Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - huhtikuu 2015
PDF 1095k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

LIITE VII  : Luottamukselliset ja arkaluonteiset tiedot ja asiakirjat

A.    Parlamentille toimitetut luottamukselliset asiakirjat

Menettely Euroopan parlamentille toimitettujen luottamuksellisten asiakirjojen käsittelemiseksi (1)

1.    Luottamuksellisilla asiakirjoilla tarkoitetaan asiakirjoja ja tietoa, jotka voidaan olla saattamatta yleisön saataville Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan nojalla ja joihin sisältyvät mainitun asetuksen 9 artiklassa määritellyt arkaluonteiset asiakirjat.

Jos jokin toimielimistä kyseenalaistaa parlamentin vastaanottamien asiakirjojen luottamuksellisuuden, asia annetaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun toimielinten välisen komitean ratkaistavaksi.

Kun Euroopan parlamentille toimitetaan luottamuksellisia asiakirjoja luottamuksellisina, asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja soveltaa ilman eri toimenpiteitä jäljempänä olevan 3 kohdan mukaista luottamuksellista menettelyä.

2.    Jokainen Euroopan parlamentin valiokunta voi soveltaa luottamuksellista menettelyä jonkin tiedon tai asiakirjan suhteen jäsenensä sitä kirjallisesti tai suullisesti pyytäessä. Päätökseen luottamuksellisen menettelyn soveltamisesta tarvitaan läsnä olevien jäsenten kahden kolmasosan enemmistö.

3.    Kun valiokunnan puheenjohtaja on julistanut käsittelyn luottamukselliseksi, käsittelyyn voivat osallistua vain valiokunnan jäsenet sekä virkamiehet ja asiantuntijat, jotka puheenjohtaja on etukäteen nimennyt ja joiden läsnäolo on ehdottoman välttämätöntä.

Asiakirjat, jotka numeroidaan, jaetaan kokouksen alussa ja kerätään pois kokouksen päättyessä. Asiakirjoista ei saa tehdä muistiinpanoja eikä niistä saa ottaa valokopioita.

Kokouksen pöytäkirjaan ei tehdä mainintoja luottamuksellisena käsitellystä asiasta käydystä keskustelusta. Vain asiaa koskeva päätös, jos sellainen on tehty, kirjataan pöytäkirjaan.

4.    Kolme luottamuksellista menettelyä soveltaneen valiokunnan jäsentä voi vaatia salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevien tapausten käsittelyä ja asia voidaan ottaa esityslistalle. Valiokunta voi jäsentensä enemmistöllä päättää, että salassapitovelvollisuuden rikkomista koskevien tapausten käsittely otetaan ensimmäisen kokouksen esityslistalle sen jälkeen, kun käsittelypyyntö on toimitettu valiokunnan puheenjohtajalle.

5.    Seuraamukset: Rikkomustapauksissa valiokunnan puheenjohtaja noudattaa työjärjestyksen 11 artiklan 2 kohtaa sekä 165, 166 ja 167 artiklaa.

B.    Toimielinten välinen sopimus arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta parlamentin tutustuttavaksi

20 päivänä marraskuuta 2002 tehty toimielinten välinen sopimus Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta Euroopan parlamentin tutustuttavaksi (2)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA NEUVOSTO, jotka

katsovat seuraavaa:

1.    Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että neuvoston puheenjohtajavaltio kuulee Euroopan parlamenttia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista ja huolehtii siitä, että Euroopan parlamentin näkemykset otetaan aiheellisella tavalla huomioon. Samassa artiklassa määrätään myös, että neuvoston puheenjohtajavaltio ja komissio antavat Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityksestä. Olisi otettava käyttöön järjestely, jolla varmistetaan näiden periaatteiden toteuttaminen tällä alalla.

2.    Tiettyjen korkeaan turvaluokkaan kuuluvien turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen erityisluonteen ja erityisen arkaluontoisen sisällön vuoksi olisi otettava käyttöön järjestelyt tällaisia tietoja sisältävien asiakirjojen käsittelemiseksi.

3.    Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (3) 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti neuvosto antaa Euroopan parlamentille tietoja kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa määritellyistä arkaluonteisista asiakirjoista toimielinten keskenään sopimien järjestelyjen mukaisesti.

4.    Useimmissa jäsenvaltioissa on turvaluokiteltujen tietojen lähettämistä ja käsittelemistä niiden oman hallituksen ja parlamentin välillä koskevia erityisjärjestelyjä. Tässä toimielinten välisessä sopimuksessa on tarkoitus järjestää Euroopan parlamentille kohtelu, jonka lähtökohtana on pidetty jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä,

OVAT TEHNEET TÄMÄN SOPIMUKSEN:

1.    Soveltamisala

1.1    Tämä toimielinten välinen sopimus koskee Euroopan parlamentin oikeutta saada neuvoston hallussa olevia arkaluonteisia eli turvaluokkiin "TRÈS SECRET" / "TOP SECRET", "SECRET" tai "CONFIDENTIEL" kuuluvia turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietoja riippumatta siitä, mikä niiden alkuperä on, missä muodossa ne on esitetty tai miten täydellisiä ne ovat, sekä käsitellä näihin turvaluokkiin kuuluvia tietoja.

1.2    Kolmannesta valtiosta tai kansainvälisestä järjestöstä peräisin olevat tiedot toimitetaan kyseisen valtion tai järjestön suostumuksella.

Jos jäsenvaltiosta peräisin olevia tietoja toimitetaan neuvostolle ilman, että niiden jakamiselle muille toimielimille on asetettu muuta nimenomaista rajoitusta kuin tietojen turvaluokitus, sovelletaan tämän toimielinten välisen sopimuksen 2 ja 3 kohdan sääntöjä. Muussa tapauksessa tällaiset tiedot toimitetaan kyseisen jäsenvaltion suostumuksella.

Jos neuvosto kieltäytyy toimittamasta joltain kolmannelta valtiolta, kansainväliseltä järjestöltä tai jäsenvaltiolta saamiaan tietoja, se perustelee päätöksensä.

1.3    Tämän toimielinten välisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan asiaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja rajoittamatta Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19 päivänä huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY soveltamista (4) sekä rajoittamatta olemassa olevien järjestelyjen, erityisesti talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (5) soveltamista.

2.    Yleiset säännöt

2.1    Molemmat toimielimet toimivat vilpittömään yhteistyöhön kuuluvia vastavuoroisia velvoitteitaan noudattaen ja molemminpuolisen luottamuksen hengessä sekä asiaa koskevien perussopimusten määräysten mukaisesti. Tämän toimielinten välisen sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tietojen toimittamisessa ja käsittelyssä on otettava aiheellisella tavalla huomioon ne edut, joita turvaluokituksella on tarkoitus suojata, ja erityisesti yleinen etu siltä osin kuin kyse on Euroopan unionin taikka sen yhden tai useamman jäsenvaltion turvallisuudesta ja puolustuksesta tai sotilaallisesta ja ei-sotilaallisesta kriisinhallinnasta.

2.2    Jäljempänä 3 kohdassa esitettyjen järjestelyjen mukaisesti neuvoston puheenjohtajavaltio tai korkeana edustajana toimiva pääsihteeri ilmoittaa jommankumman 3.1 kohdassa tarkoitetun henkilön pyynnöstä näille mahdollisimman pian sellaisten arkaluonteisten tietojen sisällön, joita Euroopan parlamentti tarvitsee voidakseen käyttää sille Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa tämän toimielinten välisen sopimuksen alalla annettua toimivaltaa. Tällöin otetaan huomioon Euroopan unionin taikka sen yhden tai useamman jäsenvaltion turvallisuuteen ja puolustukseen tai sotilaalliseen ja ei-sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvä yleinen etu.

3.    Arkaluonteisten tietojen saamista ja käsittelyä koskevat järjestelyt

3.1    Tämän toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentin puhemies taikka Euroopan parlamentin ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja voi pyytää neuvoston puheenjohtajavaltiota tai korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä toimittamaan tälle valiokunnalle Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitystä koskevia tietoja, mukaan lukien arkaluonteiset tiedot, joihin sovelletaan 3.3 kohtaa.

3.2    Tiedot on toimitettava mahdollisimman nopeasti, jos kyseessä on kriisitilanne tai jos Euroopan parlamentin puhemies tai ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja sitä pyytää.

3.3    Tällaisessa tapauksessa neuvoston puheenjohtajavaltio tai korkeana edustajana toimiva pääsihteeri ilmoittaa Euroopan parlamentin puhemiehelle ja ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtajan johtamalle ja neljästä puheenjohtajakokouksen nimeämästä jäsenestä muodostuvalle erityisvaliokunnalle sellaisten arkaluonteisten tietojen sisällön, joita Euroopan parlamentti tarvitsee voidakseen käyttää sille Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa tämän toimielinten välisen sopimuksen alalla annettua toimivaltaa. Euroopan parlamentin puhemies ja erityisvaliokunta voivat pyytää saada tutustua kyseisiin asiakirjoihin neuvoston tiloissa.

Jos se asiakirjoihin sisältyvien tietojen luonne ja sisältö huomioon ottaen on aiheellista ja mahdollista, asiakirjat luovutetaan Euroopan parlamentin puhemiehelle, joka päättää, onko kyse:

a)    ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtajalle tarkoitetuista tiedoista;

b)    yksinomaan ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan jäsenille varatusta oikeudesta saada tietoja;

c)    keskustelusta ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan kokouksessa suljetuin ovin noudattaen järjestelyjä, jotka saattavat vaihdella luottamuksellisuusasteen mukaan;

d)    sellaisten asiakirjojen luovuttamisesta, joista on vaadittavan salassapitoasteen vuoksi poistettu tietoja.

Näitä vaihtoehtoja ei sovelleta, jos arkaluonteinen tieto on luokiteltu turvaluokkaan "TRÈS SECRET" / "TOP SECRET".

Turvaluokkiin "SECRET" tai "CONFIDENTIEL" luokiteltuja asiakirjoja koskevan tiedon osalta Euroopan parlamentin puhemies sopii edellä mainittuja vaihtoehtoja koskevasta valinnasta ennalta neuvoston kanssa.

Kyseisiä tietoja tai asiakirjoja ei julkaista eikä toimiteta eteenpäin kenellekään muulle.

4.    Loppumääräykset

4.1    Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat kumpikin tämän toimielinten välisen sopimuksen soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien asianomaisia henkilöitä koskevien luotettavuusselvitysten edellyttämät toimenpiteet.

4.2    Molemmat toimielimet ovat valmiita keskustelemaan vastaavista, neuvoston muiden toiminta-alojen turvaluokiteltuja tietoja koskevista toimielinten välisistä sopimuksista. Tämän toimielinten välisen sopimuksen määräykset eivät kuitenkaan muodosta ennakkotapausta unionin tai yhteisön muille toiminta-aloille eivätkä vaikuta toimielinten välisten muiden sopimusten sisältöön.

4.3    Tätä toimielinten välistä sopimusta tarkistetaan kahden vuoden kuluttua jommankumman toimielimen pyynnöstä sopimuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella.

Liite

Tätä toimielinten välistä sopimusta sovelletaan asiaankuuluvien, voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ja erityisesti noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 1.2 kohdassa tarkoitettujen turvaluokiteltujen tietojen toimittaminen edellyttää tietojen alkuperäisen toimittajan suostumusta.

Arkaluonteisiin asiakirjoihin Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan jäsenet tutustuvat neuvoston tiloissa sijaitsevassa suojatussa huoneessa.

Tämä toimielinten välinen sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on vahvistanut sisäiset turvatoimenpiteensä, jotka ovat 2.1 kohdassa määriteltyjen periaatteiden mukaiset ja vastaavat muiden toimielinten toimenpiteitä asianomaisten arkaluonteisten tietojen vastaavan tasoisen suojaamisen varmistamiseksi.

C.    Arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamista parlamentin tutustuttavaksi koskevan toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpano

Euroopan parlamentin päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2002, neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamista Euroopan parlamentin tutustuttavaksi koskevan toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpanosta (6)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (7) 9 artiklan ja erityisesti sen 6 ja 7 kohdan,

ottaa huomioon työjärjestyksen liitteessä VII olevan A osan 1 kohdan,

ottaa huomioon puhemiehistön 28 päivänä marraskuuta 2001 Euroopan parlamentin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi tekemän päätöksen (8) 20 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen toimielinten sopimuksen neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta Euroopan parlamentin tutustuttavaksi,

ottaa huomioon puhemiehistön ehdotuksen,

ottaa huomioon turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tiettyjen erittäin luottamuksellisten tietojen erityisluonteen ja niiden erityisen arkaluonteisen sisällön,

ottaa huomioon, että neuvosto on velvollinen ilmoittamaan Euroopan parlamentille arkaluonteisten tietojen sisällön toimielinten sopimien määräysten mukaisesti,

ottaa huomioon, että toimielinten välisessä sopimuksessa perustettuun erityisvaliokuntaan kuuluvien Euroopan parlamentin jäsenten on läpäistävä luotettavuusselvitys voidakseen tutustua arkaluonteisiin tietoihin tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti,

ottaa huomioon, että on tarpeen luoda erityismekanismit neuvostolta, jäsenvaltioilta, kolmansilta mailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä peräisin olevien arkaluonteisten tietojen vastaanottoa, käsittelyä ja valvontaa varten,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tämän päätöksen tarkoituksena on hyväksyä tarvittavat lisätoimet neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamista Euroopan parlamentin tutustuttavaksi koskevan toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

2 artikla

Neuvosto käsittelee Euroopan parlamentin pyynnön saada tutustua neuvoston arkaluonteisiin tietoihin sääntöjään noudattaen. Kun pyydetyn asiakirjan laatijoita ovat toiset toimielimet, jäsenvaltiot, kolmannet maat tai kansainväliset järjestöt, asiakirjat annetaan tutustuttavaksi näiden suostumuksella.

3 artikla

Euroopan parlamentin puhemies on vastuussa toimielinten välisen sopimuksen täytäntöönpanosta parlamentissa.

Tätä varten puhemies toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotta taataan suoraan neuvoston puheenjohtajalta tai korkeana edustajana toimivalta pääsihteeriltä taikka sellaisista arkaluonteisista asiakirjoista, joihin on tutustuttu neuvoston tiloissa, saatujen tietojen luottamuksellinen käsittely.

4 artikla

Kun Euroopan parlamentin puhemies tai ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja pyytää neuvoston puheenjohtajaa tai korkeana edustajana toimivaa pääsihteeriä toimittamaan arkaluonteisia tietoja toimielinten välisellä sopimuksella perustetulle erityisvaliokunnalle, tiedot toimitetaan mahdollisimman pian. Euroopan parlamentti järjestää huoneen, joka on tarkoitettu erityisesti tätä varten. Huoneen valinta tehdään varmistaen, että turvallisuus on vastaavalla tasolla kuin tällaisten kokousten järjestämisestä on määrätty neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (9).

5 artikla

Tiedotuskokous, jossa puhetta johtaa Euroopan parlamentin puhemies tai ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja, järjestetään suljetuin ovin.

Puheenjohtajakokouksen nimeämien neljän jäsenen lisäksi kokoushuoneeseen pääsevät vain virkamiehet, jotka tehtäviensä tai yksikön tarpeiden vuoksi ovat läpikäyneet luotettavuusselvityksen ja jotka on valtuutettu pääsemään sisälle huoneeseen tarpeellisuusperiaate huomioon ottaen.

6 artikla

Kun Euroopan parlamentin puhemies tai ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan puheenjohtaja päättää pyytää saada tutustua arkaluonteisia tietoja sisältäviin asiakirjoihin, tämä tapahtuu neuvoston tiloissa toimielinten välisen sopimuksen 3.3 kohdan mukaisesti.

Paikan päällä voi tutustua asiakirjasta saatavilla olevaan versioon / oleviin versioihin.

7 artikla

Parlamentin jäsenet, joiden on määrä osallistua tiedotuskokouksiin tai tutustua arkaluonteisiin asiakirjoihin, käyvät läpi saman luotettavuusselvitysmenettelyn kuin neuvoston ja komission jäsenet. Tätä varten Euroopan parlamentin puhemies kääntyy kansallisten toimivaltaisten viranomaisten puoleen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

8 artikla

Virkamiehet, joiden on määrä tutustua arkaluonteisiin tietoihin, käyvät läpi luotettavuusselvityksen muiden toimielinten vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Tällä tavoin seulotut virkamiehet kutsutaan tarpeellisuusperiaate huomioon ottaen edellä mainittuihin tiedotuskokouksiin tai kokouksissa käsitellyt asiat annetaan heille tiedoksi. Pääsihteeri myöntää valtuutuksen jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten luotettavuusselvityksen perusteella saatuaan näiden lausunnon.

9 artikla

Näissä kokouksissa saatuja tietoja tai asiakirjoihin neuvoston tiloissa tutustumisen yhteydessä saatuja tietoja ei saa luovuttaa, toimittaa eteenpäin tai jäljentää kokonaan tai osittain missään muodossa. Neuvoston antamien arkaluonteisten tietojen tallentaminen on myös kielletty.

10 artikla

Puheenjohtajakokouksen nimeämiä parlamentin jäseniä, joilla on oikeus tutustua arkaluonteisiin tietoihin, koskee salassapitovelvollisuus. Tätä velvollisuutta rikkovat jäsenet korvataan erityisvaliokunnassa puheenjohtajakokouksen nimeämällä toisella jäsenellä. Suljetuin ovin kokoontuva puheenjohtajakokous voi kuulla rikkomuksen tehnyttä jäsentä ennen hänen erottamistaan erityisvaliokunnasta. Erityisvaliokunnasta erottamisen lisäksi tietojen vuotamisesta vastaavaan jäseneen voidaan tarvittaessa kohdistaa oikeustoimia voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

11 artikla

Virkamiehiä, jotka ovat läpikäyneet asianmukaisen luotettavuusselvityksen ja joiden on määrä tutustua arkaluonteisiin tietoihin tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti, koskee salassapitovelvollisuus. Kaikki tätä sääntöä rikkovat virkamiehet alistetaan parlamentin puhemiehen alaisuudessa toteutettavaan tutkintaan, ja heihin sovelletaan tarvittaessa kurinpitomenettelyä henkilöstösääntöjen mukaisesti. Oikeustoimiin ryhdyttäessä puhemies toteuttaa kaikki tarvittavat toimet, jotta toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat aloittaa asianmukaiset menettelyt.

12 artikla

Puhemiehistö on toimivaltainen tekemään mahdollisia mukautuksia, muutoksia tai tulkintoja, jotka ovat tarpeellisia tämän päätöksen soveltamiseksi.

13 artikla

Tämä päätös liitetään Euroopan parlamentin työjärjestykseen, ja se tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

D.     Toimielinten välinen sopimus muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta ja käsittelemisestä

Toimielinten välinen sopimus, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemisestä Euroopan parlamentissa (10).

EUROOPAN PARLAMENTTI JA NEUVOSTO, jotka

katsovat seuraavaa:

(1)    Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 14 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan parlamentti toimii yhdessä neuvoston kanssa lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä sekä huolehtii poliittisesta valvonnasta ja antaa neuvoja perussopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

(2)    SEU 13 artiklan 2 kohdan mukaan kukin toimielin toimii sille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti. Kyseisessä määräyksessä määrätään myös, että toimielimet tekevät keskenään vilpitöntä yhteistyötä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 295 artiklan mukaan muun muassa Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat järjestelyistä yhteistyönsä osalta ja tätä varten ne voivat perussopimuksia noudattaen tehdä toimielinten välisiä sopimuksia, jotka voivat olla velvoittavia.

(3)    Perussopimusten ja tapauksen mukaan muiden asiaankuuluvien säännösten nojalla joko erityisen lainsäätämisjärjestyksen yhteydessä tai muiden päätöksentekomenettelyjen mukaisesti neuvosto kuulee Euroopan parlamenttia tai hankkii sen hyväksynnän ennen säädöksen antamista. Perussopimuksissa määrätään myös, että eräissä tapauksissa Euroopan parlamentille ilmoitetaan tietyn menettelyn edistymisestä tai tuloksista tai että se osallistuu tiettyjen unionin virastojen arviointiin tai valvontaan.

(4)    SEUT 218 artiklan 6 kohdassa määrätään erityisesti, että lukuun ottamatta tapauksia, joissa kansainvälinen sopimus koskee yksinomaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, neuvosto tekee päätöksen kyseisen sopimuksen tekemisestä Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan tai sitä kuultuaan; tätä toimielinten välistä sopimusta sovelletaan näin ollen kaikkiin niihin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka eivät koske yksinomaan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

(5)    SEUT 218 artiklan 10 kohdassa määrätään, että Euroopan parlamentille tiedotetaan välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa; tätä määräystä sovelletaan myös yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviin sopimuksiin.

(6)    Jos perussopimusten ja tapauksen mukaan muiden asiaankuuluvien säännösten soveltaminen edellyttäisi Euroopan parlamentin mahdollisuutta tutustua neuvoston hallussa oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi sovittava tällaiseen pääsyyn liittyvistä asianmukaisista järjestelyistä.

(7)    Jos neuvosto päättää myöntää Euroopan parlamentille mahdollisuuden tutustua neuvoston hallussa oleviin, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, se tapauksen mukaan joko tekee tätä koskevan ad hoc päätöksen tai käyttää neuvoston arkaluonteisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan tietojen saamisesta Euroopan parlamentin tutustuttavaksi 20 päivänä marraskuuta 2002 tehtyä Euroopan parlamentin ja neuvoston toimielinten välistä sopimusta (11), jäljempänä '20 päivänä marraskuuta 2002 tehty toimielinten välinen sopimus'.

(8)    Poliittista vastuuta koskevassa julistuksessa (12), jonka korkea edustaja antoi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/427/EU (13) hyväksymisen yhteydessä, todetaan, että korkea edustaja arvioi uudelleen (20 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen) nykyisiä määräyksiä, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten mahdollisuuksia tutustua turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan turvaluokiteltuihin asiakirjoihin ja tietoihin, ja ehdottaa tarvittaessa niiden mukauttamista.

(9)    On tärkeää, että Euroopan parlamentti yhtyy turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskeviin periaatteisiin, vaatimuksiin ja sääntöihin, jotka ovat välttämättömiä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen suojaamiseksi. Lisäksi Euroopan parlamentti voi toimittaa turvallisuusluokiteltuja tietoja neuvostolle.

(10)    Neuvosto hyväksyi 31 päivänä maaliskuuta 2011 päätöksen 2011/292/EU turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi (14), jäljempänä 'neuvoston turvallisuussäännöt'.

(11)    Euroopan parlamentin puhemiehistö teki 6 päivänä kesäkuuta 2011 päätöksen luottamuksellisten tietojen käsittelyä Euroopan parlamentissa koskevista säännöistä (15), jäljempänä 'Euroopan parlamentin turvallisuussäännöt'.

(12)    Unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen turvallisuussääntöjen olisi yhdessä muodostettava Euroopan unionin kattavat ja yhtenäiset yleiset puitteet turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiselle sekä varmistettava perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten vastaavuus. Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissä ja neuvoston turvallisuussäännöissä vahvistettujen perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten olisi näin ollen vastattava toisiaan.

(13)    Turvallisuusluokitelluille tiedoille Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen nojalla annetun suojan tason olisi vastattava neuvoston turvallisuussääntöjen mukaista suojan tasoa.

(14)    Euroopan parlamentin pääsihteeristön ja neuvoston pääsihteeristön asiaankuuluvat yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että turvallisuusluokiteltuihin tietoihin sovelletaan kummassakin toimielimessä samantasoista suojaa.

(15)    Tämän sopimuksen soveltaminen ei rajoita seuraavien soveltamista: nykyiset ja tulevat SEUT 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyt, asiakirjoihin tutustumista koskevat säännöt; SEUT 16 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksytyt, henkilötietojen suojaa koskevat säännöt; SEUT 226 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti hyväksytyt, Euroopan parlamentin tutkintaoikeutta koskevat säännöt; Euroopan petostentorjuntavirastoon (OLAF) liittyvät asianomaiset säännökset,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla : Tarkoitus ja soveltamisala

Tässä sopimuksessa vahvistetaan järjestelyt, joita sovelletaan sellaisten neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamiseen Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemiseen Euroopan parlamentissa, joita Euroopan parlamentti tarvitsee toimivaltuuksiensa käyttämiseen ja tehtäviensä hoitamiseen. Se koskee kaikkia tällaisia asioita eli seuraavia:

a)    erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä tai muun sellaisen päätöksentekomenettelyn, jonka mukaan Euroopan parlamenttia on kuultava tai on saatava sen hyväksyntä, mukaisesti käsiteltäviä ehdotuksia;

b)    kansainvälisiä sopimuksia, joista on kuultava Euroopan parlamenttia tai joille on saatava sen hyväksyntä SEUT 218 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

c)    b alakohdassa tarkoitettujen kansainvälisten sopimusten neuvotteluohjeita;

d)    toimintoja, arviointiraportteja tai muita asiakirjoja, joista on ilmoitettava Euroopan parlamentille; ja

e)    niiden unionin virastojen toimintaa koskevia asiakirjoja, joiden arviointiin tai valvontaan Euroopan parlamentin on määrä osallistua.

2 artikla : Turvallisuusluokiteltujen tietojen määrittely

Tätä sopimusta sovellettaessa 'turvallisuusluokiteltuina tietoina' pidetään seuraavista mitä tahansa tai niitä kaikkia:

a)    EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissä ja neuvoston turvallisuussäännöissä ja joilla on jokin seuraavista turvallisuusluokitusmerkinnöistä:

-    RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
-    CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;
-    SECRET UE/EU SECRET;
-    TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;

b)    jäsenvaltioiden neuvostolle toimittamia turvallisuusluokiteltuja tietoja, joilla on jotakin a alakohdassa lueteltua EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokitusmerkintää vastaava kansallinen turvallisuusluokitusmerkintä;

c)    kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen Euroopan unionille toimittamia turvallisuusluokiteltuja tietoja, joilla on jotakin a alakohdassa lueteltua EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokitusmerkintää vastaava turvallisuusluokitusmerkintä asiaankuuluvien tietoturvallisuussopimusten tai hallinnollisten järjestelyjen mukaisesti.

3 artikla : Turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaaminen

1.    Euroopan parlamentti suojaa turvallisuussääntöjensä ja tämän sopimuksen mukaisesti neuvoston sille toimittamat turvallisuusluokitellut tiedot.

2.    Koska Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissään ja neuvoston turvallisuussäännöissään vahvistamien, turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevien perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten on vastattava toisiaan, Euroopan parlamentti varmistaa, että sen tiloissa noudatettavilla turvatoimilla annetaan turvallisuusluokitelluille tiedoille samantasoinen suoja kuin tällaisille tiedoille annetaan neuvoston tiloissa. Tätä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asiaankuuluvat yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä.

3.    Euroopan parlamentti toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että neuvoston sille toimittamia turvallisuusluokiteltuja tietoja:

a)    ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten pääsy tietoihin on annettu;

b)    ei paljasteta muille henkilöille kuin niille, joille on myönnetty pääsy 4 ja 5 artiklan mukaisesti, eikä julkisteta;

c)    ei luovuteta muille unionin toimielimille, elimille, toimistoille tai virastoille eikä jäsenvaltioille, kolmansille valtioille tai kansainvälisille järjestöille ilman neuvoston kirjallista etukäteissuostumusta.

4.    Neuvosto voi myöntää Euroopan parlamentille pääsyn muista unionin toimielimistä, elimistä, toimistoista tai virastoista taikka jäsenvaltioista, kolmansista valtioista tai kansainvälisistä järjestöistä peräisin oleviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin ainoastaan tietojen luovuttajan kirjallisella etukäteissuostumuksella.

4 artikla : Henkilöstöturvallisuus

1.    Pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin myönnetään Euroopan parlamentin jäsenille 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.    Jos kyseiset tiedot on luokiteltu tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET taikka sitä vastaavalle tasolle, pääsy tietoihin voidaan myöntää ainoastaan sellaisille Euroopan parlamentin puhemiehen valtuuttamille Euroopan parlamentin jäsenille,

a)    joille on tehty turvallisuusselvitys Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen mukaisesti; tai

b)    joiden osalta toimivaltainen kansallinen viranomainen on ilmoittanut, että heillä on asianmukainen valtuutus tehtäviensä vuoksi kansallisten lakien ja asetusten nojalla.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa määrätään, jos kyseiset tiedot on luokiteltu tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL tai sitä vastaavalle tasolle, pääsy tietoihin voidaan myöntää myös niille 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti määritetyille Euroopan parlamentin jäsenille, jotka ovat allekirjoittaneet Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen mukaisen juhlallisen vakuutuksen olla paljastamatta tietoja. Neuvostolle on ilmoitettava niiden Euroopan parlamentin jäsenten nimet, joille on myönnetty pääsy tietoihin tämän alakohdan nojalla.

3.    Ennen kuin Euroopan parlamentin jäsenille myönnetään pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, heille on selvitettävä heidän velvollisuutensa suojata tällaiset tiedot Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen mukaisesti ja heidän on tunnustettava tämä velvollisuutensa, ja heille on selvitettävä, miten tämä suojaaminen varmistetaan.

4.    Pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin myönnetään vain niille Euroopan parlamentin virkamiehille ja poliittisten ryhmien palveluksessa oleville muille parlamentin työntekijöille,

a)    joilla on asiaankuuluvan parlamentin elimen tai toimenhaltijan etukäteen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti määrittämä tiedonsaantitarve;

b)    joille on tehty asianmukaisen tason turvallisuusselvitys Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen mukaisesti, jos tiedot on luokiteltu tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tai sitä vastaavalle tasolle; sekä

c)    joille on selvitetty ja annettu kirjalliset ohjeet heidän tällaisten tietojen suojaamista koskevista velvollisuuksistaan sekä siitä, miten tämä suojaaminen varmistetaan, ja jotka ovat allekirjoittaneet vakuutuksen siitä, että he ovat saaneet kyseiset ohjeet ja sitoutuvat noudattamaan niitä Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjen mukaisesti.

5 artikla : Menettely turvallisuusluokiteltuihin tietoihin pääsemiseksi

1.    Neuvosto toimittaa 1 artiklassa tarkoitettuja turvallisuusluokiteltuja tietoja Euroopan parlamentille, jos sillä on siihen oikeudellinen velvoite perussopimusten ja niiden perusteella hyväksyttyjen säädösten nojalla. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitetut parlamentin elimet tai toimenhaltijat voivat myös esittää tällaisia tietoja koskevan kirjallisen pyynnön.

2.    Muissa tapauksissa neuvosto voi toimittaa 1 artiklassa tarkoitettuja turvallisuusluokiteltuja tietoja Euroopan parlamentille joko omasta aloitteestaan tai 3 kohdassa tarkoitetun parlamentin elimen tai toimenhaltijan kirjallisesta pyynnöstä.

3.    Seuraavat parlamentin elimet tai toimenhaltijat voivat esittää kirjallisia pyyntöjä neuvostolle:

a)    puhemies;

b)    puheenjohtajakokous;

c)    puhemiehistö;

d)    asianomaisen valiokunnan puheenjohtaja tai asianomaisten valiokuntien puheenjohtajat;

e)    asianomainen esittelijä tai asianomaiset esittelijät.

Muiden Euroopan parlamentin jäsenten pyynnöt on esitettävä jonkin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun parlamentin elimen tai toimenhaltijan välityksellä.

Neuvosto vastaa tällaisiin pyyntöihin viipymättä.

4.    Jos neuvostolla on oikeudellinen velvoite myöntää Euroopan parlamentille pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin tai se on päättänyt myöntää tällaisen pääsyn, se määrittää kirjallisesti yhdessä 3 kohdan luettelossa mainitun asiaankuuluvan elimen tai toimenhaltijan kanssa seuraavan:

a)    että pääsy voidaan myöntää yhdelle tai useammalle seuraavista:

i)    puhemies;
ii)    puheenjohtajakokous;
iii)    puhemiehistö;
iv)    asianomaisen valiokunnan puheenjohtaja tai asianomaisten valiokuntien puheenjohtajat;
v)    asianomainen esittelijä tai asianomaiset esittelijät;
vi)    asianomaisen valiokunnan tai asianomaisten valiokuntien kaikki tai tietyt jäsenet, ja

b)    mahdolliset erityiset käsittelyä koskevat järjestelyt tällaisten tietojen suojaamiseksi.

6 artikla : Turvallisuusluokiteltujen tietojen kirjaaminen, säilyttäminen, niihin tutustuminen ja niistä keskusteleminen Euroopan parlamentissa

1.    Neuvoston Euroopan parlamentille toimittamiin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin sovelletaan seuraavaa, jos ne on luokiteltu tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tai sitä vastaavalle tasolle:

a)    ne on kirjattava turvallisuuskäyttöön niiden elinkaaren rekisteröimiseksi ja niiden jäljitettävyyden varmistamiseksi kaikkina aikoina;

b)    ne on säilytettävä turva-alueella, joka täyttää neuvoston turvallisuussäännöissä ja Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissä vahvistetut fyysistä turvallisuutta koskevat toisiaan vastaavat vähimmäisvaatimukset; ja

c)    asiaankuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin virkamiehet ja 4 artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut poliittisten ryhmien palveluksessa olevat muut parlamentin työntekijät voivat tutustua niihin vain suojatussa lukusalissa Euroopan parlamentin tiloissa. Tällöin sovelletaan seuraavia ehtoja:

i)    tietoja ei saa jäljentää millään tavoin, esimerkiksi valokopioimalla tai valokuvaamalla;
ii)    minkäänlaisia muistiinpanoja ei saa tehdä; ja
iii)    minkäänlaisia elektronisia viestintälaitteita ei saa viedä huoneeseen.

2.    Jos neuvoston Euroopan parlamentille toimittamat turvallisuusluokitellut tiedot on luokiteltu tasolle RESTREINT UE/EU RESTRICTED tai sitä vastaavalle tasolle, niiden käsittelyssä ja säilyttämisessä on noudatettava Euroopan parlamentin turvallisuussääntöjä, jotka antavat kyseisille turvallisuusluokitelluille tiedoille neuvoston suojaa vastaavan suojan.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa määrätään, tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla tasolle RESTREINT UE/EU RESTRICTED tai sitä vastaavalle tasolle turvallisuusluokiteltuja tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä 1 kohdan mukaisesti. Tällaisiin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin pääsystä määrätään 4 artiklan 4 kohdan a ja c alakohdassa sekä 5 artiklan 4 kohdassa.

3.    Turvallisuusluokiteltuja tietoja saa käsitellä vain sellaisissa viestintä- ja tietojärjestelmissä, jotka on asianmukaisesti päteviksi todettu tai hyväksytty neuvoston turvallisuussäännöissä vahvistettuja vaatimuksia vastaavien vaatimusten mukaisesti.

4.    Vastaanottajille Euroopan parlamentissa suullisesti annettaviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin sovelletaan samantasoista suojaa kuin kirjallisina annettaviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin.

5.    Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrätään, vain Euroopan parlamentin jäsenet ja ne poliittisten ryhmien palveluksessa olevat Euroopan parlamentin virkamiehet ja muut parlamentin työntekijät, joille on myönnetty 4 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti pääsy neuvoston Euroopan parlamentille toimittamiin enintään tasolle CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL tai sitä vastaavalle tasolle luokiteltuihin tietoihin, voivat keskustella tiedoista suljetuin ovin pidettävässä kokouksessa ja osallistua tällaiseen kokoukseen. Tällöin sovelletaan seuraavia ehtoja:

-    asiakirjat jaetaan kokouksen alussa ja kerätään takaisin sen päättyessä;

-    asiakirjoja ei saa jäljentää millään tavoin, esimerkiksi valokopioimalla tai valokuvaamalla;

-    muistiinpanoja ei saa tehdä;

-    minkäänlaisia elektronisia viestintälaitteita ei saa viedä huoneeseen; ja

-    kokouksen pöytäkirjassa ei saa olla minkäänlaista mainintaa turvallisuusluokiteltuja tietoja sisältävän kohdan käsittelystä.

6.    Jos tasolle SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tai sitä vastaavalle tasolle luokitelluista tiedoista keskustelemiseksi on tarpeen kokous, Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat tapauskohtaisesti erityisjärjestelyistä.

7 artikla : Tietoturvaloukkaukset ja turvallisuusluokiteltujen tietojenkatoaminen tai vaarantuminen

1.    Jos neuvoston toimittamien turvallisuusluokiteltujen tietojen todetaan tai epäillään kadonneen tai vaarantuneen, Euroopan parlamentin pääsihteeri ilmoittaa asiasta välittömästi neuvoston pääsihteerille. Euroopan parlamentin pääsihteeri suorittaa tutkinnan ja ilmoittaa neuvoston pääsihteerille sen tuloksista ja toimenpiteistä tapahtuneen toistumisen estämiseksi. Jos asia koskee Euroopan parlamentin jäsentä, Euroopan parlamentin puhemies toimii yhdessä Euroopan parlamentin pääsihteerin kanssa.

2.    Euroopan parlamentin jäseneen, joka on vastuussa Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissä tai tässä sopimuksessa vahvistettujen määräysten rikkomisesta, voidaan soveltaa Euroopan parlamentin työjärjestyksen 9 artiklan 2 kohdan ja 152–154 artiklan (16) mukaisia toimenpiteitä ja rangaistuksia.

3.    Euroopan parlamentin virkamiehelle tai poliittisen ryhmän palveluksessa olevalle muulle parlamentin työntekijälle, joka on vastuussa Euroopan parlamentin turvallisuussäännöissä tai tässä sopimuksessa vahvistettujen määräysten rikkomisesta, voidaan määrätä neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (17) säädettyjen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisia rangaistuksia.

4.    Henkilöön, joka on vastuussa turvallisuusluokiteltujen tietojen katoamisesta tai vaarantumisesta, voidaan kohdistaa kurinpidollisia ja/tai oikeudellisia toimia sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

8 artikla : Loppusäännökset

1.    Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat kukin tahollaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän sopimuksen täytäntöönpanon. Ne toimivat sitä varten yhteistyössä erityisesti järjestämällä käyntejä tämän sopimuksen teknisten turvanäkökohtien noudattamisen todentamiseksi.

2.    Euroopan parlamentin pääsihteeristön ja neuvoston pääsihteeristön asiaankuuluvat yksiköt kuulevat toisiaan ennen kuin kumpikaan toimielin muuttaa turvallisuussääntöjään sen varmistamiseksi, että turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevien perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten vastaavuus säilyy.

3.    Turvallisuusluokiteltuja tietoja toimitetaan Euroopan parlamentille tämän sopimuksen nojalla sen jälkeen kun neuvosto on yhdessä Euroopan parlamentin kanssa todennut, että vastaavuus on saatu aikaan toisaalta Euroopan parlamentin ja neuvoston turvallisuussäännöissä vahvistettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevien perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten välillä ja toisaalta Euroopan parlamentin ja neuvoston tiloissa turvallisuusluokitelluille tiedoille annetun suojan välillä.

4.    Tätä sopimusta voidaan tarkastella uudelleen jommankumman toimielimen pyynnöstä sopimuksen täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella.

5.    Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

E.    Säännöt luottamuksellisten tietojen käsittelystä Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 15 päivänä huhtikuuta 2013, luottamuksellisten tietojen käsittelyä Euroopan parlamentissa koskevista säännöistä (18).

EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka

ottaa huomioon työjärjestyksen 23 artiklan 12 kohdan (19),

SEKÄ KATSOO SEURAAVAA:

(1)    Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen (20), joka allekirjoitettiin 20 päivänä lokakuuta 2010, jäljempänä ’puitesopimus’, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen, neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemisestä Euroopan parlamentissa tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (21), joka allekirjoitettiin 12 päivänä maaliskuuta 2014, jäljempänä ’toimielinten välinen sopimus’, nojalla on tarpeen vahvistaa luottamuksellisten tietojen käsittelyä Euroopan parlamentissa koskevat erityiset säännöt.

(2)    Lissabonin sopimuksessa Euroopan parlamentille annetaan uusia tehtäviä, ja Euroopan parlamentin toimintojen kehittämiseksi luottamuksellisuutta edellyttävillä aloilla on tarpeen vahvistaa perusperiaatteet, turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset sekä asianmukaiset menettelyt luottamuksellisten, myös turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittelemiseksi Euroopan parlamentissa.

(3)    Tässä päätöksessä vahvistetuissa säännöissä pyritään varmistamaan yhtäläiset suojavaatimukset ja yhteensopivuus muiden perussopimusten nojalla tai perusteella perustettujen toimielinten, elinten, virastojen ja laitosten taikka jäsenvaltioiden hyväksymien sääntöjen kanssa Euroopan unionin päätöksentekomenettelyn moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

(4)    Tämän päätöksen säännösten soveltaminen ei rajoita niiden nykyisten tai tulevien sääntöjen soveltamista, jotka koskevat oikeutta tutustua asiakirjoihin ja jotka on hyväksytty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaisesti.

(5)    Tämän päätöksen säännösten soveltaminen ei rajoita niiden henkilötietojen suojaa koskevien nykyisten tai tulevien sääntöjen soveltamista, jotka on hyväksytty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan mukaisesti.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla  : Tavoite

Tällä päätöksellä ohjataan luottamuksellisen tiedon hallinnointia ja käsittelyä Euroopan parlamentissa, mikä kattaa myös tiedon tuottamisen, vastaanottamisen, edelleen toimittamisen ja säilyttämisen siten, että tiedon luottamuksellisuus suojataan asianmukaisesti. Sillä pannaan erityisesti täytäntöön toimielinten välinen sopimus sekä puitesopimus ja erityisesti sen liite II.

2 artikla  : Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)    ’tiedolla’ kaikkea suullista ja kirjallista tietoa sen muodosta ja antajasta riippumatta;

b)    ’luottamuksellisella tiedolla’ turvallisuusluokiteltua tietoa ja ”muuta luottamuksellista tietoa”, jota ei ole turvallisuusluokiteltu;

c)    ’turvallisuusluokitellulla tiedolla’ ’EU:n turvallisuusluokiteltua tietoa’ ja ’vastaavaa turvallisuusluokiteltua tietoa’;

d)    ’EU:n turvallisuusluokitellulla tiedolla’ mitä tahansa tietoa ja aineistoa, jonka turvallisuusluokitus on ”TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET”, ”SECRET UE/EU SECRET”, ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” tai ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” ja jonka luvaton ilmitulo saattaisi vaihtelevassa määrin vahingoittaa unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion etuja riippumatta siitä, onko tällainen tieto peräisin perussopimusten nojalla tai perusteella perustetuilta toimielimiltä, elimiltä, virastoilta tai laitoksilta vai ei. Tältä osin

-    ”TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET” -luokitusta sovelletaan tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa poikkeuksellisen vakavasti unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja,
-    ”SECRET UE/EU SECRET” -luokitusta sovelletaan tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa vakavasti Euroopan unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja,
-    ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” -luokitusta sovelletaan tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi vahingoittaa Euroopan unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion olennaisia etuja,
-    ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED” -luokitusta sovelletaan tietoon ja aineistoon, jonka luvaton ilmitulo saattaisi olla epäedullista Euroopan unionin tai sen yhden tai useamman jäsenvaltion etujen kannalta;

e)    ’vastaavalla turvallisuusluokitellulla tiedolla’ jäsenvaltioiden, kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen toimittamaa tietoa, jolla on jotakin EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokitusmerkintää vastaava turvallisuusluokitusmerkintä ja jonka neuvosto tai komissio on välittänyt Euroopan parlamentille;

f)    ’muulla luottamuksellisella tiedolla’ mitä tahansa muuta luottamuksellista tietoa, jota ei ole turvallisuusluokiteltu, myös tietosuojan tai salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa, jonka Euroopan parlamentti on tuottanut tai jonka muut perussopimusten nojalla tai perusteella perustetut toimielimet, elimet, virastot ja laitokset taikka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan parlamentille;

g)    ’asiakirjalla’ mitä tahansa tallennettua tietoa riippumatta sen fyysisestä muodosta tai ominaisuuksista;

h)    ’aineistolla’ mitä tahansa asiakirjaa tai konetta tai laitetta, joka on valmistettu tai jota ollaan valmistamassa;

i)    ’tiedonsaantitarpeella’ henkilön tarvetta saada tutustua luottamukselliseen tietoon virallisen toimen tai tehtävän hoitamiseksi;

j)    ’valtuutuksella’ Euroopan parlamentin jäsenten tapauksessa puhemiehen päätöstä tai Euroopan parlamentin virkamiesten ja muiden poliittisten ryhmien palveluksessa olevien Euroopan parlamentin työntekijöiden tapauksessa pääsihteerin päätöstä myöntää yksittäiselle henkilölle oikeus tutustua turvallisuusluokiteltuun tietoon tiettyyn tasoon saakka kansallisten viranomaisten kansallisen lainsäädännön nojalla tekemän luotettavuusselvityksen antaman myönteisen tuloksen perusteella ja liitteessä I olevan 2 osan säännösten mukaisesti;

k)    ’turvallisuusluokituksen alentamisella’ salassapitotason alentamisesta johtuvaa turvallisuusluokituksen muuttamista;

l)    ’turvallisuusluokituksen poistamisella’ minkä tahansa turvallisuusluokituksen poistamista;

m)    ’merkinnällä’ ”muuhun luottamukselliseen tietoon” liitettyä merkkiä, jonka avulla on tarkoitus tunnistaa sen käsittelyä koskevat tietyt ennalta määrätyt ohjeet tai tietyn asiakirjan kattama ala. Se voidaan myös liittää turvallisuusluokiteltuun tietoon sen käsittelyä koskevien lisävaatimusten asettamiseksi;

n)    ’merkinnän poistamisella’ minkä tahansa merkinnän poistamista;

o)    ’luovuttajalla’ asianmukaisesti valtuutettua luottamuksellisen tiedon antajaa;

p)    ’turvallisuusohjeilla’ liitteessä II vahvistettuja täytäntöönpanotoimia;

q)    ’käsittelyohjeilla’ Euroopan parlamentin yksiköille annettuja teknisiä ohjeita luottamuksellisten tietojen hallinnoinnista.

3 artikla  : Perusperiaatteet ja vähimmäisvaatimukset

1.    Kun Euroopan parlamentissa käsitellään luottamuksellisia tietoja, noudatetaan liitteessä I olevassa 1 osassa vahvistettuja perusperiaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

2.    Euroopan parlamentti perustaa perusperiaatteiden ja vähimmäisvaatimusten mukaisesti tietoturvan hallintajärjestelmän. Tietoturvan hallintajärjestelmä käsittää turvallisuusohjeet, käsittelyohjeet sekä sovellettavat työjärjestyksen määräykset. Tietoturvan hallintajärjestelmän tarkoituksena on helpottaa Euroopan parlamentin ja sen hallinnon työskentelyä ja varmistaa samalla Euroopan parlamentin käsittelemien luottamuksellisten tietojen suoja tiedon luovuttajan asettamia ja turvallisuusohjeissa vahvistettuja sääntöjä täysimääräisesti noudattaen.

Luottamuksellisen tiedon käsittely Euroopan parlamentin automaattisten viestintä- ja tietojärjestelmien avulla toteutetaan tiedonturvaamisperiaatetta noudattaen turvallisuusohjeen 3 mukaisesti.

3.    Euroopan parlamentin jäsen saa ilman luotettavuusselvitystä tutustua turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, joiden turvallisuusluokitus on enintään RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

4.    Kun asianomaisten tietojen turvallisuusluokitus on CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL tai vastaava, kyseisiin tietoihin saavat tutustua Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat saaneet puhemieheltä valtuutuksen 5 kohdan mukaisesti tai jotka ovat allekirjoittaneet juhlallisen vakuutuksen siitä, etteivät he paljasta tällaisten tietojen sisältöä kolmansille osapuolille, että he noudattavat velvoitetta suojata tiedot, joiden turvallisuusluokitus on CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ja että he ovat tietoisia laiminlyönnin aiheuttamista seurauksista.

5.    Kun asianomaisten tietojen turvallisuusluokitus on SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET/EU TOP SECRET tai vastaava, kyseisiin tietoihin saavat tutustua Euroopan parlamentin jäsenet, joille puhemies on antanut valtuutuksen sen jälkeen, kun:

a)    heistä on tehty luotettavuusselvitys tämän päätöksen liitteessä I olevan 2 osan mukaisesti, tai

b)    on saatu toimivaltaisen kansallisen viranomaisen ilmoitus siitä, että asianomaisilla Euroopan parlamentin jäsenillä on asianmukainen valtuutus tehtäviensä vuoksi kansallisen lainsäädännön nojalla.

6.    Ennen kuin Euroopan parlamentin jäsenet saavat tutustua turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, heille on selvitettävä heidän velvollisuutensa suojata tällaiset tiedot liitteen I mukaisesti ja heidän on hyväksyttämä nämä velvollisuutensa. Heille on lisäksi selvitettävä, miten tämä suojaaminen varmistetaan.

7.    Euroopan parlamentin virkamies tai muu poliittisen ryhmän palveluksessa oleva parlamentin työntekijä saa tutustua luottamuksellisiin tietoihin, jos hänen ”tiedonsaantitarpeensa” on vahvistettu, sekä turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, joiden turvallisuusluokitus on korkeampi kuin RESTREINT UE/EU RESTRICTED, jos hänelle on tehty tasoltaan asianmukainen luotettavuusselvitys. Pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin myönnetään vain, jos henkilöille on selvitetty ja annettu kirjalliset ohjeet heidän tällaisten tietojen suojaamista koskevista velvollisuuksistaan sekä siitä, miten tämä suojaaminen varmistetaan, ja he ovat allekirjoittaneet vakuutuksen siitä, että he ovat saaneet kyseiset ohjeet ja sitoutuvat noudattamaan niitä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

4 artikla  : Luottamuksellisten tietojen tuottaminen ja hallinnollinen käsittely Euroopan parlamentissa

1.    Euroopan parlamentin puhemies, asiasta vastaavien parlamentin valiokuntien puheenjohtajat ja pääsihteeri tai kuka tahansa pääsihteerin asianmukaisesti kirjallisesti valtuuttama henkilö voi luovuttaa luottamuksellista tietoa ja/tai turvallisuusluokitella tietoa turvallisuusohjeissa vahvistetulla tavalla.

2.    Turvallisuusluokiteltua tietoa tuottaessaan luovuttajan on sovellettava asianmukaista turvallisuusluokitustasoa kansainvälisten standardien ja liitteessä I vahvistettujen määritelmien mukaisesti. Luovuttaja määrittää yleensä myös tiedon vastaanottajat, joilla on valtuutus tutustua turvallisuusluokitusta vastaavaan tietoon. Tämä tieto annetaan turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikölle, kun asiakirja luovutetaan kyseiselle yksikölle.

3.    Muuta luottamuksellista tietoa käsitellään liitteen I ja II sekä käsittelyohjeiden mukaisesti.

5 artikla  : Luottamuksellisten tietojen vastaanottaminen Euroopan parlamenttiin

1.    Euroopan parlamentin vastaanottama luottamuksellinen tieto annetaan tiedoksi seuraavasti:

a)    tietoja koskevan pyynnön esittäneen parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristölle tai suoraan turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikölle, kun on kyse tiedosta, jonka turvallisuusluokitus on RESTREINT UE/EU RESTRICTED tai vastaava, ja muusta luottamuksellisesta tiedosta,

b)    turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikölle, kun on kyse tiedosta, jonka turvallisuusluokitus on CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tai vastaava.

2.    Luottamuksellisen tiedon kirjaamisen, säilyttämisen ja jäljitettävyyden varmistaa tilanteen mukaan joko tiedon vastaanottaneen parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristö tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö.

3.    Yhteisesti sovittavat järjestelyt, joiden avulla pyritään säilyttämään tietojen luottamuksellisuus, kun kyse on komission antamista luottamuksellisista tiedoista puitesopimuksen liitteessä II olevan 3.2 kohdan mukaisesti, tai kun kyse on neuvoston toimielinten välisen sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimittamista turvallisuusluokitelluista tiedoista, luovutetaan yhdessä luottamuksellisen tiedon kanssa tapauksen mukaan parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristöön tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikköön.

4.    Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä voidaan soveltaa soveltuvin osin myös muiden perussopimusten nojalla tai perusteella perustettujen toimielinten, elinten, virastojen tai laitosten taikka jäsenvaltioiden toimittamiin luottamuksellisiin tietoihin.

5.    Puheenjohtajakokous perustaa valvonnasta vastaavan komitean, jotta voidaan varmistaa turvallisuusluokitusta TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tai vastaavaa turvallisuusluokitusta vastaava suojan taso. Tiedot, joiden turvallisuusluokitus on TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tai vastaava, annetaan Euroopan parlamentille noudattaen lisäjärjestelyjä, joista on sovittava Euroopan parlamentin ja sen unionin toimielimen kesken, jolta tiedot saadaan.

6 artikla  : Turvallisuusluokiteltujen tietojen antaminen kolmansille osapuolille Euroopan parlamentista

Euroopan parlamentti voi tapauksen mukaan luovuttajan tai turvallisuusluokitellut tiedot Euroopan parlamentille antaneen unionin toimielimen etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella toimittaa tällaisia turvallisuusluokiteltuja tietoja kolmansille osapuolille edellyttäen, että ne varmistavat, että tällaisten tietojen käsittelyssä niiden yksiköissä ja tiloissa noudatetaan tässä päätöksessä vahvistettuja vastaavia sääntöjä.

7 artikla  : Turvalliset tilat

1.    Euroopan parlamentti ottaa käyttöön turvallisen alueen ja turvallisia lukusaleja luottamuksellisten tietojen hallinnointia varten.

2.    Turvallisella alueella on välineet turvallisuusluokiteltujen tietojen rekisteröintiä, niihin tutustumista, niiden arkistointia, välittämistä ja käsittelyä varten. Alueella on lukusali ja kokoushuone turvallisuusluokiteltuun tietoon tutustumista varten, ja sitä hallinnoi turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö.

3.    Turvallisen alueen ulkopuolella voidaan ottaa käyttöön turvallisia lukusaleja sellaisiin tietoihin tutustumista varten, joiden turvallisuusluokitus on enintään RESTREINT UE/EU RESTRICTED tai vastaava, ja muuhun luottamukselliseen tietoon tutustumista varten. Turvallisia lukusaleja hallinnoivat tapauksen mukaan parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristön toimivaltaiset yksiköt tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö. Niissä ei saa olla kopiokonetta, puhelinta, telekopiolaitetta, skanneria tai muita asiakirjojen jäljentämiseen tai välittämiseen soveltuvia teknisiä välineitä.

8 artikla  : Luottamuksellisten tietojen kirjaaminen, käsittely ja säilyttäminen

1.    Sen mukaan, kuka tiedot on vastaanottanut, parlamentin elimen tai parlamentin elimissä toimivan henkilön sihteeristöjen toimivaltaisten yksiköiden tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikön on kirjattava ja säilytettävä tiedot, joiden turvallisuusluokitus on RESTREINT UE/EU RESTRICTED tai vastaava, tai muut luottamukselliset tiedot.

2.    Sellaisten tietojen käsittelyyn, joiden turvallisuusluokitus on RESTREINT EU/EU RESTRICTED tai vastaava, ja muiden luottamuksellisten tietojen käsittelyyn sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)    asiakirjat toimitetaan henkilökohtaisesti sihteeristön päällikölle, joka kirjaa ne ja antaa vastaanottotodistuksen;

b)    kun kyseisiä asiakirjoja ei käytetä, niitä säilytetään lukitussa paikassa sihteeristön vastuulla;

c)    tietoja ei saa missään tapauksessa tallentaa muulle välineelle eikä välittää kenellekään. Tällaisia asiakirjoja voidaan kopioida käyttäen asianmukaisesti hyväksyttyjä välineitä, jotka on määritetty turvallisuusohjeissa;

d)    tällaisiin tietoihin voivat tutustua vain luovuttajan tai tiedot Euroopan parlamentille antaneen unionin toimielimen nimeämät henkilöt 4 artiklan 2 kohdan tai 5 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti;

e)    parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristö pitää kirjaa henkilöistä, jotka ovat tutustuneet tietoihin, ja kirjaa ylös tutustumispäivän ja -ajan. Parlamentin elimen tai parlamentin elimissä toimivan jäsenen sihteeristö välittää kirjatut tiedot turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikölle samalla, kun tiedot siirretään turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikköön.

3.    Turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö kirjaa, käsittelee ja säilyttää tietoja, joiden turvallisuusluokitus on CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET tai TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tai vastaava, turvallisella alueella noudattaen turvallisuusohjeissa määritettyä erityistä luokituksen tasoa.

4.    Jos 1–3 kohdassa annettuja sääntöjä rikotaan, tapauksen mukaan parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristön vastaava virkamies tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikön vastaava virkamies ilmoittaa asiasta pääsihteerille, joka antaa asian puhemiehen käsiteltäväksi, jos kyseessä on Euroopan parlamentin jäsen.

9 artikla  : Turvallisten tilojen käyttöoikeus

1.    Pääsy turvalliselle alueelle on ainoastaan seuraavilla henkilöillä:

a)    henkilöt, joilla on 3 artiklan 4–7 kohdan mukaisesti valtuutus tutustua turvallisella alueella säilytettäviin tietoihin ja jotka ovat esittäneet pyynnön 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)    henkilöt, joilla on 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti valtuutus tuottaa turvallisuusluokiteltua tietoa ja jotka ovat esittäneet pyynnön 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

c)    turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikössä työskentelevät Euroopan parlamentin virkamiehet;

d)    viestintä- ja tietojärjestelmien hallinnoinnista vastaavat Euroopan parlamentin virkamiehet;

e)    tarvittaessa turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta vastaavat Euroopan parlamentin virkamiehet;

f)    siivoushenkilöstö, mutta vain turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikössä työskentelevän virkamiehen läsnä ollessa ja tarkassa valvonnassa.

2.    Turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö voi evätä turvalliselle alueelle pääsyn kaikilta henkilöiltä, joilla ei ole valtuutusta päästä alueelle. Valitukset tällaisista päätöksistä, joilla evätään pääsy, osoitetaan Euroopan parlamentin jäsenten pääsyä koskevien pyyntöjen tapauksessa puhemiehelle ja muissa tapauksissa pääsihteerille.

3.    Pääsihteeri voi antaa luvan siihen, että turvallisella alueella olevassa kokoushuoneessa järjestetään kokous rajatulle määrälle osanottajia.

4.    Pääsy turvallisen lukusaliin on ainoastaan seuraavilla henkilöillä:

a)    Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin virkamiehet ja muut poliittisten ryhmien palveluksessa olevat Euroopan parlamentin työntekijät edellyttäen, että henkilöillä on asianmukainen lupa tutustua luottamukselliseen tietoon tai tuottaa sitä;

b)    luottamuksellisten tietojen yksikön hallinnoinnista vastaavat Euroopan parlamentin virkamiehet, tiedot vastaanottaneen parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristön virkamiehet sekä turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikön virkamiehet;

c)    tarvittaessa turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta vastaavat Euroopan parlamentin virkamiehet;

d)    siivoushenkilöstö, mutta tapauksen mukaan vain parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristössä tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikössä työskentelevän virkamiehen läsnä ollessa ja tämän tarkassa valvonnassa.

5.    Parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen asiasta vastaava sihteeristö tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö voivat evätä pääsyn turvalliseen lukusaliin henkilöltä, jolla ei ole sinne pääsyyn oikeuttavaa valtuutusta. Valitukset tällaisista päätöksistä, joilla evätään pääsy, osoitetaan Euroopan parlamentin jäsenten pääsyä koskevien pyyntöjen tapauksessa puhemiehelle ja muissa tapauksissa pääsihteerille.

10 artikla  : Luottamuksellisiin tietoihin tutustuminen tai niiden tuottaminen turvallisissa tiloissa

1.    Henkilön, joka haluaa tutustua luottamukselliseen tietoon tai tuottaa sitä turvallisella alueella, on ilmoitettava etukäteen nimensä turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikölle. Turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö tarkastaa kyseisen henkilön henkilöllisyyden ja varmentaa, että hänellä on oikeus tutustua luottamuksellisiin tietoihin tai tuottaa niitä 3 artiklan 3–7 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa tai 5 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen järjestelyjen mukaisesti.

2.    Henkilön, joka haluaa 3 artiklan 3 ja 7 kohdan mukaisesti tutustua turvallisessa lukusalissa luottamuksellisiin tietoihin, joiden turvallisuusluokitus on RESTREINT EU/EU RESTRICTED tai vastaava, tai muihin luottamuksellisiin tietoihin, on ilmoitettava etukäteen nimensä parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristön asiasta vastaaville yksiköille tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikölle.

3.    Poikkeustilanteita lukuun ottamatta (esimerkiksi kun lyhyen ajan kuluessa on esitetty paljon tutustumispyyntöjä) ainoastaan yhdellä henkilöllä kerrallaan on valtuutus tutustua luottamukselliseen tietoon turvallisessa tilassa parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristön tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikön virkamiehen läsnä ollessa.

4.    Tietoihin tutustumisen aikana yhteydenpito ulkomaailmaan (mukaan lukien puhelimen tai muiden teknisten laitteiden käyttö), muistiinpanojen tekeminen tarkasteltavasta luottamuksellisesta tiedosta ja sen valokopioiminen tai valokuvaaminen on kielletty.

5.    Ennen kuin parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristön tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikön virkamies antaa henkilölle luvan poistua turvallisesta tilasta, hän varmistaa, että tarkastellut luottamukselliset tiedot ovat yhä paikallaan, vahingoittumattomat ja täydelliset.

6.    Jos edellä esitettyjä sääntöjä rikotaan, tapauksen mukaan parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristön tai turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikön virkamies ilmoittaa asiasta pääsihteerille, joka antaa asian puhemiehen käsiteltäväksi, jos kyseessä on Euroopan parlamentin jäsen.

11 artikla  : Vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat luottamuksellisiin tietoihin tutustumista turvallisen alueen ulkopuolella suljetuin ovin pidettävässä kokouksessa

1.    Euroopan parlamentin valiokuntien tai muiden Euroopan parlamentin poliittisten ja hallinnollisten elinten jäsenet voivat tutustua tietoihin, joiden turvallisuusluokitus on RESTREINT EU/EU RESTRICTED tai vastaava, ja muihin luottamuksellisiin tietoihin turvallisen alueen ulkopuolella suljetuin ovin pidettävässä kokouksessa.

2.    Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa kokouksesta vastaavan parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristö varmistaa, että seuraavia ehtoja noudatetaan:

a)    kokoushuoneeseen on pääsy vain henkilöillä, jotka toimivaltaisen valiokunnan tai elimen puheenjohtaja on nimennyt osallistumaan kokoukseen;

b)    kaikki asiakirjat numeroidaan ja jaetaan kokouksen alussa ja kerätään takaisin sen päättyessä ja niistä ei tehdä muistiinpanoja eikä oteta valokopioita tai valokuvia;

c)    kokouksen pöytäkirjaan ei tehdä mainintoja käsitellyistä tiedoista käydyn keskustelun sisällöstä. Vain asiaa koskeva päätös, jos sellainen tehdään, kirjataan pöytäkirjaan;

d)    luottamuksellisiin tietoihin, jotka annetaan suullisesti vastaanottajille Euroopan parlamentissa, sovelletaan vastaavaa suojatasoa kuin kirjallisina annettaviin luottamuksellisiin tietoihin;

e)    kokoushuoneisiin ei varastoida mitään muita asiakirjoja;

f)    kokouksen alussa osanottajille ja tulkeille jaetaan vain tarvittava määrä asiakirjoja;

g)    kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa asiakirjojen luokituksen tai merkinnän selvästi kokouksen alussa;

h)    osallistujat eivät vie asiakirjoja pois kokoushuoneesta;

i)    kokouksen päätyttyä parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristö kerää ja laskee kaikki asiakirjojen kopiot; sekä

j)    mitään sähköisiä viestintävälineitä tai muita elektronisia laitteita ei tuoda kokoushuoneeseen, jossa asianomaisiin luottamuksellisiin tietoihin tutustutaan tai niitä käsitellään.

3.    Jos suljetuin ovin pidettävässä kokouksessa käsitellään puitesopimuksen liitteessä II olevassa 3.2.2 kohdassa ja toimielinten välisen sopimuksen 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten mukaisesti tietoja, joiden turvallisuusluokitus on CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL tai vastaava, kokouksesta vastaavan parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristön on sen lisäksi, että se varmistaa, että 2 kohdan säännöksiä noudatetaan, varmistettava myös se, että kokoukseen osallistuviksi nimetyt henkilöt täyttävät 3 artiklan 4 ja 7 kohdan vaatimukset.

4.    Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö antaa suljetuin ovin pidettävästä kokouksesta vastaavalle parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristölle tarvittavan määrän kopioita kokouksessa käsiteltävistä asiakirjoista, jotka on palautettava turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikölle kokouksen jälkeen.

12 artikla  : Luottamuksellisten tietojen arkistointi

1.    Turvalliselle alueelle järjestetään turvallinen arkistojen säilytyspaikka. Turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö vastaa turvallisen arkiston hallinnoinnista tavanomaisten arkistointikriteerien mukaisesti.

2.    Turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikölle luovutetut pitkäaikaisesti säilytettävät luottamukselliset tiedot sekä tiedot, joiden turvallisuusluokitus on RESTREINT EU/EU RESTRICTED tai vastaava ja jotka on siirretty parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristölle, siirretään turvallisella alueella sijaitsevaan turvalliseen arkistoon kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun niihin viimeksi tutustuttiin, ja viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun ne luovutettiin. Asianomaisen parlamentin elimen/parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristö arkistoi muut luottamukselliset tiedot asiakirjojen käsittelyä koskevia yleisiä sääntöjä noudattaen, ellei niitä ole siirretty turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikköön.

3.    Turvallisessa arkistossa säilytettäviin luottamuksellisiin tietoihin tutustuminen on mahdollista seuraavia ehtoja noudattaen:

a)    luottamukselliseen tietoon saavat tutustua ainoastaan henkilöt, joiden nimi, toimi tai asema mainitaan tiedon luovuttamisen yhteydessä täytetyssä saateasiakirjassa;

b)    luottamukselliseen tietoon tutustumista koskeva pyyntö on esitettävä turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikölle, joka siirtää asiakirjan turvallisesta arkistosta turvalliseen lukusaliin; sekä

c)    luottamukselliseen tietoon tutustumiseen sovelletaan 10 artiklan mukaisia luottamuksellisiin tietoihin tutustumista koskevia menettelyjä ja ehtoja.

13 artikla  : Luottamuksellisten tietojen turvallisuusluokituksen alentaminen ja poistaminen ja merkinnän poistaminen

1.    Luottamuksellisen tiedon turvallisuusluokituksen alentaminen tai poistaminen tai merkinnän poistaminen on mahdollista vain tiedon luovuttajan etukäteen antamalla suostumuksella, ja asiasta on tarvittaessa ensin keskusteltava muiden asianosaisten kanssa.

2.    Turvallisuusluokituksen alentaminen tai poistaminen vahvistetaan kirjallisesti. Tiedon luovuttajan on ilmoitettava tiedon vastaanottajille muutoksesta, ja näiden on puolestaan ilmoitettava muutoksesta kaikille myöhemmille vastaanottajille, joille he ovat lähettäneet asiakirjan tai sen kopion. Luovuttajat ilmoittavat mahdollisuuksien mukaan turvallisuusluokitellussa asiakirjassa päivämäärän, ajanjakson tai tapahtuman, jonka jälkeen asiakirjan sisällön turvallisuusluokitus voidaan alentaa tai poistaa. Muussa tapauksessa he tarkistavat asiakirjan vähintään joka viides vuosi varmistaakseen, onko alkuperäinen turvallisuusluokitus tarpeen.

3.    Turvallisissa arkistoissa säilytettäviä luottamuksellisia tietoja tarkastellaan hyvissä ajoin ja viimeistään 25 vuoden kuluttua niiden tuottamisesta sen määrittämiseksi, pitäisikö tietojen turvallisuusluokitus alentaa tai poistaa tai pitäisikö merkintä poistaa. Tällaisten tietojen tarkastelussa ja julkistamisessa noudatetaan Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle 1 päivänä helmikuuta 1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 (22) säännöksiä. Turvallisuusluokituksen poistaa luottamuksellisen tiedon luovuttaja tai asiasta tuolloin vastaava yksikkö liitteessä I olevan 1 osan 10 kohdan mukaisesti.

4.    Turvallisuusluokituksen poistamisen jälkeen turvallisessa arkistossa säilytetyt aiemmin turvallisuusluokitellut tiedot siirretään Euroopan parlamentin historiallisiin arkistoihin, jossa niitä säilytetään pysyvästi ja käsitellään edelleen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

5.    Merkinnän poiston jälkeen muihin aiemmin luottamuksellisiin tietoihin sovelletaan asiakirjojen käsittelyä koskevia Euroopan parlamentin sääntöjä.

14 artikla  : Luottamuksellisten tietojen turvallisuusrikkomukset, katoaminen tai vaarantuminen

1.    Yleensä luottamuksellisuuden suojan ja erityisesti tämän päätöksen rikkominen johtaa Euroopan parlamentin jäsenten tapauksessa Euroopan parlamentin työjärjestyksen seuraamuksia koskevien määräysten soveltamiseen.

2.    Euroopan parlamentin henkilöstöön kuuluvan henkilön syyllistyessä rikkomiseen sovelletaan asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (23) säädetyissä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, vahvistettuja menettelyjä ja seuraamuksia.

3.    Tapauksen mukaan puhemiehen ja/tai pääsihteerin on teetettävä tarvittavat tutkimukset, jos tapahtuu turvallisuusohjeessa 6 määritelty rikkomus.

4.    Jos luottamukselliset tiedot on antanut Euroopan parlamentille unionin toimielin tai jäsenvaltio, tapauksen mukaan puhemiehen ja/tai pääsihteerin on ilmoitettava asianomaiselle unionin toimielimelle tai jäsenvaltiolle todistetusta tai epäillystä turvallisuusluokiteltujen tietojen katoamisesta tai vaarantumisesta sekä tutkinnan tuloksista ja toimista, joilla tapauksen uusiutuminen pyritään estämään.

15 artikla  : Tämän päätöksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen muuttaminen sekä vuosittainen raportointi tämän päätöksen soveltamisesta

1.    Pääsihteeri ehdottaa tarvittavia muutoksia tähän päätökseen ja sen täytäntöönpanoa koskeviin liitteisiin ja välittää ehdotukset puhemiehistölle päätöksentekoa varten.

2.    Pääsihteeri vastaa tämän päätöksen täytäntöönpanosta Euroopan parlamentin yksiköissä ja antaa tietoturvan hallintajärjestelmän alaisuuteen kuuluvia tapauksia koskevat käsittelyohjeet tässä päätöksessä säädettyjen periaatteiden mukaisesti.

3.    Pääsihteeri antaa puhemiehistölle vuosittaisen raportin tämän päätöksen soveltamisesta.

16 artikla  : Siirtymä- ja loppusäännökset

1.    Turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikössä tai jossakin muussa Euroopan parlamentin arkistossa olevat muut kuin turvallisuusluokitellut tiedot, jotka katsotaan luottamuksellisiksi ja jotka on päivätty ennen 1 huhtikuuta 2014, katsotaan tätä päätöstä sovellettaessa muiksi luottamuksellisiksi tiedoiksi. Niiden luovuttaja voi milloin tahansa harkita luottamuksellisuuden tasoa uudelleen.

2.    Poiketen tämän päätöksen 5 artiklan 1 kohdasta ja 8 artiklan 1 kohdasta, 12 kuukauden ajan 1 päivänä huhtikuuta 2014 lukien tiedot, jotka neuvosto toimittaa toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti ja joiden turvallisuusluokitus on RESTREINT UE/EU RESTRICTED tai vastaava, siirretään turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikköön ja kirjataan ja säilytetään siellä. Tällaisiin tietoihin voidaan tutustua toimielinten välisen sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdan ja 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3.    Kumotaan puhemiehistön 6 päivänä kesäkuuta 2011 tekemä päätös luottamuksellisten tietojen käsittelystä Euroopan parlamentissa.

17 artikla  : Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehde ssä.

LIITE I    

1 OSA:    TURVALLISUUTTA KOSKEVAT PERUSPERIAATTEET JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN SUOJAAMISEKSI

1.     JOHDANTO

Näillä säännöksillä vahvistetaan turvallisuutta koskevat perusperiaatteet ja vähimmäisvaatimukset luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi, joita on noudatettava kaikissa Euroopan parlamentin toimipaikoissa ja joita kaikkien turvallisuusluokitellun tiedon ja muun luottamuksellisen tiedon vastaanottajien on noudatettava, jotta voidaan taata turvallisuus ja olla varmoja siitä, että kaikki asianomaiset henkilöt noudattavat yhtäläisiä suojavaatimuksia. Näitä säännöksiä täydentävät liitteessä II olevat turvallisuusohjeet ja muut säännökset parlamentin valiokuntien, muiden parlamentin elinten ja näissä elimissä toimivien jäsenten suorittamasta luottamuksellisten tietojen käsittelystä.

2.     PERUSPERIAATTEET

Euroopan parlamentin turvallisuuspolitiikka on olennainen osa parlamentin yleistä sisäistä hallintopolitiikkaa ja pohjautuu näin ollen parlamentin yleisen politiikan periaatteisiin. Näihin periaatteisiin kuuluvat laillisuus, avoimuus, vastuullisuus, toissijaisuus ja suhteellisuus.

Laillisuuteen sisältyy tarve pitäytyä tiukasti oikeudellisessa kehyksessä turvallisuustoimia toteutettaessa ja tarvetta noudattaa sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia. Lisäksi turvallisuusalalla vastuun on perustuttava asianmukaisiin oikeudellisiin säännöksiin. Henkilöstösääntöjen säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan, ja erityisesti henkilöstösääntöjen 17 artiklaa, joka koskee velvollisuutta pidättäytyä tehtäviensä myötä saamiensa tietojen luvattomasta luovuttamisesta, sekä niiden VI osastoa, joka koskee kurinpitomenettelyä, on sovellettava täysimääräisesti. Euroopan parlamentin vastuulle tulevaa turvallisuusrikkomusta on käsiteltävä parlamentin työjärjestyksen mukaisesti ja johdonmukaisesti kurinpitotoimenpiteitä koskevan parlamentin toimintalinjan kanssa.

Avoimuuteen kuuluu se, että kaikkien turvallisuussääntöjen ja säännösten on oltava selkeitä, eri yksiköiden ja alojen on oltava tasapainossa (fyysinen turvallisuus verrattuna tietojen suojaaminen jne.) ja turvallisuustietoisuutta koskevien toimintalinjojen on oltava johdonmukaisia ja jäsennettyjä. Lisäksi turvallisuustoimien toteuttamisesta tarvitaan selkeitä kirjallisia ohjeita.

Vastuullisuus merkitsee, että turvallisuusalan vastuualueet on määriteltävä selkeästi. Lisäksi siihen sisältyy tarve valvoa säännöllisesti, onko vastuu kannettu asianmukaisella tavalla.

Toissijaisuudella tarkoitetaan sitä, että turvallisuudesta on huolehdittava alimmalla mahdollisella tasolla sekä mahdollisimman lähellä Euroopan parlamentin pääosastoja ja parlamentin yksiköitä. Suhteellisuudella tarkoitetaan sitä, että turvallisuustoimet on rajoitettava tiukasti ainoastaan niihin osa-alueisiin, joilla ne ovat ehdottoman välttämättömiä, ja että turvallisuustoimien on oltava oikeassa suhteessa suojattaviin etuihin ja niihin kohdistuviin todellisiin tai mahdollisiin uhkiin siten, että näitä etuja on mahdollista puolustaa vähiten häiritsevällä tavalla.

3.     TIETOJEN TURVAAMISEN PERUSTEET

Tietojen turvaaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

a)    asianmukaiset viestintä- ja tietojärjestelmät. Ne ovat (turvallisuusohjeessa 1 määritetyn) Euroopan parlamentin turvallisuusviranomaisen vastuulla;

b)    Euroopan parlamentissa on (turvallisuusohjeessa 1 määritetty) tiedonturvaamisviranomainen, jonka vastuulla on työskennellä turvallisuusviranomaisen kanssa tietojen ja neuvojen antamiseksi viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuutta uhkaavista teknisistä seikoista ja keinoista suojautua näiltä uhilta;

c)    Euroopan parlamentin asiasta vastaavat yksiköt ja muiden unionin toimielinten turvallisuusyksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä.

4.     TIETOJEN TURVAAMISEN PERIAATTEET

4.1.     Tavoitteet

Päätavoitteet ovat seuraavat:

a)    turvallisuusluokitellun tiedon ja muun luottamuksellisen tiedon suojaaminen vakoilulta, vaarantamiselta ja luvattomalta ilmitulolta;

b)    tieto- ja tietoliikennejärjestelmissä ja -verkoissa käsiteltävän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen tietojen luottamuksellisuuteen, eheyteen ja käytettävyyteen liittyviltä uhilta;

c)    Euroopan parlamentin toimitilojen, joissa turvallisuusluokiteltua tietoa säilytetään, suojaaminen sabotoinnilta ja tahalliselta vahingoittamiselta;

d)    suojaamisen epäonnistuessa vahinkojen arviointi, niiden seurausten rajoittaminen, turvallisuustutkintojen tekeminen ja tarpeellisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen.

4.2.     Turvallisuusluokitus

4.2.1.     Luottamuksellisuuden säilyttäminen edellyttää huolellisuutta ja kokemusta valittaessa suojattavaksi tarkoitettua tietoa ja aineistoa ja arvioitaessa sitä, minkä tasoista suojaa ne edellyttävät. On olennaisen tärkeää, että suojauksen taso vastaa suojattavan yksittäisen tiedon tai aineiston arkaluonteisuutta turvallisuuden kannalta. Kitkattoman tiedonkulun varmistamiseksi sekä yli- että aliluokitusta on vältettävä.

4.2.2.     Tässä jaksossa esitetyt periaatteet voidaan toteuttaa turvallisuusluokitusjärjestelmällä. Suunniteltaessa ja järjestettäessä toimia vakoilun, sabotoinnin, terrorismin ja muiden uhkien torjumiseksi on noudatettava samanlaista turvallisuusluokitusjärjestelmää, jotta tärkeimpiä tiloja, joissa turvallisuusluokiteltuja tietoja säilytetään, ja näiden tilojen herkimpiä alueita suojeltaisiin tehokkaimmin.

4.2.3.     Tiedon luovuttaja vastaa yksin tiedon turvallisuusluokituksesta.

4.2.4.     Turvallisuusluokitus perustuu yksinomaan asianomaisten tietojen sisältöön.

4.2.5.     Jos tietoja ryhmitellään yhteen, kokonaisuuteen on sovellettava vähintään yhtä korkeaa turvallisuusluokitusta kuin näihin tietoihin sovellettava korkein yksittäinen turvallisuusluokitus. Tietokokonaisuudelle voidaan kuitenkin antaa korkeampi turvallisuusluokitus kuin sen yksittäisille osille.

4.2.6.     Turvallisuusluokitus annetaan vain tarvittaessa ja tarvittavan pitkäksi aikaa.

4.3.     Turvallisuustoimien tavoitteet

Turvallisuustoimet toteutetaan siten, että

a)    ne koskevat kaikkia, joilla on pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, turvallisuusluokiteltuja tietoja sisältäviin tietovälineisiin ja muihin luottamuksellisiin tietoihin sekä kaikkiin toimitiloihin, joissa on tällaisia tietoja, ja tärkeisiin säilytystiloihin;

b)    ne suunnitellaan niin, että niiden avulla voidaan yksilöidä henkilöt, joiden aseman (pääsyn, suhteiden tai muiden seikkojen) vuoksi turvallisuusluokiteltujen tietojen ja niiden tärkeiden säilytystilojen turvallisuus voisi vaarantua, ja niissä on oltava säännökset kyseisten henkilöiden vapauttamisesta tehtävistään tai siirtämisestä muihin tehtäviin;

c)    niillä estetään luvaton pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon ja tietojen säilytystiloihin;

d)    niillä varmistetaan se, että turvallisuusluokiteltua tietoa levitetään ainoastaan tiedonsaantitarpeen periaatteen pohjalta, mikä on olennaista kaikkien turvallisuusnäkökohtien kannalta;

e)    niillä varmistetaan kaikkien luottamuksellisten tietojen eheys (estämällä tietojen turmeleminen, luvaton muuttaminen ja luvaton poistaminen) ja käytettävyys (niiden henkilöiden osalta, joilla on tarve tutustua tietoihin ja joilla on tätä koskeva valtuutus) riippumatta siitä, ovatko tiedot turvallisuusluokiteltuja vai eivät; tämä koskee erityisesti sähkömagneettisesti säilytettäviä, käsiteltäviä tai lähetettäviä tietoja.

5.     YHTEISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Euroopan parlamentti varmistaa, että kaikki sekä toimielimessä toimivat että sen valtuuttamat turvallisuusluokitellun tiedon vastaanottajat eli kaikki sen yksiköt ja toimeksisaajat noudattavat turvallisuutta koskevia yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, jotta voidaan luottaa siihen, että tällaista tietoa käsitellään kaikkialla yhtä huolellisesti. Vähimmäisvaatimuksiin kuuluvat arviointiperusteet Euroopan parlamentin virkamiesten ja poliittisten ryhmien palveluksessa olevien muiden parlamentin työntekijöiden luotettavuuden selvittämiseksi ja menettelyt luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi.

Euroopan parlamentti antaa kolmansille osapuolille oikeuden tutustua tällaiseen tietoon ainoastaan sillä edellytyksellä, että ne varmistavat, että tietoa käsiteltäessä noudatetaan vähintään näitä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia täysin vastaavia säännöksiä.

Tällaisia yhteisiä vähimmäisvaatimuksia sovelletaan myös, kun Euroopan parlamentti antaa yrityksille ja muille yhteisöille hankinta- tai avustussopimuksen nojalla toimeksiantoja, joihin sisältyy luottamuksellisia tietoja.

6.     TURVALLISUUS EUROOPAN PARLAMENTIN VIRKAMIESTEN JA POLIITTISTEN RYHMIEN PALVELUKSESSA OLEVIEN MUIDEN PARLAMENTIN TYÖNTEKIJÖIDEN OSALTA

6.1.     Euroopan parlamentin virkamiehille ja poliittisten ryhmien palveluksessa oleville muille parlamentin työntekijöille annettavat turvallisuusohjeet

Euroopan parlamentin virkamiehille ja poliittisten ryhmien palveluksessa oleville muille parlamentin työntekijöille, jotka on otettu palvelukseen sellaiseen asemaan, jossa he voivat päästä tutustumaan turvallisuusluokiteltuihin tietoihin, on annettava heti heidän aloittaessaan tehtävässään ja säännöllisin väliajoin tarkat ohjeet turvallisuustoimien tarpeellisuudesta ja niihin liittyvistä menettelyistä. Tällaisen henkilöstön on vahvistettava kirjallisesti, että he ovat lukeneet nämä turvallisuussäännökset ja ymmärtävät ne täysin.

6.2.     Johdon velvollisuudet

Johdon velvollisuus on tietää, ketkä kyseisen johdon alaisuudessa olevasta henkilöstöstä työskentelevät turvallisuusluokitellun tiedon parissa tai voivat päästä turvattuihin tieto- ja tietoliikennejärjestelmiin, ja johdon on pidettävä kirjaa ja raportoitava kaikista tapahtumista tai ilmeisistä puutteista, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen.

6.3.     Parlamentin virkamiesten ja poliittisten ryhmien palveluksessa olevien parlamentin työntekijöiden luotettavuus

On otettava käyttöön menettelyt sen varmistamiseksi, että parlamentin virkamiestä tai poliittisen ryhmän palveluksessa olevaa muuta parlamentin työntekijää koskevien kielteisten seikkojen tullessa ilmi ryhdytään toimiin sen määrittämiseksi, onko hän tekemisissä turvallisuusluokitellun tiedon kanssa tai onko hänellä pääsy turvattuihin tieto- ja tietoliikennejärjestelmiin, ja että Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle yksikölle ilmoitetaan asiasta. Jos toimivaltainen kansallinen turvallisuusviranomainen toteaa henkilön olevan turvallisuusriski, häntä on estettävä suorittamasta tehtäviä, joissa hän voi vaarantaa turvallisuuden, tai hänet on siirrettävä suorittamaan muita tehtäviä.

7.     FYYSINEN TURVALLISUUS

Fyysisellä turvallisuudella tarkoitetaan fyysisten ja teknisten suojatoimenpiteiden toteuttamista niin, että estetään luvaton pääsy turvallisuusluokiteltuihin tietoihin.

7.1.     Suojan tarve

Turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi sovellettavien fyysisten turvallisuustoimien taso on suhteutettava säilytettävän tiedon ja aineiston turvallisuusluokitukseen ja määrään sekä niihin mahdollisesti kohdistuviin uhkiin. Kaikkien turvallisuusluokiteltuja tietoja hallussaan pitävien on noudatettava yhdenmukaisia käytäntöjä tällaisten tietojen turvallisuusluokituksen määrittelyssä sekä yhtäläisiä suojavaatimuksia suojaa edellyttävän tiedon ja aineiston säilyttämisen, lähettämisen ja hävittämisen suhteen.

7.2.     Tarkastukset

Ennen kuin turvallisuusluokiteltua tietoa säilyttävissä tiloissa toimivat henkilöt poistuvat säilytystiloista, heidän on varmistettava, että tiedot ovat turvassa ja että kaikki turvalaitteet ovat toimintavalmiina (lukot, hälytykset jne.). Lisäksi tehdään erillisiä tarkastuksia työajan jälkeen.

7.3.     Rakennusten turvallisuus

Kiinteistöt, joissa on turvallisuusluokiteltua tietoa tai turvattuja tieto- ja tietoliikennejärjestelmiä, on suojeltava, jottei niihin pääse luvatta.

Tapa, jolla turvallisuusluokitellut tiedot suojataan, esimerkiksi varustamalla säilytystilojen ikkunat kalterein, lukitsemalla ovet, vartioimalla sisäänkäyntiä, asentamalla automaattisia kulun- tai pääsynvalvontajärjestelmiä sekä hälytys- tai murronpaljastusjärjestelmiä, tekemällä turvatarkastuksia ja -kierroksia taikka käyttämällä vartiokoiria, riippuu

a)    suojattavan tiedon ja aineiston turvallisuusluokituksesta, määrästä ja sijainnista rakennuksessa;

b)    ominaisuuksista, joita kyseisen tiedon ja aineiston turvalliselta säilytyspaikalta edellytetään; ja

c)    rakennuksen fyysisistä ominaisuuksista ja sijainnista.

Myös tieto- ja tietoliikennejärjestelmien suojaustapa määräytyy sen mukaan, kuinka tärkeinä resursseja pidetään ja kuinka vakavaa vahinkoa turvallisuuden vaarantumisesta koituisi, sen rakennuksen fyysisistä ominaisuuksista ja sijainnista, joissa järjestelmä on, sekä järjestelmän sijainnista rakennuksessa.

7.4.     Varautumissuunnitelma

Turvallisuusluokiteltujen tietojen suojauksesta hätätilanteen aikana on laadittava ennakkoon yksityiskohtainen suunnitelma.

8.     TURVALLISUUSOSOITTIMET, MERKINNÄT, MERKINTÄTAPA JA TURVALLISUUSLUOKITUKSEN HALLINNOINTI

8.1.     Turvallisuusosoittimet

Sallittuja ovat vain tämän päätöksen 2 artiklan d kohdassa tarkoitetut turvallisuusluokitukset.

Turvallisuusluokituksen kelpoisuuden rajaamiseksi (turvallisuusluokitellun tiedon osalta tämä merkitsee turvallisuusluokituksen automaattista alentamista tai poistamista) voidaan käyttää sovittua turvallisuusosoitinta.

Turvallisuusosoittimia voidaan käyttää ainoastaan yhdessä jonkin turvallisuusluokituksen kanssa.

Turvallisuusosoittimia säännellään lisäksi turvallisuusohjeella 2 ja ne määritellään käsittelyohjeissa.

8.2.     Merkinnät

Luottamuksellisten tietojen käsittelyä koskevat tietyt ennalta määrätyt ohjeet yksilöidään merkinnällä. Merkinnöillä voidaan osoittaa myös tietyn asiakirjan kattama ala, tiedonsaantitarpeeseen perustuva erityisjakelu tai (muun kuin turvallisuusluokitellun tiedon osalta) julkaisukiellon päättyminen.

Merkintä ei ole turvallisuusluokitus, eikä sitä voida käyttää turvallisuusluokituksen sijasta.

Merkintöjä säännellään lisäksi turvallisuusohjeella 2 ja ne määritellään käsittelyohjeissa.

8.3.     Turvallisuusluokituksen ja turvallisuusosoittimen merkintätapa

Turvallisuusluokitukset, turvallisuusosoittimet ja merkinnät määritetään turvallisuusohjeessa 2 olevan E kohdan sekä käsittelyohjeiden mukaisesti.

8.4.     Turvallisuusluokituksen hallinnointi

8.4.1.     Yleistä

Tiedot turvallisuusluokitellaan vain, jos se on tarpeen. Turvallisuusluokitus on ilmoitettava selvästi ja oikein, ja se on säilytettävä vain niin kauan, kuin tiedot on tarpeen suojata.

Tiedon luovuttaja vastaa yksin tiedon turvallisuusluokituksesta ja mahdollisesta myöhemmästä turvallisuusluokituksen alentamisesta tai poistamisesta.

Euroopan parlamentin virkamiehet turvallisuusluokittelevat tiedot ja alentavat tai poistavat turvallisuusluokituksen pääsihteerin ohjeiden mukaan tai hänen valtuuttaminaan.

Turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset menettelyt laaditaan niin, että voidaan varmistaa asiakirjojen suoja niiden sisältämien tietojen edellyttämällä tavalla.

Niiden henkilöiden lukumäärä, joilla on valtuutus luovuttaa TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET -turvallisuusluokituksen asiakirjoja, on pidettävä mahdollisimman pienenä ja heidän nimensä on kirjattava turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikön laatimaan luetteloon.

8.4.2.     Turvallisuusluokituksen soveltaminen

Asiakirjan turvallisuusluokitus on määriteltävä sen sisällön arkaluonteisuuden mukaan 2 artiklan d kohdassa olevan määritelmän mukaisesti. On tärkeää, että turvallisuusluokitusta myönnetään oikein ja rajoitetusti.

Liitteitä sisältävän kirjeen tai ilmoituksen turvallisuusluokituksen on oltava vähintään yhtä korkea kuin sen liitteille myönnetty korkein turvallisuusluokitus. Asiakirjan luovuttajan olisi ilmoitettava selvästi, mihin turvallisuusluokitukseen asiakirja on luokiteltava, jos se erotetaan liitteistään.

Turvallisuusluokiteltavaksi tarkoitetun asiakirjan luovuttajan on noudatettava edellä mainittuja sääntöjä ja vältettävä yli- ja aliluokittelua.

Tietyn asiakirjan yksittäiset sivut, kohdat, jaksot, liitteet, lisäykset, saatteet ja oheistukset saattavat edellyttää eri turvallisuusluokitusta, joten ne on turvallisuusluokiteltava sen mukaisesti. Koko asiakirja on turvallisuusluokiteltava korkeimman turvallisuusluokituksen saaneen osansa mukaan.

9.     TARKASTUKSET

Euroopan parlamentin turvallisuus- ja riskianalyysiosasto tekee määräajoin sisäisiä tarkastuksia, ja se voi pyytää komission tai neuvoston turvallisuusviranomaisilta apua.

Unionin toimielinten turvallisuusviranomaiset ja toimivaltaiset yksiköt voivat suorittaa osana kumman tahansa osapuolen alulle panemaa sovittua prosessia vertaisarviointeja turvajärjestelyistä, joiden avulla pyritään suojaamaan toimielinten välisten asianomaisten sopimusten mukaisesti vaihdettavaa turvallisuusluokiteltua tietoa.

10.     TURVALLISUUSLUOKITUKSEN JA MERKINNÄN POISTAMISMENETTELYT

10.1.     Turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö tarkastelee rekisterissään olevia luottamuksellisia tietoja ja ehdottaa luovuttajalle asiakirjan turvallisuusluokituksen tai merkinnän poistamista viimeistään 25 vuoden kuluttua asiakirjan tuottamispäivästä. Asiakirjat, joiden turvallisuusluokitusta tai merkintää ei poisteta ensimmäisessä tarkastelussa, tutkitaan uudestaan säännöllisin väliajoin vähintään joka viides vuosi. Merkinnän poistomenettely voi sellaisten asiakirjojen ohella, jotka todella sijaitsevat turvallisella alueella olevissa turvallisissa arkistoissa ja joilla on asianmukainen turvallisuusluokitus, kattaa myös muita luottamuksellisia tietoja, jotka ovat joko parlamentin elimen tai parlamentin historiallisista arkistoista vastaavan yksikön hallussa.

10.2.     Asiakirjan turvallisuusluokituksen tai merkinnän poistamista koskevan päätöksen tekee pääsääntöisesti asiakirjan luovuttaja yksin tai poikkeuksellisesti luovuttaja yhdessä tällaista tietoa hallussaan pitävän parlamentin elimen / parlamentin elimessä toimivan jäsenen kanssa ennen kuin asiakirjan sisältämät tiedot siirretään parlamentin historiallisista arkistoista vastaavaan yksikköön. Turvallisuusluokitellun asiakirjan turvallisuusluokitus tai merkintä voidaan poistaa vain, kun luovuttaja on antanut siihen etukäteen kirjallisen luvan. Muiden luottamuksellisten tietojen tapauksessa parlamentin elimen / parlamentin elimessä toimivan jäsenen sihteeristö, jonka hallussa tiedot ovat, tekee yhdessä tietojen luovuttajan kanssa päätöksen siitä, voidaanko asiakirjan merkintä poistaa.

10.3.     Turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö ilmoittaa luovuttajan puolesta asiakirjan vastaanottajille turvallisuusluokituksen tai merkinnän muutoksesta, ja näiden on puolestaan ilmoitettava muutoksesta kaikille myöhemmille vastaanottajille, joille he ovat lähettäneet asiakirjan tai sen jäljennöksen.

10.4.     Turvallisuusluokituksen poistaminen ei vaikuta asiakirjassa mahdollisesti oleviin turvallisuusosoittimiin tai merkintöihin.

10.5.     Jos turvallisuusluokitus poistetaan, jokaisen sivun ylä- ja alareunaan merkitty alkuperäinen turvallisuusluokitus yliviivataan. Asiakirjan ensimmäiselle sivulle (kansilehdelle) merkitään leima ja lisätään turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikön viite. Jos merkintä poistetaan, jokaisen sivun yläreunassa oleva alkuperäinen merkintä yliviivataan.

10.6.     Asiakirjan, jonka turvallisuusluokitus tai merkintä on poistettu, teksti liitetään sähköiseen tietueeseen tai vastaavaan järjestelmään, jonne se on kirjattu.

10.7.     Kun asiakirja kuuluu yksityisyyden suojaa ja yksilön koskemattomuutta tai luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kaupallisia etuja koskevien poikkeusten piiriin tai on arkaluonteinen, sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 2 artiklan säännöksiä.

10.8.    Edellä olevien 10.1–10.7. kohdan lisäksi sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)    kun kyse on kolmannen osapuolen asiakirjasta, turvallisuusluokiteltujen tietojen yksikkö kuulee kyseistä kolmatta osapuolta ennen turvallisuusluokituksen tai merkinnän poistamista;

b)    kun sovelletaan yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaan liittyvää poikkeusta, turvallisuusluokituksen tai merkinnän poistamista koskevassa menettelyssä otetaan huomioon erityisesti asianomaisen henkilön suostumus tai tarvittaessa se, että asianomaista henkilöä ei voida tietojen perusteella tunnistaa;

c)    kun sovelletaan tietyn luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellisten etujen suojaan liittyvää poikkeusta, asianomaiselle henkilölle voidaan antaa asiasta tieto julkaisemalla tätä koskeva ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja asettaa huomautusten esittämistä varten neljän viikon määräaika julkaisemisesta lukien.

2 OSA:    LUOTETTAVUUSSELVITYSMENETTELY

11.     EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN LUOTETTAVUUSSELVITYSMENETTELY

11.1.     Saadakseen tutustua tietoihin, joiden turvallisuusluokitus on CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL tai vastaava, Euroopan parlamentin jäsenen on täytynyt saada tätä koskeva valtuutus joko tämän liitteen 11.3 ja 11.4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tai sen perusteella, että hän on antanut tämän päätöksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti juhlallisen vakuutuksen olla paljastamatta tietoja.

11.2.     Saadakseen tutustua tietoihin, joiden turvallisuusluokitus on TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET- ja SECRET UE / EU SECRET tai vastaava, Euroopan parlamentin jäsenen on täytynyt saada tätä koskeva valtuutus 11.3 ja 11.14 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

11.3.     Valtuutus annetaan ainoastaan Euroopan parlamentin jäsenelle, josta jäsenvaltion toimivaltainen kansallinen viranomainen on tehnyt luotettavuusselvityksen 11.9–11.14 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Puhemies vastaa valtuutusten antamisesta jäsenille.

11.4.     Puhemies antaa kirjallisen valtuutuksen 11.8–11.13 kohdan mukaisesti suoritetun luotettavuusselvityksen perusteella saatuaan jäsenvaltion kansallisen toimivaltaisen viranomaisen lausunnon.

11.5.     Euroopan parlamentin turvallisuus- ja riskianalyysiosasto pitää yllä ajantasaista luetteloa jäsenistä, joille on annettu valtuutus, myös 11.15 kohdassa tarkoitettu väliaikainen valtuutus.

11.6.     Valtuutus on voimassa viisi vuotta, mutta enintään niin kauan kuin henkilö on valtuutuksen saamisen perusteena olevissa tehtävissä. Valtuutuksen voimassaoloa voidaan jatkaa 11.4 kohdan mukaista menettelyä noudattaen.

11.7.     Puhemies peruuttaa valtuutuksen, jos katsoo peruuttamisen olevan perusteltua. Päätös valtuutuksen peruuttamisesta ilmoitetaan asianomaiselle Euroopan parlamentin jäsenelle, joka voi pyytää, että puhemies kuulee häntä ennen peruuttamisen voimaantuloa, sekä toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

11.8.     Luotettavuusselvitys tehdään puhemiehen pyynnöstä yhteistyössä kyseisen jäsenen kanssa. Luotettavuusselvityksen tekevä toimivaltainen kansallinen viranomainen on sen jäsenvaltion viranomainen, jonka kansalainen asianomainen tarvitseva jäsen on.

11.9.     Luotettavuusselvitystä varten asianomaisen Euroopan parlamentin jäsenen on täytettävä henkilötietoilmoitus.

11.10.     Puhemies yksilöi toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle osoitetussa pyynnössään niiden turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokituksen, jotka kyseinen Euroopan parlamentin jäsen saisi tietoonsa, jotta toimivaltainen kansallinen viranomainen voi tehdä selvityksen.

11.11.     Kansallisen viranomaisen suorittaman luotettavuusselvitysmenettelyn kaikkien vaiheiden ja sen tulosten on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevan alaa koskevan lainsäädännön mukaiset, muutoksenhakukeinoja koskeva lainsäädäntö mukaan lukien.

11.12.     Puhemies voi antaa valtuutuksen asianomaiselle Euroopan parlamentin jäsenelle, jos toimivaltainen kansallinen viranomainen antaa myönteisen lausunnon.

11.13.     Jos toimivaltainen kansallinen viranomainen antaa kielteisen lausunnon, asianomaiselle Euroopan parlamentin jäsenelle ilmoitetaan tästä, ja hän voi pyytää, että puhemies kuulee häntä. Puhemies voi pyytää toimivaltaista kansallista viranomaista antamaan tarkempia tietoja, jos katsoo sen olevan tarpeen. Jos kielteinen lausunto vahvistetaan, valtuutusta ei anneta.

11.14.     Euroopan parlamentin jäsenelle, joka on saanut valtuutuksen 11.3 kohdan mukaisesti, annetaan valtuutuksen antamisen yhteydessä ja tämän jälkeen määräajoin tarvittavat ohjeet turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja siitä, miten tämä varmistetaan. Jäsen allekirjoittaa vakuutuksen siitä, että on saanut ohjeet.

11.15.     Puhemies voi poikkeustilanteessa ennen 11.11 kohdassa tarkoitetun luotettavuusselvityksen saamista ilmoitettuaan asiasta kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja edellyttäen, että tältä ei ole kuukauden kuluessa saatu huomautuksia, antaa jäsenelle väliaikaisen valtuutuksen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Annettu väliaikainen valtuutus ei anna oikeutta tutustua tietoihin, joiden turvallisuusluokitus on TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET tai vastaava.

12.     EUROOPAN PARLAMENTIN VIRKAMIESTEN JA POLIITTISTEN RYHMIEN PALVELUKSESSA OLEVIEN PARLAMENTIN MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUOTETTAVUUSSELVITYSMENETTELY

12.1.     Turvallisuusluokiteltuihin tietoihin voivat tutustua vain Euroopan parlamentin virkamiehet ja poliittisten ryhmien palveluksessa työskentelevät muut parlamentin työntekijät, joiden on tehtäviensä ja yksikön tarpeiden vuoksi saatava tutustua niihin tai käyttää niitä.

12.2.     Saadakseen tutustua tietoihin, joiden turvallisuusluokitus on CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL, SECRET UE / EU SECRET tai TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET tai vastaava, 12.1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on oltava 12.3 ja 12.4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettu valtuutus.

12.3.     Valtuutus annetaan ainoastaan sellaisille 12.1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille, joista jäsenvaltioiden toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat tehneet luotettavuusselvityksen 12.9–12.14 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Pääsihteeri vastaa valtuutuksen antamisesta parlamentin virkamiehille ja poliittisten ryhmien palveluksessa oleville parlamentin työntekijöille.

12.4.     Pääsihteeri antaa kirjallisen valtuutuksen 12.8–12.13 alakohdan mukaisesti suoritetun luotettavuusselvityksen perusteella saatuaan jäsenvaltion kansallisen toimivaltaisen viranomaisen lausunnon.

12.5.     Euroopan parlamentin turvallisuus- ja riskianalyysiosasto pitää yllä ajantasaista Euroopan parlamentin asianomaisten osastojen toimittamaa luetteloa kaikista luotettavuusselvitystä edellyttävistä tehtävistä ja kaikista henkilöistä, joille on annettu valtuutus, myös 12.15 kohdassa tarkoitettu väliaikainen valtuutus.

12.6.     Valtuutus on voimassa viisi vuotta, mutta enintään niin kauan kuin henkilö on valtuutuksen saamisen perusteena olevissa tehtävissä. Valtuutuksen voimassaoloa voidaan jatkaa 12.4 kohdan mukaista menettelyä noudattaen.

12.7.     Pääsihteeri voi peruuttaa valtuutuksen, jos katsoo peruuttamisen olevan perusteltua. Päätös valtuutuksen peruuttamisesta ilmoitetaan asianomaiselle Euroopan parlamentin virkamiehelle tai poliittisen ryhmän palveluksessa olevalle muulle parlamentin työntekijälle, joka voi pyytää, että pääsihteeri kuulee häntä ennen peruutuksen voimaantuloa, sekä toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

12.8.     Luotettavuusselvitys tehdään pääsihteerin pyynnöstä yhteistyössä asianomaisen Euroopan parlamentin virkamiehen tai poliittisen ryhmän palveluksessa olevan muun parlamentin työntekijän kanssa. Luotettavuusselvityksen tekevä toimivaltainen kansallinen viranomainen on sen jäsenvaltion viranomainen, jonka kansalainen asianomainen henkilö on. Kansallisten lakien ja asetusten salliessa toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat tehdä tutkinnan muista kuin omista kansalaisistaan, jotka pyytävät saada tutustua tietoihin, joiden turvallisuusluokitus on CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL, SECRET UE /E U SECRET tai TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET.

12.9.     Luotettavuusselvitystä varten asianomaisen Euroopan parlamentin virkamiehen tai poliittisen ryhmän palveluksessa olevan muun parlamentin työntekijän on täytettävä henkilötietoilmoitus.

12.10.     Pääsihteeri yksilöi toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle osoitetussa pyynnössään niiden turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuusluokituksen, jotka kyseinen Euroopan parlamentin virkamies tai poliittisen ryhmän palveluksessa oleva muu parlamentin työntekijä saisi tietoonsa, jotta toimivaltainen kansallinen viranomainen voi tehdä selvityksen ja antaa lausunnon kyseiselle henkilölle annettavan valtuutuksen asianmukaisesta tasosta.

12.11.     Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen suorittaman luotettavuusselvitysmenettelyn kaikkien vaiheiden ja sen tulosten on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevan alaa koskevan lainsäädännön mukaiset, muutoksenhakukeinoja koskeva lainsäädäntö mukaan lukien.

12.12.     Pääsihteeri voi antaa valtuutuksen asianomaiselle henkilölle, jos jäsenvaltion toimivaltainen kansallinen viranomainen antaa myönteisen lausunnon.

12.13.     Jos toimivaltainen kansallinen viranomainen antaa kielteisen lausunnon, asianomaiselle Euroopan parlamentin virkamiehelle tai poliittisen ryhmän palveluksessa olevalle muulle parlamentin työntekijälle ilmoitetaan tästä, ja hän voi pyytää, että pääsihteeri kuulee häntä. Pääsihteeri voi pyytää toimivaltaista kansallista viranomaista antamaan tarkempia tietoja, jos katsoo sen olevan tarpeen. Jos kielteinen lausunto vahvistetaan, valtuutusta ei voida antaa.

12.14.     Euroopan parlamentin virkamiehille ja poliittisten ryhmien palveluksessa oleville muille parlamentin työntekijöille, jotka ovat saaneet valtuutuksen 12.4 ja 12.5 kohdan mukaisesti, annetaan valtuutuksen antamisen yhteydessä ja tämän jälkeen määräajoin tarvittavat ohjeet turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja siitä, miten tämä varmistetaan. Tällainen parlamentin virkamies tai poliittisen ryhmän palveluksessa oleva parlamentin työntekijä allekirjoittaa vakuutuksen siitä, että hän on saanut ohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä.

12.15.     Pääsihteeri voi poikkeustilanteessa ennen 12.11 kohdassa tarkoitetun luotettavuusselvityksen saamista ilmoitettuaan asiasta kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja edellyttäen, että tältä ei ole kuukauden kuluessa saatu huomautuksia, antaa Euroopan parlamentin virkamiehelle tai poliittisen ryhmän palveluksessa olevalle muulle parlamentin työntekijälle väliaikaisen valtuutuksen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Annettu väliaikainen valtuutus ei anna oikeutta tutustua tietoihin, joiden turvallisuusluokitus on TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET tai vastaava.

LIITE II     (24)

F.    Henkilökohtaiset eturistiriidat

Jäseneltä voidaan puhemiehistön perustellulla päätöksellä evätä lupa tutustua parlamentin asiakirjaan, jos puhemiehistö jäsentä kuultuaan katsoo selvitetyksi, että asiakirjaan tutustuminen vaarantaisi kestämättömällä tavalla parlamentin edut tai yleisen edun ja että jäsen haluaa tutustua asiakirjaan yksityisistä ja henkilökohtaisista syistä. Jäsen voi kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta tehdä siitä kirjallisen valituksen, joka on perusteltava. Parlamentti ratkaisee kantansa valitukseen ilman keskustelua sen istuntojakson aikana, joka seuraa valituksen jättämistä.

(1)Vahvistettu parlamentin päätöksellä 15. helmikuuta 1989 ja muutettu päätöksellä 13. marraskuuta 2001.
(2)EYVL C 298, 30.11.2002, s. 1.
(3)EYVL L 143, 31.5.2001, s. 43.
(4)EYVL L 113, 19.5.1995, s. 1.
(5)EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.
(6)EYVL C 298, 30.11.2002, s. 4.
(7)EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
(8)EYVL C 374, 29.12.2001, s. 1.
(9)EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1.
(10)EUVL C 95, 1.4.2014, s. 1.
(11)EYVL C 298, 30.11.2002, s. 1.
(12)EUVL C 210, 3.8.2010, s. 1.
(13)EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.
(14)EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.
(15)EUVL C 190, 30.6.2011, s. 2.
(16)Nykyinen 11 artiklan 2 kohta ja 165–167 artikla.
(17)EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.
(18)EUVL C 96, 1.4.2014, s. 1.
(19)Nykyinen 25 artiklan 12 kohta.
(20)EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
(21)EUVL C 95, 1.4.2014, s. 1.
(22)EYVL L 43, 15.2.1983, s. 1.
(23)EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.
(24)Julkaistu virallisessa lehdessä EUVL C 96, 1.4.2014, s. 21.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö