Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Januar 2015
PDF 1180k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

REGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWÆØÅ
Tallene henviser til artikler. Romertal henviser til bilag, og tal eller bogstaver, der følger efter romertal, henviser til underafsnit i bilag.
A
Øverst på sidenNæste
Adfærdskodeks 11, 21, I, IX, XV
Adfærdsregler 11, 165, XV
Adgang
til dokumenter 43, VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E
til mødesalen 157
til Parlamentet 11, IX, XV
til tilhørerlogerne 157
Adgangskort 11, IX
Afbrydelse af mødet 191
Afgørelse
budget 87 - 92
decharge 93 - 94, V, V.5
ophævelse af immunitet 6, 9
Afskedigelse
ombudsmanden 221
personer valgt til hverv i Parlamentet 21, 166
Afslutning af forhandling 185, 189
Afstemning 171 - 178, 180 - 184, 189
andenbehandling 67 - 69, 76
beslutningsdygtighed 168
delt 22, 173, 176
elektronisk 181, 208
endelig 58, 179, 208
enkelt afstemning 58, 179, 208
førstebehandling 59
grundlag 173
hemmelig 182, 199
håndsoprækning 178, 208
navneopråb 22, 52, 90, 118 - 119, 173, 179, 181 - 182, 208
procedure 171, 208
rækkefølge 22, 171, 174
stemmeforklaringer 22, 123, 183
stemmelighed 16 - 17, 24, 171 - 172
stemmeret 177
tredjebehandling 72
udsættelse 60, 118, 190
udvalg 200, 208
under ét 22, 100, 173 - 174
uoverensstemmelser 184
ved at rejse sig 178
ændringsforslag 169, 174 - 175, 179, 208
Afstemningsanlæg 178, 181
Aftaler
interinstitutionelle 140, 230, VII.B, VII.C, XIII
internationale 108 - 109, XIII.4
Aftale ved andenbehandling 73, 76, XIX, XX
Aftale ved førstebehandling 73, 75, XIX, XX
Afvikling af møderne 22, 25, 157 - 160, 162 - 164, 167
Afvisning af en sag af formelle grunde 105, 185, 187
Agenturer
høring 139
Aktindsigt 5, 31, 115 - 116, 160, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, XIV
Anbefalinger, Rådets 100
Andenbehandling 47, 64 - 69, 76
afslutning 67
afstemning 67 - 69, 76, 171
aftaler 73, 76, XIX
forlængelse af tidsfrister 65
forslag om forkastelse i udvalg 66
fælles udvalgsmøder 55
indstilling 66 - 67
plenarmødet 67 - 69, 76
udvalg 55 - 56, 64 - 66
Anden betænkning 60 - 61, 188
Andragender 215 - 218, 229, VI.XX
Arbejdsplan 149 - 150, 152 - 156
Arbejdsprogram, Den Europæiske Unions lovgivnings- og 46 - 47
Arkiv 192, 217
Assistenter, medlemmernes 11, 206, IX
Associerede stater 214
Associerede udvalg 54, 60, 73, 106 - 107, 211, XVI, XVII
AVS VI.II
B
Øverst på sidenNæsteForrige
Begrundelser 45, 49, 51, 53, 56, 169, 227
Behandling
budget 87 - 92
decharge V
forespørgsler til skriftlig besvarelse, betingelser for 130 - 131
fortrolige dokumenter VII.A
følsomme oplysninger VII.B, VII.C
lovgivningsmæssige dokumenter 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 51, 53 - 54, 56 - 57
ændringsforslag, betingelser for 22, 69, 99, 170, 174
Behandlinger (første-, anden- og tredje-) 39, 41, 43 - 44, 46 - 51, 53 - 54, 56 - 72, 75 - 77
Bekæmpelse af svig 12, XI
Bemærkninger til forretningsordenen 22, 186
Beretning
fra andre institutioner 132
Kommissionens års- 132
undersøgelsesudvalg 198, VII.A, VIII
Berigtigelser 193, 231
Beskyttelse af privilegier og immunitet 7, 9
Beslutninger 46, 52, 133 - 136
lovgivningsmæssige 49, 59 - 61, 171
Beslutningsdygtighed 168, 208
Beslutningsforslag 51 - 53, 62, 83, 95, 123, 128, 133, 135, 216, 229, IV
fælles 123, 128, 135
Beslutningsprocedure, fælles, se lovgivningsprocedurer
Betalingsanvisning 98
Betalingsforpligtelse 98
Betænkning
anden 60 - 61, 188
begrundelse 45, 49, 56
beslutningsforslag, på grundlag af 133
decharge V.3
der ikke vedrører retsakter 51
høringer 49
ikke-lovgivningsmæssige 51
initiativ 27, 45 - 46, 52, 54, 83, 132 - 133, XVII
initiativer fra medlemsstater 48
interims- 99
lovgivningsmæssige 49, 59
mundtlig 56, 60 - 61, 154
strategisk 52, XVII
udkast 50, 56
undersøgelsesudvalg, se Beretning, undersøgelsesudvalg
Bilag til forretningsordenen 227, 230
Blandede parlamentariske udvalg 214
Blandede udvalg XVI
Blåt kort 162
Borgerinitiativ 211, 218, XIII
Bortfald
uafsluttede sager 229
ændringsforslag 169 - 170
Budget 86, 93 - 95, V, VI.V
decharge 93 - 94, 125, V, VI.V
endelig vedtagelse 91
kontrol med gennemførelsen 95, 125, VI.V
overslag 96 - 97
Budgetoverslag, foreløbigt forslag til 96 - 97
Bulletin 31
C
Øverst på sidenNæsteForrige
Centralbank, se Europæiske Centralbank
Charter om grundlæggende rettigheder, Den Europæiske Unions 38, 115
COSAC 143
D
Øverst på sidenNæsteForrige
Dagpenge 166
Dagsorden
endeligt forslag til 135, 149 - 150, 152, XIII
fastsættelse 9, 56, 61 - 62, 67, 72, 113, 128, 135, 149 - 150, 152 - 154, 188, 201, 219, IV, V.4
forslag til 27, 74, 149 - 150
godkendelse 152 - 153
udvalg 4, 66, 130 - 131, 206, VII.A
ændring 152, 188, 190
Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet 135, 149, IV
Decharge
afgørelser V
andre organer 94
Kommissionen 93
Parlamentet 98
Parlamentets formand 94
redegørelse fra Revisionsretten 125
Delegationer
ad hoc 27
blandede parlamentariske 214
formand 30
interparlamentariske 212, VI.II
sprog 25, 158
stående 27, 212
Delegationsformandskonferencen 30
Delegerede retsakter 105, 107
Demokrati 42, 83, 99, 135, 224 - 225, IV
Den Europæiske Unions Domstol
indbringelse for 141, 219, 221, V.6
udnævnelse 120, 141, 219, 221, V.6
Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd I
Dialogen på arbejdsmarkedet 101
Dokumenter 115 - 116
adgang til 43, VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E
aktindsigt i Parlamentets 5, 31, 115 - 116, 160, XIV
fortrolige VII.A
følsomme VII.B, VII.C
lovgivningsmæssige 47
omdeling 156, 160
register over Parlamentets 116, XIV
E
Øverst på sidenNæsteForrige
Ekspertudtalelser 139
Ekstraordinær debat 153
Ekstraordinært møde, Parlamentet 146
Elektronisk behandling af dokumenter 161
Endelig juridisk-sproglig udformning 75, 78, 193
Erklæringer
forslag til formand for Kommissionen 117
Revisionsretten 121, 125
skriftlige
 indført i registret 136
 vedføjet det fuldstændige forhandlingsreferat 162
stemmeforklaringer 183
EU-lovgivning
kodifikation 103
omarbejdning 104
simplificering 103 - 104
EU-ret, gennemførelse 141, 198, VI.XVI, VIII, XIII.2
Europarådet 213
Europæiske Centralbank XXI
forespørgsler til skriftlig besvarelse 131
interinstitutionel aftale om den fælles tilsynsmekanisme XXI
redegørelser 126
udnævnelse af medlemmer af direktionen 122
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 12, XI
Europæiske Råd 123
Europæiske System af Centralbanker 126
Europæiske Unions Tidende 25, 32, 76, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, VIII, X, XIV, XVII, XIX
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 11, 137
F
Øverst på sidenNæsteForrige
Finansiel forenelighed 41, 49, 51
Finansielle interesser, Unionens 12, XI
Finansielle virkninger 41, 49, 51, 112
Finansielt trepartsmøde 89
Finansieringsoversigt 45, 49, 51
Finansprotokoller 108
Flag 228
Flertal (kvalificeret)/nødvendige antal medlemmer 32
afskedigelse
 ombudsmanden 221
 personer valgt til hverv i Parlamentet 21
anmodninger
 afbrydelse/hævelse af mødet 191
 afslutning af forhandlingen 189
 afstemning om forslag til ændring og ændringsforslag til budgettet 88
 debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet 135
 ekstraordinær debat 153
 fornyet høring 63
 henvisning til fornyet udvalgsbehandling 188
 indkaldelse af Parlamentet 146
 konstatering af beslutningsdygtighed 168
 navneopråb 180
 nedsættelse af undersøgelsesudvalg 198
 procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling 150
 tilladelse til at stille ændringsforslag 150
 udsættelse af forhandlingen 190
 uopsættelighedsprocedure 154
 ændring af mødested 147
delegerede retsakter 105
fastslåelse af overtrædelse 83
forslag til afgørelse om fastsættelse af ny maksimalsats 86 - 92
gennemførelsesretsakter 106
henstillinger til Rådet 134
indgivelse af
 beslutningsforslag
forespørgsler til mundtlig besvarelse 128
nægtelse af decharge V.4
redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd 123
indsigelser
 afstemningsrækkefølge 174
 fortolkning af forretningsordenen 226
 henstillinger i fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 113
 procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling 50, 150
 ændringsforslag, der ikke foreligger på alle sprog 159, 169
mistillidsvotum 119
nedsættelse af udvalg og dannelse af grupper
 politiske grupper 32
 udvalg og undersøgelsesudvalg 198 - 199
Parlamentets afgørelser
 forkastelse (samarbejdsproceduren) 68
 fælles udkast 72
 internationale aftaler 108
 lovgivningsinitiativ 46, 48
 mistillidsvotum (vedtagelse) 119
 om afstemning om kompromisændringsforslag 174
 opretholdelse af søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol 141
 Rådets holdning 68 - 69
 tiltrædelsesansøgninger 81
politiske partier på europæisk plan 225
udnævnelser
 Den Europæiske Centralbank (anmodning om udsættelse af afstemningen) 122
 ombudsmand 219
 Revisionsretten (anmodning om udsættelse af afstemningen) 121
valg af Kommissionen 117 - 118
valg til hverv i Parlamentet 15
 formand 15
 kandidater 15
 kvæstorer 15
 næstformænd 15
ændringsforslag og forslag til ændring
 budget 88
 endeligt forslag til dagsorden 152
 forretningsordenen 227
 indgivelse 169
 ændringsforslag, der ikke foreligger på alle sprog 158 - 159, 169
Flerårig finansiel ramme 86, 99
Forbindelser med andre institutioner 27, 117 - 119, 121 - 138, 140
Fordeling af pladser 27, 36
Forelæggelse
betænkning 49, 51, 56
ændringsforslag 169
Foreløbige tolvtedele, ordning 92
Foreløbigt forslag til budgetoverslag 96
Forenklet procedure 50, 150
Forespørgsel
forespørgsler til skriftlig besvarelse til Den Europæiske Centralbank 131
til mundtlig besvarelse til Rådet og Kommissionen 128
til skriftlig besvarelse til Rådet og Kommissionen 130
Forhandling
afslutning 123, 185, 189
audiovisuel optagelse 195
beretning fra et midlertidigt undersøgelsesudvalg 198
ekstraordinær 153
korresponderende udvalgs dialog med Rådet 66
procedure på plenarmødet uden 50, 150
redegørelse, på grundlag af 123
udsættelse 185, 190
under ét 155
Forhandlingsmandat 73, 108
Forhandlingsreferat, fuldstændigt 126, 162, 183, 194
Forhandlingsteam 73
Forkastelse
forslag i udvalget 66
kommissionsforslag 60, 104, 192
Rådets holdning 68, 192
Forlig, tredjebehandling (Artikel 294 i TEUF) 70 - 72, XIX
Forligsudvalget
delegation til 71
indkaldelse af 70
Formand
afskedigelse 21
opgaver 21 - 22, 25, 46, 77, 124, 135 - 136, 139, 141, 162 - 163, 166, 169 - 170, 184, 186, 192, 211, 223, 225, 231, I, II, IV, XV
valg 15 - 16, 19 - 20
Formand for Det Europæiske Råd 118, 123, 130, 162
Formand for Kommissionen, valg 117
Formand for Rådet 66, 76, 119, XVI, XIX
Formandskab, udvalg 198, 204, I
Formandskonferencen
opgaver 21, 27, 36, 46, 52, 54, 71, 73 - 74, 83, 113, 116, 128 - 129, 133, 135, 143 - 144, 146, 149 - 150, 162, 166, 172, 196 - 199, 201, 203, 212 - 213, 225, 229, VII.A, VII.B, VII.C, XVII
oplysningspligt 31
sammensætning 26
spørgsmål 31
Fornyet forelæggelse for Parlamentet 63
Fornyet udvalgsbehandling 188
berigtigelser 231
decharge V.4, V.5
indlæg til forretningsordenen 185
kommissionsforslag
 forkastelse 60
 udsættelse af afstemningen (ændringsforslag, som Kommissionen ikke kan godkende) 61
Forretningsorden
anvendelse 226, VI.XVIII
bemærkninger til 186
indlæg til 185
interinstitutionelle aftaler 140
ændring 227, VI.XVIII
Forslag
beslutning 51 - 53, 62, 83, 95, 102, 114, 123, 128, 133, 135, 170, 216, 229, IV
dagsorden 27, 149
dagsorden, endeligt 135, 150, 152, XIII
lovgivningsmæssig beslutning 49, 59 - 61, 171
ændrings- 169 - 170
Forstyrrelse af mødet 166, XV
Forstyrrende uro 165, XV
øjeblikkelige forholdsregler 165
Forstærket samarbejde mellem medlemsstater 85, 99
Fortrolighed 5, 11, 25, 31, 115, 198, 220, VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, VIII, XIV
Frister
betænkning 56
delt afstemning 176
forhandling og afstemning 156
Forligsudvalget 70
forlængelse 65, 70, 72
navneopråb 180
register I
ændringsforslag 169, 174
Frivillige aftaler 102
Fuldstændigt forhandlingsreferat 126, 162, 183, 194
Funktionsperiode 19
Fælles beslutningsforslag 123, 128, 135
Fælles beslutningsprocedure, se Lovgivningsprocedurer
Fælles tilsynsmekanisme XXI
Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 112 - 113, VI.I, VII.B, VII.C
Fælles udkast 72
Fælles udvalgsmøder 55, 107, 211
Følsomme oplysninger 5, VII.B, VII.C, VII.E, XIV
Førstebehandling 39, 41 - 43, 47, 57 - 63, 75
afslutning 57, 59
afstemning 59
aftaler 73, 75, XIX
opfølgningsprocedure 62 - 63
plenarmødet 58 - 61
udvalg 39, 41, 43, 49 - 51, 53 - 54, 56 - 57
G
Øverst på sidenNæsteForrige
Gaver eller tilsvarende begunstigelser I
Generalsekretariat 25, 222
Generalsekretær 4, 11, 25, 77, 96, 157, 159, 165, 222, 224, I, IX
Gennemførelse af budgettet 93 - 95, 98
Gennemførelse af EU-retten 141, 198, VI.XVI, VIII, XIII.2
Gennemførelsesbeføjelser 106, 141, XII, XIII.2
Gennemførelsesretsakter 106 - 107, 141
Gennemsigtighed 5, 31, 115 - 116, I, XIV
Godkendelse af Kommissionen 118
Godkendelse af Rådets holdning 76
Godkendelsesprocedure 79 - 83, 99, 108
Godtgørelser 10
Grundlæggende principper 11, 83, VI.XVIII
Grundlæggende rettigheder 38, 99, VI.XVII
Gruppeformænd 135
Grupper 32 - 33, 35 - 36
dannelse 32
retsstilling 33
virksomhed 33
ændring af tilhørsforhold 199 - 200
H
Øverst på sidenNæsteForrige
Hasteforanstaltninger truffet af formanden for at sikre immunitet 85, 99
Hemmeligholdelse 5, 198, VII.B, VII.C, VIII, XIV
Henstillinger 46, 99, 133 - 134, 136
forhandlingsmandat 108
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 112 - 113
overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker 127
Rådet 113, 134
tiltrædelsestraktater 81, 214
undersøgelsesudvalg 198
Henvisninger 43
anmodning om udtalelse 39, 41, 43 - 44, 47 - 51, 53 - 54, 56 - 58
berigtigelser 231
fornyet udvalgsbehandling 60 - 61, 185, 188
høring 39, 41, 43 - 44, 47 - 51, 53 - 54, 56 - 58
Rådets holdning 66
udvalg 47, 53, 66, 201
Holdning, Kommissionens 48, 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
Holdning, Rådets 58, 64, 66 - 70, 76, 171
Hverv 14 - 23, 165 - 166
Hymne 228
Hævelse af mødet 165, 185, 191
Højtstående repræsentant, se Kommissionens næstformand/højtstående repræsentant
Høring 47 - 48, 100, 229
artikel 140 i TEUF 100
betænkning 49
EU-organer 139
fornyet 63
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 112
lovgivningsinitiativer fra medlemsstater 48
Regionsudvalget 138
Økonomiske og Sociale Udvalg 137
Høringer 25, 198, 205 - 206, 211, 216, XVI
Høringsprocedure 39, 41, 43 - 44, 46 - 51, 53 - 54, 56 - 63, 100
I
Øverst på sidenNæsteForrige
Immunitet 5, 9, 179 - 180, 208, VI.XVI
Indbringelse for Den Europæiske Unions Domstol 141, 219, 221, V.6
Indkaldelse
Parlamentet 146
udvalg 206
Indlæg 162
til forretningsordenen 185
til proceduren 185 - 191
Indlæg af et minuts varighed 163, 192
Indlæg til forretningsordenen 185
Indstillinger ved andenbehandlingen 66 - 67
Informationssikkerhed VII.E
Initiativbetænkning 27, 45 - 46, 52, 54, 83, 132 - 133, XVII
Initiativer
borgerinitiativ 211, 218, XIII
i henhold til artikel 192 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 46
initiativbetænkning 45, 52
medlemsstater 48
til lovgivning 45
Initiativ til lovgivning 37, 45 - 46
Interessegrupper 11, IX
Interessekonflikt I, VII.F
Interimsbetænkning 99
Interinstitutionelle aftaler 140, 230, VII.B, VII.C, VII.D, IX.B, XII, XIII, XVIII, XIX, XXI
Interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer 73 - 74, XX
Internationale aftaler 99, 108 - 109, XIII.4
Interparlamentariske delegationer 212
J
Øverst på sidenNæsteForrige
Juridisk-sproglig færdiggørelse 193, XIX
K
Øverst på sidenNæsteForrige
Kandidater
Europæiske Centralbank 122
formand 15
kvæstorer 18
næstformænd 17
ombudsmand 219
udvalg 199
Klageprocedurer 166 - 167
Kodifikation af EU-lovgivning 103
Komitologi, se Udvalgsprocedurer
Kommissionen
anmodning om udtalelse 47
arbejdsprogram 37
decharge 93
forhandlingsmandat 108
forkastelse af forslag 60
gennemførelsesbeføjelser 106, XII, XIII.2
holdning til ændringsforslag 58, 61 - 62, 64, 69, 93, XIII
indstilling af formand 117
lovgivnings- og arbejdsprogram, se Arbejdsprogram
medlemmer 118, XIII
mistillidsvotum 119
opfølgning 62 - 63
orientering af Parlamentet VII.E, XIII
program 118
rammeaftale VII.E, XIII
redegørelser 123 - 124
spørgsmål og forespørgsler 128 - 130, II
taletid 162
udpegning af medlemmer 118, XVI
valg af 118
ændring af forslag 57
ændringsforslag til forslag 60 - 61
årsberetning 132
Kommissionens næstformand/højtstående repræsentant
Kommissionsforslag
forkastelse 60, 99, 104
tilbagetagelse 43, 60, 62, 68
vedtagelse af ændringsforslag 58 - 59, 61 - 62, 104
ændring 57, 61, 99
Kompromisændringsforslag 61, 66, 69, 173 - 174
Konstituerende møde 3, 14, 146
Kontrolbeføjelser 103, 106, 141
Krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet 83, 99, 135, 149, IV
Kvæstorer
adgangskort 11, IX
afskedigelse 21
opgaver 11, 24 - 25, 28, I, IX
oplysningspligt 31
register over støtte til tværpolitiske grupper 34
spørgsmål 31
valg 15, 18 - 20
L
Øverst på sidenNæsteForrige
Lobbyister 11, IX
Lovgivningsinitiativ 37, 45 - 46, 48
Lovgivningsmæssige dokumenter 47
Lovgivnings- og arbejdsprogram, se Arbejdsprogram
Lovgivningsprocedurer 37 - 39, 41 - 43, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 103, 106, 141, 231, XIII.2, XIX
Løsgængere 35, 199 - 200, 205
M
Øverst på sidenNæsteForrige
Mandat 2
prøvelse 3, 14, 202, VI.XVI
varighed 4
Mandatnedlæggelse 4
Medarbejdere, se medlemmernes assistenter
Meddelelse af Rådets holdning 64 - 66
Medlemmer 1 - 11, 148
deltagelse i møder 148
Europæiske Centralbanks direktion 122
Kommissionen 118, XIII
løsgængere 35
Revisionsretten 121
Statut for 10 - 11, 52, I, VI, XV
tidligere 6, 11, I, IX
udelukkelse 166
udvalg 198 - 199, VII.A, VIII
økonomiske interesser 3, 11
Medlemmernes assistenter 206
Menneskerettigheder 83, 99, 114, 135, 224 - 225, IV
Midlertidige undersøgelsesudvalg, se Undersøgelsesudvalg
Midlertidig formand 14
Mindretalsudtalelser 56, 198
Mistillidsvotum, Kommissionen 119
Monetær politik 126
Motto 228
Mødeperioder 145 - 146
Mødeprotokol 192
Møder 4, 22, 145, 148
afbrydelse eller hævelse 152, 165, 167, 185, 191
afvikling 22, 25, 157 - 160, 162 - 164, 167, 177
fuldstændigt forhandlingsreferat 126, 162, 183, 194
konstituerende 3, 14, 146
medlemmers tilstedeværelse 148
mødested 147
offentliggørelse af optagelser 195
offentlighed 112, 192, 194, 206 - 207, VII.A
protokol 192
udvalg 25, 70, 147, 200, 203 - 204, 206 - 207, VII.A
Mødesalen, adgang 157, 165
Mødested 147
N
Øverst på sidenNæsteForrige
Nationale parlamenter
begrundede udtalelser 42
forbindelserne med 142 - 144
samarbejde med 142
Nedlæggelse af mandat 4
Nærhedsprincippet 39, 41 - 42, 46, 48
Næstformænd
afskedigelse 21
opgaver 23 - 25, 27, 71, 89 - 90, 116, 143
valg 15, 17, 19 - 20
O
Øverst på sidenNæsteForrige
Observatører 13
Offentlige høringer om borgerinitiativer 211
Offentliggørelse 77, 192, 194, V.6
Offentlighed 115, XIV
andragender 217
plenarmøder 115, 192, 194
udvalgsplan 112, 115 - 116, 206
OLAF 12, XI
Omarbejdning af EU-lovgivning 104
Ombudsmand 219 - 221, X
afskedigelse 221
sprog X
valg 219
virke 220, X
Omdeling af dokumenter 156, 160 - 161, 192, IV
Omkostningsgodtgørelser 10
Opfølgningsprocedure 62 - 63, 198
Opgaver
formanden 22
Formandskonferencen 27
kvæstorerne 28
næstformændene 23
Præsidiet 25
udvalgene 27, 201, VI
Ophævelse af immunitet 6, 9
Oplysningspligt 31, I
Orden i mødesalen 157, 164 - 167, XV
Ordensbestemmelser 157, 165 - 167
Ordfører 4, 21, 25, 47, 49 - 51, 53, 56, 61 - 62, 64, 66, 68, 71, 73, 103, 105 - 106, 154, 171, 173 - 174, 185, 198, 208, XVI
Organer 130
andre 94, 117 - 119, 121 - 132, 139, 198, II, VIII
Parlamentets 24 - 31
Oversættelser 31, 46, 64, 74, 194, 198, 215, 227, XIII.3
Overtrædelse af grundlæggende principper 83, 99
P
Øverst på sidenNæsteForrige
Parlamentariske Forsamling, Europarådets 213
Parlamenter, medlemsstaternes 27, 37, 142 - 144
Parlamentets sammensætning 84, 99
Parlamentets sessioner 145 - 146
Parlamentskonferencer 144
Passersedler 5, 11
Personlige bemærkninger 164
Plenarmødet
andenbehandling 67 - 69, 76
budget 87 - 93
fuldstændigt forhandlingsreferat 194
førstebehandling 47, 59 - 61
protokol 192
tredjebehandling 72
ændringsforslag 53, 169
Politiske grupper, se Grupper
Politiske partier på europæisk plan 25, 223 - 225
bevillinger 224
formandens beføjelser 223
gennemførelsesbestemmelser 25
kompetente udvalgs beføjelser 225
plenarmødets beføjelser 225
program 225
Præsidiets beføjelser 224
rapport 225
teknisk støtte 224
tilbagesøgning af finansiering 224
udelukkelse fra finansiering 224
udvalg af fremtrædende personer 225
Privilegier og immuniteter 5 - 6, 9, 222, VI.XVI
Procedure
afstemning 150, 171 - 172, 208
budget 87 - 92, 94 - 95, VI.IV
decharge 93 - 94, 98, V, VI.V
forenklet 50, 150
forlig 70 - 72, 90, XIX
fælles beslutningstagning 39, 41, 43, 47, 57 - 72, 75 - 77
høring 39, 41, 43 - 44, 46 - 51, 53 - 54, 56 - 63, 100
indlæg til 22, 154, 168, 184 - 191
kontrol med frivillige aftaler 102
lovgivnings- 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231, XIII.2, XIX
opfølgning 62 - 63, 198
samarbejds- 39, 41, 43 - 44, 46 - 47, 49 - 51, 53 - 54, 56 - 69, 75 - 76
søgsmål 141
uden ændringsforslag og forhandling 50, 150
udvalg 49 - 54, 56, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 210, 231, VII.A
Procedure med kortfattet forelæggelse 52, 151
Proportionalitetsprincippet 42
Protokol
Formandskonferencen 31
plenarmødet 105, 136, 148, 160, 165, 168, 172, 180 - 182, 192
Præsidiet 31
udvalg 207, VII.A
Præsidiet
opgaver 10 - 11, 25, 27, 35, 96, 98, 116, 147, 158 - 159, 161, 166 - 167, 181, 211, 214, 222, 224, I, II, VII.A, VII.C
oplysningspligt 31
sammensætning 19 - 20, 24
spørgsmål 31
Prøvelse, valg 3, 14, 202, VI.XVI
R
Øverst på sidenNæsteForrige
Rapporter fra andre institutioner 132
Redegørelser 117, 123 - 126
Europæiske Centralbank 122, 126
Europæiske Råd 123
Kommissionen 123
Revisionsretten 125
Rådet 123
Regionsudvalget 11, 138
Register
andragender 215 - 216
Parlamentets dokumenter 116, XIV
personer, der har adgang til Parlamentet 11, IX
skriftlige erklæringer 136
støtte til tværpolitiske grupper 34
åbenhed 11, IX
Regnskab 96, 98, VI.IV, VI.V
Repræsentation af Parlamentet 22, 44
Retsakter 77
Retsgrundlag 39, 46, VI.XVI
internationale aftaler 108
kommissionsforslag (ændring) 63
lovgivningsinitiativ i henhold til artikel 225 i TEUF 46
Retssager 141
Retsstatsprincippet 42, 83, 99, 135, 224 - 225, IV
Revisionsretten V.1, VI.V
redegørelser 121, 125
udnævnelse 121
Rådet
Det Europæiske Råd 123
fælles udkast 72
godkendelse af Parlamentets ændringer 75
henstillinger 113, 134
holdning 64
høringer 47 - 49
korresponderende udvalgs dialog med 62, 66
møder i 44
redegørelser 123
repræsentation af Parlamentet i samlinger i 44
spørgsmål og forespørgsler 128 - 130
taletid 162
Rådets holdning 64, 66 - 70, 76, 171
forkastelse 68
godkendelse 76
henvisning af 66
meddelelse 64 - 66
ændring 69
Rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd I
S
Øverst på sidenNæsteForrige
Sagsområder, udvalgenes 196 - 197, 214, VI
Samarbejde
forstærket samarbejde 85
udvalg 54
Samarbejdsproceduren 39, 41, 43 - 44, 46 - 47, 49 - 51, 53 - 54, 56 - 69, 75 - 76
Sanktioner 166 - 167, I
Sekretariat
grupper 33
løsgængere 35
Sessioner 4, 145 - 146
Simplificering af EU-lovgivning 103 - 104
Skriftlige erklæringer
bortfald 136
indført i registret 136
indgivet af medlemmer 136
vedføjet det fuldstændige forhandlingsreferat 162
Skyggeordførere 73, 205
Sprog 25, 158 - 159, 198, 215
Spørgetid 129, II
betingelser for behandling af spørgsmål II
udvalg 210
Spørgsmål og forespørgsler 128 - 130
Europæiske Centralbank 131, III
korte, præcist formulerede (30 minutter) 123 - 124
mundtlig besvarelse med forhandling 128
prioriterede 130
Præsidiet, Formandskonferencen, kvæstorer 31
Rådet, Kommissionen 22, 128 - 130, II
skriftlig besvarelse 130 - 131, III
spørgetid 129, II
uafsluttede 229
Stedfortrædere 3, 49, 51, 66, 71, 169, 198, 200, 203, II
Stemmeforklaringer 22, 123, 183
Stemmelighed 16 - 17, 24, 171 - 172, 204
Stillingsfortegnelse (Generalsekretariatet) 25, 222
Subsidiaritetsprincippet, se Nærhedsprincippet 41
Svig, bekæmpelse af 12, XI
Særlige repræsentanter 110
Særlige udvalg 197, 201, 203
Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol 141
T
Øverst på sidenNæsteForrige
Talerliste 189
Taletid 123, 128, 152 - 154, 163 - 164, 166, 185 - 186, 192, XVI
fordeling 135, 162, IV
indlæg til proceduren 185 - 191
Kommissionen 162
Rådet 162
tildeling
Tilhørerloge
Tilstedeværelsesliste 148
Tiltrædelsesforhandlinger 81, 214, XIII.4
Tiltrædelsestraktater 81, 99, 214
Tolkning 158, 195
Traktater 79 - 81, 99, VI.XVIII
almindelig revision 79
forenklet revision 80
Tredjebehandling 47, 70 - 72, 77, XIX
afstemning 72
forlig 70 - 71
Forligsudvalg 70 - 71
fælles udkast 72
fælles udvalgsmøde 55
plenarmødet 72
Tredjelande 212, 214
associerede stater 214
AVS VI.II
delegationer 30, 212, 214
forbindelser til 27, 214
tiltrædelsesforhandlinger 81, 214, XIII.4
tiltrædelsestraktater 81, 99
Tværpolitiske grupper 34, I
Tættere samarbejde mellem medlemsstater, se Forstærket samarbejde
U
Øverst på sidenNæsteForrige
Uafsluttede sager 229
Udelukkelse 166, 206, VII.A, VII.C
Udenrigs- og sikkerhedspolitik 112 - 113, VI.I, VII.B, VII.C
Udgiftsforpligtelser, indgåelse og afvikling 98
Udkast, fælles 72
Udnævnelser
afstemningsprocedure 182
delegationsleder 111
Europæiske Centralbank 122, XXI
Revisionsretten 121
særlige repræsentanter 110
Udsættelse af forhandlingen og afstemningen 185, 190
Udtalelser
anmodning om 47 - 48
EU-organer 139
opfølgningsprocedure 62 - 63
Parlamentets 59, 108, 112, 117, 121 - 122, 132, 154, 208
Rådets anbefalinger 100
udvalg 39, 41, 53 - 54, 132 - 134, 201, 216 - 217, V.1
Udtræden af Unionen 82
Udvalg 49 - 54, 56, 196 - 204, 206 - 210, V.1
afstemning 208 - 209
andenbehandling 64 - 66
associerede 54, 60, 73, 106 - 107, 211, XVI, XVII
behandling af spørgsmål i fællesskab 54, 201
berigtigelser 231
betænkning 49, 51 - 52, 54, 56, 60 - 61, XVII
blandede XVI
blandede parlamentariske 214
dialog med Rådet 66
Forligs- 70 - 71
formand 29, 56, 73, 106, 198, 204
formandskab 56, 204
fælles udvalgsmøder 55, 73, 107, 201, 211
førstebehandling 39, 41, 43, 57 - 58
henvisning 47, 53, 66, 201
henvisning til fornyet udvalgsbehandling 59 - 61, 172, 185, 188, 226
indkaldelse 206
kompetencestrid 201
korresponderende 46 - 47, 53, 66, 201
medlemmer 199 - 200, 204
midlertidige, se særlige udvalg
møder 25, 50, 66, 112, 115, 118, 121 - 122, 126, 136, 147, 158, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207, VII.A
nedsættelse 196 - 198, VIII
opgaver 27, 46 - 47, 196 - 197, 201, 206 - 207, 210, VI
procedure 49 - 54, 56, 66, 206 - 210
protokol 115, 207
rettigheder 199 - 201, VI
rådgivende 53, 201, 208
rådgivende, om medlemmernes adfærd I
sagsområder 196 - 197, 201, VI
sammensætning 27, 199 - 200
spørgetid 210, II
stedfortrædere 200
stående udvalg 196
tredjebehandling 70 - 71, XIX
udtalelse 39, 41, 53 - 54, 132 - 134, 201, 216 - 217, V.1
udvalgsudtalelser 96
undersøgelses- 27, 198 - 199, 201, VII.A, VIII
underudvalg 201, 203
uopsætteligt møde 113
valgs prøvelse 3, 14, 202, VI.XVI
ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet 175
Udvalgsbehandling, fornyet 172, 188, 226
decharge V.5
indlæg til forretningsordenen 185
kommissionsforslag 47, 59
 forkastelse 60
 førstebehandling 47, 59 - 60
 udsættelse af afstemningen (ændringsforslag, som Kommissionen ikke kan godkende) 61
Udvalgsformandskonferencen 29, 73, 211
Udvalgskoordinatorer 73, 205, I, XVI
Udvalgsprocedurer 106, XII, XIII.2
Underskrivelse af dokumenter 161
Undersøgelses- og informationsrejser 25, 201
Undersøgelsesudvalg 27, 198 - 199, 201, VII.A, VIII
Undertegnelse af vedtagne retsakter 77
Underudvalg 201, 203
Unionens eksterne repræsentation
Kommissionens næstformand/højtstående repræsentant 112
særlige repræsentanter 110
Unionens symboler 228
Uofficielle grupper af medlemmer 34, I
Uopsættelig forhandling 154
Uopsættelighed 146, 154
Uopsætteligt møde, udvalg 113
Uro i salen 167
V
Øverst på sidenNæsteForrige
Valg
afstemningsprocedure 182
formand 15 - 16, 19 - 20
formand for Kommissionen 117
indstillede kommissærer 118
Kommissionen 118, XVI
kvæstorer 15, 18 - 20
næstformænd 15, 17, 19 - 20
ombudsmand 219
Parlamentet 1, 229, VI.XVI
valgperioder 145
Valgs prøvelse 3, 14, 202, VI.XVI
Varighed af mandat 4
Vedtagne tekster 192 - 193
Videnskabelige undersøgelser 139
W
Øverst på sidenNæsteForrige
Websted 31, 34, 116, 130 - 131, 195, I, IX
Æ
Øverst på sidenNæsteForrige
Ændring af
forretningsordenen 226, VI.XVIII
forslag til lovgivningsmæssig retsakt 57
Ændringsforslag 169 - 170
afstemningsrækkefølge 174
betingelser for behandling 22, 69, 104, 170, 174
bortfald af 169 - 170
budget 88 - 90
forelæggelse 169
frister 74, 169
indgivelse 74, 169
Kommissionens holdning 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
kompromis- 61, 66, 69, 73, 173 - 174
mundtlige 113, 169, 208
omdeling 169
overtagelse 169
procedure på plenarmødet uden 50, 150
Rådets holdning 69 - 70
sprog 158 - 159, 169
tilbagetagelse 169
trykning 169
udvalg 53 - 54, 175, 208
udvalgsbehandling af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet 175
vedtagelse 61
Ø
Øverst på sidenNæsteForrige
Økonomiske interesser, medlemmernes 11, 21, 34
Økonomiske og Sociale Udvalg, se Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Økonomiske politikker 127, VI.VI
Å
Øverst på sidenForrige
Åbenhed 31, 115 - 116, I, XIV
i lovgivningsproceduren 43
medlemmernes økonomiske interesser 11, I
register 11, IX
Åbningstale 16
Årsberetning, Kommissionens almindelige 132
Årsberetninger fra andre institutioner 132
Årsprogram for lovgivning 37, 46 - 47
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik