Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιανουάριος 2015
PDF 1330k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΟΠΣΤΥΦΧΨΩCEO
Οι αραβικοί αριθμοί αναφέρονται στα άρθρα του Κανονισμού. Οι ρωμαϊκοί αριθμοί αναφέρονται στα παραρτήματα· τα γράμματα ή οι αραβικοί ή ρωμαϊκοί αριθμοί που τους ακολουθούν αναφέρονται σε τμήματα, άρθρα ή παραγράφους των παραρτημάτων αυτών.
Α
Αρχή σελίδαςΕπόμενο
Αγόρευση
ενός λεπτού 163, 192
κατανομή χρόνου 162
προτεραιότητα 162
Αγορητές 185
Άδειες ελεύθερης διακίνησης 5
Αθλητισμός VI.XV
Αίθουσα συνεδριάσεων
είσοδος 157
κατανομή θέσεων 36
τήρηση τάξης 166
Αίτηση
επί της διαδικασίας 22, 185
κατεπείγοντος 154
Αιτιολογήσεις ψήφου 22
γραπτές 183
καταχώριση στα Πλήρη Πρακτικά 183
προφορικές 183
Αιτιολογική έκθεση 56
ΑΚΕ VI.II
Ακροάσεις 198, 205, 211, XVI
Ακυρότητα τροπολογιών 169 - 170
Αλιεία VI.XIV
Αναβολή
συζήτηση 190
ψηφοφορία 190
Αναγνώσεις 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77
δεύτερη 64 - 69, 76
περάτωση 59
πρώτη 39, 41, 43, 57 - 63, 75
τρίτη 70 - 72, 77
ψηφοφορία 59
Αναδιατύπωση της κοινοτικής νομοθεσίας 104
Αναλογικότητα 42, 48
Αναπομπή σε επιτροπή 188
απαλλαγή V.4
διορθωτικά 231
θέση του Συμβουλίου 47
πρόταση νομοθετικης πράξης 60 - 61
Αναπομπή στο Κοινοβούλιο 63
Ανάπτυξη και Συνεργασία VI.II
Ανάπτυξη της Υπαίθρου VI.XIII
Αναστολή
αξιώματος 166
συμμετοχής σε αντιπροσωπεία 166
συμμετοχής σε επιτροπή 166
Αναφορές VI.XX
γνωστοποίηση 217
δικαίωμα αναφοράς 215
εμπιστευτική εξέταση 215
εξέταση 216
πρωτοβουλία πολιτών 218
πρωτόκολλο 215
Αντιπρόεδροι
εκλογή 15, 17, 19
καθήκοντα 23 - 24, 27, 71, 211
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος 112, 129
Αντιπροσωπείες 25, 158
αναστολή συμμετοχής 166
διακοινοβουλευτικές 30, 212, VI.II
 αρμοδιότητες 212
 καθήκοντα 212
 μέλη 212
 σύσταση 212
διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών 30
εξωτερικές της Ένωσης 111
μόνιμες 27, 212
ad-hoc 27
Αξιωματούχοι 14 - 23, 166
αναπλήρωση 20
αναστολή αξιώματος 166
αφαίρεση αξιώματος 166
εκλογή 16 - 18
θητεία 19
πρόωρη λήξη καθηκόντων 21
υποψηφιότητες 15
Απαλλαγή V
άλλα όργανα 94
απόφαση V.6
άρνηση V.3, V.5
δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 125
διαδικασία V.5
έκθεση V.2, V.3
Επιτροπή 93 - 94
χορήγηση 93 - 94, V.3, V.5
ψηφοφορίες V.4, V.5
Απαράδεκτο (θέμα συζήτησης) 187
Απαρτία 168
Απασχόληση VI.VII
Απάτη 12
καταπολέμηση 12, XI.α
Απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας 103 - 104
Αποβολή βουλευτή 165
Αποζημίωση
απώλεια δικαιώματος 166
Αποκλεισμός βουλευτή 166
Απόρρητο 115, 198, VII.Α, VII.Β, VII.E
Αποχώρηση από την Ένωση 82
Αρμοδιότητες
εκτελεστικές της Επιτροπής XII
επιτροπών 27, 54 - 55, 201, 214, 225, VI
Άρση ασυλίας 7 - 9
Ασυλία 5 - 8
άρση 6, 8 - 9
υπεράσπιση 6, 8 - 9
Ασυμβίβαστο 4
Ασφάλεια πληροφοριών VII.E
Αταξία στην αίθουσα 167
Αφαίρεση αξιώματος 166
Β
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Βιομηχανία VI.IX
Βοηθοί 11, 206, IX
Βουλευτές 1 - 5, 9 - 11, 148, 157, I
δικαίωμα ψήφου 177
εκλογή 1
έξοδα και αποζημιώσεις 10
Καθεστώς 10, I, VI.XVI
μη εγγεγραμμένοι 35, 205
οικονομικά συμφέροντα I
πρώην 6, 11, I, IX
Γ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Γαλάζια κάρτα 162
Γενική Γραμματεία 222
Γενικός Γραμματέας 4, 159, 165, 222, 224
έκθεση 96
Γεωργία VI.XIII
Γλώσσες 25, 105, 159, 198, 215
επίσημες 158
Γνωμοδότηση 47
άλλης επιτροπής 216
αρμόδιας επιτροπής 98
διαδικασία 100
επί συστάσεων του Συμβουλίου 100
επιτροπών 53, 134, V.1, VI
Κοινοβούλιο 59, 62 - 63, 108
Γνωστοποίηση αναφορών 217
Γραμματεία
μη εγγεγραμμένοι 35
πολιτικές ομάδες 33
Γραπτές δηλώσεις
για εγγραφή στο Πρωτόκολλο 136
για τα Πλήρη Πρακτικά 162
Γραπτές ερωτήσεις 129 - 130
Δ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Δαπάνες
ανάληψη 98
εκκαθάριση 98
Δελτίο εισόδου 157
Δελτίο του Κοινοβουλίου 31
Δεύτερη ανάγνωση 64 - 69, 76
απόρριψη θέσης του Συμβουλίου 68
εξέταση σε επιτροπή 64 - 66
εξέταση στην Ολομέλεια 67 - 69, 76
κοινές συνεδριάσεις επιτροπών 55
περάτωση 67
συμφωνία 73, 76, XIX, XX
σύσταση 66
ψηφοφορία 67 - 69, 76
Δηλώσεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 121, 125
Επιτροπή 68, 123
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 122, XXI
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 123
Συμβούλιο 123
του υποψηφίου Προέδρου της Επιτροπής 117
υποψηφίων Επιτρόπων 118
Δημοκρατία 224 - 225
Δημόσια υγεία VI.VIII
Δημόσιες ακροάσεις για πρωτοβουλίες πολιτών 211
Δημοσιονομικές διατάξεις 86
Δημοσιονομικές επιπτώσεις 41, 46
Δημοσιονομική συμβατότητα
έλεγχος 41
Δημοσιονομικό δελτίο 45, 49, 51
Δημόσιο πρωτόκολλο αναφορών 215 - 216
Δημοσιότητα
αποφάσεις 31
εργασίες 112, 206, VI, XII
συζήτηση στην Ολομέλεια 192, 194
Διαβούλευση 47
δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις 108
εκθέσεις 49
επί πρωτοβουλίας κράτους μέλους 48
Επιτροπή των Περιφερειών 138
ΚΕΠΠΑ 112
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 137
συστάσεις του Συμβουλίου (άρθρο 140 ΣΛΕΕ) 100
Διαδικασία
αιτήσεις επί 22, 185
απαλλαγής V.5
απλοποιημένη 50
γνωμοδότησης (συστάσεις του Συμβουλίου 100
διαβούλευσης 39
έγκρισης 99, 108
ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 141
κανονιστική 230
κατεπείγοντος 154
κοινές συνεδριάσεις επιτροπών 55
νομοθετική 37, 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231, XIX
παρακολούθησης 62 - 63, 75
σε επιτροπή 207 - 208, 231
συνδιαλλαγής 47, 70 - 71, XIX
συνεργασίας 39, 68 - 69, 76, 171
συνήθης νομοθετική 39, 41, 68 - 70, 76 - 77
συνοπτικής παρουσίασης 52, 151
του προϋπολογισμού 86 - 95, VI.IV
χωρίς έκθεση 50, 149
χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση 150
ψηφοφορίας 171
Διακομματικές ομάδες 34
Διακοπή της συνεδρίασης 167
Διάλογος με το Συμβούλιο 62
Διαμεσολαβητής 215, VI.XX
ακρόαση 221
απαλλαγή 221
διορισμός 219
δράση 220
καθεστώς X.Α
καθήκοντα 220
όροι άσκησης καθηκόντων X.Α
παραίτηση 221
παύση 221
υποψηφιότητες 219
Διανομή εγγράφων 160
Διαπιστευμένοι βοηθοί 11, IX
Διαπραγματεύσεις προσχώρησης 214
Διαπραγματευτική ομάδα 73
Διάσκεψη Κοινοβουλίων 144
Διάσκεψη των Προέδρων 26, 149, XVI
ερωτήσεις 31
καθήκοντα 21, 27, 73 - 74, 166, 225
σύνθεση 26
Διάσκεψη των προέδρων των αντιπροσωπειών 30
Διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών 29, 73, 211, XVI
Διάταξη των εργασιών 149, 152, 154 - 156
Διατάραξη της τάξης 165 - 166, XV
άμεσα μέτρα 165
εκτός των συνεδριάσεων XV
εντός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου XV
κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης 165
Διαφάνεια
δραστηριότητες του Κοινοβουλίου 115, XVI
Μητρώο 11, IX
νομοθετική διαδικασία 43
οικονομικά συμφέροντα βουλευτών I
Διεθνείς συμφωνίες 55, 99, 108, XIII.3
αναστολή 109
εφαρμογή 109
Διεθνής εκπροσώπηση της Ένωσης
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος 112
ειδικοί εντεταλμένοι 110
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων 157 - 158, 160, 162 - 167
Διερμηνεία 158, 198
Δικαίωμα
αναφοράς 215
ενημέρωσης σχετικά με φακέλους 5
ψήφου 177
Δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματα 114, 135, 224 - 225, VI.XVII
 παραβίαση 135
θεμελιώδη 38, 46, 99, VI.XVII
του Κοινοβουλίου 141
των Γυναικών VI.XIX
των Πολιτών VI.XVII
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 94, 219, VI.XVI
προσφυγές 141, V.6
Διοργανικές διαπραγματεύσεις κατά τη νομοθετική διαδικασία 73 - 74
Διοργανικές συμφωνίες 140, 230, VII.Β, XXI
πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες VII.Β, VII.E
 εφαρμογή VII.Γ
Διορθωτικά 193, 231
Διορισμοί
Διαμεσολαβητής 219
ειδικοί εντεταλμένοι 110
Ελεγκτικό Συνέδριο 121
Επιτροπή 117 - 118, 205, XVI
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 122
ορισθείς Επίτροπος 118, 205, XVI
Δράση του Διαμεσολαβητή 220
Δραστηριότητες του Κοινοβουλίου
δημοσιότητα 112, 192, 194, 206, VI, XII
διαφάνεια 115
Δωδεκατημόρια
προσωρινά 92
Δώρα ή παρόμοιες παροχές I
Δωροδοκία
καταπολέμηση XI.α
Ε
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Έγγραφα
δημοσίευση 116
διαβάθμιση VII.E
διανομή 160
εμπιστευτικά και ευαίσθητα VII, VII.Α, VII.Β, VII.Γ, VII.E
εξέταση VII.E
ηλεκτρονικός χειρισμός 161
κατηγορίες 116
μητρώο 116
νομοθετικά 169
πρόσβαση του κοινού 116, XIV
συνόδου 87
Έγκριση 99, 108
λογαριασμών 98
νομοθετική διαδικασία 99
προϋπολογισμού 91
Εθελοντικές συμφωνίες 102
Εθνικά κοινοβούλια
αιτιολογημένη γνώμη 42
Ειδικοί εντεταλμένοι 110
Εισηγητής 4, 21, 25, 47, 50, 53, 62, 66, 68, 71, 73, 103, 105 - 106, 154, 185, 198, 208, XVI
σκιώδης 73, 205
Είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων 157
Εκθέσεις
αιτιολογικές 49
απαλλαγής V.2, V.3
από άλλα όργανα 132
Γενικού Γραμματέα 96
δεύτερη έκθεση 60 - 61
διαδικασία χωρίς έκθεση 50, 149
εξεταστικής επιτροπής 198
εξουσιοδότηση σύνταξης 52
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 198, VIII
με βάση προτάσεις ψηφίσματος 133
μη νομοθετικές 51
νομοθετικές 49
προσωρινές 99
προφορικές 56, 60 - 61
πρωτοβουλίας 27, 45 - 46, 52, 54, 81, 132 - 133, XVI, XVII
στρατηγικές 52, XVI
της Επιτροπής 132
Εκκρεμή ζητήματα 229
Εκλογή
Αντιπρόεδροι 17, 19
Επιτροπή 118, XVI
Κοινοβούλιο 1
Κοσμήτορες 15, 18 - 20
Πρόεδρος 15 - 16, 19 - 20
Πρόεδρος της Επιτροπής 117
Εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου 44
Έκτακτη συζήτηση 153
Εκτέλεση του Προϋπολογισμού 86, 93 - 95
Εκτελεστικά μέτρα 106 - 107, 141
Εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής XII
Εκτελεστικές πράξεις 106 - 107, 141
Ελεγκτικό Συνέδριο 94, V.1, VI.V
δηλώσεις 125
διορισμός μελών 121
Έλεγχος
εντολή 14, 202, VI.XVI
νομική βάση 39
Έμβλημα 228
Εμπιστευτικότητα 11, 25, 31, 198, VII, VII.Α, VII.Β, VII.Γ, VII.E, VIII, XIV
Εναρκτήριος λόγος 16
Ενέργεια VI.IX
Ενημερωτικές αποστολές και μελέτες 25, 201
Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός XXI
Εντολή 2
ανεξαρτησία 2
διάρκεια 4
έλεγχος 3, 14, VI.XVI
Εντολή διαπραγμάτευσης 73, 142
Εξέταση
αναφορές 216
απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής V.6
έγγραφα νομοθετικού περιεχομένου 169
έκθεση V.4
εμπιστευτικά έγγραφα VII.Α, VII.Β, VII.Γ, VII.E
θέματα
 χωρίς συζήτηση 150
 χωρίς τροπολογίες 150
του σχεδίου προϋπολογισμού 88
των πραγμάτων VIII
Εξεταστικές επιτροπές VIII
έκθεση 198
λειτουργία 198
περάτωση εργασιών 198
πορίσματα 198
προθεσμία 198
σύσταση 198
Έξοδα και αποζημιώσεις βουλευτών 10
Εξουσίες ελέγχου 103, 106, 141
Εξωτερική πολιτική VI.I
Εξωτερικό εμπόριο VI.III
Επείγουσες και έκτακτες συνεδριάσεις 113
Επικουρικότητα 42, 46, 48
Επίσημη Εφημερίδα 25, 32, 76, 78, 91, 116, 130 - 131, 192 - 194, 198, 219, V, VII, VIII, X, XIV, XVII, XIX
Επιτροπές 196 - 197, 209, VI
ακροάσεις 118, 121 - 122
αναπομπή 188
αναστολή συμμετοχής 166
αρμοδιότητα 53 - 54
 για γνωμοδότηση 53, 66
 επί της ουσίας 46 - 47, 54, 66, 73
αρμοδιότητες 196 - 197, 201, VI
γνωμοδοτήσεις 53, V.1
δεύτερη ανάγνωση 64 - 66, XIX
διαδικασία 206 - 207, 209 - 210
διάσκεψη των προέδρων 29
διορθωτικά 231
ειδικές 197, 201, 203
έκθεση 49, 51 - 52, 54, 56, 60 - 61
εκλογή μελών 196
έλεγχος της εντολής 3, 202, VI.XVI
εξεταστικές 27, 198 - 199, 201, VIII
επιτροπή συνδιαλλαγής 70 - 72
καθήκοντα 27, 201
κοινές συνεδριάσεις 55
μικτές XVI
μικτές κοινοβουλευτικές 214
μόνιμες 196
παραπομπή 66
προεδρείο 204
πρόεδρος 29
προσωρινές 197, 201, 203
πρώτη ανάγνωση 39, 41, 43, 57 - 58
συμμετοχή 166, 206
συνδεδεμένες 54, 60, 73, 106 - 107, 211, VI.XVI, XVI, XVII
συνεδριάσεις 206
σύνθεση 27, 199
συνοπτικά πρακτικά 207
συντονιστής 205
σύσταση 173, 197
τόπος συνεδριάσεων 147
τρίτη ανάγνωση 70 - 71, XIX
υποψηφιότητες 199
ψηφοφορία 208 - 209
ώρα των ερωτήσεων 210
Επιτροπή
αιτήσεις γνωμοδότησης, διαβούλευση 47
ανάκληση πρότασης 60
απαλλαγή 93 - 94
απόρριψη 118
απόρριψη πρότασης 60
απόσυρση πρότασης 43, 62, 68
γραπτές ερωτήσεις 129 - 130
δηλώσεις 68, 123 - 124
διαπραγματευτική εντολή 108
εκλογή 118
εκλογή Προέδρου 117
εκτελεστικές αρμοδιότητες 106 - 107, XII
ερωτήσεις 128 - 130
ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 198
ετήσιο πρόγραμμα 37
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 40, 105
μέλη 118
νομοθετικό πρόγραμμα (βλ. πρόγραμμα εργασίας)
πρόγραμμα εργασίας 37, XIII.4
πρόταση μομφής 119
προφορικές ερωτήσεις 128
συμφωνία πλαίσιο VII.E, XIII
συνέχειες που δόθηκαν 62 - 63
τροπολογίες σε πρόταση 61
τροποποίηση πρότασης 57
Επιτροπή συνδιαλλαγής 65, 72
αντιπροσωπεία
 θητεία μελών 71
 ορισμός μελών 71
κοινό σχέδιο 72
σύγκληση 70
Επιτροπή των Περιφερειών 11, 94
διαβούλευση 138
Έρευνα VI.IX, VIII
Ερωτήσεις
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 131, III
κατά προτεραιότητα 130
με αίτημα γραπτής απάντησης 130, III
με αίτημα προφορικής απάντησης 128
Προεδρείο, Διάσκεψη των Προέδρων, Κοσμήτορες 31
συμπληρωματικές
ώρα των ερωτήσεων 129
Εσωτερικές Υποθέσεις VI.XVII
Εσωτερική αγορά VI.X
Ευαίσθητες πληροφορίες VII
επεξεργασία από το Κοινοβούλιο VII.E
πολιτική άμυνας και ασφάλειας VII.Β, VII.Γ
πρόσβαση του Κοινοβουλίου VII.Β
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
δηλώσεις 126
διορισμοί 122
ερωτήσεις 131
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 123
Εφαρμογή
Κανονισμός 22, 186, 226
κοινοτικό δίκαιο 198
Ζ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ζήτημα
ακυρότητα 229
εκκρεμές 229
μείζονος ενδιαφέροντος 153
προσωπικό 164
σημαντικό πολιτικό 153, 163
Η
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ηλεκτρονικός χειρισμός εγγράφων 161
Ημερήσια διάταξη
διαγραφή θεμάτων 135
διανομή 149
εγγραφή θεμάτων 9, 56, 61 - 62, 66 - 67, 72, 105, 113, 128, 135, 149 - 150, 153 - 154, 188, 201, 219, IV, V.4
εγγραφή προφορικών ερωτήσεων 128
έγκριση 152
επιλογή θεμάτων IV
επιτροπής 4
κατάρτιση 168
σχέδιο 27, 74, 149
τελικό σχέδιο 152, 162
τροποποίηση 152
Θ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Θεμελιώδεις αρχές 11, VI.XVIII
Θεμελιώδη δικαιώματα 38, 46, 99, VI.XVII
Θέση της Επιτροπής 48, 58, 61, 64, 69, XIII
Θέση του Συμβουλίου 47
ανακοίνωση 64
απόρριψη 66 - 68, 171, 192
έγκριση 67
έγκριση χωρίς τροπολογίες 76
τροπολογίες 69
Θεωρεία 157
Θητείες 19, 21
Ι
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ίσες ευκαιρίες VI.XIX
Ισοψηφία 16 - 17, 24, 172, 204
Ιστοθέση/ιστοσελίδα 31, 34, 116, I, IX
Κ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Καθεστώς
του Διαμεσολαβητή X.Α
των βουλευτών VI.XVI
Καθήκοντα
Αντιπρόεδροι 23
Διαμεσολαβητής X
Διάσκεψη των Προέδρων 27
Κοσμήτορες 28
Προεδρείο 25
Πρόεδρος 22
Κακή διοίκηση 220
Κανόνες συμπεριφοράς 11, 165, XV
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 116, VII.Α, XIV
Κανονισμός του Κοινοβουλίου
εξέταση στην αρμόδια επιτροπή 226
ερμηνεία 226
εφαρμογή 22, 186, 226, VI.XVIII
παραρτήματα 140
παρατηρήσεις επί της εφαρμογής 22, 186
τροποποίηση 227, VI.XVIII
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού VI.XVI
Κανονιστικές διαδικασίες 230
Κάρτες ελευθέρας εισόδου 11, IX
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 40, 105
Κατάλογος
υποστηρικτών αναφοράς 216
Καταναλωτές
προστασία VI.X
Κατανομή
θέσεων 36
χρόνου αγόρευσης 162
Καταπολέμηση απάτης, δωροδοκίας XI.α
Κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου 96
Κατεπείγον 154
αίτηση 154
ψηφοφορία επί αίτησης 154
Κείμενα
εγκριθέντα 193
νομική-γλωσσική επεξεργασία 75, 78, 193, XIX
οριστική διατύπωση 75, 78, 193
Κενές θέσεις
πλήρωση 199
ΚΚΕρ VI.IX
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) VI.I
βασικές επιλογές 112
δημοσιονομικές πλευρές 112
έγκριση 113
Κοινή συζήτηση 155
Κοινοβουλευτική περίοδος 145
Κοινοβούλια των κρατών μελών 27, 142
Κοινοβούλιο
γνωμοδότηση 59, 62 - 63, 108
Δελτίο 31
δικαιώματα 141
έγκριση 99, 108
εκλογή 1
κατάσταση προβλέψεων 96
σύγκληση 146
σύμφωνη γνώμη 83
σύνθεση 84
Κοινοτική νομοθεσία
κωδικοποίηση 103
Κοινοτικό δίκαιο VIII
αναδιατύπωση 104
απλοποίηση 103 - 104
εφαρμογή 198, VI.XVI, VIII
παραβιάσεις 198
Κοινωνικές Υποθέσεις VI.VII
Κοινωνικοί εταίροι 101
Κοινωνικός διάλογος 101
Κοσμήτορες
εκλογή 15, 18 - 19
καθήκοντα 11, 21, 24, 28, 34, IX
Κράτος δικαίου 99, 224 - 225
Κυρώσεις 166 - 167
Κώδικας δεοντολογίας 11, 21, I, IX, XIII, XX
Κωδικοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας 103
Λ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Λήξη καθηκόντων
πρόωρη 21
Λογαριασμοί VI.V
έγκριση 98
Μ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Μειοψηφία
απόψεις 56
Μέλη
αναπληρωτές 200
Ελεγκτικό Συνέδριο 121
επιτροπές 199
Επιτροπή 118
επιτροπή συνδιαλλαγής 71
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 122
τακτικά επιτροπών 200
υποεπιτροπές 203
Μέσα Ενημέρωσης VI.XV
Μεταφορές VI.XI
Μεταφράσεις 74, 198
Μη εγγεγραμμένοι βουλευτές 35, 71, 162, 199 - 200, 205
Μη νομοθετική πρόταση 150
Μητρώο
δηλώσεων υποστήριξης διακομματικών ομάδων σε χρήματα ή είδος I
Διαφάνεια 11, IX
εγγράφων 116
εκπροσώπων συμφερόντων 11, IX
Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές 214
Μομφή
σε βουλευτή 166
στην Επιτροπή 119
Ν
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Νεότητα VI.XV
Νομικά Θέματα VI.XVI
Νομική βάση 46, 99
αρμόδια επιτροπή VI.XVI
διεθνείς συμφωνίες 108
έλεγχος 39
νομοθετική πρωτοβουλία 46
τροποποίηση 63
Νομισματική πολιτική 126
Νομοθετικά έγγραφα 169
εξέταση 47
Νομοθετικές πράξεις 77
Νομοθετική διαδικασία 37, 41, 43, 47, 57, 63, 73, 104, 231, XIX
διοργανικές διαπραγματεύσεις 73, XX
περάτωση 68
συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση 73, 76, XX
συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση 73, 75, XIX, XX
Νομοθετική πρόταση 46, 50, 99, 150
Νομοθετική πρωτοβουλία 37, 48
Νομοθετικό πρόγραμμα - Επιτροπή (βλ. πρόγραμμα εργασίας)
Νομοθετικό ψήφισμα 48 - 49, 59, 171
Ο
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Οικονομικά συμφέροντα
βουλευτών 3, I
δήλωση I
Κοινοτήτων 12
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 11, 94
διαβούλευση 137
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική VI.VI
Οικονομική πολιτική
προσανατολισμοί 127
συστάσεις 127
Ολομέλεια
δεύτερη ανάγνωση 67 - 69, 76
Πλήρη Πρακτικά 194
προϋπολογισμός 91
πρώτη ανάγνωση 47, 59 - 61
Συνοπτικά Πρακτικά 192
τρίτη ανάγνωση 72
τροπολογίες 53, 175
Ομάδες
ανεπίσημες βουλευτών 34, I
διακομματικές 34, I
ειδικών συμφερόντων 11, IX
 εκπρόσωποι IX
Ονομαστική ψηφοφορία 173
Όργανα
άλλα 27
σχέσεις 27
Οργανόγραμμα 222
Π
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Παιδεία VI.XV
Παραβίαση
ανθρώπινα δικαιώματα 114, 135, 149
αρχές κράτους δικαίου 135, 149
δημοκρατία 135, 149
θεμελιώδεις αρχές 83
κοινοτικό δίκαιο 198
Παραδεκτό 216
αναφορές 215
ερωτήσεις 129, II
ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης 130 - 131
τροπολογίες 22, 170, 174
Παραπομπή
σε επιτροπή 66
 διεθνείς συμφωνίες 108
Παράπτωμα 21
Παραρτήματα (διάρθρωση) 230
Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού 22, 186
Παρατηρητές 13
Παύση του Διαμεσολαβητή 221
Περάτωση της συζήτησης 123, 189
Περιβάλλον VI.VIII
Περίοδος συνόδου 145 - 146
Περιφερειακή ανάπτυξη VI.XII
Περιφερειακή πολιτική VI.XII
Πλειοψηφίες 21
αιτήσεις
 αναβολή της συζήτησης 190
 αναβολή της ψηφοφορίας 190
 αναπομπή σε επιτροπή 188
 διακοπή ή λήξη της συνεδρίασης 191
 εκ νέου παραπομπή στο Κοινοβούλιο 63
 έκτακτη συζήτηση 153
 έλεγχος απαρτίας 168
 επί της ημερήσιας διάταξης 150, 153
 κατεπείγοντος 154
 περάτωση της συζήτησης 189
 σύγκληση του Κοινοβουλίου 146
 συζήτηση για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, αρχών κράτους δικαίου 135
 σύσταση εξεταστικής επιτροπής 136, VIII.2
 ψηφοφορία με ονομαστική κλήση 180
αποφάσεις του Κοινοβουλίου
 για ψηφοφορία επί συμβιβαστικών τροπολογιών 174
 διεθνείς συμφωνίες 108
 επικύρωση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 141
 κοινό σχέδιο 72
 παραβίαση θεμελιωδών αρχών 83
 πρόταση μομφής 119
 πρωτοβουλία κατά το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ 46
διορισμοί
 Διαμεσολαβητής 219, 221
 Ελεγκτικό Συνέδριο 121
 Επιτροπή 117 - 118
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 122
ειδική πλειοψηφία
 πολιτικά κόμματα σε ευρωπαικό επίπεδο 225
εκλογή αξιωματούχων 15 - 18
εκτελεστικές πράξεις 106
ενστάσεις
 διαδικασία χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση 150
 ερμηνεία του Κανονισμού 226
 συστάσεις στα πλαίσια της ΚΕΠΠΑ 113
 ψηφοφορία επί τροπολογιών που δεν διενεμήθηκαν σε όλες τις γλώσσες 158 - 159, 169
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 105
παραρτήματα στον Κανονισμό 230
προτάσεις
 άρνηση απαλλαγής V.4
 μομφής 119
 ψηφίσματα
επί δηλώσεων Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 123
επί περιπτώσεων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας, κράτους δικαίου 135
επί προφορικών ερωτήσεων 128
προϋπολογισμός 91
πρόωρη λήξη καθηκόντων 21
συγκρότηση πολιτικών ομάδων 32
συστάσεις προς το Συμβούλιο 134
σύσταση επιτροπών 198 - 199
τροπολογίες και τροποποιήσεις
 εξέταση σε επιτροπή 175
 Κανονισμός 227
 κατάθεση τροπολογιών 169
 προϋπολογισμός V.3, V.4
 τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης 152
Πλήρη πρακτικά
γλώσσες 194
δημοσίευση 194
οπτικοακουστική εγγραφή 195
Πληροφορίες
εμπιστευτικές και ευαίσθητες VII, VII.Α, VII.Β, VII.Γ, VII.E
 δημιουργία VII.E
 επεξεργασία VII.E
 παραλαβή VII.E
προς το Κοινοβούλιο VII.Α, VII.Β, VII.Γ, VII.E
Πληρωμή εξόδων 10
Πλήρωση κενών θέσεων 199
ΠΟΕ VI.III
Πολιτικά κόμματα σε ευρωπαίκό επίπεδο 223 - 225
αρμοδιότητες της αρμόδιας επιτροπής 225
αρμοδιότητες του Προεδρείου 224
αρμοδιότητες του Προέδρου 223
είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων 224
εξαίρεση από τη χρηματοδότηση 224
επιτροπή ανεξαρτήτων προσωπικοτήτων 225
κανόνες εφαρμογής 25
πρόγραμμα 225
τεχνική βοήθεια 224
Πολιτικές ομάδες 32 - 33, 35, 162
αλλαγή 199
δραστηριότητες 33
νομική κατάσταση 33
συγκρότηση 32
Πολιτισμός VI.XV
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 86
Πρακτικά
πλήρη 194
συνοπτικά 105, 192
Πράξεις
έκδοση 46, 63, 77
ισχύς 77
κατ' εξουσιοδότηση 40, 105
τροποποίηση 46
υπογραφή 77
Πρόγραμμα εργασίας
Επιτροπή 37
Προεδρείο
αντιπροσωπειών 212
επιτροπών 198, 204, I
ερωτήσεις 31
καθήκοντα
πρακτικά 31
του Κοινοβουλίου 24 - 25
 καθήκοντα 10 - 11, 158 - 159, 161, 166 - 167, 211, 224, I, VI
Πρόεδρος της Επιτροπής
εκλογή 117
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 118, 123, 130, 162
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου
εκλογή 15 - 16, 19
καθήκοντα 8, 21 - 22, 141, 166, 211, 223, 225, 231, I, IV, XV
Πρόεδρος του Συμβουλίου 66, 76, 119, VII, XVI, XIX
Προθεσμίες 48, 56, 67 - 68, 70, 96, 156, 176, 180, 188, 192, 201, 219
έκθεση 56
επιτροπή συνδιαλλαγής 70
κατάθεση τροπολογιών 150, IV
παράταση για δεύτερη και τρίτη ανάγνωση 65, 72
συζήτηση και ψηφοφορία 156
Προνόμια και ασυλίες 5 - 9, 222, VI.XVI
Πρόσβαση
κοινού σε έγγραφα 43, 115 - 116, XIV
σε εμπιστευτικές πληροφορίες VII.Δ, VII.E
σε πληροφορίες εξεταστικής επιτροπής 198
στο Κοινοβούλιο 11, IX, XV
Προστασία των Καταναλωτών VI.X
Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 141
Προσφυγή
κατά κυρώσεως που επέβαλε ο Πρόεδρος 167
Προσωπικό ασφαλείας 165
Προσωπικό ζήτημα 164
Προσωρινά δωδεκατημόρια 92
Προσωρινή έκθεση 99
Προσωρινή προεδρία 14
Προτάσεις ψηφίσματος 83, 133, 135
Πρόταση μομφής
βουλευτής 166
Επιτροπή 119
Πρόταση νομοθετικής πράξης
απόρριψη 60, 99, 192
απόσυρση 68
έγκριση τροπολογιών 61, 169
νέα πρόταση της Επιτροπής 62
τροποποίηση 49, 57, 61, 63, 99
Προτεραιότητα
ψηφοφορίας 173, 182
Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων 21
Προϋπολογισμός VI.IV, VI.V
απαλλαγή 125, VI.V
γενικός 86, 93 - 95
διαδικασία 86 - 95
δωδεκατημόρια 92
έγκριση 91
έλεγχος εκτέλεσης 95, 125
εξέταση στο Κοινοβούλιο 88
κατάσταση προβλέψεων 96
Πρώην βουλευτές 11
Πρώτη ανάγνωση 39, 41, 43, 57 - 63, 75
εξέταση σε επιτροπή 39, 41, 43, 49 - 54, 56 - 58
εξέταση σε Ολομέλεια 59 - 61
κατάσταση προβλέψεων 96
παρακολούθηση 62 - 63, 75
περάτωση 59
συμφωνία 73, 75, XIX, XX
ψηφοφορία 59 - 61
Πρωτοβουλία
εκθέσεις 52, 54
νομοθετική 37
πολιτών 211, 218, XIII
σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 46
Πρωτοδικείο VI.XVI
Πρωτόκολλο
περί προνομίων και ασυλιών 5 - 6, 9, 222
χρηματοδοτικό 108
Πρωτόκολλο αναφορών
γενικό 215
δημόσιο 215 - 216
Σ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Σημαία 228
Σκιώδης εισηγητής 205
Σύγκληση του Κοινοβουλίου 146
Συγκρούσεις συμφερόντων I
Συζήτηση
αναβολή 190
για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δημοκρατίας, αρχών κράτους δικαίου 135
διαδικασία χωρίς συζήτηση και χωρίς τροπολογίες 150
έκθεση εξεταστικής επιτροπής 198
έκτακτη 153
κοινή 155
περάτωση 189
της αρμόδιας επιτροπής με το Συμβούλιο 66
Συμβιβαστικές τροπολογίες 174
Σύμβολα της Ένωσης 228
Συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας των βουλευτών I
Συμβούλιο
δηλώσεις 123
διαβούλευση 47 - 48
διάλογος της αρμόδιας επιτροπής 66
ερωτήσεις 128 - 130
θέση 64
κοινό σχέδιο 72
συνεδριάσεις
 εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου 44
συστάσεις 83, 113, 134
Συμβούλιο της Ευρώπης
συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση 213
Συμπεριφορά
κανόνες συμπεριφοράς 11, 165, XV
Συμπληρωματική ερώτηση
Συμφέροντα
εκπρόσωποι 11, IX
Κοινότητες XI.α
Συμφωνίες
διεθνείς 108
διοργανικές 230
Συνδεδεμένα κράτη 214
Συνδεδεμένες επιτροπές 54, 73, 99, 106 - 107, VI.XVI
Συνδιαλλαγή
για τον προϋπολογισμό 90
διαδικασία 47
επιτροπή 65
τρίτη ανάγνωση 70 - 71
Συνεδριάσεις 145
δημοσιότητα συζητήσεων Ολομέλειας 192, 194
διακοπή ή λήξη 165, 191
διατάραξη 165
διεξαγωγή 25, 157 - 160, 162 - 167
επιτροπές 206
 δημόσιες 115
 κεκλεισμένων των θυρών 115
 κοινές 55, 73, 99, 107, 211
οπτικοακουστική εγγραφή 195
συμμετοχή 148, 206
συνδεδεμένων επιτροπών 55, 99, 107
τόπος συνεδριάσεων 147
Συνεργασία
αστυνομική VI.XVII
διαδικασία 39, 68 - 69, 76, 171
δικαστική VI.XVII
διοικητική VI.XVII
ενισχυμένη
 μεταξύ κρατών μελών 85
με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης 213
Συνήθης νομοθετική διαδικασία 41
Σύνθεση
επιτροπών 199
του Κοινοβουλίου 1, 84
υποεπιτροπών 203
Συνθήκες 86, 93, 99, VI.XVIII
απλοποιημένη αναθεώρηση 80
συνήθης αναθεώρηση 79
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 99
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 99
Συνθήκες προσχώρησης 81, 99
Σύνοδος 145 - 146
για τη συγκρότηση του Κοινοβουλίου σε Σώμα 3, 14, 146
Συνοπτικά πρακτικά
αμφισβήτηση 192
δημοσίευση 192
διανομή 192
Διάσκεψη των Προέδρων 31
εγγραφή δήλωσης 217
έγκριση 192, 207
καταγραφή αποτελεσμάτων ψηφοφορίας 180
Ολομέλεια 192
Προεδρείο 31
συνεδριάσεις επιτροπών 207
υπογραφή 192
Συνοπτική παρουσίαση 52, 151
Συνταγματικές υποθέσεις VI.XVIII
Σύνταξη εκθέσεων 216
Συντονιστής επιτροπής 73, 205, I, XVI
Συστάσεις 133
απόρριψη 100
αρμόδιας επιτροπής 99
δεύτερη ανάγνωση 66
διαπραγματευτική εντολή 108
έγκριση 100
εξεταστικής επιτροπής 198
Επιτροπής 127
ΚΕΠΠΑ 113
προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών 127
προς το Συμβούλιο 83, 113, 134
Συμβουλίου 127
Συμβουλίου (άρθρο 140 ΣΛΕΕ) 100
συνθήκες προσχώρησησς 81
Σχέδιο
ημερήσιας διάταξης 149
κοινό 72
νομοθετικού ψηφίσματος 59, 61
τελικό ημερήσιας διάταξης 152, 162
Σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα 140
Επιτροπή XIII
Τ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Τάξη στην αίθουσα 165
διατάραξη 166, XV
τήρηση 165
Τόπος συνεδριάσεων 147
Τουρισμός VI.XI
Τριμερής διάλογος για δημοσιονομικά θέματα 89
Τρίτες χώρες
ΑΚΕ VI.II
αντιπροσωπείες 30, 212, 214
διαπραγματεύσεις προσχώρησης 108, 214
συνδεδεμένα κράτη 214
σχέσεις 27
Τρίτη ανάγνωση 70 - 72, 77, XIX
εξέταση στην Ολομέλεια 72, 77
κοινές συνεδριάσεις επιτροπών 55
κοινό σχέδιο 72
παράταση των προθεσμιών 65
συνδιαλλαγή 70 - 71, XIX
ψηφοφορία 72
Τροπολογίες
ακυρότητα 169 - 170
αναδοχή από άλλο βουλευτή 169
απόσυρση 169, 174
γλώσσες 158 - 159, 169
διαβίβαση 50
διανομή 169
έγκριση 169
έγκριση από το Συμβούλιο 75
εξέταση από επιτροπή 175
επισήμανση σε ενοποιημένο κείμενο 73, 193
θέση Επιτροπής 58, 61 - 62
θέση Συμβουλίου 58
κατάθεση 53, 74, 169, 208
παραδεκτό 22, 104
προθεσμίες κατάθεσης 74, 150, 169
προφορικές 113, 169, 208
σε πρόταση νομοθετικής πράξης 61, 104
στην θέση του Συμβουλίου 69
στην Ολομέλεια 53, 175
συμβιβαστικές 73, 174
υποβολή 50
υποστήριξη 169
χωρίς συζήτηση 50
ψηφοφορία 174
Τροποποίηση
Κανονισμός 227
πρόταση νομοθετικής πράξης 57
Τρόφιμα
ασφάλεια VI.VIII
Υ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ύμνος 228
Ύπαιθρος
ανάπτυξη VI.XIII
Ύπατος Εκπρόσωπος, βλ. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος
Υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων 222
Υπογραφή εγγράφων 161
Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων 77
Υποεπιτροπές
αναπληρωτές 203
σύνθεση 203
Υποστήριξη αναφοράς
κατάλογος υποστηρικτών 216
Υποψηφιότητες
Αντιπρόεδροι 17
αξιωματούχοι 15 - 18
Διαμεσολαβητής 219
επιτροπές 199
Επίτροποι 118
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 122
Κοσμήτορες 18
Πρόεδρος 15 - 16
Πρόεδρος της Επιτροπής 117
Φ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Φάκελοι
εξέταση 5
Χ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 38, 115
Χηρεία 4, 20
Χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 108
Χρονοδιάγραμμα 54
Χρόνος αγόρευσης 123, 128, 135, 153, 185 - 186, 192, IV, XVI
κατανομή 162
Ψ
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ψήφισμα 99
επί δηλώσεων Επιτροπής, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 123
επί προφορικών ερωτήσεων με συζήτηση 128
νομοθετικό 49, 59 - 60
πρόταση 95, 133, 135
σχέδιο 59, 61
Ψήφος
δικαίωμα 177
Ψηφοφορία 56, 100, 156, 219, V.4
αιτιολογήσεις ψήφου 22, 123, 183
αμφισβητήσεις 184
αναβολή 60, 185, 190
βάσεις της ψηφοφορίας 173
για την έγκριση της Επιτροπής 118
δεύτερη ανάγνωση 67 - 69, 76
διαδικασία 171
δικαίωμα ψήφου 177
εγκυρότητα 168, 184, 208
επί αίτησης κατεπείγοντος 154
ηλεκτρονική 178, 181
ισοψηφία 16 - 17, 24, 172, 204
καταγραφή αποτελέσματος 180 - 182
κατά τμήματα 22, 173, 176
με ανάσταση 178
με ανάταση του χεριού 178, 208
με ονομαστική κλήση 22, 52, 90, 173, 180 - 182, 208
μυστική 182, 199
πρώτη ανάγνωση 59 - 61
σε επιτροπή 196, 208
σειρά 22, 59, 62, 174
τελική 58, 179
τρίτη ανάγνωση 72
τροπολογίες 174
χωριστή 22
Ω
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Ώρα των ερωτήσεων 129
στην Ολομέλεια 129
στις επιτροπές 210
C
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
CEDEFOP VI.VII
COSAC 143
E
Αρχή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
Europol VI.XVII
O
Αρχή σελίδαςΠροηγούμενο
OLAF 12
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου