Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Januar 2015
PDF 1180k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

BILAG VI  : De stående udvalgs sagsområder (1)

I.    Udenrigsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter fremme, gennemførelse og overvågning af Unionens udenrigspolitik for så vidt angår:

1.    den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Udvalget bistås i denne sammenhæng af et underudvalg om sikkerhed og forsvar

2.    forbindelserne med de øvrige EU-institutioner og -organer, FN og øvrige internationale organisationer og interparlamentariske forsamlinger om spørgsmål, der henhører under dets sagsområde

3.    tilsyn med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

4.    styrkelse af de politiske forbindelser med tredjelande i form af omfattende samarbejds- og bistandsprogrammer eller internationale aftaler som f.eks. associerings- og partnerskabsaftaler

5.    indledning, overvågning og afslutning af forhandlinger om europæiske staters tiltrædelse af Den Europæiske Union

6.    al lovgivning, programmering og kontrol af aktioner, der gennemføres under det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder, det europæiske naboskabsinstrument, instrumentet for førtiltrædelsesbistand, instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, og partnerskabsinstrumentet for samarbejde med tredjelande og de politikker, der ligger til grund herfor

7.    overvågning og opfølgning af bl.a. den europæiske naboskabspolitik (ENP), navnlig med hensyn til årlige statusrapporter for ENP

8.    spørgsmål vedrørende demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder, herunder mindretals rettigheder, i tredjelande og folkerettens principper. I denne sammenhæng bistås udvalget af et underudvalg om menneskerettigheder, som bør sikre sammenhæng mellem alle Unionens eksterne politikker og dens menneskerettighedspolitik. Med forbehold af de relevante bestemmelser indbydes medlemmer fra andre udvalg og organer med ansvar inden for dette område til at deltage i underudvalgets møder

9.    Parlamentets deltagelse i valgobservationsopgaver, om nødvendigt i samarbejde med andre kompetente udvalg og delegationer.

Udvalget fører politisk tilsyn med og sikrer samordning af arbejdet i de blandede parlamentariske udvalg og parlamentariske samarbejdsudvalg samt interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer, når spørgsmålene henhører under dets sagsområde.

II.    Udviklingsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    fremme, gennemførelse og overvågning af Den Europæiske Unions politik for udviklingssamarbejde, herunder især:

a)    politisk dialog med udviklingslandene, bilateralt og i de kompetente internationale organisationer og interparlamentariske fora
b)    bistand til og samarbejdsaftaler med udviklingslande, navnlig tilsyn med effektiv finansiering af bistand og evaluering af udbytte, herunder i relation til udryddelse af fattigdom
c)    overvågning af forholdet mellem medlemsstaternes politikker og de politikker, der gennemføres på EU-plan
d)    fremme af demokratiske værdier, god regeringsførelse og menneskerettigheder i udviklingslandene
e)    gennemførelse, overvågning og fremme af politikkohærens med hensyn til udviklingspolitik

2.    al lovgivning, programmering og kontrol af aktioner, der gennemføres under instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI), Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) – i tæt samarbejde med de nationale parlamenter – og instrumentet for humanitær bistand, samt alle spørgsmål vedrørende humanitær bistand i udviklingslandene og den politik, der ligger til grund herfor

3.    spørgsmål vedrørende AVS-EU-partnerskabsaftalen og forbindelserne med de kompetente organer

4.    spørgsmål vedrørende oversøiske lande og territorier (OLT)

5.    Parlamentets deltagelse i valgobservationsopgaver, om nødvendigt i samarbejde med andre kompetente udvalg og delegationer.

Udvalget samordner arbejdet i de interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer, når spørgsmålene henhører under dets sagsområde.

III.    Udvalget om International Handel

Dette udvalgs sagsområde omfatter spørgsmål vedrørende fastlæggelse, gennemførelse og overvågning af Unionens fælles handelspolitik og eksterne økonomiske forbindelser, navnlig:

1.    finansielle, økonomiske og handelsmæssige forbindelser med tredjelande og regionale organisationer

2.    den fælles toldtarif over for tredjelande og lettelse af samhandelen samt de eksterne aspekter af toldbestemmelserne og -forvaltningen

3.    indledning, overvågning, indgåelse og opfølgning af bilaterale, multilaterale og plurilaterale handelsaftaler om de økonomiske, handels- og investeringsmæssige forbindelser med tredjelande og regionale organisationer

4.    foranstaltninger vedrørende teknisk harmonisering eller standardisering på områder omfattet af folkeretlige instrumenter

5.    forbindelserne med de relevante internationale organisationer og internationale fora om handelsrelaterede spørgsmål og med organisationer, der arbejder for regional økonomisk og handelsmæssig integration uden for Unionen

6.    forbindelserne med WTO, herunder dens parlamentariske dimension.

Udvalget har forbindelse med de kompetente interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer med hensyn til de økonomiske og handelsmæssige aspekter af forbindelserne med tredjelande.

IV.    Budgetudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    den flerårige finansielle ramme for Unionens indtægter og udgifter og Unionens ordning med egne indtægter

2.    Parlamentets budgetmæssige prærogativer, dvs. Unionens budget samt forhandling om og gennemførelse af interinstitutionelle aftaler inden for dette område

3.    Parlamentets overslag i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i forretningsordenen

4.    de decentraliserede organers budget

5.    Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter, som ikke er led i den europæiske økonomiske styring

6.    opførelse på budgettet af Den Europæiske Udviklingsfond, uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt det udvalg, som er kompetent med hensyn til AVS-EU-partnerskabsaftalen

7.    de finansielle virkninger af alle EU-retsakter og deres forenelighed med den flerårige finansielle ramme, uden at dette berører de relevante udvalgs kompetence

8.    opfølgning og evaluering af gennemførelsen af det løbende budget, jf. dog forretningsordenens artikel 95, stk. 1, bevillingsoverførsler, procedurer vedrørende stillingsfortegnelserne, driftsbevillinger og udtalelser vedrørende bygningsprojekter med betydelige finansielle virkninger

9.    finansforordningen, bortset fra spørgsmål vedrørende gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.

V.    Budgetkontroludvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    kontrol med gennemførelsen af Unionens budget og af Den Europæiske Udviklingsfond samt de dechargeafgørelser, Parlamentet skal træffe, herunder den interne dechargeprocedure, og alle andre foranstaltninger, der træffes i forbindelse med eller til iværksættelse af disse afgørelser

2.    regnskabsafslutning, regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber og balancer for Unionen, dennes institutioner og alle organer, der finansieres af den, herunder opgørelse af de bevillinger, som skal fremføres, og af saldiene

3.    kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

4.    overvågning af omkostningseffektiviteten af de forskellige former for EU-finansiering i forbindelse med gennemførelsen af Unionens politikker, inddragelse af fagudvalgene, efter anmodning fra Budgetkontroludvalget, og samarbejde med fagudvalgene, efter anmodning fra Budgetkontroludvalget, med henblik på behandlingen af særberetninger fra Revisionsretten

5.    forbindelserne med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), behandling af svig og uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget og foranstaltninger med henblik på at forhindre og retsforfølge sådanne sager, streng beskyttelse af Unionens finansielle interesser og relevante tiltag fra den europæiske anklagemyndighed på dette område

6.    forbindelserne med Revisionsretten, udnævnelse af Rettens medlemmer og behandling af dens beretninger

7.    finansforordningen for så vidt angår gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.

VI.    Økonomi- og Valutaudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    Unionens økonomiske og monetære politik, Den Økonomiske og Monetære Unions funktion samt det europæiske monetære og finansielle system (herunder forbindelserne med de relevante institutioner og organisationer)

2.    fri bevægelighed for kapital og betalinger (betalinger på tværs af grænserne, fælles betalingsområde, betalingsbalance, kapitalbevægelser og låne- og udlånspolitik, kontrol med kapitalbevægelser fra tredjelande, foranstaltninger til fremme af Den Europæiske Unions kapitaludførsel)

3.    det internationale monetære og finansielle system (herunder forbindelserne med finansielle og monetære institutioner og organisationer)

4.    reglerne om konkurrence og statsstøtte eller offentlig støtte

5.    fiskale bestemmelser

6.    regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser, institutioner og markeder, herunder finansiel rapportering, revision, regnskabsregler, selskabsstyring og andre selskabsretlige anliggender, der specifikt drejer sig om finansielle tjenesteydelser.

7.    Den Europæiske Investeringsbanks relevante finansielle aktiviteter som led i den europæiske økonomiske styring i euroområdet.

VII.    Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    beskæftigelsespolitik og alle aspekter af social- og arbejdsmarkedspolitik, herunder arbejdsvilkår, social sikring, social inklusion og social beskyttelse

2.    arbejdstageres rettigheder

3.    foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

4.    Den Europæiske Socialfond

5.    erhvervsuddannelsespolitik, herunder faglige kvalifikationer

6.    arbejdstagernes og pensionisternes fri bevægelighed

7.    arbejdsmarkedsdialogen

8.    enhver form for forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn

9.    forbindelserne med:

-    Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
-    Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
-    Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
-    Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

samt forbindelserne med andre relevante EU-organer og internationale organisationer.

VIII.    Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    miljøpolitik og miljøbeskyttelsesforanstaltninger, herunder især vedrørende:

a)    klimaforandring
b)    luft-, jord- og vandforurening, affaldshåndtering og genvinding, farlige stoffer og præparater, støjniveauer, og beskyttelse af den biologiske mangfoldighed
c)    bæredygtig udvikling
d)    internationale og regionale foranstaltninger og aftaler med henblik på miljøbeskyttelse
e)    afhjælpning af miljøskader
f)    civilbeskyttelse
g)    Det Europæiske Miljøagentur
h)    Det Europæiske Kemikalieagentur

2.    folkesundhed, herunder især:

a)    programmer og specifikke aktioner inden for folkesundhed
b)    lægemidler og kosmetiske produkter
c)    sundhedsaspekterne af bioterrorisme
d)    Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

3.    fødevaresikkerhed, herunder især:

a)    fødevarers mærkning og sikkerhed
b)    veterinærlovgivning om beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker; sundhedskontrol af fødevarer og fødevareproduktionssystemer
c)    Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Fødevare- og Veterinærkontor.

IX.    Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    Unionens industripolitik og dertil knyttede foranstaltninger og anvendelsen af nye teknologier, herunder foranstaltninger vedrørende små og mellemstore virksomheder

2.    Unionens forsknings- og innovationspolitik, herunder videnskab og teknologi samt udbredelse og udnyttelse af forskningsresultater

3.    Europæisk rumpolitik

4.    aktiviteterne inden for Det Fælles Forskningsråd, Det Europæiske Forskningscenter, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og Instituttet for Referencematerialer og -målinger, JET, ITER og andre projekter inden for samme område

5.    EU -foranstaltninger vedrørende energipolitik i almindelighed og i forbindelse med det indre energimarkeds oprettelse og funktion, herunder foranstaltninger vedrørende:

a)    energiforsyningssikkerhed i Unionen,
b)    fremme af energieffektivitet og energibesparelser samt udvikling af nye og vedvarende energikilder
c)    fremme af sammenkobling af energinet og energieffektivitet, herunder etablering og udvikling af transeuropæiske net i energiinfrastruktursektoren

6.    Euratomtraktaten og Euratoms Forsyningsagentur, nuklear sikkerhed, nedlukning og bortskaffelse af affald i den nukleare sektor

7.    informationssamfundet, informationsteknologi og kommunikationsnet og -tjenester, herunder teknologier og sikkerhedsaspekter og etablering og udvikling af transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur samt aktiviteterne i Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA).

X.    Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    koordinering på EU-plan af national lovgivning vedrørende det indre marked og toldunionen, særlig:

a)    fri varebevægelser, herunder harmonisering af tekniske standarder
b)    etableringsretten
c)    fri udveksling af tjenesteydelser, bortset fra finansielle tjenesteydelser og posttjenester

2.    det indre markeds funktion, herunder foranstaltninger med henblik på at identificere og fjerne potentielle hindringer for gennemførelsen af det indre marked, herunder det digitale indre marked

3.    fremme og beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser, dog med undtagelse af spørgsmål vedrørende folkesundhed og fødevaresikkerhed

4.    politik og lovgivning vedrørende håndhævelse af regler om det indre marked og forbrugerrettigheder.

XI.    Transport- og Turismeudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    udvikling af en fælles politik for transport ad jernbane, veje og indre vandveje samt skibs- og luftfart, særlig:

a)    fælles regler for transport inden for Den Europæiske Union
b)    etablering og udvikling af transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet
c)    levering af transporttjenesteydelser og forbindelser med tredjelande på transportområdet
d)    transportsikkerhed
e)    forbindelser med internationale transportorganisationer
f)    Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Det Europæiske Jernbaneagentur, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og SESAR-fællesforetagendet

2.    posttjenester

3.    turisme.

XII.    Regionaludviklingsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    drift og udvikling af Unionens regionaludviklings- og samhørighedspolitik som fastlagt i traktaterne

2.    Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og de øvrige instrumenter inden for Unionens regionalpolitik

3.    evaluering af andre EU-politikkers indvirkning på den økonomiske og sociale samhørighed

4.    koordinering af Unionens strukturelle instrumenter

5.    samhørighedspolitikkens bydimension

6.    regioner i EU's yderste periferi og øområder samt samarbejde på tværs af grænserne og mellem regionerne

7.    forbindelserne til Regionsudvalget, interregionale samarbejdsorganisationer og lokale og regionale myndigheder.

XIII.    Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    den fælles landbrugspolitiks funktion og udvikling

2.    udvikling af landdistrikter, herunder aktiviteterne i forbindelse med de relevante finansielle instrumenter

3.    lovgivning om

a)    dyre- og plantesundhed samt foderstoffer, forudsat af de pågældende foranstaltninger ikke sigter på beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker
b)    dyrs opdræt og velfærd

4.    forbedring af landbrugsvarernes kvalitet

5.    forsyning med landbrugsråvarer

6.    EF-Sortsmyndigheden

7.    skovbrug og skovlandbrug.

XIV.    Fiskeriudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    den fælles fiskeripolitiks funktion og udvikling samt dens forvaltning

2.    bevarelse af fiskeressourcerne, forvaltning af fiskeri og de flåder, der udnytter sådanne ressourcer, og havforskning og anvendt fiskeriforskning

3.    en fælles markedsordning for fiskeri- og akvakulturprodukter og forarbejdning og markedsføring heraf

4.    strukturpolitikken inden for fiskeri og akvakultur, herunder de finansielle instrumenter og midler til udvikling af fiskeriet for at støtte disse sektorer

5.    den integrerede havpolitik med hensyn til fiskeri

6.    bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler, regionale fiskeriorganisationer og gennemførelsen af internationale forpligtelser på fiskeriområdet.

XV.    Kultur- og Uddannelsesudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    Den Europæiske Unions kulturelle aspekter, især:

a)    forbedring af kendskabet til og udbredelse af kulturen
b)    beskyttelse og fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed
c)    bevarelse og beskyttelse af kulturarven, de kulturelle udvekslinger og den kunstneriske skaben

2.    EU's uddannelsespolitik, herunder området for europæiske højere uddannelser, fremme af Europaskolesystemet og livslang uddannelse

3.    audiovisuel politik og de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet

4.    ungdomspolitik

5.    udvikling af en sports- og fritidspolitik

6.    informations- og mediepolitik

7.    samarbejde med tredjelande på områderne kultur og uddannelse og forbindelserne med de relevante internationale organisationer og institutioner.

XVI.    Retsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    fortolkning, anvendelse og overvågning af EU-retten, EU-retsakternes overensstemmelse med den primære ret, navnlig valget af retsgrundlag og overholdelsen af nærheds- og proportionalitetsprincipperne

2.    fortolkning og anvendelse af folkeretten i det omfang, den vedrører Den Europæiske Union

3.    bedre lovgivning og forenkling af EU-lovgivningen

4.    retlig beskyttelse af Parlamentets rettigheder og prærogativer, herunder ved Parlamentets deltagelse i sager ved Den Europæiske Unions Domstol og Retten i Første Instans

5.    EU-retsakter, der påvirker den enkelte medlemsstats retsorden, navnlig inden for:

a)    civil- og handelsret
b)    selskabsret
c)    intellektuel ejendomsret
d)    procesret

6.    foranstaltninger vedrørende retligt og administrativt samarbejde i civilretlige spørgsmål

7.    miljøansvar og sanktioner over for miljøkriminalitet

8.    etiske spørgsmål i forbindelse med nye teknologier, under inddragelse af de relevante udvalg efter proceduren med associerede udvalg

9.    statutten for medlemmerne og Den Europæiske Unions personalevedtægt

10.    spørgsmål vedrørende medlemmernes privilegier og immuniteter og prøvelse af medlemmernes mandater

11.    Den Europæiske Unions Domstols organisation og statut

12.    Harmoniseringskontoret for det Indre Marked.

XVII.    Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    beskyttelse af borgernes rettigheder, menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder på Den Europæiske Unions område, herunder beskyttelse af mindretal, som fastslået i traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

2.    de nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn og forskelsbehandling, der finder sted på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet

3.    lovgivning om gennemsigtighed og beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

4.    indførelse og udvikling af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed under overholdelse af nærheds- og proportionalitetsprincipperne, herunder især:

a)    foranstaltninger vedrørende personers indrejse og bevægelser, asyl og migration
b)    foranstaltninger vedrørende integreret forvaltning af de ydre grænser
c)    foranstaltninger vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager, herunder terrorisme, og materielle og proceduremæssige foranstaltninger vedrørende udvikling af en mere sammenhængende EU-tilgang til strafferetten

5.    Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug og Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Europol, Eurojust, Cepol, den europæiske anklagemyndighed og andre organer og agenturer inden for samme område

6.    fastslåelse af, at der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder principper, som medlemsstaterne har til fælles.

XVIII.    Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    de institutionelle aspekter af den europæiske integrationsproces, navnlig forberedelsen, indledningen og afviklingen af almindelige og forenklede revisionsprocedurer for traktaten

2.    gennemførelse af traktaterne og vurdering af, hvorledes de fungerer

3.    de institutionelle følger af forhandlinger om udvidelse eller udtrædelse af Den Europæiske Union

4.    interinstitutionelle forbindelser, herunder efterprøvelse af interinstitutionelle aftaler, jf. forretningsordenens artikel 140, stk. 2, med henblik på godkendelse heraf på plenarmødet

5.    en ensartet valgmåde

6.    politiske partier og politiske fonde på europæisk plan, uden at dette berører Præsidiets beføjelser

7.    fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper, som medlemsstaterne har til fælles

8.    fortolkning og anvendelse af forretningsordenen og forslag til ændringer heraf.

XIX.    Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    fastlæggelse, fremme og beskyttelse af kvinders rettigheder i Unionen og hertil knyttede EU-foranstaltninger

2.    fremme af kvinders rettigheder i tredjelande

3.    ligestillingspolitik, herunder fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til mulighederne på arbejdsmarkedet og lige behandling på arbejdet

4.    fjernelse af enhver form for vold og forskelsbehandling på grund af køn

5.    gennemførelse og videreudvikling af politikken med generel hensyntagen til kønsaspektet ("gender mainstreaming") i alle sektorer

6.    opfølgning og gennemførelse af internationale aftaler og konventioner af betydning for kvinders rettigheder

7.    fremme af kendskabet til kvinders rettigheder.

XX.    Udvalget for Andragender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.    andragender

2.    tilrettelæggelse af offentlige høringer om borgerinitiativer, jf. artikel 211

3.    forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik