Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - januar 2015
PDF 1062k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

PRILOGA VI  : Pristojnosti stalnih parlamentarnih odborov (1)

I.    Odbor za zunanje zadeve

Odbor, pristojen za spodbujanje, izvajanje in spremljanje zunanje politike Unije glede:

1.    skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in skupne varnostne in obrambne politike (EVOP); v zvezi s tem odboru pomaga pododbor za varnost in obrambo;

2.    odnosov z drugimi institucijami in organi Unije, ZN in drugimi mednarodnimi organizacijami ter medparlamentarnimi skupščinami glede zadev, ki spadajo v njegovo pristojnost;

3.    nadzora nad Evropsko službo za zunanje delovanje;

4.    krepitve političnih odnosov s tretjimi državami preko obsežnih programov sodelovanja in pomoči ali mednarodnih sporazumov, kot so sporazumi o pridružitvi in partnerstvu;

5.    začetka, spremljanja in zaključka pogajanj o pristopu evropskih držav k Uniji;

6.    vse zakonodaje, načrtovanja in pregleda dejavnosti, ki se izvajajo v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice, evropskega instrumenta sosedstva, instrumenta za predpristopno pomoč, instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru in instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami ter politike, na katerih temeljijo;

7.    spremljanja in nadaljnjega ukrepanja, med drugim na področju evropske sosedske politike (ESP), zlasti kar zadeva letna poročila o napredku ESP;

8.    vprašanj v zvezi z demokracijo, pravno državo, človekovimi pravicami, vključno s pravicami manjšin, v tretjih državah ter načel mednarodnega prava. Pri tem odboru pomaga pododbor za človekove pravice, ki naj zagotovi skladnost med vsemi zunanjimi politikami Unije in njeno politiko na področju človekovih pravic. Brez poseganja v ustrezne določbe naj se člane drugih odborov in organov s pristojnostmi na tem področju povabi k udeležbi na sejah pododbora.

9.    sodelovanja Parlamenta pri misijah za spremljanje volitev, po potrebi v sodelovanju z drugimi pristojnimi odbori in delegacijami.

Odbor opravlja politični nadzor nad in usklajuje delo skupnih parlamentarnih odborov in parlamentarnih odborov za sodelovanje, kot tudi delo medparlamentarnih in ad hoc delegacij znotraj področja svojega delovanja.

II.    Odbor za razvoj

Odbor, pristojen za:

1.    spodbujanje, izvajanje in spremljanje politike Unije glede razvoja in sodelovanja, zlasti:

(a)    politični dialog z državami v razvoju, tako dvostranski kot v ustreznih mednarodnih organizacijah in medparlamentarnih forumih,
(b)    pomoč in sporazume o sodelovanju z državami v razvoju, zlasti nadzor nad učinkovitim financiranjem pomoči in ovrednotenje rezultatov, tudi v povezavi z odpravo revščine,
(c)    spremljanje odnosa med politikami držav članic in politikami, ki se izvajajo na ravni Unije,
(d)    spodbujanje demokratičnih vrednot, dobrega upravljanja in človekovih pravic v državah v razvoju,
(e)    izvajanje, spremljanje in spodbujanje skladnosti razvojne politike;

2.    vso zakonodajo, načrtovanje in pregled dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI), Evropskega razvojnega sklada (EDF) – v tesnem sodelovanju z nacionalnimi parlamenti – in Instrumenta za humanitarno pomoč, ter vsa vprašanja v zvezi s humanitarno pomočjo v državah v razvoju in politiko, na kateri temelji;

3.    zadeve, ki se nanašajo na Sporazum o partnerstvu AKP-EU in odnose s pristojnimi organi;

4.    zadeve, ki se nanašajo na čezmorske države in ozemlja;

5.    sodelovanje Parlamenta pri misijah za spremljanje volitev in, kadar je primerno, v sodelovanju z drugimi pristojnimi odbori in delegacijami.

Odbor usklajuje delo medparlamentarnih in ad hoc delegacij znotraj področja svojega delovanja.

III.    Odbor za mednarodno trgovino

Odbor, pristojen za zadeve, ki se nanašajo na vzpostavljanje, uvajanje in spremljanje skupne trgovinske politike Unije in njene zunanje gospodarske odnose, zlasti:

1.    finančne, ekonomske in trgovinske odnose s tretjimi državami in regionalnimi organizacijami;

2.    skupno carinsko stopnjo in pospeševanje trgovine ter zunanje vidike carinskih določb in carinske uprave;

3.    začetek pogajanj, spremljanje, sklenitev in nadaljnje spremljanje dvostranskih in večstranskih trgovinskih sporazumov o gospodarskih, trgovinskih in naložbenih odnosih s tretjimi državami in regionalnimi organizacijami;

4.    ukrepe tehničnega usklajevanja ali standardizacije na področjih, na katerih veljajo instrumenti mednarodnega prava;

5.    odnose z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi forumi za trgovinska vprašanja, ter z organizacijami, ki spodbujajo regionalno gospodarsko in trgovinsko povezovanje zunaj Unije;

6.    odnose s STO, vključno s parlamentarno razsežnostjo.

Odbor se povezuje z ustreznimi medparlamentarnimi in ad hoc delegacijami za gospodarske in trgovinske vidike odnosov s tretjimi državami.

IV.    Odbor za proračun

Odbor, pristojen za:

1.    večletni finančni okvir prihodkov in odhodkov Unije ter sistem virov lastnih sredstev Unije;

2.    posebna proračunska pooblastila Parlamenta, zlasti glede proračuna Unije, pa tudi pogajanja in izvajanje medinstitucionalnih sporazumov na tem področju;

3.    načrt odhodkov Parlamenta v skladu s postopkom, opredeljenim v tem poslovniku;

4.    proračun decentraliziranih organov;

5.    finančne dejavnosti Evropske investicijske banke, ki niso del evropskega gospodarskega upravljanja;

6.    vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun, brez poseganja v pristojnosti odbora, pristojnega za Sporazum o partnerstvu AKP-EU;

7.    finančne posledice vseh aktov Unije in njihovo združljivost z večletnim finančnim okvirom, brez poseganja v pristojnosti ustreznih odborov;

8.    spremljanje in ocenjevanje izvajanja tekočega proračuna ne glede na člen 95(1), prenose proračunskih sredstev, postopke v zvezi s kadrovskim načrtom, proračunska sredstva za upravljanje in mnenja o projektih, povezanih z gradnjo, ki imajo velike finančne posledice;

9.    finančno uredbo, z izjemo vprašanj, ki se nanašajo na izvrševanje, upravljanje in nadzor proračuna.

V.    Odbor za proračunski nadzor

Odbor, pristojen za:

1.    nadzor izvrševanja proračuna Unije in Evropskega razvojnega sklada ter sklepe o razrešnici, ki jih sprejme Parlament, vključno z notranjim postopkom za podelitev razrešnice, in vse druge ukrepe za spremljanje ali izvajanje sklepov;

2.    zaprtje, predložitev ter revizijo računov in izkazov stanja Unije, njenih institucij in vseh organov, ki jih financira, vključno z ugotovitvijo proračunskih sredstev, ki jih je treba prenesti, ter določanjem stanja;

3.    nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke;

4.    nadziranje stroškovne učinkovitosti različnih oblik financiranja Unije pri izvajanju politik Unije, na zahtevo Odbora za proračunski nadzor z vključitvijo specializiranih odborov ter na zahtevo Odbora za proračunski nadzor v sodelovanju s specializiranimi odbori za pregled posebnih poročil Računskega sodišča;

5.    odnose z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF), obravnavo goljufij in nepravilnosti pri izvrševanju proračuna Unije, ukrepe, namenjene preprečevanju in kazenskemu pregonu takšnih primerov, in strogo zaščito finančnih interesov Unije ter ustreznih ukrepov evropskega javnega tožilca na tem področju;

6.    odnose z Računskim sodiščem, imenovanje njegovih članov in obravnavo njegovih poročil;

7.    finančno uredbo, ki zadeva izvrševanje, upravljanje in nadzor proračuna.

VI.    Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor, pristojen za:

1.    ukrepe ekonomske in monetarne politike Unije, delovanje ekonomske in monetarne unije ter evropskega monetarnega in finančnega sistema (vključno z odnosi s pristojnimi institucijami in organizacijami);

2.    prosti pretok kapitala in plačil (čezmejna plačila, enotno plačilno območje, plačilne bilance, gibanje kapitala ter politiko najemanja in dajanja posojil, nadzor nad gibanjem kapitala iz tretjih držav, ukrepe za spodbujanje izvoza kapitala Unije);

3.    mednarodni monetarni in finančni sistem (vključno z odnosi s finančnimi in monetarnimi institucijami in organizacijami);

4.    pravila o konkurenci in državne ali javne pomoči;

5.    davčne predpise;

6.    uravnavanje in nadzor finančnih storitev, institucij in trgov, vključno s poročili o dogajanju v finančnem sektorju, revizijo, računovodskimi pravili, upravljanjem podjetij in drugimi pravnimi zadevami gospodarskih družb, ki se posebej navezujejo na finančne storitve;

7.    ustrezne finančne dejavnosti Evropske investicijske banke v okviru evropskega gospodarskega upravljanja v euroobmočju.

VII.    Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Odbor, pristojen za:

1.    politiko zaposlovanja in vse vidike socialne politike, vključno z delovnimi pogoji, socialno varnostjo, socialno vključenostjo in socialno zaščito;

2.    pravice delavcev;

3.    ukrepe zdravstvenega varstva in varnost pri delu;

4.    Evropski socialni sklad;

5.    politiko poklicnega usposabljanja, vključno s poklicnimi kvalifikacijami;

6.    prost pretok delavcev in upokojencev;

7.    socialni dialog;

8.    vse oblike diskriminacije na delovnem mestu in trgu dela, razen diskriminacije na podlagi spola;

9.    odnose z:

-    Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop),
-    Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer,
-    Evropsko fundacijo za usposabljanje,
    Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu,

    kot tudi za odnose z drugimi pristojnimi organi Unije in mednarodnimi organizacijami.

VIII.    Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Odbor, pristojen za:

1.    okoljsko politiko in ukrepe za varstvo okolja, zlasti:

(a)    podnebne spremembe,
(b)    onesnaženje zraka, tal in vode, ravnanje z odpadki in reciklažo, nevarne snovi in pripravke, raven hrupa in zaščito biotske raznovrstnosti,
(c)    trajnostni razvoj,
(d)    mednarodne in regionalne ukrepe ter sporazume glede varstva okolja,
(e)    odpravo okoljske škode,
(f)    civilno zaščito,
(g)    Evropsko agencijo za okolje,
(h)    Evropsko agencijo za kemikalije;

2.    javno zdravje, zlasti:

(a)    programe in posebne dejavnosti na področju javnega zdravja,
(b)    farmacevtske in kozmetične izdelke,
(c)    zdravstvene vidike bio-terorizma,
(d)    Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil in Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni;

3.    vprašanja varne hrane, ki vključuje zlasti:

(a)    označevanje in varnost živil,
(b)    veterinarsko zakonodajo v zvezi z zaščito zdravja ljudi pred nevarnostmi ter zdravstveni nadzor nad živili in sistemi za proizvodnjo hrane,
(c)    Evropsko agencijo za varnost hrane in Evropski urad za prehrano in veterinarstvo.

IX.    Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Odbor, pristojen za:

1.    industrijsko politiko Unije in s tem povezane ukrepe ter uporabo novih tehnologij, vključno z ukrepi, ki se nanašajo na MSP (mala in srednje velika podjetja);

2.    politiko Unije na področju raziskav in inovacij, vključno z znanostjo in tehnologijo ter razširjanjem in izkoriščanjem rezultatov raziskav;

3.    evropsko vesoljsko politiko;

4.    dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča, Evropskega raziskovalnega sveta, Evropskega instituta za inovacije in tehnologijo ter Instituta za referenčne materiale in meritve, JET, ITER in druge projekte na tem področju;

5.    ukrepe Unije v zvezi s splošno energetsko politiko in v zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem notranjega trga z energijo, vključno z ukrepi glede:

(a)    zanesljivosti oskrbe z energijo v Uniji,
(b)    spodbujanja energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter razvijanja novih in obnovljivih oblik energije,
(c)    spodbujanja medsebojnega povezovanja energetskih omrežij in energetske učinkovitosti, vključno z vzpostavitvijo in razvojem vseevropskih omrežij na področju telekomunikacijske infrastrukture;

6.    Pogodbo Euratom in Agencijo za oskrbo (Euratom); jedrsko varnost ter razgradnjo in odlaganje odpadkov v jedrskem sektorju;

7.    informacijsko družbo, informacijsko tehnologijo ter komunikacijska omrežja in storitve, vključno s tehnologijami in varnostnimi vidiki ter vzpostavitvijo in razvojem vseevropskih omrežij na področju telekomunikacijske infrastrukture ter aktivnosti Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA).

X.    Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Odbor, pristojen za:

1.    usklajevanje nacionalnih predpisov za področje notranjega trga in carinske unije na ravni Unije, zlasti:

(a)    prost pretok blaga, vključno z usklajevanjem tehničnih standardov,
(b)    pravico do ustanavljanja,
(c)    svobodo opravljanja storitev, z izjemo finančnega in poštnega sektorja;

2.    delovanje enotnega trga, vključno z ukrepi za prepoznavanje in odpravljanje možnih ovir za izvajanje enotnega trga, vključno z digitalnim enotnim trgom;

3.    podpiranje in zaščito ekonomskih interesov potrošnikov, razen pri vprašanjih javnega zdravja in varne hrane;

4.    politiko in zakonodajo s področja izvajanja pravil enotnega trga in pravic potrošnikov.

XI.    Odbor za promet in turizem

Odbor, pristojen za:

1.    zadeve, ki se navezujejo na razvoj skupne politike za železniški in cestni promet, promet po notranjih plovnih poteh ter pomorski in zračni promet, zlasti:

(a)    skupna pravila za prevoz znotraj Evropske unije,
(b)    vzpostavitev in razvoj vseevropskih omrežij na področju prometne infrastrukture,
(c)    zagotovitev prevoznih storitev in odnosov na področju prevoza s tretjimi državami,
(d)    varnost prevoza,
(e)    odnose z mednarodnimi prevoznimi organi in organizacijami;
(f)    Evropsko agencijo za pomorsko varnost, Evropsko železniško agencijo, Evropsko agencijo za varnost v letalstvu in skupno podjetje SESAR;

2.    poštne storitve;

3.    turizem.

XII.    Odbor za regionalni razvoj

Odbor, pristojen za:

(1)    delovanje in pripravo politike Unije za regionalni razvoj in kohezijske politike Unije, kot sta določeni v Pogodbah;

(2)    Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in druge instrumente regionalne politike Unije,

(3)    ocenjevanje učinka drugih politik Unije na ekonomsko in socialno kohezijo,

(4)    usklajevanje strukturnih instrumentov Unije,

(5)    urbano razsežnosti kohezijske politike;

(6)    najbolj oddaljene regije in otoke, pa tudi za čezmejno in medregijsko sodelovanje,

(7)    odnose z Odborom regij, organizacijami za medregijsko sodelovanje ter lokalnimi in regionalnimi organi.

XIII.    Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Odbor, pristojen za:

1.    delovanje in razvoj skupne kmetijske politike;

2.    razvoj podeželja, vključno z dejavnostmi ustreznih finančnih instrumentov;

3.    zakonodajo v zvezi z:

(a)    veterino in zdravjem rastlin ter krmo za živali pod pogojem, da ukrepi na teh področjih niso namenjeni varovanju zdravja ljudi pred nevarnostmi,
(b)    živinorejo in dobrim počutjem živali;

4.    izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov;

5.    zaloge kmetijskih surovin;

6.    Urad Skupnosti za rastlinske sorte;

7.    gozdarstvo in kmetijsko-gozdarski sistem.

XIV.    Odbor za ribištvo

Odbor, pristojen za:

1.    delovanje in razvoj skupne ribiške politike ter njeno vodenje;

2.    varovanje ribolovnih virov, upravljanje ribolovnih virov in ladjevij, ki izkoriščajo te vire, ter pomorske raziskave in uporabne raziskave na področju ribištva;

3.    skupno organizacijo trga z ribjimi proizvodi in proizvodi iz akvakulture ter njihovo predelavo in trženje;

4.    strukturno politiko na področju ribištva in akvakulture, vključno s finančnimi instrumenti in sredstvi za usmerjanje ribištva v podporo tem sektorjem;

5.    celostno pomorsko politiko v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi;

6.    sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem sektorju, regionalne ribolovne organizacije in izvajanje mednarodnih obveznosti na področju ribištva.

XV.    Odbor za kulturo in izobraževanje

Odbor, pristojen za:

1.    kulturne vidike Evropske unije, zlasti:

(a)    izboljševanje poznavanja in razširjanje kulture,
(b)    zaščito in podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti,
(c)    ohranjanje in varstvo kulturne dediščine, kulturno izmenjavo ter umetniško ustvarjanje;

2.    izobraževalno politiko Unije, vključno s področjem evropskega visokega šolstva, spodbujanjem sistema evropskih šol in vseživljenjskim učenjem;

3.    avdiovizualno politiko ter kulturne in izobraževalne vidike informacijske družbe;

4.    mladinsko politiko;

5.    razvoj politike športa in prostega časa;

6.    politiko obveščanja in medijev;

7.    sodelovanje s tretjimi državami na področju kulture in izobraževanja ter odnose z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in institucijami.

XVI.    Odbor za pravne zadeve

Odbor, pristojen za:

1.    razlago, uporabo in spremljanje prava Unije ter skladnost aktov Unije s primarno zakonodajo, zlasti z izbiro pravne podlage in spoštovanjem načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

2.    razlago in uporabo mednarodnega prava, v kolikor to vpliva na Evropsko unijo;

3.    boljšo pripravo in poenostavitev prava Unije;

4.    pravno varstvo pravic in pristojnosti Parlamenta, vključno z njegovim sodelovanjem v postopkih pred Sodiščem Evropske unije;

5.    akte Unije, ki vplivajo na pravni red držav članic, in sicer na področjih:

(a)    civilnega in gospodarskega prava,
(b)    prava gospodarskih družb,
(c)    prava intelektualne lastnine,
(d)    postopkovnega prava;

6.    ukrepe na področju pravosodnega in upravnega sodelovanja v civilnih zadevah;

7.    okoljsko odgovornost in sankcije proti okoljskemu kriminalu;

8.    etična vprašanja, povezana z novimi tehnologijami, ob uporabi postopka s pridruženimi odbori z ustreznimi odbori;

9.    Statut poslancev in Kadrovske predpise Evropske unije;

10.    privilegije in imuniteto poslancev, kot tudi za preverjanje veljavnosti njihovega mandata;

11.    organizacijo in statut Sodišča Evropske unije;

12.    Urad za usklajevanje na notranjem trgu.

XVII.    Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Odbor, pristojen za:

1.    zaščito pravic državljanov, človekovih pravic in temeljnih svoboščin na ozemlju Unije, vključno z zaščito manjšin, kakor je določeno v Pogodbah in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah;

2.    ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije, razen tistih, ki temeljijo na spolu, ali tistih, ki se dogajajo na delovnem mestu in trgu dela;

3.    zakonodajo na področju preglednosti in varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov;

4.    vzpostavitev in razvoj območja svobode, varnosti in pravice ob spoštovanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti, zlasti:

(a)    ukrepe glede vstopa in gibanja oseb, azila in priseljevanja,
(b)    ukrepe integriranega upravljanja skupnih meja,
(c)    ukrepe, ki se navezujejo na policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, vključno s terorizmom, ter vsebinske in postopkovne ukrepe v zvezi z oblikovanjem skladnejšega pristopa Unije do kazenskega prava;

5.    Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Evropska agencija za temeljne pravice, Europol, Eurojust, Cepol, Evropsko javno tožilstvo ter druge organe in agencije na tem področju;

6.    ugotovitev obstoja očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila skupna načela držav članic.

XVIII.    Odbor za ustavne zadeve

Odbor, pristojen za:

1.    institucionalne vidike procesa evropskega povezovanja, zlasti pri pripravi, začetku in poteku rednih in poenostavljenih postopkov za spremembo Pogodb;

2.    izvajanje Pogodb in ocenjevanje njihovega delovanja;

3.    institucionalne posledice pogajanj o širitvi Unije ali izstopa iz nje;

4.    medinstitucionalne odnose, vključno s preučitvijo medinstitucionalnih sporazumov glede njihove potrditve na plenarnem zasedanju v skladu s členom 140(2) Poslovnika;

5.    enotni volilni postopek;

6.    politične stranke in politične ustanove na evropski ravni, brez vpliva na pristojnosti predsedstva;

7.    ugotavljanje hujših in vztrajnih kršitev skupnih načel držav članic s strani ene od držav članic;

8.    razlago in uporabo poslovnika in predloge morebitnih sprememb.

XIX.    Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Odbor, pristojen za:

1.    opredeljevanje, uresničevanje in zaščito pravic žensk v Uniji in podobne ukrepe Unije;

2.    uresničevanje pravic žensk v tretjih državah;

3.    politiko enakih možnosti, vključno s spodbujanjem enakosti moških in žensk glede priložnosti na trgu dela in obravnave na delovnem mestu;

4.    odpravo vseh oblik nasilja in diskriminacije glede na spol;

5.    izvajanje in nadaljnji razvoj načela vključevanja enakosti spolov v vsa področja politike;

6.    nadaljnjo obravnavo in izvajanje mednarodnih sporazumov in konvencij o pravicah žensk;

7.    ozaveščanje o pravicah žensk.

XX.    Odbor za peticije

Odbor, pristojen za:

1.    peticije

2.    organizacijo javnih predstavitev o državljanskih pobudah v skladu s členom 211;

3.    odnose z Evropskim varuhom človekovih pravic.

(1)Sprejeto s sklepom Parlamenta z dne 15. januarja 2014.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov