Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2015 január
PDF 1293k
Oldal tetejeTARTALOM
 TÁRGYMUTATÓ
 MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

TARTALOM
CímekIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
MellékletekIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

I. CÍM: KÉPVISELŐK, PARLAMENTI SZERVEK ÉS KÉPVISELŐCSOPORTOK
Oldal tetejeKövetkező
1. FEJEZET: AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK

1. cikk : 
Az Európai Parlament

2. cikk : 
A szabad mandátum

3. cikk : 
A mandátumvizsgálat

4. cikk : 
A képviselői megbízatás időtartama

5. cikk : 
Kiváltságok és mentességek

6. cikk : 
A mentelmi jog felfüggesztése

7. cikk : 
A kiváltságok és a mentelmi jog fenntartása

8. cikk : 
Az elnök mentelmi jog érvényesítésére irányuló sürgős intézkedése

9. cikk : 
A mentelmi joggal kapcsolatos eljárások

10. cikk : 
A képviselői statútum végrehajtása

11. cikk : 
A képviselők pénzügyi érdekeltségei, magatartási szabályok, kötelező átláthatósági nyilvántartás és a Parlamentbe való belépés

12. cikk : 
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett belső vizsgálatok

13. cikk : 
Megfigyelők
2. FEJEZET: A PARLAMENT TISZTSÉGVISELŐI

14. cikk : 
Ideiglenes elnök

15. cikk : 
Jelölés és általános rendelkezések

16. cikk : 
Az elnök megválasztása – a nyitóbeszéd

17. cikk : 
Az alelnökök megválasztása

18. cikk : 
A quaestorok megválasztása

19. cikk : 
A tisztségviselők megbízatásának időtartama

20. cikk : 
Üresedés

21. cikk : 
Hivatal idő előtti megvonása
3. FEJEZET: SZERVEK ÉS FELADATOK

22. cikk : 
Az elnök feladatai

23. cikk : 
Az alelnökök feladatai

24. cikk : 
Az Elnökség összetétele

25. cikk : 
Az Elnökség feladatai

26. cikk : 
Az Elnökök Értekezletének összetétele

27. cikk : 
Az Elnökök Értekezletének feladatai

28. cikk : 
A quaestorok feladatai

29. cikk : 
A Bizottsági Elnökök Értekezlete

30. cikk : 
A Küldöttségi Elnökök Értekezlete

31. cikk : 
Az Elnökség és az Elnökök Értekezlete tájékoztatási kötelezettsége
4. FEJEZET: KÉPVISELŐCSOPORTOK

32. cikk : 
A képviselőcsoportok megalakítása

33. cikk : 
A képviselőcsoportok tevékenységei és jogi helyzete

34. cikk : 
Közös munkacsoportok

35. cikk : 
A független képviselők

36. cikk : 
Ülésrend az ülésteremben

II. CÍM: JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
Oldal tetejeKövetkezőElőző
1. FEJEZET: JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

37. cikk : 
A Bizottság munkaprogramja

38. cikk : 
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának tiszteletben tartása

39. cikk : 
A jogalap vizsgálata

40. cikk : 
Jogalkotási felhatalmazás

41. cikk : 
A pénzügyi összeegyeztethetőség vizsgálata

42. cikk : 
A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartására irányuló vizsgálat

43. cikk : 
A Parlament dokumentumokhoz való hozzáférése és tájékoztatáshoz való joga

44. cikk : 
A Parlament képviselete a Tanács ülésein

45. cikk : 
A Parlament kezdeményezési joga a Szerződések értelmében

46. cikk : 
Kezdeményezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke alapján

47. cikk : 
A jogalkotási dokumentumok vizsgálata

48. cikk : 
A tagállami kezdeményezéseken alapuló jogalkotási eljárások
2. FEJEZET: A BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

49. cikk : 
A jogalkotási jelentések

50. cikk : 
Az egyszerűsített eljárás

51. cikk : 
A nem jogalkotási jelentések

52. cikk : 
Saját kezdeményezésű jelentések

53. cikk : 
A bizottságok véleménye

54. cikk : 
A társbizottsági eljárás

55. cikk : 
Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás

56. cikk : 
Jelentések készítése
3. FEJEZET: ELSŐ OLVASAT
Bizottsági szakasz

57. cikk : 
A jogalkotási aktusra irányuló javaslat módosítása

58. cikk : 
A Bizottság és a Tanács álláspontja a módosításokról
Plenáris szakasz

59. cikk : 
Az első olvasat lezárása

60. cikk : 
A Bizottság javaslatának elutasítása

61. cikk : 
A Bizottság javaslatát érintő módosítások elfogadása
Nyomon követési eljárás

62. cikk : 
A Parlament álláspontjának nyomon követése

63. cikk : 
Megismételt Parlament elé utalás
4. FEJEZET: MÁSODIK OLVASAT
Bizottsági szakasz

64. cikk : 
A Tanács álláspontjának közlése

65. cikk : 
A határidők meghosszabbítása

66. cikk : 
Az illetékes bizottsághoz utalás és az illetékes bizottság eljárása
Plenáris szakasz

67. cikk : 
A második olvasat lezárása

68. cikk : 
A Tanács álláspontjának elutasítása

69. cikk : 
Módosítások a Tanács álláspontjához
5. FEJEZET: HARMADIK OLVASAT
Egyeztetés

70. cikk : 
Az egyeztetőbizottság összehívása

71. cikk : 
A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége
Plenáris szakasz

72. cikk : 
Közös szövegtervezet
6. FEJEZET: A JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

73. cikk : 
Intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során

74. cikk : 
Az intézményközi tárgyalásoknak a jelentés bizottság általi elfogadását megelőzően történő megnyitásáról szóló határozat elfogadása

75. cikk : 
Megállapodás első olvasatban

76. cikk : 
Megállapodás második olvasatban

77. cikk : 
A jogalkotási aktusok szövegezésére vonatkozó követelmények

78. cikk : 
Az elfogadott jogszabályok aláírása
7. FEJEZET: ALKOTMÁNYOS ÜGYEK

79. cikk : 
A Szerződés rendes felülvizsgálata

80. cikk : 
A Szerződés egyszerűsített felülvizsgálata

81. cikk : 
Csatlakozási szerződések

82. cikk : 
Kilépés az Unióból

83. cikk : 
Az alapelvek valamely tagállam általi megsértése

84. cikk : 
A Parlament összetétele

85. cikk : 
A tagállamok közötti megerősített együttműködés
8. FEJEZET: KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK

86. cikk : 
Többéves pénzügyi keret

87. cikk : 
Munkadokumentumok

88. cikk : 
A költségvetési tervezet vizsgálata – első szakasz

89. cikk : 
Háromoldalú pénzügyi megbeszélések

90. cikk : 
Költségvetési egyeztetés

91. cikk : 
A költségvetés végleges elfogadása

92. cikk : 
Az ideiglenes tizenkettedek rendszere

93. cikk : 
A Bizottság mentesítése a költségvetés végrehajtása tekintetében

94. cikk : 
Egyéb mentesítési eljárások

95. cikk : 
A költségvetés végrehajtásának parlamenti ellenőrzése
9. FEJEZET: BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK

96. cikk : 
A Parlament költségvetési javaslata

97. cikk : 
A Parlament költségvetési javaslatának elkészítésekor alkalmazandó eljárás

98. cikk : 
Hatáskör fizetési kötelezettségvállalás engedélyezésére és a kifizetések elrendelésére
10. FEJEZET: EGYETÉRTÉSI ELJÁRÁS

99. cikk : 
Az egyetértési eljárás
11. FEJEZET: EGYÉB ELJÁRÁSOK

100. cikk : 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikke szerinti véleménynyilvánítási eljárás

101. cikk : 
A szociális partnerek közötti párbeszéddel kapcsolatos eljárások

102. cikk : 
Az önkéntes megállapodások vizsgálatára vonatkozó eljárások

103. cikk : 
Kodifikáció

104. cikk : 
Átdolgozás

105. cikk : 
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

106. cikk : 
Végrehajtási jogi aktusok és intézkedések

107. cikk : 
Társbizottsági eljárásban vagy közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárásban történő vizsgálat

III. CÍM: KÜLKAPCSOLATOK
Oldal tetejeKövetkezőElőző
1. FEJEZET: NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

108. cikk : 
Nemzetközi megállapodások

109. cikk : 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkén alapuló eljárások nemzetközi megállapodások ideiglenes alkalmazására vagy felfüggesztésére, illetve nemzetközi megállapodással létrehozott szervben az Unió álláspontjának kialakítására
2. FEJEZET: AZ UNIÓ KÜLSŐ KÉPVISELETE ÉS A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA

110. cikk : 
Különleges képviselők

111. cikk : 
Nemzetközi képviselet

112. cikk : 
Konzultáció a Parlamenttel, és a Parlament tájékoztatása a közös kül- és biztonságpolitika keretében

113. cikk : 
Ajánlások a közös kül- és biztonságpolitika keretében

114. cikk : 
Az emberi jogok megsértése

IV. CÍM: A MŰKÖDÉS ÁTLÁTHATÓSÁGA
Oldal tetejeKövetkezőElőző

115. cikk : 
A Parlament tevékenységének átláthatósága

116. cikk : 
A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

V. CÍM: KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
Oldal tetejeKövetkezőElőző
1. FEJEZET: KINEVEZÉSEK

117. cikk : 
Az Európai Bizottság elnökének megválasztása

118. cikk : 
A Bizottság megválasztása

119. cikk : 
Bizalmatlansági indítvány a Bizottsággal szemben

120. cikk : 
Az Európai Unió Bírósága bíráinak és főtanácsnokainak jelölése

121. cikk : 
A Számvevőszék tagjainak kinevezése

122. cikk : 
A Európai Központi Bank igazgatósági tagjainak kinevezése
2. FEJEZET: NYILATKOZATOK

123. cikk : 
A Bizottság, a Tanács és az Európai Tanács nyilatkozatai

124. cikk : 
A Bizottság határozatainak indokolása

125. cikk : 
A Számvevőszék nyilatkozatai

126. cikk : 
Az Európai Központi Bank nyilatkozatai

127. cikk : 
Ajánlás a gazdaságpolitika átfogó iránymutatásaira
3. FEJEZET: PARLAMENTI KÉRDÉSEK

128. cikk : 
Szóbeli választ igénylő kérdések vitával

129. cikk : 
A kérdések órája

130. cikk : 
Írásbeli választ igénylő kérdések

131. cikk : 
Írásbeli választ igénylő kérdések az Európai Központi Bankhoz
4. FEJEZET: MÁS INTÉZMÉNYEK JELENTÉSEI

132. cikk : 
Más intézmények éves és egyéb jelentései
5. FEJEZET: ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK

133. cikk : 
Állásfoglalási indítványok

134. cikk : 
Ajánlások a Tanácsnak

135. cikk : 
Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről

136. cikk : 
Írásbeli nyilatkozatok

137. cikk : 
Konzultáció az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal

138. cikk : 
Konzultáció a Régiók Bizottságával

139. cikk : 
Európai ügynökségek megkeresése
6. FEJEZET: INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

140. cikk : 
Intézményközi megállapodások
7. FEJEZET: AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁHOZ VALÓ FORDULÁS

141. cikk : 
Az Európai Unió Bírósága előtti eljárások

VI. CÍM: KAPCSOLAT A NEMZETI PARLAMENTEKKEL
Oldal tetejeKövetkezőElőző

142. cikk : 
Információcsere, kapcsolattartás és kölcsönös könnyítések

143. cikk : 
Európai ügyekkel foglalkozó bizottságok konferenciája (COSAC)

144. cikk : 
A parlamentek konferenciái

VII. CÍM: ÜLÉSEK
Oldal tetejeKövetkezőElőző
1. FEJEZET: A PARLAMENT ÜLÉSSZAKAI

145. cikk : 
Parlamenti ciklus, ülésszakok, ülések, ülésnapok

146. cikk : 
A Parlament összehívása

147. cikk : 
Az ülések helye

148. cikk : 
A képviselők részvétele az üléseken
2. FEJEZET: A PARLAMENT ÜGYRENDJE

149. cikk : 
Napirendtervezet

150. cikk : 
Módosítás és vita nélküli eljárás a plenáris ülésen

151. cikk : 
Rövid ismertetés

152. cikk : 
A napirend elfogadása és módosítása

153. cikk : 
Rendkívüli vita

154. cikk : 
Sürgősségi eljárás

155. cikk : 
Együttes vita

156. cikk : 
Határidők
3. FEJEZET: ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK AZ ÜLÉSEK LEFOLYTATÁSÁRA

157. cikk : 
Belépés az ülésterembe

158. cikk : 
Nyelvek

159. cikk : 
Átmeneti intézkedés

160. cikk : 
Dokumentumok kiosztása

161. cikk : 
Dokumentumok elektronikus kezelése

162. cikk : 
Felszólalási idő felosztása és a felszólalók listája

163. cikk : 
Egyperces felszólalások

164. cikk : 
Személyes nyilatkozatok
4. FEJEZET: A MAGATARTÁSI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSE ESETÉN ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

165. cikk : 
Azonnali intézkedések

166. cikk : 
Szankciók

167. cikk : 
A belső fellebbezés módjai
5. FEJEZET: HATÁROZATKÉPESSÉG ÉS SZAVAZÁS

168. cikk : 
Határozatképesség

169. cikk : 
Módosítások előterjesztése és indítványozása

170. cikk : 
A módosítások elfogadhatósága

171. cikk : 
Szavazási eljárás

172. cikk : 
Szavazategyenlőség

173. cikk : 
A szavazás alapelvei

174. cikk : 
Módosítások szavazásra bocsátásának sorrendje

175. cikk : 
Plenáris ülésre benyújtott módosítások bizottsági megvitatása

176. cikk : 
Részenkénti szavazás

177. cikk : 
Szavazati jog

178. cikk : 
Szavazás

179. cikk : 
Zárószavazás

180. cikk : 
Név szerinti szavazás

181. cikk : 
Elektronikus szavazás

182. cikk : 
Titkos szavazás

183. cikk : 
A szavazás indokolása

184. cikk : 
A szavazás vitatása
6. FEJEZET: FÉLBESZAKÍTÓ JELLEGŰ ÉS ELJÁRÁSI INDÍTVÁNYOK

185. cikk : 
Eljárási indítványok

186. cikk : 
Ügyrendi javaslat

187. cikk : 
Előzetes kérdés

188. cikk : 
A bizottsághoz történő visszautalás

189. cikk : 
A vita lezárása

190. cikk : 
Vita és szavazás elnapolása

191. cikk : 
Az ülés félbeszakítása vagy berekesztése
7. FEJEZET: AZ ELJÁRÁSOK NYILVÁNOSSÁGA

192. cikk : 
Jegyzőkönyv

193. cikk : 
Elfogadott szövegek

194. cikk : 
Szó szerinti jegyzőkönyv

195. cikk : 
Hang- és képfelvétel az ülésekről

VIII. CÍM: BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
Oldal tetejeKövetkezőElőző
1. FEJEZET: BIZOTTSÁGOK – LÉTREHOZÁS ÉS HATÁSKÖR

196. cikk : 
Állandó bizottságok létrehozása

197. cikk : 
Különbizottságok létrehozása

198. cikk : 
Vizsgálóbizottságok

199. cikk : 
Bizottságok összetétele

200. cikk : 
Póttagok

201. cikk : 
A bizottságok feladatai

202. cikk : 
A mandátumvizsgáló bizottság

203. cikk : 
Az albizottságok

204. cikk : 
A bizottságok elnökségei

205. cikk : 
Bizottsági koordinátorok és árnyékelőadók
2. FEJEZET: BIZOTTSÁGOK – MŰKÖDÉS

206. cikk : 
A bizottsági ülések

207. cikk : 
A bizottsági ülések jegyzőkönyve

208. cikk : 
Szavazás a bizottságban

209. cikk : 
A plenáris ülésre vonatkozó szabályok alkalmazása a bizottságokban

210. cikk : 
Kérdések órája a bizottságban

211. cikk : 
A polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos közmeghallgatások
3. FEJEZET: A PARLAMENTKÖZI KÜLDÖTTSÉGEK

212. cikk : 
A Parlamentközi küldöttség létrehozása és feladatköre

213. cikk : 
Együttműködés az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével

214. cikk : 
A parlamenti vegyes bizottságok

IX. CÍM: PETÍCIÓK
Oldal tetejeKövetkezőElőző

215. cikk : 
A petíciós jog

216. cikk : 
A petíciók vizsgálata

217. cikk : 
A petíciók bejelentése

218. cikk : 
Polgári kezdeményezés

X. CÍM: AZ OMBUDSMAN
Oldal tetejeKövetkezőElőző

219. cikk : 
Az ombudsman megválasztása

220. cikk : 
Az ombudsman tevékenysége

221. cikk : 
Az ombudsman felmentése

XI. CÍM: A PARLAMENT FŐTITKÁRSÁGA
Oldal tetejeKövetkezőElőző

222. cikk : 
Főtitkárság

XII. CÍM: AZ EURÓPAI SZINTŰ POLITIKAI PÁRTOKKAL KAPCSOLATOS JOGKÖR ÉS FELELŐSSÉG<b></b>
Oldal tetejeKövetkezőElőző

223. cikk : 
Az elnök jogköre

224. cikk : 
Az Elnökség jogköre

225. cikk : 
Az illetékes bizottság és a plenáris ülés jogköre

XIII. CÍM: AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA
Oldal tetejeKövetkezőElőző

226. cikk : 
Az eljárási szabályzat alkalmazása

227. cikk : 
Az eljárási szabályzat módosítása

XIV. CÍM: VEGYES RENDELKEZÉSEK
Oldal tetejeKövetkezőElőző

228. cikk : 
Az Unió jelképei

229. cikk : 
Befejezetlen ügyek

230. cikk : 
A mellékletek rendje

231. cikk : 
Helyesbítések

I. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexe

II. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A Bizottsághoz intézett kérdések órájának menete

III. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A 130. és 131. cikk szerinti, írásbeli választ igénylő kérdésekre vonatkozó feltételek

IV. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Követendő iránymutatások és általános elvek a 135. cikk alapján az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek vitájának napirendjére tűzendő tárgyak kiválasztásánál

V. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A mentesítő határozatok vizsgálatának és elfogadásának eljárása

VI. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Az állandó bizottságok hatásköre és felelőssége

VII. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Bizalmas és minősített dokumentumok és információk

VIII. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes rendelkezések

IX. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Átláthatósági nyilvántartás

X. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Az ombudsman feladatainak ellátása

XI. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A csalás, a korrupció és a Közösség érdekeit sértő jogellenes tevékenységek megelőzése

XII. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó eljárásokról

XIII. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Keretmegállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról

XIV. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelet

XV. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Iránymutatások a képviselők magatartására vonatkozó szabályok értelmezéséhez

XVI. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatások

XVII. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Engedélyezési eljárás saját kezdeményezésű jelentések készítéséhez

XVIII. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Partnerség az Európáról szóló kommunikációért

XIX. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
Az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló, 2007. június 13-i európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozat (az EK-szerződés 251. cikke)

XX. MELLÉKLET
Oldal tetejeKövetkezőElőző
A rendes jogalkotási eljárások keretében folytatott tárgyalások magatartási kódexe

XXI. MELLÉKLET
Oldal tetejeElőző
Intézményközi megállapodás az Európai Parlament és az Európai Központi Bank között az egységes felügyeleti mechanizmus keretében az Európai Központi Bankra ruházott feladatok végrehajtásával kapcsolatos demokratikus elszámoltatás és felügyelet gyakorlásának szabályairól
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat