Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιανουάριος 2015
PDF 1330k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII  : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  : ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 175  : Εξέταση από την επιτροπή των τροπολογιών που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια

Εφόσον σε μία έκθεση έχουν κατατεθεί, αθροιστικώς, περισσότερες από 50 τροπολογίες και αιτήσεις για χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα για εξέταση στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρό της, να ζητήσει από την αρμόδια επιτροπή να συνεδριάσει για να εξετάσει τις εν λόγω τροπολογίες ή αιτήσεις. Κάθε τροπολογία ή αίτηση για χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα που δεν υπερψηφίζεται σε αυτό το στάδιο από το ένα δέκατο των μελών της επιτροπής δεν τίθεται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου