Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Januari 2015
PDF 1150k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

REGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYÅÄÖ
Arabiska siffror hänvisar till artikelnummer. Romerska siffror hänvisar till bilagor. Arabiska eller romerska siffror eller bokstäver som följer på dessa romerska siffror betecknar delar, artiklar eller punkter i bilagorna.
A
Gå högst uppNästa
Allmänhetens tillgång till handlingar 11, 115 - 116, XIV
Andra behandlingen 47, 64 - 69, 76
andrabehandlingsrekommendation 66 - 67
avslutning 67
förlängning av tidsfrister 65
gemensamma utskottssammanträden 55
i kammaren 67 - 69, 76
i utskotten 64 - 66
omröstning 67 - 69, 76, 171
överenskommelse 73, 76, XIX
Andrabehandlingsrekommendation 66 - 67
Andrabetänkande 60 - 61, 188
Anföranden på en minut 163, 192
Anslutningsfördrag 81, 99, 214
Anslutningsförhandlingar 81, 214, XIII.4
Ansvarsfrihet
andra organ 94
beslut V
kommissionen 93
parlamentet 98
revisionsrättens uttalanden 125
Ansvarsområden, utskottens 196, 201
Antagna rättsakter 77 - 78
Antagna texter 193
Arbetsmarknadens parter, dialog mellan 101
Arbetsordningen
internationella avtal 140
ordningsfrågor 186
tillämpning 226, VI.XVIII
ändring 227, VI.XVIII
Arbetsprogram 37
Arkiv 192 - 193, 217
Assistenter 11, 206, IX
Associerade stater 214
Associerade utskott 54, 73, 106 - 107, 211, XVII
Avbrytande av sammanträdet 191, 201, 216
AVS VI.II
Avslutande av debatten 185, 189
Avslutande av sammanträdet 191
Avslutning av räkenskaperna 98
Avstängning
från en delegation 166
från ett utskott 206, VII.A
från kammaren 166
Avsättning av ombudsmannen 221
Avvisning
av ett ärende som otillåtligt 185, 187
rådets ståndpunkt 66, 68, 171, 192
B
Gå högst uppNästaFöregående
Bedrägeribekämpning (Olaf) 12
Bedrägerier XI
Begäran till EU-organ 139
Beslutsförhet 135, 168, 208
Betänkanden
andra 60 - 61
förslag 56
initiativbetänkande 27, 45 - 46, 52, 54, 83, 132 - 133, XVII
motivering 45, 49, 51, 56
muntligt 56, 60 - 61, 154
nytt 60 - 61
resolutionsförslag 133
strategiskt 52, XVII
Bilagor 227, 230
Blått kort 162
Brådskande förfarande 154
Budget 87 - 92, 95, V, VI.IV, VI.V
ansvarsfrihet 93, 125, V, VI.V
förfarande i parlamentet 86 - 92
kontroll över genomförandet 95, 125, VI.V
Budgetberäkning 96 - 97
C
Gå högst uppNästaFöregående
Centralbanken, Europeiska 122, 126, 131
Cosac 143
D
Gå högst uppNästaFöregående
Debatt
avslutning 185, 189
efter ett uttalande 123
förfarande utan 50, 150
gemensam 155
särskild 153
uppskjutande 185, 190
Debatt om kränkningar av de mänskliga rättigheterna etc 135, 149, IV
Delegationer 25, 158
ad hoc 27
interparlamentariska 212, VI.II
ordförande 30
ständiga 27, 212
till gemensamma parlamentarikerkommittéer 214
Delegationsordförandekonferensen 30
Delegerade akter 105, 107
Demokrati 38, 42, 83, 99, 135, 224 - 225, IV
Dokument 112, 160, VII, VIII, X, XVII, XX
E
Gå högst uppNästaFöregående
Ekonomiska intressen
ledamöter 3, 11, 21, 34, I
unionens XI
Ekonomiska konsekvenser 41, 46, 49, 51, 112
Ekonomiska åtaganden 98
Ekonomisk förenlighet 41, 49, 51
Ekonomisk politik 127
Elektronisk hantering av handlingar 161
Elektroniskt omröstningssystem 178, 181 - 182
Elektroniskt register för framställningar 216
Entledigande 21
Ersättare /suppleanter 200
Ersättningar 10
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 38, 115
EU-organ 139
Europarådet 213
Europeiska centralbanken
det interinstitutionella avtalet om den gemensamma tillsynsmekanismen XXI
frågor för skriftligt besvarande 131
utnämningar 122
uttalanden 126
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 11, 137
Europeiska medborgarinitiativet 211, 218, XIII
Europeiska rådet 123
Europeiska rådets ordförande 118, 123, 130, 162
Europeiska unionens domstol
förfaranden vid 141, 219, 221, V.6
utnämning 120
Europeiska unionens officiella tidning 25, 32, 76, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, V, VIII, X, XIV, XVII, XIX
Extra sammanträde, parlamentet 146
F
Gå högst uppNästaFöregående
Fastställande av immunitet och privilegier 7, 9
Finansieringsöversikt 45, 49, 51
Finanspolitiskt trepartsmöte 89
Finansprotokoll 108
Flagga 228
Flerårig budgetram 86, 99
Framställningar 215 - 218, 229, VI.XX
Frihet 83, 99
Frister se Tidsfrister
Frivilliga överenskommelser 102
Frågestund
frågors tillåtlighet 129, II
i utskotten 210
Frågor 123, III
för muntligt besvarande 128
för skriftligt besvarande 130 - 131, III
korta, koncisa (30 minuter) 123 - 124
presidiet, talmanskonferensen, kvestorerna 31
prioriterade 130
till Europeiska centralbanken 131, III
Fullständigt förhandlingsreferat 194
Förbindelser med andra institutioner 27, 36, 117, 138, 140
Fördelning av platser i plenisalen 36
Fördjupat samarbete 85, 99
Fördrag 79 - 81, 99, VI.XVIII
förenklat förfarande 80
ordinarie förfarande 79
Föredragningslista
förslag till 27, 74, 149 - 150
godkännande 152 - 153
slutgiltigt förslag till 135, 150, 152, XIII
upptagande på 9, 56, 61 - 62, 67, 72, 105, 113, 128, 135, 149 - 150, 153 - 154, 188, 201, 219, II, IV, V.4
utskott 4, 66, 130 - 131, 206, VII.A
ändring 152, 188, 190
Förenklat förfarande 50, 150
Förenkling av unionslagstiftning 103 - 104
Förfarande för överklagande 167
Förfaranden
ansvarsfrihet 93 - 94, 98, V
brådskande 154
budget 87 - 92, 95, VI.IV
förenklat 50, 150
för kortfattad redogörelse 52, 151
förlikning 70 - 72, 90, XIX
förslag 185
i utskott 49 - 54, 56, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 208, 210, 231, VII.A
lagstiftning 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231, XIX
omröstning 150, 171 - 172, 185
utan ändringsförslag och debatt 50, 150
vid domstolen 141, 219, 221, V.6
Förhandlingsgrupp 73
Förhandlingsmandat 73, 108
Förhandlingsreferat, fullständigt 194
Förkastande av kommissionsförslag 60, 104, 192
Förklaringar och uttalanden 123 - 126, 136
röstförklaringar 183
Förlikning
budget 90
tredje behandlingen 70 - 72
Förlikningskommittén
delegationen till 71
sammankallande av 70
Första behandlingen 38 - 39, 42 - 43, 47, 57 - 63, 75
avslutande 57, 59
budget 91
i kammaren 59 - 61
i utskotten 39, 41, 43, 49 - 54, 56 - 58
omröstning 59
uppföljning 62 - 63
överenskommelse 73 - 75, XIX
G
Gå högst uppNästaFöregående
Gemensam debatt 155
Gemensamma tillsynsmekanismen XXI
Gemensamma utskottssammanträden 55, 73, 107, 211
Gemensam parlamentarikerkommitté 214
Gemensamt förslag till resolution 123, 128, 135
Gemensamt utkast 72
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 112 - 113, VI.I, VII.B
Generalsekretariatet 222
Generalsekreteraren 4, 11, 25, 77, 96, 157, 159, 165, 222, 224, I, IX
Genomförande av budgeten 93, 95
Genomförandebestämmelser 106 - 107, 141
Godkännandeförfarandet 79 - 83, 99, 108
Granskning av bevis 3, 14, VI.XVI
Grundläggande principer 11, 83, VI.XVIII
Grundläggande rättigheter, respekt för 38, VI.XVII
Grupper 32 - 33, 35 - 36
bildande 32
rättslig ställning 33
verksamhet 33
ändring av grupptillhörighet 199 - 200
Grupplösa ledamöter 35, 199 - 200, 205
Gåvor eller liknande former I
H
Gå högst uppNästaFöregående
Handlingar 160
sekretessbelagda VII
tillgång till 43, 115 - 116, VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, XIV
utdelning 156, 160
Hymn 228
Hänvisning till utskott
andra behandlingen 66
första behandlingen 47
internationella avtal 108
rättelser 231
Höga representanten, se kommissionens vice ordförande/höga representanten
hörande på nytt av parlamentet 63
I
Gå högst uppNästaFöregående
Immunitet 5 - 9, 179 - 180, 208, VI.XVI
Immunitet och privilegier 5 - 9, 222, VI.XVI
Informationssäkerhet VII.E
Initiativ
enligt artikel 225 i EUF-fördraget 46
från medborgare 211, 218, XIII
från medlemsstaterna 48
Initiativbetänkande 27, 45 - 46, 52, 54, 83, 132 - 133, XVII
Inofficiella grupper med ledamöter 34, I
Interimsbetänkande 99
Interinstitutionella avtal 140, 230, VII.B, VII.C, VII.D, IX.B, XII, XIII, XVIII, XIX, XXI
Interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden 73 - 74
Internationella avtal 99, 108 - 109
Interparlamentariska delegationer 212
Intressekonflikt I, VII.F
J
Gå högst uppNästaFöregående
Juridisk och språklig slutgranskning 75, 78, 193, XIX
K
Gå högst uppNästaFöregående
Kammaren
andra behandlingen 67 - 69, 76
budget 87 - 92
fullständigt förhandlingsreferat 194
första behandlingen 59 - 61, 72
protokoll 192
tredje behandlingen 72
ändringsförslag 53 - 54, 169, 175
Kodifiering av unionslagstiftning 103
Kommissionen
allmän årsrapport 132
ansvarsfrihet 93
antagande av ändringar till kommissionsförslag 61
arbetsprogram 37
begäran om yttrande 47
frågor 128 - 130, II
förhandlingsmandat 108
förkastande av kommissionsförslag 60, 104, 192
genomförande 106, XII, XIII.2
information till parlamentet VII.E, XIII
lagstiftnings- och arbetsprogram 37
ledamöter 118, XIII
misstroendevotum 119
ordförande 117
program 117
ramavtal VII.E, XIII
ståndpunkt vid ändringsförslag 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
talartid 162
tillbakadragande av förslag 43, 60, 62, 68
uppföljning 62 - 63
uttalande 123 - 124
val 118
ändringar av förslag 57, 63, 99
Kommittéförfarande XII
Kompromissändringsförslag 61, 66, 69, 173 - 174
Konstituerande sammanträde 3, 14, 146
Kontroll
frivilliga överenskommelser 102
rättslig grund 38 - 39
Kontrollbefogenheter 106, 141
Korruption XI
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna 114, 135, 149, 224 - 225, IV
Kvestorer 11
frågor 31, I, IX
passerkort 11
uppgifter 11, 24 - 25, 28
upplysningsplikt 31
val och mandat 15, 18 - 21
Känslig information 5, VII.B, VII.C, VII.E, XIV
L
Gå högst uppNästaFöregående
Lagstiftningsakter 77
Lagstiftningsförfaranden 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 100 - 104, 106, 141, 231, XIII.2, XIX
Lagstiftningsinitiativ 37 - 38, 45 - 46, 48
Lagstiftnings- och arbetsprogram (se Arbetsprogram)
Lagstiftningsresolution 48 - 49, 59 - 61, 171
Lagstiftningstexter 47, 171
Ledamöter 1 - 11, 148, 198 - 199, IX
assistenter IX
avstängning 166
ekonomiska intressen 11
entledigande 21
Europeiska centralbanken 122
före detta 6, 11, I, IX
grupplösa 35
kommissionen 118, XIII
ledamotsstadgan 10 - 11, 52, I, VI.XVI
mandattid 4
närvaro vid sammanträden 148
revisionsrätten 121
Lediga poster 4, 20, 199
Lika röstetal 172
Lobbyverksamhet 11, IX
M
Gå högst uppNästaFöregående
Majoritet och det minsta antal ledamöter som krävs
begäran
 avbrytande eller avslutande av sammanträde 191
 avslutande av debatt 189
 brådskande förfarande 154
 debatt om kränkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska och rättsstatliga principer 135
 fastställande av beslutsförhet 168
 föredragningslista
att debatt ska ske utan ändringsförslag 150
att ärende ska vara föremål för ändringsförslag 150
särskild debatt 153
 nytt hörande av parlamentet 63
 omröstning med namnupprop 180
 sammankallande av parlamentet 146
 tillsättning av undersökningskommitté 198
 uppskjutande av debatt 190
 uppskjutande av omröstning 190
 återförvisning till utskott 188
beslut fattade av parlamentet
 anslutning 81
 gemensamt utkast 72
 godkännandeförfarandet 99
 huruvida kompromissändringsförslag ska gå till omröstning 174
 internationella avtal 108
 lagstiftningsinitiativ 46, 48
 misstroendeförklaring (antagande) 119
 rådets ståndpunkt
avvisning 68
ändringsförslag 69
 vidhållande av talan vid domstolen 141
bilagor till arbetsordningen 230
bildande av utskott, kommittéer och grupper
 politiska grupper 32
 undersökningskommittéer 198 - 199
delegerade akter 107
entledigande 21
genomförandeakter 107
ingivande av förslag
 om misstroendeförklaring 119
 till resolution
beslut att inte bevilja ansvarsfrihet V.4
debatt om mänskliga rättigheter, demokratiska och rättsstatliga principer 135
frågor för muntligt besvarande med debatt 128
uttalanden av kommissionen, rådet och Europeiska rådet 123
invändningar
 föredragningslistan, punkter utan ändringsförslag och debatt 150
 omröstning beträffande ändringsförslag som inte delats ut på alla officiella språk 169
 tolkning av arbetsordningen 226
 utskottsrekommendationer om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 113
 ändring av omröstningsordning 174
nomineringar och utnämningar
 Europeiska centralbanken (begäran om uppskjuten omröstning) 122
 kommissionen (ledamöter) 117
 kommissionen (ordförande) 118
 ombudsmannen (avsättning) 221
 ombudsmannen (utnämning) 219
 revisionsrätten (begäran om uppskjuten omröstning) 121
politiska partier på europeisk nivå 225
rekommendationer till rådet 134
val av talman, vice talmän och kvestorer (nominering) 15
ändringsförslag
 arbetsordningen 227
 ingivande 169
 slutgiltigt förslag till föredragningslista 152
Mandat 2, VI.XVI
Mandattid 4, 19
Medborgarinitiativ 211, 218, XIII
Misstroendeförklaring, kommissionen 119
Monetär politik 126
Motivering 49, 51, 53, 56, 169, 227
Motto 228
Mänskliga rättigheter 83, 114, 135, 224 - 225, IV
N
Gå högst uppNästaFöregående
Nationella parlament 25, 27, 42, 142 - 143
motiverat yttrande 42
Nomineringar och utnämningar se Utnämningar och nomineringar
O
Gå högst uppNästaFöregående
Oavslutade ärenden 229
Observatörer 13
Offentliga utfrågningar om medborgarinitiativ 211
Offentlighet
i utskotten 112, 115, 206
presidiet 31
talmanskonferensen 31
vid plenarsammanträden 115, 192
Olaf 12
Omarbetning av unionslagstiftning 104
Ombudsmannen 215, 219 - 221, X
avsättning 221
utnämning 219
verksamhet 220, X
Omröstning 100, 150, 168, 171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
andra behandlingen 67 - 69, 76
beslutsförhet 168
delad 22, 173, 176
elektronisk 181, 208
enstaka omröstning 58, 179, 208
förfarande 171 - 172, 208
förklaringar 22, 123, 183
första behandlingen 59
gemensam 22
grundläggande principer 173
handuppräckning 178, 208
invändningar 184
i utskotten 200, 208
lika röstetal 16 - 17, 24, 172
namnupprop 22, 52, 90, 173, 179, 181 - 182, 208
omröstningsordning 22, 59, 171, 174
röstförklaringar 183
sluten 182, 199
slutomröstning 58, 179, 208
tredje behandlingen 72
uppskjuten 60, 185, 192
ändringsförslag 169, 174 - 175, 179, 208
Ordförande 3, 166
Ordning
ordningsregler 11, 165, IX, XV
vid sammanträden 25, 166
Ordning i kammaren 165 - 167, XV
Ordningsfrågor 22, 186
Otillåtligt ärende 187
P
Gå högst uppNästaFöregående
Parlamentariska konferenser 144
Parlamentets företrädare vid rådsmöten 44
Parlamentets sammansättning 84, 99
Parlamentets sessioner 146 - 147
Parlamentets valperiod 145
Passerkort 5
Personakter 5
Personliga uttalanden 164
Platser i plenisalen 36
Plenarsammanträden se Kammaren
Plenisalen, tillträde till 157
Politiska grupper se Grupper
Politiska partier på europeisk nivå 223 - 225
ansvarigt utskotts och plenums befogenheter 225
kommittén av oavhängiga personer 225
presidiets befogenheter 224
program 225
talmannens befogenheter 223
tekniskt stöd 224
tillämpningsföreskrifter 25
uteslutning från finansiering 224
återbetalning av belopp som felaktigt erhållits 224
Poster, lediga 20
Presidiet 198, 204, VII.A
frågor 31
offentlighet 31
sammansättning 19 - 20, 24
uppgifter 10 - 11, 25, 158 - 159, 167, 211, 224
Privilegier 5 - 6, 9, 11, 222, VI.XVI
Privilegier och immunitet se Immunitet och privilegier
Procedurfrågor 185 - 191
Proportionalitetsprincipen 42
Protokoll
presidiet 31
sammanträden 105, 136, 160, 162, 165, 168, 172, 180 - 182, 192
talmanskonferensen 31
utskott 207, VII.A
Påföljder 166 - 167, I
R
Gå högst uppNästaFöregående
Ramavtal XIII
Rapporter
tillfällig undersökningskommitté 198
Regionkommittén 11, 138
Register
framställningar 215 - 216
lobbyverksamhet 11, IX
skriftliga förklaringar 136
tvärpolitiska grupper 34
öppenhetsregister 11, IX
över parlamentets handlingar 116, XIV
Rekommendationer 46, 67, 133 - 134
allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 127
andrabehandlingsrekommendation 66 - 67
anslutningsfördrag 81, 214
från rådet enligt artikel 140 i FEU 100
förhandlingsmandat 108
förslag från undersökningskommitté 198
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 112 - 113
till rådet 113, 134
Resolutionsförslag 51 - 53, 62, 83, 95, 102, 114, 123, 128, 133, 135, 170, 216, 229, IV
gemensamma 123
Revisionsrätten V.1, VI.V
utnämnande 121
uttalanden 125
Rådet
ansvarigt utskotts dialog med rådet 62, 66
frågor 128 - 130
rekommendationer 113, 134
sammanträden 44
samråd 47, 49
ståndpunkt 64
uttalanden 123
Rådets ordförande 66, 76, 119, XVI, XIX
Rådets ståndpunkt 64 - 66
avvisning 66, 68, 171, 192
godkännande 76
mottagande 64 - 66
ändringsförslag 69
Rådgivande kommitté för ledamöters uppförande I
Räkenskaper 96 - 98, VI.IV, VI.V
Rättelser 193, 231
Rättsakter 77 - 78
Rättslig grund
ansvarigt utskott 46, VI.XVI
första behandlingen 39
initiativ enligt artikel 225 i EUF-fördraget 46
internationella avtal 108
kommissionens förslag 63
Rättsstatsprincipen 38, 42, 83, 99, 135, 224 - 225, IV
Röstförklaringar 22, 183
Rösträtt 177
S
Gå högst uppNästaFöregående
Sammankallande
parlamentet 146
utskott 206
Sammanträden 145
audiovisuell upptagning 195
avbrytande eller avslutande 152, 165, 167, 185, 191
fullständigt förhandlingsreferat 194
ledamöters närvaro 148
protokoll 192
sammanträdesplats (säte) 147
sammanträdets förlopp 157 - 158, 160, 162 - 163, 165 - 167, 207
Sammanträdesordning 25
Sammanträdesperiod 145 - 146
Sammanträdesprotokoll 192
Samråd 47 - 48
betänkande 49
enligt artikel 140 i EUF-fördraget 100
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 137
förnyat 63
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 112
Regionkommittén 138
Sekretariat
grupplösa 35
politiska grupper 33
Sekretess 5, 11, 25, 31, 198, 220, VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, VIII, XIV
Session 145 - 146
Skriftliga förklaringar 162
av ledamöter 136
bifogade protokollet 162
bortfallande 136
införda i registret 136
Skuggföredragande 73, 205
Språk 25, 105, 154, 158 - 159, 169 - 170, 198, 215, X
Studie- eller informationsuppdrag 201
Störande uppträdande 165 - 167, XV
omedelbara åtgärder 165
påföljder 166 - 167
Störningar i parlamentet 165 - 166, XV
Subsidiaritet 39, 41 - 42, 48
Suppleant/ersättare 200
Systemet med de provisoriska tolftedelarna 92
Särskilda representanter 110
Särskilda utskott 197, 201, 203
Särskild debatt 153
T
Gå högst uppNästaFöregående
Talare 162 - 164, 166
Talarlista 189
Talartid 123, 128, 152 - 154, 163, 166, 185 - 186, 192, XVI
fördelning 135, 162, IV
Talmannen 170, 211
uppgifter 21 - 22, 25, 46, 77, 124, 135 - 136, 139, 141, 162 - 163, 166, 169 - 170, 184, 186, 192, 211, 223, 225, 231, I, II, IV, XV
val 15 - 16, 19 - 20, 25
Talmanskonferensen
frågor 31
offentlighet 31
sammansättning 26
uppgifter 21, 27, 46, 73 - 74, 166, 225, XVII
Tidsfrister 56, 65, 70, 72, 156, 169, 174, 176, 180
Tillfällig ordförande 14
Tillfällig undersökningskommitté 27, 198 - 199, VIII
Tillgång till handlingar 5, 31, 43, 115 - 116, 160, VII.B, VII.C, VII.E, XIV
Tillträde
till parlamentet 11, XV
till plenisalen 157
till åhörarläktaren 157
Tillåtlighet 170
frågor II
frågor för skriftligt besvarande 130 - 131
ändringsförslag 22, 69, 99, 170, 174
Tillämpningsföreskrifter 10, 25, VI.XIII
Tjänsteförteckning (generalsekretariatet) 25, 33, 96, 222, VI.IV
Tolkning 158, 195
Traktamente 166
Tredje behandlingen
förlikning 70 - 71, 97, XIX
förlängning av tidsfrister 65
gemensamma utskottssammanträden 55
gemensamt utkast 72
i kammaren 72
Tredjeland
anslutningsfördrag 81, 99
anslutningsförhandlingar 81, 214, XIII, XIII.4
associerade stater 214
AVS VI.II
delegationer 30, 212, 214
förbindelser med 27, 214
Tvärpolitiska grupper 34, I
Tystnadsplikt 115, VII, X
U
Gå högst uppNästaFöregående
Undersökningskommitté, tillfällig 27, 198 - 199, 201, VIII
Undertecknande av antagna rättsakter 77
Undertecknande av handlingar 161
Underutskott 201, 203 - 204, VI.I, XVII
Unionens externa representation
särskilda representanter 110
vice ordförande för kommissionen/höga representant 112
Unionens symboler 228
Unionslagstiftning
förenkling 103 - 104
kodifiering 103
omarbetning 104
tillämpning 141, 198, VI.XVI, VIII, XIII.2
Uppföljningsförfarande 62 - 63
Uppförande 25, 157 - 160, 162 - 167, IX
Uppförandekod 11, 21, I, IX, XIII, XX
Upphävande av immunitet 6, 9
Uppskjutande av debatt och omröstning 185, 190
Utdelning av handlingar 156, 160 - 161, 192, IV
Utfrågningar 198, 205 - 206, 211, 216, XVI
Utnämningar och nomineringar 219
chef för externa delegationer 111
Europeiska centralbanken 122, XXI
förfarande vid omröstning 182
kommissionens ordförande 117
kommissionsledamöter 118, XVI
kvestorer 18
ombudsmannen 219
plats för sammanträden 147
revisionsrätten 121
särskild representant 110
talman 16
utskott 199
vice talman 17
Utrikespolitik 112 - 113, VI.I
Utskott 49 - 54, 56, 70, 147, 175, 196 - 197, 199 - 204, 206 - 210, VI, VII.A, VIII
andra behandlingen 64 - 66
ansvarigt 46 - 47, 66, 73, 136
ansvarsområden 196 - 197, 201, VI
associerade 54, 60, 73, 106 - 107, XVI, XVII
betänkande 49, 51 - 52, 54, 56, 60 - 61, XVII
brådskande sammanträde 113
dialog med rådet 66
frågestund 210
förfarande 49 - 56, 66, 206 - 210
förlikning (artikel 294 EUF) 70 - 72, XIX
första behandlingen 39, 41, 43, 57 - 58
granskning av bevis 3, 202, VI.XVI
hänvisning till 47, 56, 201
ledamöter 199 - 200, 204
omröstning 208 - 209
ordförande 29, 56, 73, 106, 198, 204
plats för sammanträden 147
protokoll 115, 207
rådgivande 53, 201
rättelser 231
rättigheter 199 - 200, VI
sammankallande 206
sammansättning 27, 199 - 200
sammanträden 25, 50, 66, 112, 115, 118, 121 - 122, 126, 136, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207, VII.A
samverkande XVI
suppleanter 200
tillsättning 196 - 197
tredje behandlingen 70 - 71, XIX
underutskott 201, 203 - 204, VI, XVII
uppgifter 27, 201, VI
valprövning 3
yttrande 53 - 54, 201, VI
återförvisning till 188
Utskottsordförandekonferensen 29, 73, 211, XVII
Utskottssamordnare 73, 205, XVI
Utskottsutfrågningar 25, 110 - 111, 118, 198, 206, 219, XVI
Uttalanden 125 - 126
Europeiska centralbanken 126
Europeiska rådet 123
kommissionen 123
kommissionens ordförande 117
revisionsrätten 125
rådet 123
Utträde ur unionen 82
V
Gå högst uppNästaFöregående
Val
kommissionen 118, XVI
kommissionens ordförande 117
kvestorer 15, 18 - 20
ombudsmannen 219
parlamentet 1, 229
talman 15 - 16, 19 - 20
vice talmän 15, 17, 19 - 20
Valprövning 3, 14, 202, VI.XVI
Vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor 112, 129
Vice talman 17
uppgifter 23 - 25, 27, 71, 89 - 90, 116, 143, 211
val och mandat 15, 17, 19 - 21
W
Gå högst uppNästaFöregående
Webbplats 31, 34, 116, 130 - 131, 136, 195, I, IX
Y
Gå högst uppNästaFöregående
Yttranden 108
anhållan om 47 - 48
parlamentet 59, 108, 112, 117, 121 - 122, 132, 154, 208
rekommendationer från rådet 100
utskotten 39, 41, 50, 53 - 54, 134, 201, 216 - 217, V.1, VI
Å
Gå högst uppNästaFöregående
Åhörarläktaren 157
Årligt lagstiftnings- och arbetsprogram 37, 46 - 47, 149
Årsrapporter 132
Åsidosättande av mänskliga rättigheter 83, 99
Återförvisning till utskott 185, 188
ansvarsfrihet V.5
budget 88
kommissionens förslag 60 - 61, 66
rådets ståndpunkt 47
rättelser 231
Ä
Gå högst uppNästaFöregående
Ändringar, tillåtlighet 104
Ändring av förslag till lagstiftningsakt 57
Ändringsförslag 169 - 170
angivande i en konsoliderad text 73, 193
antagande 61
bortfall 169 - 170
frister 74, 169
förfarande utan 50, 150
ingivande 74, 169, 208
kommissionens ståndpunkt 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
kompromissändringsförslag 61, 66, 69, 73, 173 - 174
muntliga 113, 169, 208
omröstningsordning 174
språk 158 - 159, 169
tillbakadragande 169
tillåtlighet 22, 170
tryckning 169
utdelning 169
utskott 175, 208
övertagande 169
Ö
Gå högst uppFöregående
Öppenhet
i parlamentets verksamhet 5, 11, 25, 31, 115 - 116, VII, VIII, XVI
ledamöters ekonomiska intrressen 11, I
under lagstiftningsförfarandet 43
öppenhetsregister 11, IX
Överenskommelse vid andra behandlingen 73, 76, XIX, XX
Överenskommelse vid första behandlingen 73 - 75, XIX, XX
Överklagande 167, VII, X
Översättningar 31, 46, 64, 74, 194, 198, 215, 227, XIII.3
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy