Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - styczeń 2015
PDF 1254k
Góra stronySPIS TREŚCI
 INDEKS
 UWAGA DLA CZYTELNIKA

SPIS TREŚCI
TytułyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
ZałącznikiIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

TYTUŁ I: POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
Góra stronyNastępny
ROZDZIAŁ 1: POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 1 : 
Parlament Europejski

Artykuł 2 : 
Niezależność mandatu

Artykuł 3 : 
Weryfikacja mandatów

Artykuł 4 : 
Okres wykonywania mandatu parlamentarnego

Artykuł 5 : 
Przywileje i immunitety

Artykuł 6 : 
Uchylenie immunitetu

Artykuł 7 : 
Korzystanie z przywilejów i immunitetu

Artykuł 8 : 
Działanie Przewodniczącego w trybie pilnym w celu utrzymania immunitetu

Artykuł 9 : 
Procedury dotyczące immunitetu

Artykuł 10 : 
Stosowanie Statutu posła

Artykuł 11 : 
Interesy finansowe posłów, normy postępowania, obowiązkowy rejestr służący przejrzystości i wstęp do pomieszczeń Parlamentu

Artykuł 12 : 
Postępowania wewnętrzne Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Artykuł 13 : 
Obserwatorzy
ROZDZIAŁ 2: MANDATY

Artykuł 14 : 
Czasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego

Artykuł 15 : 
Kandydatury i przepisy ogólne

Artykuł 16 : 
Wybór Przewodniczącego - przemówienie inauguracyjne

Artykuł 17 : 
Wybór wiceprzewodniczących

Artykuł 18 : 
Wybór kwestorów

Artykuł 19 : 
Kadencje

Artykuł 20 : 
Wakaty

Artykuł 21 : 
Wcześniejsze zwolnienie z obowiązków
ROZDZIAŁ 3: ORGANY I ICH KOMPETENCJE

Artykuł 22 : 
Kompetencje Przewodniczącego

Artykuł 23 : 
Kompetencje wiceprzewodniczących

Artykuł 24 : 
Skład Prezydium

Artykuł 25 : 
Kompetencje Prezydium

Artykuł 26 : 
Skład Konferencji Przewodniczących

Artykuł 27 : 
Kompetencje Konferencji Przewodniczących

Artykuł 28 : 
Kompetencje kwestorów

Artykuł 29 : 
Konferencja Przewodniczących Komisji

Artykuł 30 : 
Konferencja Przewodniczących Delegacji

Artykuł 31 : 
Jawność prac Prezydium i Konferencji Przewodniczących
ROZDZIAŁ 4: GRUPY POLITYCZNE

Artykuł 32 : 
Tworzenie grup politycznych

Artykuł 33 : 
Działalność i sytuacja prawna grup politycznych

Artykuł 34 : 
Zespoły międzypartyjne

Artykuł 35 : 
Posłowie niezrzeszeni

Artykuł 36 : 
Przydział miejsc na sali posiedzeń

TYTUŁ II: LEGISLACJA, BUDŻET I INNE PROCEDURY
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: PROCEDURY USTAWODAWCZE - PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 37 : 
Program prac Komisji

Artykuł 38 : 
Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Artykuł 39 : 
Weryfikacja podstawy prawnej

Artykuł 40 : 
Przekazanie uprawnień ustawodawczych

Artykuł 41 : 
Weryfikacja zgodności finansowej

Artykuł 42 : 
Badanie przestrzegania zasady pomocniczości

Artykuł 43 : 
Dostęp do dokumentów i informowanie Parlamentu

Artykuł 44 : 
Reprezentacja Parlamentu na posiedzeniach Rady

Artykuł 45 : 
Prawo inicjatywy przyznane Parlamentowi w traktatach

Artykuł 46 : 
Inicjatywa przewidziana w art. 225 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 47 : 
Rozpatrywanie dokumentów ustawodawczych

Artykuł 48 : 
Procedury ustawodawcze w sprawie inicjatyw państw członkowskich
ROZDZIAŁ 2: PROCEDURY W KOMISJACH

Artykuł 49 : 
Sprawozdania ustawodawcze

Artykuł 50 : 
Procedura uproszczona

Artykuł 51 : 
Sprawozdania nieustawodawcze

Artykuł 52 : 
Sprawozdania z własnej inicjatywy

Artykuł 53 : 
Opinie komisji

Artykuł 54 : 
Procedura obejmująca zaangażowane komisje

Artykuł 55 : 
Procedura obejmująca wspólne posiedzenia komisji

Artykuł 56 : 
Sporządzanie sprawozdań
ROZDZIAŁ 3: PIERWSZE CZYTANIE
Rozpatrywanie na szczeblu komisji

Artykuł 57 : 
Zmiany we wniosku dotyczącym aktu ustawodawczego

Artykuł 58 : 
Stanowisko Komisji oraz Rady w sprawie poprawek
Rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 59 : 
Zamknięcie pierwszego czytania

Artykuł 60 : 
Odrzucenie wniosku Komisji

Artykuł 61 : 
Przyjęcie poprawek do wniosku Komisji
Dalsza procedura

Artykuł 62 : 
Postępowanie po przyjęciu stanowiska przez Parlament

Artykuł 63 : 
Ponowne przekazanie do Parlamentu
ROZDZIAŁ 4: DRUGIE CZYTANIE
Rozpatrywanie na szczeblu komisji

Artykuł 64 : 
Ogłoszenie stanowiska Rady

Artykuł 65 : 
Przedłużenie terminów

Artykuł 66 : 
Odesłanie do właściwej komisji oraz procedura rozpatrywania
Rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 67 : 
Zamknięcie drugiego czytania

Artykuł 68 : 
Odrzucenie stanowiska Rady

Artykuł 69 : 
Poprawki do stanowiska Rady
ROZDZIAŁ 5: TRZECIE CZYTANIE
Postępowanie pojednawcze

Artykuł 70 : 
Powołanie komitetu pojednawczego

Artykuł 71 : 
Delegacja do komitetu pojednawczego
Rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 72 : 
Wspólny projekt
ROZDZIAŁ 6: ZAMKNIĘCIE PROCEDURY USTAWODAWCZEJ

Artykuł 73 : 
Negocjacje międzyinstytucjonalne w procedurach ustawodawczych

Artykuł 74 : 
Zatwierdzenie decyzji o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych przed przyjęciem sprawozdania w komisji

Artykuł 75 : 
Porozumienie w pierwszym czytaniu

Artykuł 76 : 
Porozumienie w drugim czytaniu

Artykuł 77 : 
Wymogi dotyczące sporządzania aktów prawnych

Artykuł 78 : 
Podpisanie przyjętych aktów prawnych
ROZDZIAŁ 7: SPRAWY KONSTYTUCYJNE

Artykuł 79 : 
Zwykła rewizja traktatu

Artykuł 80 : 
Uproszczona rewizja traktatu

Artykuł 81 : 
Traktaty akcesyjne

Artykuł 82 : 
Wystąpienie z Unii

Artykuł 83 : 
Naruszenie przez państwo członkowskie podstawowych zasad

Artykuł 84 : 
Skład Parlamentu

Artykuł 85 : 
Ściślejsza współpraca pomiędzy państwami członkowskimi
ROZDZIAŁ 8: PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 86 : 
Wieloletnie ramy finansowe

Artykuł 87 : 
Dokumenty robocze

Artykuł 88 : 
Rozpatrywanie projektu budżetu - pierwszy etap

Artykuł 89 : 
Rozmowy trójstronne dotyczące kwestii finansowych

Artykuł 90 : 
Postępowanie pojednawcze w sprawie budżetu

Artykuł 91 : 
Ostateczne przyjęcie budżetu

Artykuł 92 : 
Miesięczne prowizorium budżetowe

Artykuł 93 : 
Udzielenie Komisji absolutorium z wykonania budżetu

Artykuł 94 : 
Inne procedury udzielania absolutorium

Artykuł 95 : 
Kontrola Parlamentu nad wykonywaniem budżetu
ROZDZIAŁ 9: WEWNĘTRZNE PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 96 : 
Preliminarz budżetowy Parlamentu

Artykuł 97 : 
Procedura stosowana przy opracowywaniu preliminarza budżetowego Parlamentu

Artykuł 98 : 
Uprawnienia w zakresie ponoszenia i pokrywania wydatków
ROZDZIAŁ 10: PROCEDURA ZGODY

Artykuł 99 : 
Procedura zgody
ROZDZIAŁ 11: INNE PROCEDURY

Artykuł 100 : 
Procedura wydawania opinii na podstawie art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 101 : 
Procedury dotyczące dialogu społecznego

Artykuł 102 : 
Procedury dotyczące rozpatrywania porozumień dobrowolnych

Artykuł 103 : 
Ujednolicenie

Artykuł 104 : 
Przekształcenie

Artykuł 105 : 
Akty delegowane

Artykuł 106 : 
Akty i środki wykonawcze

Artykuł 107 : 
Rozpatrywanie w ramach procedury obejmującej zaangażowane komisje lub wspólne posiedzenia komisji

TYTUŁ III: STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Artykuł 108 : 
Umowy międzynarodowe

Artykuł 109 : 
Procedury oparte na art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w przypadkach tymczasowego stosowania lub zawieszenia umów międzynarodowych lub ustalenia stanowiska Unii w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej
ROZDZIAŁ 2: REPREZENTOWANIE UNII NA ZEWNĄTRZ ORAZ WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Artykuł 110 : 
Specjalni przedstawiciele

Artykuł 111 : 
Reprezentacja na szczeblu międzynarodowym

Artykuł 112 : 
Konsultacje z Parlamentem i informowanie Parlamentu w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Artykuł 113 : 
Zalecenia w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Artykuł 114 : 
Łamanie praw człowieka

TYTUŁ IV: PRZEJRZYSTOŚĆ PRAC
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 115 : 
Przejrzystość w działalności Parlamentu

Artykuł 116 : 
Publiczny dostęp do dokumentów

TYTUŁ V: STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: POWOŁYWANIE NA STANOWISKA

Artykuł 117 : 
Wybór przewodniczącego Komisji

Artykuł 118 : 
Wybór Komisji

Artykuł 119 : 
Wotum nieufności dla Komisji

Artykuł 120 : 
Mianowanie sędziów i rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 121 : 
Powoływanie członków Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 122 : 
Powoływanie członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego
ROZDZIAŁ 2: OŚWIADCZENIA

Artykuł 123 : 
Oświadczenia Komisji, Rady i Rady Europejskiej

Artykuł 124 : 
Wyjaśnienia decyzji Komisji

Artykuł 125 : 
Oświadczenia Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 126 : 
Oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego

Artykuł 127 : 
Zalecenia dotyczące głównych kierunków polityki gospodarczej
ROZDZIAŁ 3: PYTANIA PARLAMENTARNE

Artykuł 128 : 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Artykuł 129 : 
Tura pytań

Artykuł 130 : 
Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 131 : 
Pytania do Europejskiego Banku Centralnego wymagające odpowiedzi na piśmie
ROZDZIAŁ 4: SPRAWOZDANIA INNYCH INSTYTUCJI

Artykuł 132 : 
Sprawozdania roczne oraz pozostałe sprawozdania innych instytucji
ROZDZIAŁ 5: REZOLUCJE I ZALECENIA

Artykuł 133 : 
Projekty rezolucji

Artykuł 134 : 
Zalecenia dla Rady

Artykuł 135 : 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa

Artykuł 136 : 
Oświadczenia pisemne

Artykuł 137 : 
Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Artykuł 138 : 
Zasięganie opinii Komitetu Regionów

Artykuł 139 : 
Wnioski do europejskich agencji
ROZDZIAŁ 6: POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

Artykuł 140 : 
Porozumienia międzyinstytucjonalne
ROZDZIAŁ 7: WNOSZENIE SKARG DO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł 141 : 
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TYTUŁ VI: STOSUNKI Z PARLAMENTAMI NARODOWYMI
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 142 : 
Wymiana informacji, kontakty i wzajemne udogodnienia

Artykuł 143 : 
Konferencja Komisji do Spraw Europejskich (COSAC)

Artykuł 144 : 
Konferencja parlamentów

TYTUŁ VII: SESJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: SESJE PARLAMENTU

Artykuł 145 : 
Kadencja Parlamentu, sesje, sesje miesięczne i posiedzenia

Artykuł 146 : 
Zwoływanie Parlamentu

Artykuł 147 : 
Miejsce obrad

Artykuł 148 : 
Uczestnictwo w posiedzeniach
ROZDZIAŁ 2: PORZĄDEK PRAC PARLAMENTU

Artykuł 149 : 
Projekt porządku dziennego

Artykuł 150 : 
Procedura na posiedzeniu plenarnym bez poprawek i debaty

Artykuł 151 : 
Krótka prezentacja

Artykuł 152 : 
Przyjęcie i zmiana porządku dziennego

Artykuł 153 : 
Debata nadzwyczajna

Artykuł 154 : 
Tryb pilny

Artykuł 155 : 
Debata łączna

Artykuł 156 : 
Terminy
ROZDZIAŁ 3: OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSIEDZEŃ

Artykuł 157 : 
Wstęp na salę obrad

Artykuł 158 : 
Języki

Artykuł 159 : 
Przepis przejściowy

Artykuł 160 : 
Doręczanie dokumentów

Artykuł 161 : 
Elektroniczny obieg dokumentów

Artykuł 162 : 
Przydzielanie czasu wystąpień oraz lista mówców

Artykuł 163 : 
Wystąpienia jednominutowe

Artykuł 164 : 
Oświadczenia osobiste
ROZDZIAŁ 4: ŚRODKI STOSOWANE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA NORM POSTĘPOWANIA

Artykuł 165 : 
Środki natychmiastowe

Artykuł 166 : 
Sankcje

Artykuł 167 : 
Wewnętrzne postępowanie odwoławcze
ROZDZIAŁ 5: KWORUM I GŁOSOWANIE

Artykuł 168 : 
Kworum

Artykuł 169 : 
Składanie i przedstawianie poprawek

Artykuł 170 : 
Dopuszczalność poprawek

Artykuł 171 : 
Procedura głosowania

Artykuł 172 : 
Równa liczba głosów

Artykuł 173 : 
Zasady głosowania

Artykuł 174 : 
Kolejność głosowania nad poprawkami

Artykuł 175 : 
Rozpatrywanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 176 : 
Głosowanie podzielone

Artykuł 177 : 
Prawo do głosowania

Artykuł 178 : 
Głosowanie

Artykuł 179 : 
Głosowanie końcowe

Artykuł 180 : 
Głosowanie imienne

Artykuł 181 : 
Głosowanie elektroniczne

Artykuł 182 : 
Głosowanie tajne

Artykuł 183 : 
Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Artykuł 184 : 
Kwestionowanie ważności głosowania
ROZDZIAŁ 6: WYSTĄPIENIA W SPRAWACH PROCEDURALNYCH

Artykuł 185 : 
Wnioski proceduralne

Artykuł 186 : 
Wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu

Artykuł 187 : 
Wniosek o stwierdzenie niedopuszczlności

Artykuł 188 : 
Odesłanie do komisji

Artykuł 189 : 
Zamknięcie debaty

Artykuł 190 : 
Odroczenie debaty lub głosowania

Artykuł 191 : 
Zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia
ROZDZIAŁ 7: JAWNOŚĆ PRAC

Artykuł 192 : 
Protokół obrad

Artykuł 193 : 
Teksty przyjęte

Artykuł 194 : 
Pełne sprawozdanie z obrad

Artykuł 195 : 
Audiowizualny zapis obrad

TYTUŁ VIII: KOMISJE I DELEGACJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: KOMISJE - POWOŁYWANIE I KOMPETENCJE

Artykuł 196 : 
Powoływanie komisji stałych

Artykuł 197 : 
Powoływanie komisji specjalnych

Artykuł 198 : 
Komisje śledcze

Artykuł 199 : 
Skład komisji

Artykuł 200 : 
Zastępcy członków komisji

Artykuł 201 : 
Kompetencje komisji

Artykuł 202 : 
Komisja odpowiedzialna za weryfikację mandatów

Artykuł 203 : 
Podkomisje

Artykuł 204 : 
Prezydium komisji

Artykuł 205 : 
Koordynatorzy komisji i kontrsprawozdawcy
ROZDZIAŁ 2: KOMISJE - ZASADY FUNKCJONOWANIA

Artykuł 206 : 
Posiedzenia komisji

Artykuł 207 : 
Protokoły posiedzeń komisji

Artykuł 208 : 
Głosowanie w komisji

Artykuł 209 : 
Zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji

Artykuł 210 : 
Tura pytań w komisji

Artykuł 211 : 
Wysłuchania publiczne dotyczące inicjatyw obywatelskich
ROZDZIAŁ 3: DELEGACJE MIĘDZYPARLAMENTARNE

Artykuł 212 : 
Powoływanie i funkcje delegacji międzyparlamentarnych

Artykuł 213 : 
Współpraca ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy

Artykuł 214 : 
Wspólne komisje parlamentarne

TYTUŁ IX: PETYCJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 215 : 
Prawo do składania petycji

Artykuł 216 : 
Rozpatrywanie petycji

Artykuł 217 : 
Jawność petycji

Artykuł 218 : 
Inicjatywa obywatelska

TYTUŁ X: RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 219 : 
Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 220 : 
Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 221 : 
Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

TYTUŁ XI: SEKRETARIAT PARLAMENTU
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 222 : 
Sekretariat Generalny

TYTUŁ XII: UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE W ODNIESIENIU DO PARTII POLITYCZNYCH NA POZIOMIE EUROPEJSKIM
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 223 : 
Kompetencje Przewodniczącego

Artykuł 224 : 
Kompetencje Prezydium

Artykuł 225 : 
Kompetencje właściwej komisji i Parlamentu na posiedzeniu plenarnym

TYTUŁ XIII: STOSOWANIE I ZMIANY REGULAMINU
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 226 : 
Stosowanie Regulaminu

Artykuł 227 : 
Zmiany w Regulaminie

TYTUŁ XIV: POSTANOWIENIA RÓŻNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 228 : 
Symbole Unii

Artykuł 229 : 
Sprawy w toku

Artykuł 230 : 
Układ załączników

Artykuł 231 : 
Sprostowanie

ZAŁĄCZNIK I
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Kodeks postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów

ZAŁĄCZNIK II
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Przebieg tury pytań z Komisją

ZAŁĄCZNIK III
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Kryteria zadawania pytań wymagających odpowiedzi na piśmie na mocy art. 130 i 131

ZAŁĄCZNIK IV
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Wytyczne i ogólne kryteria wyboru tematów wpisywanych do porządku dziennego debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa, przewidzianych w art. 135

ZAŁĄCZNIK V
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Procedura rozpatrywania i podejmowania decyzji w sprawie udzielenia absolutorium budżetowego

ZAŁĄCZNIK VI
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych

ZAŁĄCZNIK VII
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Dokumenty oraz informacje poufne i sensytywne

ZAŁĄCZNIK VIII
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Zasady wykonywania uprawnień śledczych przez Parlament Europejski

ZAŁĄCZNIK IX
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Rejestr służący przejrzystości

ZAŁĄCZNIK X
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Wykonywanie zadań przez Rzecznika Praw Obywatelskich

ZAŁĄCZNIK XI
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Dochodzenia wewnętrzne w zakresie walki z przestępczością finansową, korupcją oraz wszelką nielegalną działalnością szkodliwą dla interesów Wspólnot

ZAŁĄCZNIK XII
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE

ZAŁĄCZNIK XIII
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

ZAŁĄCZNIK XIV
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów

ZAŁĄCZNIK XV
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Wytyczne dotyczące interpretacji norm postępowania mających zastosowanie do posłów

ZAŁĄCZNIK XVI
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Wytyczne dotyczące zatwierdzania Komisji Europejskiej

ZAŁĄCZNIK XVII
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Procedura udzielania zgody na sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy

ZAŁĄCZNIK XVIII
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Partnerski proces komunikacji poświęconej Europie

ZAŁĄCZNIK XIX
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady i komisji z dnia 13 czerwca 2007 w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji (art. 251 Traktatu WE)

ZAŁĄCZNIK XX
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Kodeks postępowania w negocjacjach w kontekście zwykłej procedury ustawodawczej

ZAŁĄCZNIK XXI
Góra stronyPoprzedni
Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności