Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Januari 2015
PDF 1150k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

BILAGA VI  : Ständiga utskotts ansvarsområden (1)

I.    Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet har ansvar för främjande, genomförande och övervakning av unionens utrikespolitik när det gäller följande:

1.    Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för säkerhet och försvar.

2.    Förbindelser med andra unionsinstitutioner och unionsorgan, FN och andra internationella organisationer och interparlamentariska församlingar när det gäller frågor som hör till utskottets ansvarsområde.

3.    Tillsyn över Europeiska utrikestjänsten.

4.    Fördjupning av de politiska förbindelserna med tredjeland, med hjälp av omfattande samarbets- och stödprogram eller internationella avtal, till exempel associerings- och partnerskapsavtal.

5.    Inledande, genomförande och avslutande av förhandlingar om europeiska staters anslutning till unionen.

6.    All lagstiftning, programplanering och kontroll av åtgärder som genomförs inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, det europeiska grannskapsinstrumentet, föranslutningsinstrumentet, instrumentet som bidrar till stabilitet och fred och partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer samt den politik som ligger till grund för dem.

7.    Övervakning och uppföljning av bland annat den europeiska grannskapspolitiken (EGP), särskilt när det gäller de årliga lägesrapporterna för EGP.

8.    Frågor som rör demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters rättigheter, i tredjeländer samt principer i internationell rätt. Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för mänskliga rättigheter, vilket bör säkerställa samordning mellan all unionens externa politik och dess politik för mänskliga rättigheter. Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser ska ledamöter från andra utskott och organ med ansvar på detta område inbjudas att delta i underutskottets sammanträden.

9.    Parlamentets medverkan i valobservatörsuppdrag, när så är lämpligt i samarbete med andra berörda utskott och delegationer.

Utskottet ska utöva politisk tillsyn över och samordna arbetet i de gemensamma parlamentariska kommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de interparlamentariska delegationerna samt i de ad hoc-delegationer som hör till dess ansvarsområde.

II.    Utskottet för utveckling

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Främjande, genomförande och övervakning av unionens politik för utvecklingssamarbete, däribland följande:

a)    Politisk dialog med utvecklingsländerna, bilateralt och i berörda internationella organisationer och interparlamentariska forum.
b)    Bistånd till och samarbetsavtal med utvecklingsländerna, särskilt tillsyn över en ändamålsenlig biståndsfinansiering och resultatutvärderingar, bland annat med avseende på fattigdomsutrotning.
c)    Övervakning av förhållandet mellan medlemsstaternas politik och den politik som genomförs på unionsnivå.
d)    Främjande av demokratiska värden, god förvaltningssed och mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna.
e)    Genomförande, övervakning och främjande av politisk konsekvens när det gäller utvecklingspolitiken.

2.    All lagstiftning, programplanering och kontroll av åtgärder som genomförs inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, Europeiska utvecklingsfonden (EUF) – i nära samarbete med de nationella parlamenten – och instrumentet för humanitärt bistånd samt alla frågor som rör humanitärt bistånd i utvecklingsländer och den politik som ligger till grund för detta bistånd.

3.    Frågor som rör AVS-EU-partnerskapsavtalet och förbindelser med relevanta organ.

4.    Frågor som rör de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT).

5.    Parlamentets medverkan i valobservatörsuppdrag, när så är lämpligt i samarbete med andra berörda utskott och delegationer.

Utskottet ska samordna arbetet i de interparlamentariska delegationer och de ad hoc-delegationer som hör till utskottets ansvarsområde.

III.    Utskottet för internationell handel

Utskottet har ansvar för frågor som rör inrättande, genomförande och övervakning av unionens gemensamma handelspolitik och externa ekonomiska förbindelser, särskilt inom följande områden:

1.    Finansiella, ekonomiska och handelsmässiga förbindelser med tredjeland och regionala organisationer.

2.    Den gemensamma externa tulltaxan och främjande av handeln samt de externa aspekterna av tullbestämmelserna och tullförvaltningen.

3.    Upprättande, övervakning, ingående och uppföljning av bilaterala, multilaterala och plurilaterala handelsavtal om ekonomiska förbindelser, handels- och investeringsförbindelser med tredjeländer och regionala organisationer.

4.    Åtgärder beträffande teknisk harmonisering och standardisering på områden som omfattas av instrument på folkrättens område.

5.    Förbindelser med berörda internationella organisationer och internationella forum om handelsrelaterade frågor och med organisationer som främjar regional och handelsmässig integration utanför unionen.

6.    Förbindelser med Världshandelsorganisationen (WTO), däribland dess parlamentariska dimension.

Utskottet ska hålla kontakt med berörda interparlamentariska delegationer och ad hoc-delegationer när det gäller de ekonomiska och handelsmässiga aspekterna av förbindelserna med tredjeland.

IV.    Budgetutskottet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Den fleråriga budgetramen för unionens inkomster och utgifter samt unionens system med egna medel.

2.    Parlamentets budgetbefogenheter, det vill säga unionens budget samt förhandling om och genomförande av interinstitutionella avtal på detta område.

3.    Parlamentets budgetberäkning i enlighet med det förfarande som fastställs i arbetsordningen.

4.    Budgeten för de decentraliserade organen.

5.    Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet som inte ingår i den europeiska ekonomiska styrningen.

6.    Europeiska utvecklingsfondens budgetering, utan att det påverkar ansvarsområdet för det utskott som ansvarar för AVS-EU-partnerskapsavtalet.

7.    Alla unionsakters budgetmässiga följder och deras förenlighet med den fleråriga budgetramen, utan att det påverkar berörda utskotts ansvarsområden.

8.    Bevakning och utvärdering av genomförandet av den aktuella budgeten, oavsett vad som anges i artikel 95.1, anslagsöverföringar, förfaranden i anslutning till tjänsteförteckningar, administrativa anslag och yttranden över byggnadsprojekt med avsevärda ekonomiska konsekvenser.

9.    Budgetförordningen, med undantag av frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.

V.    Budgetkontrollutskottet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Kontroll av genomförandet av unionens och Europeiska utvecklingsfondens budget samt beslut om ansvarsfrihet som ska fattas av parlamentet, inklusive det interna förfarandet för ansvarsfrihet och alla andra åtgärder som följer av dessa beslut eller deras genomförande.

2.    Avslutande av räkenskaperna, framläggande av räkenskaperna och revision av räkenskaper och balansräkningar för unionen, dess institutioner och alla organ som finansieras av unionen, däribland införande av de avsatta medel som ska överföras samt reglerandet av konton.

3.    Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.

4.    Kontroll av kostnadseffektiviteten av unionens olika finansieringsåtgärder vid genomförandet av unionens olika politikområden, med deltagande, på budgetkontrollutskottets begäran, av de specialiserade utskotten och i samarbete, på budgetkontrollutskottets begäran, med de specialiserade utskotten för behandlingen av revisionsrättens särskilda rapporter.

5.    Förbindelser med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), granskning av bedrägerier och oegentligheter vid genomförandet av unionens budget, åtgärder i syfte att förebygga och åtala i sådana fall och ett strikt tillvaratagande av unionens ekonomiska intressen samt den europeiska åklagarmyndighetens relevanta åtgärder på detta område.

6.    Förbindelser med revisionsrätten, utnämning av dess ledamöter och granskning av dess rapporter.

7.    Budgetförordningen, när det gäller frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.

VI.    Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Unionens ekonomiska politik och penningpolitik, Ekonomiska och monetära unionens funktion och det europeiska valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med berörda institutioner och organisationer).

2.    Den fria rörligheten för kapital och betalningar (gränsöverskridande betalningar, enhetligt betalningsområde, betalningsbalans, kapitalrörelser och in- och utlåningspolitik, kontroll av kapitalrörelser som har sitt ursprung i tredjeland, åtgärder i syfte att främja unionens kapitalutförsel).

3.    Internationella valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med finansiella och monetära institutioner och organisationer).

4.    Bestämmelserna om konkurrens och statligt eller offentligt stöd.

5.    Skattebestämmelser.

6.    Reglering och övervakning av finansiella tjänster, institutioner och marknader, inklusive finansiell rapportering, revision, bokföringsbestämmelser, bolagsförvaltning och andra bolagsrättsliga frågor som särskilt rör finansiella tjänster.

7.    Europeiska investeringsbankens relevanta finansiella verksamhet som en del av den europeiska ekonomiska styrningen i euroområdet.

VII.    Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Sysselsättningspolitik och alla aspekter av socialpolitik, inklusive arbetsvillkor, social trygghet, social integration och socialt skydd.

2.    Arbetstagarrättigheter.

3.    Åtgärder beträffande arbetsmiljö.

4.    Europeiska socialfonden.

5.    Yrkesutbildningspolitik, inklusive yrkeskvalifikationer.

6.    Fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer.

7.    Dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

8.    Alla former av diskriminering på arbetsplatsen och arbetsmarknaden, med undantag av könsdiskriminering.

9.    Förbindelser med följande organ:

-    Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop).
-    Europeiska institutet för förbättring av arbets- och levnadsvillkor.
-    Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen.
-    Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Förbindelser med andra berörda unionsorgan och internationella organisationer.

VIII.    Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Miljöpolitik och miljöskyddsåtgärder, särskilt inom följande områden:

a)    Klimatförändringar.
b)    Luft-, jord- och vattenföroreningar, avfallshantering och återvinning, farliga ämnen och beredningar, bullernivåer och skydd av den biologiska mångfalden.
c)    En hållbar utveckling.
d)    Internationella och regionala åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön.
e)    Återställande av miljöskador.
f)    Civilskydd.
g)    Europeiska miljöbyrån.
h)    Europeiska kemikaliemyndigheten

2.    Folkhälsa, särskilt inom följande områden:

a)    Program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet.
b)    Läkemedel och kosmetika.
c)    Hälsoaspekter av bioterrorism.
d)    Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

3.    Livsmedelssäkerhet, bland annat inom följande områden:

a)    Märkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet.
b)    Veterinärlagstiftning som avser skydd mot hälsorisker för människor, kontroll av livsmedelsprodukter och system för livsmedelsproduktion med avseende på folkhälsan.
c)    Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.

IX.    Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Unionens industripolitik och åtgärder i samband med denna samt tillämpning av ny teknik, bland annat åtgärder som rör små och medelstora företag.

2.    Unionens forsknings- och innovationspolitik, bland annat vetenskap och teknik samt spridning och utnyttjande av forskningsresultat.

3.    Den europeiska rymdpolitiken.

4.    Verksamhet vid det gemensamma forskningscentrumet, Europeiska forskningsrådet, Europeiska institutet för innovation och teknik samt Institutet för referensmaterial och referensmätningar liksom JET, Iter och andra projekt inom samma område.

5.    Unionsåtgärder som rör energipolitik i allmänhet och har samband med upprättandet av den inre energimarknaden och dess funktion, inklusive åtgärder avseende

a)    tryggad energiförsörjning i unionen,
b)    främjandet av energieffektivitet och energibesparingar samt utvecklingen av nya och förnybara energikällor,
c)    främjandet av sammankopplade energinät och energieffektivitet, bland annat upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom energisektorn

6.    Euratomfördraget och Euratoms försörjningsbyrå, kärnsäkerhet, avveckling och avfallshantering inom kärnkraftsområdet.

7.    Informationssamhället, informationsteknik och kommunikationsnät och kommunikationstjänster, bland annat teknik och säkerhetsaspekter och upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom telekommunikationssektorn samt verksamheten vid Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa).

X.    Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Samordning på unionsnivå av nationell lagstiftning när det gäller den inre marknaden samt frågor som rör tullunionen, framför allt:

a)    Den fria rörligheten för varor, bland annat harmonisering av tekniska standarder.
b)    Etableringsrätten.
c)    Det fria tillhandahållandet av tjänster, med undantag av finanssektorn och postsektorn.

2.    Den inre marknadens funktion, inklusive åtgärder som syftar till att identifiera och undanröja potentiella hinder för genomförandet av den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden.

3.    Främjande och skydd av konsumenternas ekonomiska intressen, med undantag av frågor som rör folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

4.    Politiken och lagstiftningen när det gäller genomförandet av reglerna för den inre marknaden och konsumenträttigheter.

XI.    Utskottet för transport och turism

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Utveckling av en gemensam politik för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenväg samt sjöfart och luftfart, särskilt inom följande områden:

a)    Gemensamma regler för transporter inom Europeiska unionen.
b)    Upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för transportinfrastruktur.
c)    Tillhandahållande av transporttjänster och förbindelser på området transporter med tredjeland.
d)    Transportsäkerhet.
e)    Förbindelser med internationella transportorganisationer.
f)    Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Europeiska järnvägsbyrån, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och Gemensamma Sesar-företaget.

2.    Posttjänster.

3.    Turism.

XII.    Utskottet för regional utveckling

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Genomförande och utveckling av unionens regionala utveckling och sammanhållningspolitik i enlighet med fördragen.

2.    Europeiska fonden för regional utveckling, Sammanhållningsfonden och andra instrument för Unionens regionalpolitik.

3.    Bedömning av hur övrig unionspolitik påverkar den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

4.    Samordning av unionens strukturinstrument.

5.    Den urbana dimensionen i sammanhållningspolitiken.

6.    De yttersta randområdena och öregionerna samt gränsöverskridande och interregionalt samarbete.

7.    Förbindelser med Regionkommittén, organisationer för interregionalt samarbete och med lokala och regionala myndigheter.

XIII.    Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Genomförande och utveckling av den gemensamma jordbrukspolitiken.

2.    Landsbygdens utveckling, däribland verksamhet som bedrivs med hjälp av relevanta finansiella instrument.

3.    Lagstiftning om

a)    veterinärmedicinska frågor och växtskyddsfrågor samt djurfoder, förutsatt att åtgärderna inte syftar till att skydda mot risker för människans hälsa,
b)    djuruppfödning och djurskydd.

4.    Förbättring av kvaliteten på jordbruksprodukter.

5.    Tillgång på jordbruksråvaror.

6.    Gemenskapens växtsortsmyndighet.

7.    Skogsbruk och trädjordbruk.

XIV.    Fiskeriutskottet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Den gemensamma fiskeripolitikens genomförande, utveckling och förvaltning.

2.    Bevarande av fiskbestånden, förvaltning av fiskeri och flottor som utnyttjar dessa bestånd samt marin forskning och tillämpad fiskeriforskning.

3.    Den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter och bearbetning och marknadsföring av dessa.

4.    Strukturpolitik inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, däribland de finansiella instrumenten och medlen för utveckling av fisket för att stödja dessa sektorer.

5.    Den integrerade havspolitiken när det gäller fiskeverksamhet.

6.    Hållbara partnerskapsavtal om fiske, regionala fiskeriorganisationer och genomförande av de internationella förpliktelserna inom fisket.

XV.    Utskottet för kultur och utbildning

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Europeiska unionens kulturella aspekter, framför allt

a)    förbättring av kunskaperna om och spridning av kultur,
b)    skydd och främjande av kulturell och språklig mångfald,
c)    bevarande och skydd av kulturarvet, kulturutbyte och konstnärligt skapande.

2.    Unionens utbildningspolitik, däribland den högre Europautbildningen, främjande av systemet med Europaskolor och livslångt lärande.

3.    Audiovisuell politik och informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter.

4.    Ungdomspolitik.

5.    Utveckling av en politik för idrott och fritid.

6.    Informations- och mediepolitik.

7.    Samarbete med tredjeland på kultur- och utbildningsområdena och förbindelser med berörda internationella organisationer och institutioner.

XVI.    Utskottet för rättsliga frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Tolkning, tillämpning och övervakning av unionsrätten och unionens rättsakters överensstämmelse med primärrätten, inbegripet valet av rättslig grund för rättsakterna och respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

2.    Tolkning och tillämpning av folkrätten, i den utsträckning Europeiska unionen berörs.

3.    Bättre lagstiftning och förenkling av unionsrätten.

4.    Rättsligt skydd för parlamentets rättigheter och befogenheter, särskilt vid parlamentets deltagande i förfaranden inför Europeiska unionens domstol.

5.    Unionsrättsakter som påverkar medlemsstaternas rättsordning inom följande områden:

a)    Civilrätt och handelsrätt.
b)    Bolagsrätt.
c)    Immaterialrätt.
d)    Processrätt.

6.    Åtgärder när det gäller rättsligt samarbete och förvaltningssamarbete i civilrättsliga frågor.

7.    Miljöansvar och sanktioner vid miljöbrott.

8.    Etiska frågor i samband med ny teknik när förfarandet med associerade utskott tillämpas med berörda utskott.

9.    Ledamotsstadgan och tjänsteföreskrifterna för Europeiska unionens personal.

10.    Privilegier och immunitet samt valprövning i fråga om nyvalda ledamöter.

11.    Organisation och stadga för Europeiska unionens domstol.

12.    Byrån för harmonisering inom den inre marknaden.

XVII.    Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Skyddet inom unionens territorium av de medborgerliga rättigheter, de mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheter, inklusive skydd av minoriteter, som slås fast i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2.    Åtgärder som krävs för att bekämpa alla former av diskriminering, med undantag av diskriminering på grund av kön eller diskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.

3.    Lagstiftning om öppenhet och skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.

4.    Inrättande och utveckling av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, under iakttagande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, framför allt följande:

a)    Åtgärder när det gäller personers inresa och rörlighet, asyl- och migrationsfrågor.
b)    Åtgärder som rör en integrerad förvaltning av de yttre gränserna.
c)    Åtgärder när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete, inklusive i fråga om terrorism, och materiella och förfarandemässiga åtgärder i samband med utvecklingen av en mer sammanhållen straffrättslig strategi inom unionen.

5.    Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europol, Eurojust, Cepol, den europeiska åklagarmyndigheten och andra organ och kontor inom samma område.

6.    Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.

XVIII.    Utskottet för konstitutionella frågor

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med förberedande, inledande och genomförande av ordinarie och förenklade förfaranden för fördragsändringar.

2.    Genomförande av fördragen och utvärdering av hur de fungerar.

3.    De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar eller av ett utträde ur unionen.

4.    Interinstitutionella förbindelser, däribland granskning av interinstitutionella avtal, som avses i artikel 140.2 i arbetsordningen, innan de godkänns i plenum.

5.    Enhetlig valordning.

6.    Europeiska politiska partier och politiska stiftelser, utan att det inkräktar på presidiets ansvarsområde.

7.    Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.

8.    Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.

XIX.    Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och unionsåtgärder i samband med detta.

2.    Främjande av kvinnors rättigheter i tredjeland.

3.    Politik för lika möjligheter, däribland främjande av lika möjlighet för kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen.

4.    Undanröjande av alla former av könsrelaterat våld och könsdiskriminering.

5.    Genomförande och vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet i alla sektorer (”gender mainstreaming”).

6.    Uppföljning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter.

7.    Uppmuntran av medvetenhet om kvinnors rättigheter.

XX.    Utskottet för framställningar

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.    Framställningar.

2.    Anordnande av offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ i enlighet med artikel 211.

3.    Förbindelser med Europeiska ombudsmannen.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy