Eiropas Parlamenta Reglaments
8. parlamentārais sasaukums - 2014. gada jūlijs
PDF 1175k
Uz lapas sākumuSATURA RĀDĪTĀJS
 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
 PIEZĪME LASĪTĀJIEM

SATURA RĀDĪTĀJS
SadaļasIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
PielikumiIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

I SADAĻA: DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
Uz lapas sākumuNākošais
1. NODAĻA: EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTI

1. pants : 
Eiropas Parlaments

2. pants : 
Neatkarība pilnvaru īstenošanas laikā

3. pants : 
Pilnvaru pārbaude

4. pants : 
Deputātu pilnvaru laiks

5. pants : 
Privilēģijas un imunitāte

6. pants : 
Imunitātes atcelšana

7. pants : 
Privilēģiju un imunitātes aizstāvēšana

8. pants : 
Steidzama Parlamenta priekšsēdētāja rīcība imunitātes apstiprināšanai

9. pants : 
Ar imunitāti saistītās procedūras

10. pants : 
Deputātu nolikuma īstenošana

11. pants : 
Deputātu finansiālās intereses, rīcības noteikumi, pārredzamības reģistrs un iekļuve Parlamentā

12. pants : 
Iekšējā izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

13. pants : 
Novērotāji
2. NODAĻA: AMATPERSONAS

14 pants : 
Deputāts, kurš uz laiku pilda priekšsēdētāja pienākumus

15 pants : 
Kandidātu izvirzīšana un vispārīgi noteikumi

16 pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšana — atklāšanas runa

17 pants : 
Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana

18 pants : 
Kvestoru ievēlēšana

19 pants : 
Amata pilnvaru laiks

20 pants : 
Brīvas vietas

21 pants : 
Priekšlaicīga amata pilnvaru izbeigšana
3. NODAĻA: STRUKTŪRVIENĪBAS UN PIENĀKUMI

22 pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja pienākumi

23 pants : 
Priekšsēdētāja vietnieku pienākumi

24 pants : 
Prezidija sastāvs

25 pants : 
Prezidija pienākumi

26 pants : 
Priekšsēdētāju konferences sastāvs

27 pants : 
Priekšsēdētāju konferences pienākumi

28 pants : 
Kvestoru pienākumi

29 pants : 
Komiteju priekšsēdētāju konference

30 pants : 
Delegāciju priekšsēdētāju konference

31 pants : 
Prezidija un Priekšsēdētāju konferences lēmumu publiskums
4. NODAĻA: POLITISKĀS GRUPAS

32 pants : 
Politisko grupu izveide

33 pants : 
Politisko grupu darbība un tiesiskais stāvoklis

34 pants : 
Sadarbības grupas

35 pants : 
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

36 pants : 
Vietu sadalījums sēžu zālē

II SADAĻA: LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

37 pants : 
Komisijas darba programma

38 pants : 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ievērošana

39 pants : 
Juridiskā pamata pārbaude

40 pants : 
Likumdošanas pilnvaru deleģēšana

41 pants : 
Finansiālās atbilstības pārbaude

42. pants : 
Subsidiaritātes principa ievērošanas pārbaude

43 pants : 
Piekļuve dokumentiem un Parlamenta informēšana

44 pants : 
Parlamenta pārstāvība Padomes sanāksmēs

45 pants : 
Līgumos Parlamentam piešķirtās iniciatīvas tiesības

46 pants : 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantā paredzētā iniciatīva

47 pants : 
Normatīvo dokumentu izskatīšana

48 pants : 
Likumdošanas procedūras par dalībvalstu izteiktajiem ierosinājumiem
2. NODAĻA: PROCEDŪRA KOMITEJĀ

49 pants : 
Normatīvi ziņojumi

50 pants : 
Vienkāršota procedūra

51 pants : 
Nenormatīvi ziņojumi

52 pants : 
Patstāvīgi ziņojumi

53 pants : 
Komiteju atzinumi

54 pants : 
Komiteju iesaistīšanas procedūra

55 pants : 
Komiteju kopīgo sanāksmju procedūra

56 pants : 
Ziņojumu sagatavošana
3. NODAĻA: PIRMAIS LASĪJUMS
Izskatīšana komitejā

57 pants : 
Tiesību akta priekšlikuma grozīšana

58 pants : 
Komisijas un Padomes nostāja attiecībā uz grozījumiem
Izskatīšana plenārsēdē

59 pants : 
Pirmā lasījuma pabeigšana

60 pants : 
Komisijas priekšlikuma noraidīšana

61 pants : 
Komisijas priekšlikuma grozījumu pieņemšana
Pārraudzības procedūra

62 pants : 
Parlamenta nostājas pārraudzība

63 pants : 
Atkārtota iesniegšana Parlamentam
4. NODAĻA: OTRAIS LASĪJUMS
Izskatīšana komitejā

64 pants : 
Padomes nostājas paziņošana

65 pants : 
Termiņu pagarināšana

66 pants : 
Nodošana atbildīgajai komitejai un izskatīšanas procedūra
Izskatīšana plenārsēdē

67 pants : 
Otrā lasījuma pabeigšana

68 pants : 
Padomes nostājas noraidīšana

69 pants : 
Padomes nostājas grozījumi
5. NODAĻA: TREŠAIS LASĪJUMS
Samierināšana

70 pants : 
Samierināšanas komitejas sasaukšana

71 pants : 
Delegācija Samierināšanas komitejā
Izskatīšana plenārsēdē

72. pants : 
Kopīgais dokuments
6. NODAĻA: LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS PABEIGŠANA

73 pants : 
Iestāžu sarunas likumdošanas procedūru gaitā

74 pants : 
Lēmuma par iestāžu sarunu sākšanu apstiprināšana pirms ziņojuma pieņemšanas komitejā

75 pants : 
Vienošanās pirmajā lasījumā

76 pants : 
Vienošanās otrajā lasījumā

77 pants : 
Prasības tiesību aktu izstrādei

78 pants : 
Pieņemto tiesību aktu parakstīšana
7. NODAĻA: KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

79 pants : 
Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

80 pants : 
Līguma pārskatīšana vienkāršotā kārtībā

81 pants : 
Pievienošanās līgumi

82 pants : 
Izstāšanās no Eiropas Savienības

83 pants : 
Pamatprincipu pārkāpumi dalībvalstī

84 pants : 
Parlamenta sastāvs

85 pants : 
Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm
8. NODAĻA: BUDŽETA PROCEDŪRAS

86 pants : 
Daudzgadu finanšu shēma

87 pants : 
Darba dokumenti

88 pants : 
Budžeta projekta izskatīšana — pirmais posms

89 pants : 
Finanšu trialogs

90. pants : 
Budžeta samierināšana

91 pants : 
Budžeta pieņemšana galīgā variantā

92 pants : 
Provizorisko divpadsmitdaļu sistēma

93 pants : 
Komisijas budžeta izpildes apstiprināšana

94 pants : 
Citas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras

95 pants : 
Parlamenta veiktā budžeta izpildes kontrole
9. NODAĻA: IEKŠĒJĀS BUDŽETA PROCEDŪRAS

96 pants : 
Parlamenta tāme

97 pants : 
Procedūra, kuru piemēro Parlamenta tāmes izstrādāšanai

98 pants : 
Pilnvaras uzņemties un segt izdevumus
10. NODAĻA: PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA

99 pants : 
Piekrišanas procedūra
11. NODAĻA: CITAS PROCEDŪRAS

100 pants : 
Atzinumu sniegšanas procedūra Līguma par Eiropas Savienības darbību 140. panta nozīmē

101 pants : 
Sociālā dialoga procedūras

102 pants : 
Procedūras brīvprātīgu vienošanos izskatīšanai

103 pants : 
Kodifikācija

104. pants : 
Pārstrādāšana

105. pants : 
Deleģētie akti

106. pants : 
Īstenošanas akti un pasākumi

107. pants : 
Izskatīšana, piemērojot komiteju iesaistīšanas procedūru vai komiteju kopīgo sanāksmju procedūru

III SADAĻA: ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
12. NODAĻA: LĪGUMI UN STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

108. pants : 
Starptautiski nolīgumi

109 pants : 
Procedūras, kas pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. pantu, piemērojot uz laiku vai pārtraucot starptautiskus nolīgumus vai izstrādājot Eiropas Savienības nostāju struktūrā, kura izveidota ar starptautisku nolīgumu

110 pants : 
Īpašie pārstāvji

111 pants : 
Starptautiska pārstāvība

112 pants : 
Apspriešanās ar Parlamentu un tā informēšana saistībā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku

113 pants : 
Ieteikumi saistībā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku

114 pants : 
Cilvēktiesību pārkāpumi
13. NODAĻA: EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJA PĀRSTĀVĪBA UN KOPĒJĀ ĀRPOLITIKA UN DROŠĪBAS POLITIKA

110 pants : 
Īpašie pārstāvji

111 pants : 
Starptautiska pārstāvība

112 pants : 
Apspriešanās ar Parlamentu un tā informēšana saistībā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku

113 pants : 
Ieteikumi saistībā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku

114 pants : 
Cilvēktiesību pārkāpumi

IV SADAĻA: DARBA PĀRREDZAMĪBA
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

115 pants : 
Parlamenta darbības pārredzamība

116 pants : 
Publiska piekļuve dokumentiem

V SADAĻA: ATTIECĪBAS AR CITĀM STRUKTŪRĀM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: AMATPERSONU IECELŠANA

117 pants : 
Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana

118 pants : 
Komisijas ievēlēšana

119 pants : 
Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai

120 pants : 
Eiropas Savienības Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu izvirzīšana

121 pants : 
Revīzijas palātas locekļu iecelšana

122 pants : 
Eiropas Centrālās bankas valdes locekļu iecelšana
2.NODAĻA: PAZIŅOJUMI

123 pants : 
Komisijas, Padomes un Eiropadomes paziņojumi

124 pants : 
Komisijas pieņemto lēmumu izskaidrošana

125 pants : 
Revīzijas palātas paziņojumi

126 pants : 
Eiropas Centrālās bankas paziņojumi

127 pants : 
Ieteikums par ekonomikas politikas galvenajām pamatnostādnēm
3. NODAĻA: JAUTĀJUMI PADOMEI, KOMISIJAI UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

128 pants : 
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

129 pants : 
Jautājumu laiks

130 pants : 
Jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski

131 pants : 
Jautājumi Eiropas Centrālajai bankai, uz kuriem jāatbild rakstiski
4. NODAĻA: CITU IESTĀŽU ZIŅOJUMI

132 pants : 
Citu iestāžu gada un pārējie ziņojumi
5. NODAĻA: REZOLŪCIJAS UN IETEIKUMI

133 pants : 
Rezolūciju priekšlikumi

134 pants : 
Ieteikumi Padomei

135 pants : 
Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem

136 pants : 
Rakstiskas deklarācijas

137 pants : 
Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju

138 pants : 
Apspriešanās ar Reģionu komiteju

139 pants : 
Pieprasījumi Eiropas aģentūrām
6. NODAĻA: IESTĀŽU NOLĪGUMI

140 pants : 
Iestāžu nolīgumi
7. NODAĻA: PRASĪBAS EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ

141. pants : 
Prasības iesniegšana Eiropas Savienības Tiesā

VI SADAĻA: ATTIECĪBAS AR DALĪBVALSTU PARLAMENTIEM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

142 pants : 
Informācijas apmaiņa, saziņa un savstarpēja nodrošināšana

143 pants : 
Eiropas lietu komiteju konference (COSAC)

144 pants : 
Parlamentu konference

VII SADAĻA: GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: PARLAMENTA GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS

145 pants : 
Parlamenta sasaukums, gadskārtējās sesijas, sesijas, sēdes

146 pants : 
Parlamenta sasaukšana

147 pants : 
Sēžu un sanāksmju vieta

148 pants : 
Piedalīšanās sēdēs
2. NODAĻA: PARLAMENTA DARBA NORISE

149. pants : 
Darba kārtības projekts

150 pants : 
Plenārsēdes procedūra, ja nav grozījumu un debašu

151 pants : 
Īss izklāsts

152 pants : 
Darba kārtības pieņemšana un grozīšana

153 pants : 
Ārkārtas debates

154 pants : 
Steidzami gadījumi

155 pants : 
Kopīga apspriešana

156 pants : 
Termiņi
3. NODAĻA: SĒŽU NORISES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

157 pants : 
Pieeja sēžu zālei

158 pants : 
Valodas

159 pants : 
Pārejas noteikumi

160 pants : 
Dokumentu izplatīšana

161 pants : 
Dokumentu elektroniska apstrāde

162 pants : 
Uzstāšanās laika sadale

163 pants : 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās

164 pants : 
Personiski paziņojumi
4. NODAĻA: PASĀKUMI DEPUTĀTIEM PIEMĒROJAMO RĪCĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANAS GADĪJUMOS

165 pants : 
Tūlītēji pasākumi

166. pants : 
Sankcijas

167 pants : 
Iekšējās pārsūdzības procedūras
5. NODAĻA: KVORUMS UN BALSOŠANA

168 pants : 
Kvorums

169 pants : 
Grozījumu iesniegšana un to izklāsts

170 pants : 
Grozījumu pieņemamība

171 pants : 
Balsošanas kārtība

172 pants : 
Vienāds balsu sadalījums

173 pants : 
Balsošanas pamatprincipi

174 pants : 
Balsošanas kārtība par grozījumiem

175 pants : 
Plenārsēdē iesniegto grozījumu izskatīšana komitejās

176 pants : 
Balsošana pa daļām

177 pants : 
Balsstiesības

178 pants : 
Balsošana

179 pants : 
Galīgais balsojums

180 pants : 
Balsošana pēc saraksta

181 pants : 
Elektroniskā balsošana

182 pants : 
Aizklātā balsošana

183 pants : 
Balsojumu skaidrojumi

184 pants : 
Balsojuma apstrīdēšana
6. NODAĻA: DEPUTĀTU UZSTĀŠANĀS PAR PROCEDŪRAS JAUTĀJUMIEM

185 pants : 
Priekšlikumi attiecībā uz procedūru

186 pants : 
Reglamenta neievērošana

187 pants : 
Jautājuma nepieņemamība

188 pants : 
Nodošana atpakaļ komitejai

189 pants : 
Debašu slēgšana

190 pants : 
Debašu vai balsošanas atlikšana

191 pants : 
Sēdes pārtraukšana vai slēgšana
7. NODAĻA: PARLAMENTA DARBA PUBLISKUMS

192 pants : 
Protokols

193 pants : 
Pieņemtie teksti

194 pants : 
Stenogramma

195 pants : 
Debašu audiovizuālie ieraksti

VIII SADAĻA: KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: KOMITEJAS — IZVEIDE UN KOMPETENCES

196 pants : 
Pastāvīgo komiteju izveide

197 pants : 
Īpašo komiteju izveide

198 pants : 
Izmeklēšanas komitejas

199 pants : 
Komiteju sastāvs

200 pants : 
Aizstājēji

201 pants : 
Komiteju pienākumi

202 pants : 
Par pilnvaru pārbaudi atbildīgā komiteja

203 pants : 
Apakškomitejas

204 pants : 
Komiteju prezidiji

205 pants : 
Komiteju koordinatori un ēnu referenti
2. NODAĻA: KOMITEJAS — DARBĪBA

206 pants : 
Komitejas sanāksmes

207 pants : 
Komitejas sanāksmju protokoli

208 pants : 
Balsošana komitejā

209 pants : 
Noteikumi par plenārsēdi, kurus piemēro komitejā

210 pants : 
Jautājumu laiks komitejā

211 pants : 
Atklāta uzklausīšana par pilsoņu iniciatīvām
3. NODAĻA: PARLAMENTU SADARBĪBAS DELEGĀCIJAS

212 pants : 
Parlamentu sadarbības delegāciju izveide un to pienākumi

213 pants : 
Sadarbība ar Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju

214 pants : 
Apvienotās parlamentārās komitejas

IX SADAĻA: LŪGUMRAKSTI
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

215 pants : 
Tiesības iesniegt lūgumrakstus

216 pants : 
Lūgumrakstu izskatīšana

217 pants : 
Lūgumrakstu publiskums

218 pants : 
Pilsoņu iniciatīva

X SADAĻA: OMBUDS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

219 pants : 
Ombuda ievēlēšana

220 pants : 
Ombuda darbība

221 pants : 
Ombuda atlaišana

XI SADAĻA: PARLAMENTA ĢENERĀLSEKRETARIĀTS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

222 pants : 
Ģenerālsekretariāts

XII SADAĻA: PILNVARAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR EIROPAS LĪMEŅA POLITISKAJĀM PARTIJĀM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

223. pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja pilnvaras un pienākumi

224. pants : 
Prezidija pilnvaras un pienākumi

225. pants : 
Atbildīgās komitejas un Parlamenta plenārsēdes pilnvaras un pienākumi

XIII SADAĻA: REGLAMENTA PIEMĒROŠANA UN GROZĪŠANA
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

226. pants : 
Reglamenta piemērošana

227. pants : 
Reglamenta grozīšana

XIV SADAĻA: DAŽĀDI NOTEIKUMI
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

228.pants : 
Eiropas Savienības simboli

229. pants : 
Neizskatīti jautājumi

230. pants : 
Pielikumu struktūra

231. pants : 
Kļūdu labojumi

I PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Eiropas Parlamenta deputātu Rīcības kodekss finansiālo interešu un interešu konfliktu jomā

II PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Jautājumu laika ar Komisiju norise

III PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Kritēriji jautājumiem, uz kuriem jāsniedz rakstiskas atbildes saskaņā ar 130. un 131. pantu

IV PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Pamatnostādnes un vispārējie kritēriji, kas jāievēro, izraugoties tēmas iekļaušanai darba kārtībā debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem saskaņā ar 135. pantu

V PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Procedūra, kas jāpiemēro, lai izskatītu un pieņemtu lēmumus par budžeta izpildes apstiprināšanu

VI PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Parlamenta pastāvīgo komiteju kompetences

VII PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Konfidenciāli un slepeni dokumenti un informācija

VIII PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesību izmantošanu

IX PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Pārredzamības reģistrs

X PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Ombuda pienākumu pildīšana

XI PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Iekšējā izmeklēšana saistībā ar krāpšanas, korupcijas un citas Kopienas interesēm kaitējošas prettiesiskas darbības novēršanu

XII PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Eiropas Parlamenta un Komisijas nolīgums par īstenošanas procedūrām Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kas grozīts ar Lēmumu 2006/512/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību

XIII PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām

XIV PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi dokumentiem

XV PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Deputātu rīcības noteikumu vadlīniju pamatnostādņu interpretācija

XVI PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Komisijas apstiprināšanas pamatnostādnes

XVII PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Procedūra patstāvīgo ziņojumu sagatavošanas atļaujas piešķiršanai

XVIII PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Partnerība informācijas sniegšanai par Eiropu

XIX PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2007. gada 13. jūnija Kopīgā deklarācija par koplēmuma procedūras praktiskajiem aspektiem (EK līguma 251. pants)

XX PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Rīcības kodekss sarunu vešanai saistībā ar parasto likumdošanas procedūru

XXI PIELIKUMS
Uz lapas sākumuIepriekšējais
Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu
Juridisks paziņojums - Privātuma politika