Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - január 2015
PDF 1165k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA VII  : ZASADANIA
KAPITOLA 5  : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A HLASOVANIE

Článok 175  : Posudzovanie pozmeňujúcich návrhov pléna vo výbore

Ak bolo k správe predloženej na posúdenie v pléne podaných viac ako päťdesiat pozmeňujúcich návrhov a žiadostí o hlasovanie po častiach alebo oddelené hlasovanie, predseda môže po porade s predsedom gestorského výboru požiadať gestorský výbor, aby sa zišiel s cieľom posúdiť tieto pozmeňujúce návrhy alebo žiadosti. Pozmeňujúci návrh alebo žiadosť o hlasovanie po častiach alebo oddelené hlasovanie, ktoré v tomto štádiu nezískali hlasy aspoň jednej desatiny členov výboru, sa nepredložia na hlasovanie v pléne.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia