Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2015 január
PDF 1293k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

VI. MELLÉKLET : Az állandó bizottságok hatásköre és felelőssége (1)

I.    Külügyi Bizottság

A bizottság hatásköre az Unió külpolitikájának előmozdítására, végrehajtására és ellenőrzésére terjed ki az alábbiak tekintetében:

1.    a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP). Ebben az összefüggésben a bizottságot Biztonsági és Védelmi Politikai Albizottság támogatja,

2.    a hatáskörébe tartozó ügyekben az Unió egyéb intézményeivel és szerveivel, az ENSZ-szel és egyéb nemzetközi szervezetekkel, valamint parlamentközi közgyűlésekkel való kapcsolattartás,

3.    az Európai Külügyi Szolgálat felügyelete,

4.    a politikai kapcsolatok megerősítése harmadik országokkal átfogó együttműködési és támogatási programok, illetve nemzetközi megállapodások, úgymint társulási és partnerségi megállapodások révén,

5.    az európai államok Unióhoz történő csatlakozására vonatkozó tárgyalások megnyitása, figyelemmel kísérése és lezárása,

6.    a demokrácia és az emberi jogok európai eszközére, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközre, az Előcsatlakozási Támogatási Eszközre, a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközre és a harmadik országokkal folytatott együttműködésre irányuló Partnerségi Eszközre vonatkozó teljes jogalkotás, programozás és a kereteik között végrehajtott fellépések vizsgálata,

7.    többek között az európai szomszédságpolitika (ENP) ellenőrzése és nyomon követése, különös tekintettel az ENP által elért eredményekről szóló éves jelentésekre,

8.    harmadik országokban a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat – ideértve a kisebbségi jogokat – érintő ügyek, valamint a nemzetközi jogi elveket érintő kérdések. Ezzel összefüggésben a bizottságot Emberi Jogi Albizottság segíti, amelynek feladata az Unió külső politikái és emberi jogi politikája közötti összhang biztosítása. A vonatkozó szabályok sérelme nélkül az egyéb bizottságok, illetve szervek ezen területen hatáskörrel rendelkező képviselőit, illetve tagjait hívják meg az albizottság ülésein való részvételre,

9.    a Parlament részvétele választási megfigyelő missziókban, adott esetben más illetékes bizottságokkal, illetve küldöttségekkel együttműködve;

A bizottság ellátja a hatáskörébe tartozó parlamenti vegyes bizottságok és parlamenti együttműködési bizottságok, valamint a parlamentközi küldöttségek és eseti küldöttségek politikai felügyeletét és munkájának koordinációját.

II.    Fejlesztési Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    az Unió fejlesztési és együttműködési politikájának fejlesztése, végrehajtása és ellenőrzése, különösen:

(a)    fejlődő országokkal kétoldalú, illetve az illetékes nemzetközi szervezetekben és parlamentközi fórumokon folytatott politikai párbeszéd,
(b)    a fejlődő országoknak nyújtott támogatás, és együttműködési megállapodások a fejlődő országokkal, nevezetesen a segélyezés hatékonyságának felügyelete és az eredmények értékelése, beleértve a szegénység felszámolásának területét,
(c)    a tagállami politikák és az uniós szinten végrehajtott politikák közötti kapcsolat figyelemmel kísérése,
(d)    a demokratikus értékek, a felelősségteljes kormányzás és az emberi jogok támogatása a fejlődő országokban,
(e)    a politikák fejlesztési célú koherenciájának végrehajtása, nyomon követése és előmozdítása;

2.    a Fejlesztési Együttműködési Eszközre (DCI), az Európai Fejlesztési Alapra (EFA) – a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben – és a Humanitárius Segítségnyújtási Eszközre vonatkozó teljes jogalkotás, programozás és a kereteik között végrehajtott fellépések vizsgálata, továbbá a fejlődő országokban biztosított humanitárius segítségnyújtással és az azt támogató politikával kapcsolatos valamennyi kérdés,

3.    az AKCS–EU partnerségi megállapodással kapcsolatos ügyek és az illetékes szervekkel való kapcsolattartás,

4.    a tengerentúli országokkal és területekkel (TOT-ok) kapcsolatos ügyek,

5.    a Parlament részvétele a választási megfigyelő missziókban, adott esetben más illetékes bizottságokkal, illetve küldöttségekkel együttműködve.

A bizottság koordinálja a hatáskörébe tartozó parlamentközi és eseti küldöttségek munkáját.

III.    Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

A Bizottság hatásköre az Unió közös kereskedelempolitikájának és külső gazdasági kapcsolatainak létrehozásával, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyekre terjed ki, különös tekintettel az alábbiakra:

1.    a harmadik országokkal és regionális szervezetekkel való pénzügyi, gazdasági és kereskedelmi kapcsolattartás,

2.    a közös külső vámok és a külkereskedelem előmozdítása, valamint a vámrendelkezések és vámigazgatás külső vonatkozásai,

3.    harmadik országokkal és regionális szervezetekkel fenntartott gazdasági, kereskedelmi és befektetési kapcsolatok tekintetében irányadó két-, több-, vagy sokoldalú kereskedelmi megállapodások elindítása, figyelemmel kísérése, megkötése és nyomon követése,

4.    a nemzetközi jog által szabályozott területekre vonatkozó műszaki harmonizációs és szabványosítási intézkedések,

5.    kapcsolatok az illetékes nemzetközi szervezetekkel, a kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó nemzetközi fórumokkal, valamint az Unión kívül a regionális gazdasági és kereskedelmi integrációt támogató szervezetekkel,

6.    a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) való kapcsolattartás, beleértve annak parlamenti közgyűlését.

A bizottság kapcsolatot tart fenn a harmadik országokkal fennálló kapcsolatok gazdasági és kereskedelmi vonatkozásaiért felelős parlamentközi és eseti küldöttségekkel.

IV.    Költségvetési Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    az Unió bevételeinek és kiadásainak többéves pénzügyi kerete és az Unió saját forrásainak rendszere,

2.    a Parlament költségvetési előjogai, azaz az Unió költségvetésének, valamint az e területre vonatkozó intézményközi megállapodások tárgyalása és végrehajtása,

3.    a Parlament költségvetési előirányzatai az eljárási szabályzatban megállapított eljárásoknak megfelelően,

4.    a decentralizált szervek költségvetése,

5.    az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei, amelyek nem tartoznak az európai gazdasági kormányzás alá,

6.    az Európai Fejlesztési Alap bevonása a költségvetésbe, az AKCS–EU partnerségi megállapodásért felelős bizottság hatásköreinek sérelme nélkül,

7.    valamennyi uniós jogi aktus többéves pénzügyi keretre gyakorolt pénzügyi hatásai, illetve az azzal való összeegyeztethetősége az illetékes bizottság hatásköreinek sérelme nélkül,

8.    a 95. cikk (1) bekezdése ellenében a folyó költségvetés nyomon követése és végrehajtásának értékelése, az előirányzatok átcsoportosítása, a létszámtervre vonatkozó eljárások, igazgatási előirányzatok, valamint az épületekkel kapcsolatos, jelentős pénzügyi hatással járó projektekre vonatkozó vélemények,

9.    a költségvetési rendelet, kivéve a költségvetés végrehajtásával, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.

V.    Költségvetési Ellenőrző Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    az Unió és az Európai Fejlesztési Alap költségvetése végrehajtásának ellenőrzése, valamint a Parlament által hozott mentesítési határozat, beleértve a belső mentesítési eljárást, valamint az e döntésekkel kapcsolatos, illetve azokat végrehajtó intézkedéseket,

2.    az Unió, az Unió intézményeinek és az általa finanszírozott szervek számláinak és mérlegeinek lezárása, ismertetése és könyvvizsgálata, beleértve az áthúzódó előirányzatok megállapítását és az egyenlegek elkészítését is,

3.    az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése,

4.    az uniós finanszírozás különböző formái költséghatékonyságának felügyelete az Unió politikáinak végrehajtása során, beleértve a Költségvetési Ellenőrző Bizottság kérésére a szakosodott bizottságokat, és együttműködve a Számvevőszék külön jelentéseit vizsgáló szakosodott bizottságokkal,

5.    kapcsolattartás az Európai Csaláselleni Hivatallal (OLAF), az Unió költségvetésének végrehajtása során előforduló csalások és szabálytalanságok vizsgálata, ezen ügyek megakadályozására, illetve üldözésére, az Unió pénzügyi érdekeinek és az európai ügyész e téren végzett fellépéseinek szigorú védelme,

6.    a Számvevőszékkel való kapcsolattartás, a Számvevőszék tagjainak kinevezése és jelentéseinek vizsgálata,

7.    a költségvetési rendelet a költségvetés végrehajtása, irányítása és ellenőrzése tekintetében.

VI.    Gazdasági és Monetáris Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    az Unió gazdasági és monetáris politikái, a Gazdasági és Monetáris Unió működése, és az európai monetáris és pénzügyi rendszer (beleértve a megfelelő intézményekkel, illetve szervezetekkel való kapcsolattartást),

2.    a tőke és a kifizetések szabad mozgása (a határokon átnyúló fizetési műveletek, az egységes fizetési térség, a fizetési mérleg, a tőkemozgások, a hitelnyújtási és hitelfelvételi politika, a harmadik országokból származó tőke mozgásának ellenőrzése, az Uniós tőke exportjának ösztönzésére szolgáló intézkedések),

3.    a nemzetközi monetáris és pénzügyi rendszer (beleértve a pénzügyi és monetáris intézményekkel és szervezetekkel való kapcsolattartást),

4.    a versenyre, valamint az állami támogatásra vonatkozó szabályok,

5.    adórendelkezések,

6.    a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok szabályozása és felügyelete, beleértve a pénzügyi jelentéseket, a könyvvizsgálatot, a számviteli szabályokat, a vállalatirányítást és egyéb társasági jogra vonatkozó ügyeket, amelyek a pénzügyi szolgáltatásokat kifejezetten érintik,

7.    az Európai Beruházási Banknak az euróövezeten belüli európai gazdasági kormányzás alá tartozó releváns pénzügyi tevékenységei.

VII.    Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    a foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika valamennyi ága, beleértve a munkakörülményeket, a társadalombiztosítást, a társadalmi befogadást és a szociális védelmet,

2.    munkavállalók jogai,

3.    egészségügyi és biztonsági intézkedések a munkahelyen,

4.    az Európai Szociális Alap,

5.    szakképzési politika, beleértve a szakmai képesítéseket,

6.    a munkavállalók és nyugdíjasok szabad mozgása,

7.    társadalmi párbeszéd,

8.    a munkahelyi és a munkaerőpiacon tapasztalható megkülönböztetés valamennyi formája, kivéve a nemek közötti megkülönböztetést,

9.    kapcsolattartás a következőkkel:

-    Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP),
-    Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért,
-    Európai Képzési Alapítvány,
-    Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség,

    valamint a más illetékes uniós szervekkel és nemzetközi szervezetekkel.

VIII.    Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    környezetpolitika és környezetvédelmi intézkedések, különösen:

(a)    éghajlatváltozás,
(b)    lég-, talaj- és vízszennyezés, a hulladék feldolgozása és újrahasznosítása, veszélyes anyagok és készítmények, zajhatár és a biológiai sokféleség védelme,
(c)    fenntartható fejlődés,
(d)    környezetvédelmi célú nemzetközi és regionális intézkedések és megállapodások,
(e)    környezeti károk helyreállítása,
(f)    polgári védelem,
(g)    az Európai Környezetvédelmi Ügynökség,
(h)    az Európai Vegyianyag-ügynökség,

2.    közegészségügy, különösen:

(a)    programok és különleges intézkedések a közegészségügy területén,
(b)    gyógyszeripari és kozmetikai termékek,
(c)    a bioterrorizmus egészségügyi vonatkozásai,
(d)    az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ,

3.    élelmiszerbiztonsági kérdések, beleértve különösen az alábbiakat:

(a)    az élelmiszerek címkézése és biztonsága,
(b)    az emberi egészségre kockázatot jelentő anyagok elleni védelemre vonatkozó állat-egészségügyi jogszabályok; élelmiszerek és élelmiszergyártó rendszerek közegészségügyi ellenőrzése,
(c)    az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, valamint az Európai Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal.

IX.    Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    az Unió iparpolitikája és kapcsolódó intézkedések, az új technológiák alkalmazása, beleértve a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó intézkedéseket,

2.    az Unió kutatás- és innovációs politikája, beleértve a tudományt és technológiát, valamint a kutatási eredmények terjesztését és hasznosítását,

3.    európai űrpolitika,

4.    a Közös Kutatóközpont, az Európai Kutatási Tanács, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, az Etalonanyag- és Mérésügyi Intézet, a JET, az ITER és az e területen működő más projektek tevékenysége,

5.    az energiapolitikával általában kapcsolatos, valamint a belső energiapiac létrehozása és működtetése keretében megtett uniós intézkedések, többek között az alábbiakkal kapcsolatos területeken:

(a)    az energiaellátás biztonsága az Unión belül,
(b)    az energiahatékonyság és az energiatakarékosság előmozdítása, új és megújuló energiaforrások fejlesztése,
(c)    az energiahálózatok összekapcsolásának és az energiahatékonyság előmozdítása, beleértve transzeurópai hálózatok létrehozását és fejlesztését az energiaipari infrastruktúra ágazatban;

6.    az Euratom Szerződés és az Euratom Ellátási Ügynökség; a nukleáris biztonság, az erőművek leszerelése és a hulladék ártalmatlanítása a nukleáris ágazatban,

7.    az információs társadalom, az információtechnológia és a kommunikációs hálózatok és szolgáltatások, beleértve a technológiai és biztonsági aspektusokat és transzeurópai hálózatok létrehozását és fejlesztését a távközlési infrastruktúra ágazatban, valamint az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) tevékenységeit.

X.    Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    a nemzeti jogszabályok uniós szintű összehangolása a belső piac területén és a vámunió érdekében, különösen:

(a)    az áruk szabad mozgása, beleértve a műszaki szabványok harmonizációját is,
(b)    a letelepedés szabadsága,
(c)    a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a pénzügyi és a postai ágazat kivételével,

2.    az egységes piac működése, beleértve ez egységes piac, így többek között az egységes digitális piac végrehajtását gátló esetleges akadályok azonosítására és felszámolására irányuló intézkedéseket,

3.    a fogyasztók gazdasági érdekeinek előmozdítása és védelme, kivéve a közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági kérdéseket,

4.    az egységes piac szabályaira és a fogyasztói jogokra vonatkozó eljárások és jogalkotás.

XI.    Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    a vasúti, közúti, belvízi, tengeri és légi közlekedésre vonatkozó közös politika kidolgozásával kapcsolatos ügyek, különösen:

(a)    az Európai Unión belül a közlekedésre alkalmazandó közös szabályok,
(b)    transzeurópai hálózatok létrehozása és fejlesztése a közlekedési infrastruktúra ágazatban,
(c)    közlekedési szolgáltatások és a közlekedés területén harmadik országokkal való kapcsolattartás,
(d)    közlekedésbiztonság,
(e)    nemzetközi közlekedési szervekkel és szervezetekkel való kapcsolattartás,
(f)    az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség, az Európai Vasúti Ügynökség, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és a SESAR Közös Vállalkozás,

2.    a postai szolgáltatások,

3.    az idegenforgalom.

XII.    Regionális Fejlesztési Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    az Unió Szerződésekben rögzített fejlesztési és kohéziós politikájának működtetése és kidolgozása,

2.    az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az Unió regionális politikájának egyéb eszközei,

3.    egyéb uniós politikák gazdasági és társadalmi kohézióra való hatásának értékelése,

4.    az Unió strukturális eszközeinek összehangolása,

5.    a kohéziós politika városi vetülete,

6.    a legkülső régiók és szigetek, valamint a határokon átnyúló és régiók közötti együttműködés,

7.    kapcsolattartás a Régiók Bizottságával, a régiók közötti együttműködés szervezeteivel, továbbá a helyi és regionális hatóságokkal.

XIII.    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    a közös agrárpolitika működése és fejlesztése,

2.    vidékfejlesztés, beleértve a megfelelő pénzügyi eszközök működését,

3.    a következő területeket érintő jogszabályok:

(a)    állat- és növényegészségügyi kérdések és állati takarmányok, feltéve, hogy ezen intézkedések nem az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatok elleni védelmet szolgálják,
(b)    állattenyésztés és az állatok jólléte,

4.    a mezőgazdasági termékek minőségének javítása,

5.    a mezőgazdasági nyersanyagellátás,

6.    a Közösségi Növényfajta-hivatal,

7.    erdészet és agrárerdészet.

XIV.    Halászati Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    a közös halászati politika működése és fejlesztése, valamint irányítása,

2.    a halászati erőforrások megőrzése, az ezen erőforrásokat kiaknázó halászat és flották igazgatása, a tengerkutatás és az alkalmazott halászati kutatás,

3.    a halászati és akvakultúra termékek piacának közös szervezése, valamint e termékek feldolgozása és értékesítése,

4.    a strukturális politika a halászat és akvakultúra ágazat területén, beleértve az ezen ágazatok támogatását célzó halászati orientációs pénzügyi eszközöket és alapokat,

5.    integrált tengerpolitika a halászati tevékenységek tekintetében,

6.    fenntartható halászati partnerségi megállapodások, regionális halászati szervezetek és a nemzetközi kötelezettségek végrehajtása a halászat területén.

XV.    Kulturális és Oktatási Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    az Európai Unió kulturális vonatkozásai, különösen:

(a)    a tudás és a kultúra terjesztésének fejlesztése,
(b)    a kulturális és nyelvi sokszínűség védelme és támogatása,
(c)    a kulturális örökség megőrzése és védelme, kulturális csereprogramok és művészi alkotások,

2.    az Unió oktatáspolitikája, beleértve az európai felsőoktatási térséget, az európai iskolák rendszerének és az egész életen át tartó tanulásnak a támogatását,

3.    az audiovizuális politika és az információs társadalom kulturális és oktatási vonatkozásai,

4.    ifjúságpolitika,

5.    a sport- és szabadidő-politika kidolgozása,

6.    tájékoztatási és médiapolitika,

7.    együttműködés harmadik országokkal a kultúra és az oktatás területén, valamint a megfelelő nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolattartás.

XVI.    Jogi Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    az uniós jog értelmezése, alkalmazása és nyomon követése, az uniós jogszabályok és az elsődleges joganyag közötti összhang, különösen a jogalap megválasztása és a szubszidiaritás és arányosság elvének betartása,

2.    a nemzetközi jog értelmezése és alkalmazása, amennyiben az Európai Uniót érinti,

3.    a jogalkotás minőségének javítása és az uniós jog egyszerűsítése,

4.    a Parlament jogainak és kiváltságainak jogi védelme, beleértve az Európai Unió Bírósága eljárásaiban való részvételt,

5.    olyan uniós jogszabályok, amelyek befolyásolják a tagállamok jogrendjét, különösen a következő területeken:

(a)    polgári és kereskedelmi jog,
(b)    társasági jog,
(c)    szellemi tulajdonjog,
(d)    eljárásjog,

6.    a polgári ügyekben történő igazságügyi és közigazgatási együttműködést érintő intézkedések,

7.    környezeti felelősség, illetve a környezeti bűncselekményekkel szembeni szankciók,

8.    az új technológiákkal kapcsolatos etikai kérdések, az illetékes bizottságokkal zajló társbizottsági eljárásban,

9.    a képviselői statútum és az Európai Unió személyzeti szabályzata,

10.    kiváltságok és mentességek, valamint a képviselők mandátumvizsgálata,

11.    az Európai Unió Bíróságának szervezete és alapokmánya,

12.    a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal.

XVII.    Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    az Unió területén az állampolgári jogok, az emberi jogok és az alapvető jogok védelme, beleértve a kisebbségek védelmét, ahogy azt a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája megállapítja,

2.    a nemek közötti, illetve a munkahelyi, valamint a munkaerő-piaci megkülönböztetésen kívül a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemhez szükséges intézkedések,

3.    az átláthatóságra és a természetes személyek védelmére vonatkozó jogszabályok, tekintettel a személyes adatok kezelésére,

4.    a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozása és fejlesztése a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett, különösen:

(a)    a személyek beutazását és mozgását, a menedékjogot és migrációt érintő intézkedések,
(b)    a közös külső határok integrált irányítására vonatkozó intézkedések,
(c)    a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedések, beleértve a terrorizmust, valamint a büntetőjog összehangoltabb uniós megközelítésének kidolgozásához kapcsolódó anyagi jogi és eljárásjogi intézkedéseket,

5.    a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, az Europol, az Eurojust, a Cepol, az Európai Ügyészség és ugyanezen a területen működő más szervek, hivatalok és ügynökségek,

6.    azon kockázat megállapítása, hogy a tagállamok által közösen vallott elveket valamely tagállam súlyosan megsérti.

XVIII.    Alkotmányügyi Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    az európai integrációs folyamat intézményi vonatkozásai, különösen a Szerződések rendes és egyszerűsített felülvizsgálati eljárásainak előkészítése, kezdeményezése és lefolytatása,

2.    a Szerződések végrehajtása és működésük értékelése,

3.    az Unió bővítésére irányuló tárgyalások, vagy az Unióból való kilépés intézményi következményei,

4.    intézményközi kapcsolatok, beleértve – a plenáris ülésen történő elfogadásuk céljából – az eljárási szabályzat 140. cikkének (2) bekezdésével összhangban az intézményközi megállapodások vizsgálatát,

5.    egységes választási eljárás,

6.    európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok, az Elnökség hatáskörének sérelme nélkül,

7.    a tagállamok közös elveinek egy tagállam által történő súlyos és tartós megsértésének megállapítása,

8.    az eljárási szabályzat értelmezése és alkalmazása, és az ahhoz javasolt módosítások.

XIX.    Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    a nők jogainak meghatározása, támogatása és védelme az Unióban és a kapcsolódó közösségi intézkedésekben,

2.    a nők jogainak előmozdítása harmadik országokban,

3.    az esélyegyenlőségi politika, beleértve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előmozdítását a munkaerő-piaci lehetőségek és az egyenlő munkahelyi bánásmód tekintetében,

4.    a nemi alapú erőszak és megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetése,

5.    a nemek közötti esélyegyenlőség alapelvének megvalósítása és továbbfejlesztése valamennyi politika területén,

6.    a nők jogait érintő nemzetközi megállapodások és egyezmények nyomon követése és végrehajtása,

7.    a nők jogai tudatosításának előmozdítása.

XX.    Petíciós Bizottság

A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:

1.    petíciók,

2.    nyilvános meghallgatások szervezése polgári kezdeményezésekről a 211. cikkel összhangban,

3.    kapcsolattartás az európai ombudsmannal.

(1)Elfogadta a Parlament 2014. január 15-i határozatával.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat