Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - januar 2015
PDF 1062k
Vrh straniVSEBINA
 STVARNO KAZALO
 OPOMBA BRALCU

VSEBINA
NasloviIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
PrilogeIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

NASLOV I: POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
Vrh straniNaslednje
POGLAVJE1: POSLANCI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Člen 1 : 
Evropski parlament

Člen 2 : 
Neodvisni mandat

Člen 3 : 
Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Člen 4 : 
Trajanje mandata poslancev

Člen 5 : 
Privilegiji in imunitete

Člen 6 : 
Odvzem imunitete

Člen 7 : 
Zaščita privilegijev in imunitete

Člen 8 : 
Nujno ukrepanje predsednika za uveljavitev imunitete

Člen 9 : 
Postopki v zvezi z imuniteto

Člen 10 : 
Izvajanje Statuta poslancev

Člen 11 : 
Finančni interesi poslancev, pravila ravnanja, obvezni register za preglednost in dostop do Parlamenta

Člen 12 : 
Notranje preiskave, ki jih opravi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

Člen 13 : 
Opazovalci
POGLAVJE 2: FUNKCIONARJI PARLAMENTA

Člen 14 : 
Poslanec, ki začasno predseduje

Člen 15 : 
Kandidature in splošne določbe

Člen 16 : 
Izvolitev predsednika – otvoritveni nagovor

Člen 17 : 
Izvolitev podpredsednikov

Člen 18 : 
Izvolitev kvestorjev

Člen 19 : 
Trajanje mandata funkcionarjev

Člen 20 : 
Prosti sedeži

Člen 21 : 
Predčasno prenehanje mandata
POGLAVJE 3: TELESA IN NALOGE

Člen 22 : 
Naloge predsednika

Člen 23 : 
Naloge podpredsednikov

Člen 24 : 
Sestava predsedstva

Člen 25 : 
Naloge predsedstva

Člen 26 : 
Sestava konference predsednikov

Člen 27 : 
Naloge konference predsednikov

Člen 28 : 
Naloge kvestorjev

Člen 29 : 
Konferenca predsednikov odborov

Člen 30 : 
Konferenca predsednikov delegacij

Člen 31 : 
Javnost dela predsedstva in konference predsednikov
POGLAVJE 4: POLITIČNE SKUPINE

Člen 32 : 
Oblikovanje političnih skupin

Člen 33 : 
Dejavnosti in pravni položaj političnih skupin

Člen 34 : 
Medskupine

Člen 35 : 
Samostojni poslanci

Člen 36 : 
Sedežni red v sejni dvorani

NASLOV II: ZAKONODAJNI, PRORAČUNSKI IN DRUGI POSTOPKI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 37 : 
Delovni program Komisije

Člen 38 : 
Spoštovanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

Člen 39 : 
Preverjanje pravne podlage

Člen 40 : 
Prenos zakonodajnih pooblastil

Člen 41 : 
Preverjanje finančne združljivosti

Člen 42 : 
Pregled spoštovanja načela subsidiarnosti

Člen 43 : 
Dostop do dokumentov in obveščanje Parlamenta

Člen 44 : 
Zastopanje Parlamenta na sejah Sveta

Člen 45 : 
Pravica do pobude, prenesena na Evropski parlament s pogodbami

Člen 46 : 
Pobuda v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 47 : 
Obravnava zakonodajnih dokumentov

Člen 48 : 
Zakonodajni postopki za pobude držav članic
POGLAVJE 2: POSTOPEK V ODBORU

Člen 49 : 
Zakonodajna poročila

Člen 50 : 
Poenostavljeni postopek

Člen 51 : 
Nezakonodajna poročila

Člen 52 : 
Samoiniciativna poročila

Člen 53 : 
Mnenja odborov

Člen 54 : 
Postopek s pridruženimi odbori

Člen 55 : 
Postopek s skupnimi sejami odborov

Člen 56 : 
Oblikovanje poročil
POGLAVJE 3: PRVA OBRAVNAVA
V odboru

Člen 57 : 
Sprememba predloga zakonodajnega akta

Člen 58 : 
Stališče Komisije in Sveta o predlogih sprememb
Na plenarnem zasedanju

Člen 59 : 
Zaključek prve obravnave

Člen 60 : 
Zavrnitev predloga Komisije

Člen 61 : 
Sprejetje predlogov sprememb k predlogu Komisije
Postopek spremljanja

Člen 62 : 
Spremljanje stališča Parlamenta

Člen 63 : 
Ponovno posredovanje Parlamentu
POGLAVJE 4: DRUGA OBRAVNAVA
V odboru

Člen 64 : 
Predložitev stališča Sveta

Člen 65 : 
Podaljšanje rokov

Člen 66 : 
Posredovanje pristojnemu odboru in postopek v odboru
Na plenarnem zasedanju

Člen 67 : 
Zaključek druge obravnave

Člen 68 : 
Zavrnitev stališča Sveta

Člen 69 : 
Spremembe stališča Sveta
POGLAVJE 5: TRETJA OBRAVNAVA
Sprava

Člen 70 : 
Sklic Spravnega odbora

Člen 71 : 
Delegacija v Spravnem odboru
Na plenarnem zasedanju

Člen 72 : 
Skupno besedilo
POGLAVJE 6: ZAKLJUČEK ZAKONODAJNEGA POSTOPKA

Člen 73 : 
Medinstitucionalna pogajanja in zakonodajni postopki

Člen 74 : 
Odobritev odločitve o začetku medinstitucionalnih pogajanj pred sprejetjem poročila v odboru

Člen 75 : 
Sporazum v prvi obravnavi

Člen 76 : 
Sporazum v drugi obravnavi

Člen 77 : 
Zahteve pri pripravi zakonodajnih aktov

Člen 78 : 
Podpis sprejetih aktov
POGLAVJE 7: USTAVNE ZADEVE

Člen 79 : 
Redni postopek za spremembo Pogodb

Člen 80 : 
Poenostavljeni postopek za spremembo Pogodb

Člen 81 : 
Pristopne pogodbe

Člen 82 : 
Izstop iz Unije

Člen 83 : 
Kršitev temeljnih načel s strani države članice

Člen 84 : 
Sestava Parlamenta

Člen 85 : 
Okrepljeno sodelovanje med državami članicami
POGLAVJE 8: PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 86 : 
Večletni finančni okvir

Člen 87 : 
Delovno gradivo

Člen 88 : 
Obravnava predloga proračuna – prva faza

Člen 89 : 
Finančni trialog

Člen 90 : 
Sprava v proračunskem postopku

Člen 91 : 
Dokončno sprejetje proračuna

Člen 92 : 
Sistem začasnih dvanajstin

Člen 93 : 
Podelitev razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna

Člen 94 : 
Drugi postopki podelitve razrešnice

Člen 95 : 
Parlamentarni nadzor nad izvrševanjem proračuna
POGLAVJE 9: NOTRANJI PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 96 : 
Načrt prihodkov in odhodkov Parlamenta

Člen 97 : 
Postopek priprave načrta odhodkov Parlamenta

Člen 98 : 
Pooblastila glede prevzema in poravnave izdatkov
POGLAVJE 10: POSTOPEK ODOBRITVE

Člen 99 : 
Postopek odobritve
POGLAVJE 11: DRUGI POSTOPKI

Člen 100 : 
Postopek za pridobitev mnenj v skladu s členom 140 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 101 : 
Postopek dialoga med socialnimi partnerji

Člen 102 : 
Postopki preverjanja prostovoljnih sporazumov

Člen 103 : 
Kodifikacija

Člen 104 : 
Prenovitev pravnih aktov

Člen 105 : 
Delegirani akti

Člen 106 : 
Izvedbeni akti in ukrepi

Člen 107 : 
Obravnava po postopku s pridruženimi odbori ali s skupnimi sejami odborov

NASLOV III: ZUNANJI ODNOSI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: MEDNARODNI SPORAZUMI

Člen 108 : 
Mednarodni sporazumi

Člen 109 : 
Postopki v skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije v primeru začasne uporabe ali odložitve izvajanja mednarodnih sporazumov ali določitve stališča Unije v organu, ustanovljenem s sporazumom
POGLAVJE 2: ZUNANJE ZASTOPANJE UNIJE TER SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

Člen 110 : 
Posebni predstavniki

Člen 111 : 
Mednarodno zastopanje

Člen 112 : 
Posvetovanje s Parlamentom in obveščanje Parlamenta v okviru skupne zunanje in varnostne politike

Člen 113 : 
Priporočila v okviru skupne zunanje in varnostne politike

Člen 114 : 
Kršitev človekovih pravic

NASLOV IV: PREGLEDNOST DELA
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 115 : 
Preglednost dejavnosti Parlamenta

Člen 116 : 
Dostop javnosti do dokumentov

NASLOV V: ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: IMENOVANJA

Člen 117 : 
Izvolitev predsednika Komisije

Člen 118 : 
Izvolitev Komisije

Člen 119 : 
Nezaupnica Komisiji

Člen 120 : 
Imenovanje sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije

Člen 121 : 
Imenovanje članov Računskega sodišča

Člen 122 : 
Imenovanje članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke
POGLAVJE 2: IZJAVE

Člen 123 : 
Izjave Komisije, Sveta in Evropskega sveta

Člen 124 : 
Pojasnila sklepov Komisije

Člen 125 : 
Izjave Računskega sodišča

Člen 126 : 
Izjave Evropske centralne banke

Člen 127 : 
Priporočilo o načelnih smernicah ekonomskih politik
POGLAVJE 3: PARLAMENTARNA VPRAŠANJA

Člen 128 : 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Člen 129 : 
Čas za vprašanja

Člen 130 : 
Vprašanja za pisni odgovor

Člen 131 : 
Vprašanja Evropski centralni banki za pisni odgovor
POGLAVJE 4: POROČILA DRUGIH INSTITUCIJ

Člen 132 : 
Letna in ostala poročila drugih institucij
POGLAVJE 5: RESOLUCIJE IN PRIPOROČILA

Člen 133 : 
Predlogi resolucij

Člen 134 : 
Priporočila Svetu

Člen 135 : 
Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

Člen 136 : 
Pisne izjave

Člen 137 : 
Posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom

Člen 138 : 
Posvetovanje z Odborom regij

Člen 139 : 
Zaprosila, naslovljena na evropske agencije
POGLAVJE 6: MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUMI

Člen 140 : 
Medinstitucionalni sporazumi
POGLAVJE 7: PREDLOŽITEV ZADEV SODIŠČU EVROPSKE UNIJE

Člen 141 : 
Postopek pred Sodiščem Evropske unije

NASLOV VI: ODNOSI Z NACIONALNIMI PARLAMENTI
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 142 : 
Izmenjava informacij, stiki in vzajemne ugodnosti

Člen 143 : 
Konferenca odborov za evropske zadeve (COSAC)

Člen 144 : 
Konferenca parlamentov

NASLOV VII: ZASEDANJA
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: ZASEDANJA PARLAMENTA

Člen 145 : 
Parlamentarno obdobje, zasedanja, delna zasedanja, seje

Člen 146 : 
Sklic Parlamenta

Člen 147 : 
Kraj zasedanj

Člen 148 : 
Navzočnost poslancev na sejah
POGLAVJE 2: RAZPORED DELA PARLAMENTA

Člen 149 : 
Osnutek dnevnega reda

Člen 150 : 
Postopek na plenarnem zasedanju brez predlogov sprememb in razprave

Člen 151 : 
Kratka predstavitev

Člen 152 : 
Sprejemanje in spreminjanje dnevnega reda

Člen 153 : 
Izredna razprava

Člen 154 : 
Nujni postopek

Člen 155 : 
Skupna razprava

Člen 156 : 
Roki
POGLAVJE 3: SPLOŠNA PRAVILA O POTEKU SEJ

Člen 157 : 
Dostop do sejne dvorane

Člen 158 : 
Jeziki

Člen 159 : 
Prehodna določba

Člen 160 : 
Razdelitev dokumentov

Člen 161 : 
Elektronska obravnava dokumentov

Člen 162 : 
Dodelitev časa za govor in seznam govornikov

Člen 163 : 
Enominutni govori

Člen 164 : 
Osebne izjave
POGLAVJE 4: UKREPI V PRIMERU NESPOŠTOVANJA PRAVIL RAVNANJA

Člen 165 : 
Takojšnji ukrepi

Člen 166 : 
Kazni

Člen 167 : 
Notranji postopki pritožbe
POGLAVJE 5: SKLEPČNOST IN GLASOVANJE

Člen 168 : 
Sklepčnost

Člen 169 : 
Vložitev in obrazložitev predlogov sprememb

Člen 170 : 
Dopustnost predlogov sprememb

Člen 171 : 
Postopek glasovanja

Člen 172 : 
Izenačenost glasov

Člen 173 : 
Načela glasovanja

Člen 174 : 
Vrstni red glasovanja o predlogih sprememb

Člen 175 : 
Obravnavanje predlogov sprememb za plenarno zasedanje v odborih

Člen 176 : 
Glasovanje po delih

Člen 177 : 
Pravica do glasovanja

Člen 178 : 
Glasovanje

Člen 179 : 
Končno glasovanje

Člen 180 : 
Poimensko glasovanje

Člen 181 : 
Elektronsko glasovanje

Člen 182 : 
Tajno glasovanje

Člen 183 : 
Obrazložitev glasovanja

Člen 184 : 
Spori glede glasovanja
POGLAVJE 6: PRIGLASITVE V ZVEZI S POSTOPKOM

Člen 185 : 
Postopkovni predlogi

Člen 186 : 
Vprašanje pravilnosti postopka

Člen 187 : 
Zavrnitev razprave zaradi nedopustnosti zadeve

Člen 188 : 
Vrnitev zadeve odboru

Člen 189 : 
Zaključek razprave

Člen 190 : 
Preložitev razprave in glasovanja

Člen 191 : 
Prekinitev ali zaključek seje
POGLAVJE 7: JAVNOST DELA

Člen 192 : 
Zapisnik

Člen 193 : 
Sprejeta besedila

Člen 194 : 
Dobesedni zapis

Člen 195 : 
Avdiovizualni zapis sej

NASLOV VIII: ODBORI IN DELEGACIJE
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: ODBORI - USTANOVITEV IN PRISTOJNOSTI

Člen 196 : 
Ustanovitev stalnih odborov

Člen 197 : 
Ustanovitev posebnih odborov

Člen 198 : 
Preiskovalni odbori

Člen 199 : 
Sestava odborov

Člen 200 : 
Namestniki

Člen 201 : 
Naloge odborov

Člen 202 : 
Odbor, pristojen za preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Člen 203 : 
Pododbori

Člen 204 : 
Predsedstva odborov

Člen 205 : 
Koordinatorji odborov in poročevalci v senci
POGLAVJE 2: ODBORI - DELOVANJE

Člen 206 : 
Seje odborov

Člen 207 : 
Zapisnik sej odbora

Člen 208 : 
Glasovanje v odboru

Člen 209 : 
Določbe o poteku plenarnih sej, ki se uporabljajo v odborih

Člen 210 : 
Čas za vprašanja v odboru

Člen 211 : 
Javne predstavitve o državljanskih pobudah
POGLAVJE 3: MEDPARLAMENTARNE DELEGACIJE

Člen 212 : 
Ustanovitev in naloge medparlamentarnih delegacij

Člen 213 : 
Sodelovanje s parlamentarno skupščino Sveta Evrope

Člen 214 : 
Skupni parlamentarni odbori

NASLOV IX: PETICIJE
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 215 : 
Pravica do peticije

Člen 216 : 
Obravnava peticij

Člen 217 : 
Objava peticij

Člen 218 : 
Državljanska pobuda

NASLOV X: VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 219 : 
Izvolitev varuha človekovih pravic

Člen 220 : 
Dejavnosti varuha človekovih pravic

Člen 221 : 
Razrešitev varuha človekovih pravic

NASLOV XI: GENERALNI SEKRETARIAT PARLAMENTA
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 222 : 
Generalni sekretariat Parlamenta

NASLOV XII: PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V ZVEZI S POLITIČNIMI STRANKAMI NA EVROPSKI RAVNI
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 223 : 
Pristojnosti in odgovornosti predsednika Parlamenta

Člen 224 : 
Pristojnosti in odgovornosti predsedstva

Člen 225 : 
Pristojnosti in odgovornosti pristojnega odbora in Parlamenta

NASLOV XIII: UPORABA IN SPREMEMBA POSLOVNIKA
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 226 : 
Uporaba tega poslovnika

Člen 227 : 
Sprememba tega poslovnika

NASLOV XIV: DRUGE DOLOČBE
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 228 : 
Simboli Unije

Člen 229 : 
Nerešene zadeve

Člen 230 : 
Struktura prilog

Člen 231 : 
Popravki

PRILOGA I
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Kodeks ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi interesi in navzkrižji interesov

PRILOGA II
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Potek časa za vprašanja Komisiji

PRILOGA III
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Merila za vprašanja za pisni odgovor v skladu s členoma 130 in 131

PRILOGA IV
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Smernice in splošna načela za izbiranje zadev, ki bodo uvrščene na dnevni red razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države, določene v členu 135

PRILOGA V
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Postopek obravnave in sprejetja sklepov o podelitvi razrešnice

PRILOGA VI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Pristojnosti stalnih parlamentarnih odborov

PRILOGA VII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Dokumenti in informacije zaupne in občutljive narave

PRILOGA VIII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Določbe, ki podrobneje urejajo uresničevanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta

PRILOGA IX
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Register za preglednost

PRILOGA X
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Opravljanje nalog Evropskega varuha človekovih pravic

PRILOGA XI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Boj proti goljufijam, korupciji in kakršnemu koli drugemu nezakonitemu ravnanju, ki škoduje interesom Skupnosti

PRILOGA XII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Sporazum med Evropskim Parlamentom in Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES

PRILOGA XIII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko Komisijo

PRILOGA XIV
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Uredba (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov

PRILOGA XV
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Smernice za enotno razlago pravil ravnanja poslancev

PRILOGA XVI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Smernice za potrditev Komisije

PRILOGA XVII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Postopek pridobitve dovoljenja za pripravo samoiniciativnih poročil

PRILOGA XVIII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Partnerstvo za komuniciranje o Evropi

PRILOGA XIX
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 13. junija 2007 o praktičnih ureditvah za postopek soodločanja (člen 251 pogodbe ES)

PRILOGA XX
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Kodeks ravnanja pri pogajanjih v rednem zakonodajnem postopku

PRILOGA XXI
Vrh straniPrejšnje
Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko o praktičnih podrobnostih za uresničevanje demokratične odgovornosti in nadzora nad opravljanjem nalog, prenesenih na Evropsko centralno banko v okviru enotnega mehanizma nadzora
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov