhmät

35 artikla : 
Poliittisiin ryhmiin sitoutumattomat jäsenet

36 artikla : 
Paikkojen jako istuntosalissa

OSA II: LAINSÄÄDÄNTÖ, TALOUSARVIO JA MUUT MENETTELYT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYT – YLEISET MÄÄRÄYKSET

37 artikla : 
Komission työohjelma

38 artikla : 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan noudattaminen

39 artikla : 
Oikeusperustan tarkistaminen

40 artikla : 
Säädösvallan siirto

41 artikla : 
Rahoituksen yhteensopivuuden tarkistaminen

42 artikla : 
Toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvominen

43 artikla : 
Parlamentin oikeus saada tietoja ja tutustua asiakirjoihin

44 artikla : 
Parlamentin edustus neuvoston kokouksissa

45 artikla : 
Parlamentille perussopimusten mukaan kuuluvat aloiteoikeudet

46 artikla : 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukaiset aloitteet

47 artikla : 
Lainsäädäntöasiakirjojen käsittely

48 artikla : 
Jäsenvaltioiden tekemiin aloitteisiin perustuvat lainsäädäntömenettelyt
LUKU 2: MENETTELYT VALIOKUNNISSA

49 artikla : 
Lainsäädäntömietinnöt

50 artikla : 
Yksinkertaistettu menettely

51 artikla : 
Muut kuin lainsäädäntömietinnöt

52 artikla : 
Valiokunta-aloitteiset mietinnöt

53 artikla : 
Valiokuntien lausunnot

54 artikla : 
Valiokuntien yhteistyömenettely

55 artikla : 
Valiokuntien yhteiskokousmenettely

56 artikla : 
Mietinnön laatiminen
LUKU 3: ENSIMMÄINEN KÄSITTELY
Valiokuntavaihe

57 artikla : 
Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädösehdotuksen muuttaminen

58 artikla : 
Komission ja neuvoston kanta tarkistuksiin
Täysistuntovaihe

59 artikla : 
Ensimmäisen käsittelyn päättäminen

60 artikla : 
Komission ehdotuksen hylkääminen

61 artikla : 
Tarkistusten hyväksyminen komission ehdotukseen
Seurantamenettely

62 artikla : 
Parlamentin kannan seuranta

63 artikla : 
Asian antaminen uudelleen parlamentin käsiteltäväksi
LUKU 4: TOINEN KÄSITTELY
Valiokuntavaihe

64 artikla : 
Neuvoston kannan ilmoittaminen

65 artikla : 
Määräaikojen pidentäminen

66 artikla : 
Asiasta vastaavaan valiokuntaan lähettäminen ja käsittely valiokunnassa
Täysistuntovaihe

67 artikla : 
Toisen käsittelyn päättäminen

68 artikla : 
Neuvoston kannan hylkääminen

69 artikla : 
Tarkistukset neuvoston kantaan
LUKU 5: KOLMAS KÄSITTELY
Sovittelu

70 artikla : 
Sovittelukomitean koollekutsuminen

71 artikla : 
Sovittelukomiteavaltuuskunta
Täysistuntovaihe

72 artikla : 
Yhteinen teksti
LUKU 6: LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

73 artikla : 
Toimielinten väliset neuvottelut lainsäädäntömenettelyissä

74 artikla : 
Päätöksen hyväksyminen toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta ennen mietinnön hyväksymistä valiokunnassa

75 artikla : 
Sopimukseen pääseminen ensimmäisessä käsittelyssä

76 artikla : 
Sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä

77 artikla : 
Säädösten laatimista koskevat vaatimukset

78 artikla : 
Hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
LUKU 7: PERUSSOPIMUSASIAT

79 artikla : 
Perussopimusten tavanomainen tarkistusmenettely

80 artikla : 
Perussopimusten yksinkertaistettu tarkistusmenettely

81 artikla : 
Liittymissopimukset

82 artikla : 
Unionista eroaminen

83 artikla : 
Toimenpiteet jäsenvaltion rikkoessa perustavanlaatuisia periaatteita

84 artikla : 
Parlamentin kokoonpano

85 artikla : 
Jäsenvaltioiden tiiviimpi yhteistyö
LUKU 8: TALOUSARVIOMENETTELYT

86 artikla : 
Monivuotinen rahoituskehys

87 artikla : 
Valmisteluasiakirjat

88 artikla : 
Talousarvioesityksen käsittely – ensimmäinen vaihe

89 artikla : 
Talousarviomenettelyn kolmikantakokoukset

90 artikla : 
Talousarviomenettelyn sovittelu

91 artikla : 
Talousarvion lopullinen vahvistaminen

92 artikla : 
Väliaikaiset kahdestoistaosat

93 artikla : 
Vastuuvapauden myöntäminen komissiolle talousarvion toteuttamisesta

94 artikla : 
Muut vastuuvapausmenettelyt

95 artikla : 
Parlamentin harjoittama talousarvion toteuttamisen valvonta
LUKU 9: SISÄISET TALOUSARVIOMENETTELYT

96 artikla : 
Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista

97 artikla : 
Parlamentin ennakkoarvion laatimismenettely

98 artikla : 
Maksusitoumukset ja maksujen suorittaminen
LUKU 10: HYVÄKSYNTÄMENETTELY

99 artikla : 
Hyväksyntämenettely
LUKU 11: MUUT MENETTELYT

100 artikla : 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukainen lausuntomenettely

101 artikla : 
Työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun liittyvät menettelyt

102 artikla : 
Vapaaehtoisten sopimusten tarkastelua koskeva menettely

103 artikla : 
Kodifiointi

104 artikla : 
Uudelleenlaatiminen

105 artikla : 
Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset

106 artikla : 
Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet

107 artikla : 
Asian käsittely valiokuntien yhteistyö- ja yhteiskokousmenettelyssä

OSA III: ULKOSUHTEET
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

108 artikla : 
Kansainväliset sopimukset

109 artikla : 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklaan perustuvat menettelyt sovellettaessa kansainvälisiä sopimuksia väliaikaisesti tai keskeytettäessä niiden soveltaminen tai määritettäessä unionin kanta kansainvälisellä sopimuksella perustetussa elimessä
LUKU 2: UNIONIN ULKOINEN EDUSTUS JA YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

110 artikla : 
Erityisedustajat

111 artikla : 
Kansainvälinen edustus

112 artikla : 
Parlamentin kuuleminen ja tietojen antaminen sille yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa

113 artikla : 
Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat suositukset

114 artikla : 
Ihmisoikeuksien loukkaukset

OSA IV: AVOIMUUS JA SEURATTAVUUS
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

115 artikla : 
Parlamentin toiminnan avoimuus

116 artikla : 
Asiakirjojen julkisuus

OSA V: SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: NIMITYKSET

117 artikla : 
Komission puheenjohtajan valitseminen

118 artikla : 
Komission valitseminen

119 artikla : 
Epäluottamuslause-esitys komissiolle

120 artikla : 
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareiden ja julkisasiamiesten nimitykset

121 artikla : 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittäminen

122 artikla : 
Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimittäminen
LUKU 2: JULKILAUSUMAT

123 artikla : 
Komission, neuvoston ja Eurooppa-neuvoston julkilausumat

124 artikla : 
Selonteko komission päätöksistä

125 artikla : 
Tilintarkastustuomioistuimen julkilausumat

126 artikla : 
Euroopan keskuspankin julkilausumat

127 artikla : 
Suositus talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi
LUKU 3: PARLAMENTIN KYSYMYKSET

128 artikla : 
Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

129 artikla : 
Kyselytunti

130 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat kysymykset

131 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat kysymykset Euroopan keskuspankille
LUKU 4: MUIDEN TOIMIELINTEN KERTOMUKSET

132 artikla : 
Muiden toimielinten vuosikertomukset ja muut kertomukset
LUKU 5: PÄÄTÖSLAUSELMAT JA SUOSITUKSET

133 artikla : 
Päätöslauselmaesitykset

134 artikla : 
Suositukset neuvostolle

135 artikla : 
Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista

136 artikla : 
Kirjalliset kannanotot

137 artikla : 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen

138 artikla : 
Alueiden komitean kuuleminen

139 artikla : 
Lausuntopyynnöt erillisvirastoille
LUKU 6: TOIMIELINTEN VÄLISET SOPIMUKSET

140 artikla : 
Toimielinten väliset sopimukset
LUKU 7: ASIOIDEN KÄSITTELY EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMESSA

141 artikla : 
Menettelyt Euroopan unionin tuomioistuimessa

OSA VI: SUHTEET KANSALLISIIN PARLAMENTTEIHIN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

142 artikla : 
Tietojen vaihto, yhteydet ja vastavuoroiset palvelut

143 artikla : 
Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi (COSAC)

144 artikla : 
Parlamenttien konferenssit

OSA VII: ISTUNNOT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: PARLAMENTIN ISTUNNOT

145 artikla : 
Parlamentin vaalikausi, istuntokausi, istuntojakso ja istunto

146 artikla : 
Parlamentin koollekutsuminen

147 artikla : 
Kokoontumispaikat

148 artikla : 
Jäsenten osallistuminen istuntoihin
LUKU 2: PARLAMENTIN KÄSITTELYJÄRJESTYS

149 artikla : 
Esityslistaluonnos

150 artikla : 
Menettely täysistunnossa ilman tarkistuksia ja keskustelua

151 artikla : 
Lyhyt esittely

152 artikla : 
Esityslistan hyväksyminen ja muuttaminen

153 artikla : 
Ylimääräinen keskustelu

154 artikla : 
Kiireellisyys

155 artikla : 
Yhteiskeskustelu

156 artikla : 
Määräajat
LUKU 3: YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ ISTUNTOJEN KULUSTA

157 artikla : 
Istuntosaliin pääsy

158 artikla : 
Kielet

159 artikla : 
Siirtymäkauden sääntö

160 artikla : 
Asiakirjojen jakelu

161 artikla : 
Asiakirjojen sähköinen käsitteleminen

162 artikla : 
Puheajan jakaminen ja puhujaluettelo

163 artikla : 
Minuutin puheenvuorot

164 artikla : 
Henkilökohtaiset lausumat
LUKU 4: JÄSENTEN KÄYTTÄYTYMISSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVAT TOIMENPITEET

165 artikla : 
Välittömät toimenpiteet

166 artikla : 
Seuraamukset

167 artikla : 
Sisäiset oikeussuojakeinot
LUKU 5: PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ÄÄNESTÄMINEN

168 artikla : 
Päätösvaltaisuus

169 artikla : 
Tarkistusten jättäminen ja esittely

170 artikla : 
Tarkistusten ottaminen käsiteltäväksi

171 artikla : 
Äänestysmenettely

172 artikla : 
Tasan menevät äänestykset

173 artikla : 
Äänestysperiaatteet

174 artikla : 
Tarkistuksia koskeva äänestysjärjestys

175 artikla : 
Täysistuntotarkistusten käsittely valiokunnassa

176 artikla : 
Kohta kohdalta -äänestys

177 artikla : 
Äänestysoikeus

178 artikla : 
Äänestäminen

179 artikla : 
Lopullinen äänestys

180 artikla : 
Äänestys nimenhuudon mukaan

181 artikla : 
Koneäänestys

182 artikla : 
Salainen äänestys

183 artikla : 
Äänestysselitykset

184 artikla : 
Äänestystä koskevat epäselvyydet
LUKU 6: MENETTELYÄ KOSKEVAT PUHEENVUOROT

185 artikla : 
Menettelyä koskevat esitykset

186 artikla : 
Työjärjestyspuheenvuorot

187 artikla : 
Esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi

188 artikla : 
Valiokuntakäsittelyyn palauttaminen

189 artikla : 
Keskustelun päättäminen

190 artikla : 
Keskustelun ja äänestyksen lykkääminen

191 artikla : 
Istunnon keskeyttäminen tai päättäminen
LUKU 7: ISTUNTOASIAKIRJOJEN JULKISTAMINEN

192 artikla : 
Pöytäkirjat

193 artikla : 
Hyväksytyt tekstit

194 artikla : 
Sanatarkat istuntoselostukset

195 artikla : 
Keskustelujen audiovisuaalinen tallenne

OSA VIII: VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: VALIOKUNNAT – ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT

196 artikla : 
Pysyvien valiokuntien asettaminen

197 artikla : 
Erityisvaliokuntien asettaminen

198 artikla : 
Tutkintavaliokunnat

199 artikla : 
Valiokuntien kokoonpano

200 artikla : 
Varajäsenet

201 artikla : 
Valiokuntien tehtävät

202 artikla : 
Valtakirjojen tarkastuksesta vastaava valiokunta

203 artikla : 
Alivaliokunnat

204 artikla : 
Valiokuntien puheenjohtajistot

205 artikla : 
Valiokunnan koordinaattorit ja varjoesittelijät
LUKU 2: VALIOKUNNAT – TOIMINTA

206 artikla : 
Valiokunnan kokoukset

207 artikla : 
Valiokunnan kokouspöytäkirjat

208 artikla : 
Äänestys valiokunnassa

209 artikla : 
Valiokunnassa sovellettavat täysistuntoja koskevat määräykset

210 artikla : 
Kyselytunti valiokunnassa

211 artikla : 
Kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset
LUKU 3: PARLAMENTTIEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA VASTAAVAT VALTUUSKUNNAT

212 artikla : 
Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien asettaminen ja niiden tehtävät

213 artikla : 
Yhteistyö Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa

214 artikla : 
Parlamentaariset sekavaliokunnat

OSA IX: VETOOMUKSET
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

215 artikla : 
Oikeus esittää vetoomus

216 artikla : 
Vetoomusten käsittely

217 artikla : 
Tiedonanto vetoomuksista

218 artikla : 
Kansalaisaloite

OSA X: OIKEUSASIAMIES
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

219 artikla : 
Oikeusasiamiehen valitseminen

220 artikla : 
Oikeusasiamiehen toiminta

221 artikla : 
Oikeusasiamiehen erottaminen

OSA XI: PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖ
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

222 artikla : 
Pääsihteeristö

OSA XII: EUROOPAN TASON POLIITTISIA PUOLUEITA KOSKEVA TOIMIVALTA
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

223 artikla : 
Puhemiehen toimivalta

224 artikla : 
Puhemiehistön toimivalta

225 artikla : 
Asiasta vastaavan valiokunnan ja parlamentin täysistunnon toimivalta

OSA XIII: TYÖJÄRJESTYKSEN SOVELTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

226 artikla : 
Työjärjestyksen soveltaminen

227 artikla : 
Työjärjestyksen muuttaminen

OSA XIV: MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

228 artikla : 
Euroopan unionin tunnukset

229 artikla : 
Keskeneräiset asiat

230 artikla : 
Liitteiden ryhmittely

231 artikla : 
Oikaisut

LIITE I
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Euroopan parlamentin jäsenten menettelysäännöt taloudellisten sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen alalla

LIITE II
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Komission kyselytunnin järjestäminen

LIITE III
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
130 ja 131 artiklan mukaisia kirjallisesti vastattavia kysymyksiä koskevat kriteerit

LIITE IV
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Ohjeita ja yleisperiaatteita, joita on noudatettava valittaessa aiheita 135 artiklan mukaisten, ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävien keskustelujen esityslistalle

LIITE V
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Vastuuvapauden myöntämispäätösten käsittely ja hyväksyminen

LIITE VI
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Pysyvien valiokuntien toimivalta

LIITE VII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Luottamukselliset ja arkaluonteiset tiedot ja asiakirjat

LIITE VIII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

LIITE IX
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Avoimuusrekisteri

LIITE X
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Oikeusasiamiehen tehtävien hoitaminen

LIITE XI
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjunta

LIITE XII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Euroopan parlamentin ja komission välinen sopimus menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

LIITE XIII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Puitesopimus Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista

LIITE XIV
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Asetus (EY) N:o 1049/2001 asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi

LIITE XV
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Jäsenten käyttäytymissääntöjen tulkintaa koskevat suuntaviivat

LIITE XVI
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Komission hyväksymistä koskevat suuntaviivat

LIITE XVII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimista koskeva lupamenettely

LIITE XVIII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä

LIITE XIX
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavia käytännön menettelytapoja koskeva 13 päivänä kesäkuuta 2007 annettu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artikla)

LIITE XX
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä käytävien neuvottelujen menettelysäännöt

LIITE XXI
Sivun alkuunEdellinen
Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välinen toimielinten sopimus EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö