Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - април 2015
PDF 2262k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ИНДЕКС
АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФХЧЩ
Арабските цифри съответстват на членовете от Правилника за дейността. Приложенията са обозначени с римски цифри, а арабските или римски цифри или следващите ги букви се отнасят за съответните раздели, членове или параграфи от приложенията.
А
Горна част на страницатаНапред
Агенции
консултации 139
АКТБ VI.II
Актове за изпълнение 106 - 107, 141
Анкетни комисии 27, 198 - 199, 201, VIII
Aрхиви 192 - 193, 217
Асоциирани комисии 54, 73 - 74, 107, XVII
Б
Горна част на страницатаНапредНазад
Безредие 165 - 166, XV
незабавни мерки 165
санкции 166
Бивши членове на ЕП 11, IX
Бюджет 25, 27, 33, 35, 86, 93, 95, V, VI.IV, VI.V
контрол върху изпълнението 95, 125, VI.V
освобождаване от отговорност 93 - 94, 125, V, VI.V
разглеждане в Парламента 86, VI
Бюджетна прогноза 96
Бюлетин
Бюро
въпроси 31, 96, 98, 116
на комисия 198, 204
публичност на решенията 31
състав 19 - 20, 24
функции 11, 25, 158, 161, 224
В
Горна част на страницатаНапредНазад
Валутна политика 126
Вот на недоверие на Комисията 119
Време за въпроси
в комисиите 210
в пленарно заседание 129, II
по член 109 от Правилника II
Време за изказване 128, 135, 152 - 154, 162, 164, 185 - 186, IV, XVI
Временно председателство 14
Връщане за ново разглеждане в комисия
бюджет
освобождаване от отговорност V.5
позиция на Съвета 47
поправки 231
предложения на Комисията
 второ четене 66
 отлагане на гласуване 61
 отхвърляне 60
процедурни предложения 185
Второ четене 64 - 69, 76
бюджет
гласуване 67 - 69, 76, 171
препоръка за 66 - 67
приключване 67
процедура за гласуване 171
споразумение 76, XX
стадий на разглеждане в комисия 64 - 66
стадий на разглеждане на пленарно заседание 67 - 69, 76
Съвместни заседания на комисии 55
удължаване на срокове 65
Външна политика 112 - 113, VI.I
Въпроси
време за въпроси 129, II
въпроси от първостепенна важност 130
въпроси с искане за писмен отговор 130 - 131, III
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания 128
кратки и конкретни въпроси 123 - 124
към Бюрото, Председателския съвет и Квесторите 31
към Европейската централна банка 131, III
недовършени 229
Върховен представител (вж. Заместник-председател на Комисията/Върховен представител)
Г
Горна част на страницатаНапредНазад
Генерален секретар 4, 25, 77, 96, 157, 159, 165, 222, 224
Гласуване 171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
"ан блок" 100, 173 - 174
в комисия 200, 208
второ четене 67 - 69, 76
действителност 168
 действителност в комисия 208
единно 58, 179, 208
електронно 181, 208
изменения 169, 174 - 175, 179, 208
обяснение на вот 22, 123, 183
окончателно 58, 179, 208
отсрочване 58, 102, 185, 192
поименно 22, 52, 118 - 119, 173, 179 - 182, 208
поотделно 173
право на глас 177
принципи 173
процедура 171, 208
първо четене 59
равен брой гласове 16 - 17, 24, 172
разделно гласуване 22, 173, 176
ред 59, 171, 174
с вдигане на ръка 178, 208
спорове 184
сядане и изправяне 178
тайно 182, 199
трето четене 72
Годишен доклад 132
Годишна законодателна програма 37, 46 - 47
Гражданска инициатива 218, XIII
Групи 32 - 33, 35 - 36
дейност 33
образуване 32
правно положение 33
Д
Горна част на страницатаНапредНазад
Девиз 228
Делегации 27, 30
в Помирителния комитет 71
документи
към съвместни парламентарни комитети 214
междупарламентарни 212, VI
постоянни 27, 212
превод 158
председател 30, 165 - 166
ad-hoc 27
Делегирани актове 105, 107
Демокрация 83, 135, 224 - 225, IV
Диалог със Съвета 62, 66
Дневен ред
включване на точки в дневния ред 9, 56, 61 - 62, 67, 72, 105, 113, 128, 135, 149 - 150, 153 - 154, 188, 201, 219, IV, V.4
изменение 152, 190
на комисия 66, 130 - 131
окончателен проект 135, 149 - 150, 152
приемане 152 - 153
проект 74, 149 - 150
Доброволни споразумения 102
Договори 81, 99, VI.XVIII
обикновена процедура за преразглеждане 79
опростена процедура за преразглеждане 80
Доклади
във връзка с инициативи на държава-членка 48
законодателни доклади 49, 59
междинен доклад 99
мнение на малцинството 56, 198
на анкетна комисия 198
на Комисията 132
на основата на предложения за резолюции 133
незаконодателни доклади 51
от други институции 132
по процедура на консултация 49
по собствена инициатива 27, 45 - 46, 52, 54, 83, 132 - 133, XVII
прилагане на правото на Сьюза 132
проектодоклад 56
стратегически 52, XVII
устен доклад 56, 60 - 61, 154
Доклади по собствена инициатива 27, 45 - 46, 52, 54, 81, 132 - 133, XVII
Докладчик и докладчик по становище 4, 25, 47, 49 - 51, 53, 56, 61 - 62, 64, 66, 68, 71, 73, 103, 105 - 106, 154, 171, 173 - 174, 185, 198, 208, XVI
Докладчици в сянка 73, 205
Документи
достъп до 115 - 116, 160
законодателни 47
поверителни VII
разпространяване 156, 160
Допустимост
въпроси II
въпроси за писмен отговор 130 - 131
Изменения 22, 69, 99, 170, 174
Достъп
до галериите 157
до документи 116, 157
до документи и предоставяне на информация на Парламента 43
до пленарната зала 157
Е
Горна част на страницатаНапредНазад
Европейска комисия
вот на недоверие 119
време за изказвания 162
въпроси 128 - 130, II
годишен доклад 132
законодателна и работна програма 37
избор 118
изпълнителни правомощия XII
изявления 123 - 124
информиране на Парламента
исканe за становище 47
мандат за преговори 108
освобождаване от отговорност 93
оставка на член на Комисията
оттегляне на предложение 43, 60, 62, 68
отхвърляне на предложение 60
позиция по измененията 58, 61 - 62, 64, 69
последващи действия 62 - 63
председател 117
приемане на изменения към предложение 61
промени в предложението 57
Рамково споразумение XIII
членове на ЕП 118
Европейска служба за борба с измамите (OLAF) 12
Европейска централна банка
въпроси с искане за писмен отговор 131
изявления 126
Mеждуинституционално споразумение относно единния надзорен механизъм XXI
кандидатури 122
Европейския съвет 123
Единен надзорен механизъм XXI
Едноминутни изказвания 163, 192
Езици 25, 105, 107, 158 - 159, 198, 215, X
Електронен регистър на петициите 216
Електронна обработка на документи 161
З
Горна част на страницатаНапредНазад
Законодателна инициатива 37, 45 - 46
Законодателна и работна програма 37
Законодателна резолюция 48 - 49, 59 - 61, 171
Законодателни документи 47
Законодателни процедури 37 - 39, 41, 43 - 44, 47 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231
Заместник-председатели
избор и мандат 15, 17, 19 - 21
функции 23 - 25, 27, 71, 89, 116, 143
Заместник-председател на Комисията/Върховен представител 112, 129
Заместници 200
Заседания 145
аудиовизуални записи на разискванията 195
място на провеждане на заседанията 147
прекратяване или закриване 152, 167, 185, 191
присъствие на членовете 148
провеждане 157 - 160, 162 - 167
протокол 192
публичност на дейността 192, 194
стенографски протоколи 194
Засилено сътрудничество между държави-членки 85, 99
Защита на привилегии и имунитет 7, 9
Знаме 228
И
Горна част на страницатаНапредНазад
Избор
заместник-председатели 15, 17, 20
квестори 15, 18 - 20
Комисия 118, XVI
Омбудсман 219
Парламент 1, 229
председател на Комисията 117
председател на Парламента 15 - 16, 19 - 20
Избор на ръководство
заместник-председател 17
квестори 18
председател 16
Извънредни разисквания 153
Измами 12, XI
Изменения 169
внасяне 74, 169, 208
допустимост 22, 104, 170
езици 158 - 159, 169
комисия 175, 208
компромис 61, 66, 69, 73, 173 - 174
отпечатване 169
оттегляне 169
поемане от друг член 169
позиция на Комисията 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
посочване в консолидиран текст 73, 193
предлагане 169
приемане 61
процедура без 50, 150
разглеждане в комисия на изменения, внесени за гласуване на пленарно заседание 175
разпространяване 169
ред за гласуване 174
срокове 74, 169
устно предложениe 113, 169, 208
Изслушвания 25, 118, 198, 205, 216, XVI
Изявления
Върховен представител 112
Декларация за финансови интереси I
Европейска централна банка 126
Европейски съвет 123
Кандидат за председател на Комисията 117
Комисия 123
Сметна палата 125
Съвет 123
Икономически и социален комитет 11, 137
Икономически политики 127
Имунитет 5 - 9, 179 - 180, 208, VI.XVI
Инициатива
гражданска 218, XIII
доклад по собствена инициатива 45, 52, 54
законодателна 37, 45
на държава-членка 37 - 38, 48
по член 225 от ДФЕС 46
Интергрупи 34
К
Горна част на страницатаНапредНазад
Кандидатури
Европейска централна банка
заместник-председатели 17
квестори 18
комисии 122, 199
мандатни длъжности в Парламента 15 - 17, 199
номинирани за членове на Комисията 118, XVI
Омбудсман 219
председател на Комисията 117
председател на Парламента 16
Квестори
въпроси 31
избор и мандат 15, 18 - 21
пропуски 11
публичност на решенията 31
финансови интереси I
функции 11, 28, I, IX
Кворум 168, 208
Кодекс за поведение 11, IX
Кодификация на законодателството на Съюза 103
Комисии 49 - 54, 56, 196 - 204, 206 - 210, VI
анкетни комисии 27, 198 - 199, 201
асоциирани 54, 60, 73, 106 - 107, XVI, XVII
бюро 53, 56, 204
водеща 46 - 47, 66, 73, 136, 201
време за въпроси 210
временни (вж. специални)
връщане за ново разглеждане 188
второ четене 64 - 66
гласуване 208 - 209
диалог със Съвета 47, 66
доклад 49, 51 - 52, 54, 56, 60 - 61, XVII
заместници 200
заседания 26, 50, 66, 112, 115, 118, 121 - 122, 126, 136, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207
изменения, внесени за пленарно заседание 175
място на провеждане на заседанието 147
отхвърляне на предложението 104
подкомисии 201, 203
помирителна процедура (член 294 от ДФЕС) 70 - 72
поправки 231
постоянни 196, VI
правомощия 196 - 197, 201, VI
председател 29, 56, 73, 106, 198, 204
проверка на пълномощията 3, 202, VI.XVI
протоколи 115, 207
процедура 66, 206 - 210
първо четене 39, 41, 43, 57 - 58
сезирани за становищe 53, 201, 208
специални 197, 201, 203
спешно заседание 113
спор за компетентност 201
становища 53 - 54
съвместна XVI
съвместни заседания 107, 201
съвместни парламентарни комитети 214
създаване 196 - 198
състав 27, 199 - 200
трето четене 70 - 71
функции 27, 201, VI
членове на ЕП 199 - 200, 204
Комитет на регионите 11, 138
Комитология XII
Компромисни изменения 61, 66, 69, 173 - 174
Консултации 47 - 48
европейски органи (органи на ЕС) 139
Икономически и социален комитет 137
инициативи на държава-членка 48
Комитет на регионите 138
ОВППС 112
повторно сезиране 63
Член 140 от ДФЕС 100
Контролни правомощия 141
Конференции на парламентите 144
Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК) 143
Конфликт на интереси
Координатори на комисии 73, 205, XVI
Корупция 12, XI
Л
Горна част на страницатаНапредНазад
Лични изявления 164
Лобисти 11, IX
М
Горна част на страницатаНапредНазад
Мандат 2, VI.XVI
Мандат за преговори 73, 108
Мандатни длъжности 14 - 17, 19 - 20
Междинен доклад 99
Междуинституционални преговори при законодателните процедури 73 - 74, XX
Междуинституционални споразумения 140, 230, VII, XII, XIII, XVIII, XIX, XXI
Международни споразумения 99, 108 - 109
Междупарламентарни делегации 212 - 214
Месечни сесии 145 - 146
Мнението на малцинството 56, 198
Многогодишна финансова рамка 86, 99
Мнозинства и необходим минимален брой членове на парламента
Актове за изпълнение 106
Внасяне на предложения
 за вот на недоверие 119
 за резолюции
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания 128
изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет 123
отказ за освобождаване от отговорност V.4
разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 135
 предложение за отхвърляне на проектобюджета в цялост
 предложения за решения, определящи нов максимален процент
Възражения
 гласуване на изменение, което не е отпечатано и разпространено на всички официални езици 169
 Дневен ред
точки без изменения или разисквания 150
 препоръки на комисията по въпросите на общата външна политика и политиката на сигурността 113
 промяна в реда за гласуване 174
 тълкувания на Правилника за дейността 226
Делегирани актове 105
Избор на мандатни длъжности в Парламента 182
Изменения
 внасяне 169
 възражение срещу гласуване на изменение, което не е отпечатано и разпространено на всички официални езици 158 - 159, 169
 окончателен проект на дневен ред 152
 Правилник за дейността 227
 проектоизменения и предложения за промени при първо четене на бюджета
 проектоизменения при второ четене на бюджета
Искания
 връщане за ново разглеждане в комисия 188
 дневен ред
внасяне на изменения по точка 150
извънредни разисквания 153
разискване на точка без изменение 150
 закриване на разискванията 189
 неотложна процедура 154
 отлагане на гласуване 190
 отлагане на разисквания 190
 подновена консултация 63
 поименно гласуване 180
 прекъсване или закриване на заседанието 191
 разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 135
 свикване на Парламента 146
 създаване на анкетна комисия 198
 установяване на кворума 168
Назначения
 Европейска централна банка (искане за отлагане на гласуването) 122
 Комисия (председател) 117
 Комисия (членове) 118
 Омбудсман (избор) 219
 Омбудсман (освобождаване) 221
 Сметна палата (искане за отлагане на гласуването) 121
Образуване на комисии и политически групи
 анкетни комисии 198 - 199
 политически групи 32
Политически партии на европейско равнище 225
Предсрочно освобождаване на председателя на Парламента 21
Препоръки до Съвета 134
Приложения 230
Решения на Парламента
 за гласуване на компромисни изменения 174
 международни споразумения 108
 общ проект 72
 поддържането на иск предявен пред Съда на Европейския съюз 141
 Позиция на Съвета
изменения 69
отхвърляне 68
 право на инициатива по член 192 от Договора за ЕО 46
 предложение за вот на недоверие на Комисията (приемане) 119
 процедура на одобрение 99
 разширявания 81
Установяване на нарушения 83
Мотиви 45, 49, 51
Мярка за прилагане 106 - 107, 141, XII
Място на провеждане на заседанията 147
Н
Горна част на страницатаНапредНазад
Наблюдатели 13
Надбавки 10
Назначаване
Европейска централна банка 122, XXI
ръководители на външни делегации 111
специални представители 110
членове на Сметната палата 121
Най-възрастен член на ЕП
Нарушаване
на основните принципи 83, 99
на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 135, 149, IV
Нарушение извършено извън пленарната зала 166
Нарушения на правилника 22
Национални парламенти 42
връзки с 25
мотивирано становище 42
сътрудничество с 142
Недовършени дела 229
Недопустимост (искане за обявяване) 105, 185, 187
Независими членове 35, 199 - 200, 205
Неотложна процедура 154
Неформални обединения на членове на ЕП 34
О
Горна част на страницатаНапредНазад
Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) 112 - 113, VI.I
Общо разискване 155
Обяснение на вот 22, 183
Омбудсман 219 - 221
дейност 220, X
назначаване 219
освобождаване 221
Опростена процедура 50, 150
Опростяване на законодателството на Съюза 103 - 104
Оратори
време за изказване 123, 128, 152 - 154, 162 - 164, 166, 185 - 186, 192
даване на думата 186
изказвания
разпределяне на времето за изказване 162, IV
списък на ораторите 189
Освобождаване (предсрочно) 21
Освобождаване от отговорност
други органи 94
изявление на Сметната палата 125
Комисия 93
председател на Европейския парламент 94
процедура V
решения V
Основни права 99, VI.XVII
Основни принципи 38, 83, VI.XVIII
Основни свободи 83, 99
Откритост и прозрачност 31, 115 - 116
Отлагане на разисквания и на гласуване 185
Отнасяне в комисия
второ четене 66
международни споразумения 108
поправки 231
първо четене 47
Отношения с други институции 27, 36, 117, 137 - 138, 140
Отстраняване
от комисия
от пленарна зала 166
Оттегляне от Съюза 82
Отхвърляне
позиция на Съвета 68, 171, 192
предложение на Комисията 60, 192
Официален вестник 25, 32, 76, 78, 91, 116, 130, 192 - 194, 198, 219, V, VIII, X, XIV, XVII, XIX
П
Горна част на страницатаНапредНазад
Парламентарен мандат 145
Парламентарна асамблея на Съвета на Европа 213
Парламенти
Конференции на парламентите 144
Националните парламенти на държавите-членки 27, 142 - 143
Петиции 215 - 218, 229, VI.XX
Писмени декларации
включени в регистъра 136
отпадащи 136
от членове на ЕП 136
приложени към стенографския протокол 162
Пленарна зала /Достъп до/ 157
Пленарни заседания
бюджет
второ четене 67 - 69, 76
изменения 53 - 54, 169, 175
протокол 192
първо четене 59 - 61
стенографски протоколи 194
трето четене 72
Поведение
кодекс за поведение IX
провеждане на пленарни заседания 157 - 160, 162 - 167
Поверителност 5, 31, 198, 220, XIV
Повторно сезиране на Парламента 62 - 63
Подкомисии 201, 203
Подписване на документи 161
Подписване на приетите актове 77
Позиция
на Комисията 48, 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
на Парламента 62
на Съвета 64
Позиция на Съвета
изменения 69
отхвърляне 66, 68, 192
Политически групи - вж. групи
Политически партии на европейско равнище 223 - 225
възстановяване на недължимо изплатени суми 224
изключване от финансиране 224
комисия от независими личности 225
правила за прилагане 25
правомощия и отговорности на Бюрото 224
правомощия и отговорности на компетентната комисия 225
правомощия и отговорности на председателя 223
програма 225
техническа помощ 224
Помирителна процедура
състав и процедура на комитета 71
трето четене 70 - 72
Поправки 193, 231
Права на човека 83, 99, 114, 135, 224 - 225, IV
Правилник за дейността на Парламента
изменение 227, VI.XVIII
междуинституционални споразумения 140
прилагане 226, VI.XVIII
процедурни въпроси 186
Правно-езикова проверка 75, 78, 193
Правно основание 46
водеща комисия 46, VI.XVI
законодателна инициатива по член 225 от ДФЕС
международни споразумения 108
предложения на Комисията (изменение) 63
първо четене 39
Право на Сьюза
кодификация 103
опростяване 104
преработване 104
прилагане 141, 198, VI.XVI
Преводи 31, 46, 64, 74, 194, 198, 215, 227, XIII.3
Преглеждане на досиета 5
Преговарящ екип 73
Предлагане
за обявяване на недопустимост 185, 187
на изменения 169
Предложения
за вот на недоверие на Комисията 119
за резолюции 51 - 53, 62, 83, 95, 102, 123, 128, 133, 135, 170, 216, 229, IV
процедурни 185
Предотвратяване на измами и корупция 12, XI
Председател на Европейския съвет 118, 123, 130, 162
Председател на Комисията (избор) 117
Председател на Парламента 211
избор 15 - 16, 19 - 20
функции 22, 25, 46, 77, 124, 135 - 136, 139, 141, 162 - 163, 169 - 170, 184, 186, 192, 223, 225, II, XV
Председател на Съвета 66, 76, 119, XVI, XIX
Председателски съвет
въпроси 31
отчетност 31
състав 26
функции 27, 46, 73 - 74, 225, XVII
Предсрочно освобождаване 21
Представители на интереси 11, IX
Представителство на Парламента на заседанията на Съвета 44
Представителство на Съюза във външните отношения
Заместник-председател на Комисията/Върховен представител 112
специални представители 110
Препоръки 46, 67, 99, 133 - 134, 136
договори за присъединяване 81, 99, 214
за второ четене 66 - 67
към Съвета 113, 134
мандат за преговори 108
на Съвета, съгласно член 140 от ДФЕС 100
Общата външна политика и политика на сигурност 113
общи насоки на икономическите политики 127
Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
последващо разследване 198
Преработване на законодателството на Съюза 104
Привилегии и имунитети 5 - 9, 222, VI.XVI
Приети актове 77, 185
Приети текстове 193
Приложения 227, 230
Принципа на правовата държава 38, 83, 99, 135, 224 - 225, IV
Присъединяване
договори за присъединяване 81, 99, 214
преговори за присъединяване 81, 214
Проверка
на правното основание 39
на пълномощията 3, 14, 202, VI.XVI
Продължителност на мандата
мандатни длъжности 19
членовете на ЕП 4
Прозрачност
в Парламента 115 - 116, XVI
законодателен процес 43
Регистър 11, IX
финансови интереси на членовете на ЕП 116
Производства пред Съда на Европейския съюз 141
Промени
Правилник за дейността 226 - 227
предложения на Комисията 57, 63
Пропорционалност 42, 48
Пропуски 5, 11, IX
Протоколи
Бюрото 31
заседания 105, 136, 148, 192
комисии 207
Председателския съвет 31
Проучвателна или информационна мисия 201
Процедура
бюджет 86, 93, 95, VI.IV
в комисия 49 - 54, 56, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 208, 210, 231
за гласуване 150, 171 - 172, 208
законодателна 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99, 101 - 104, 106, 141, 231
неотложна процедура 154
опростена процедура 50, 150
освобождаване от отговорност 93 - 94, 98
помирителна процедура 70 - 72
предложения 22, 185
процедура без изменения и разисквания 50, 150
процедура на одобрение 77, 99, 108
процедура на предприемане на последващи действия 62 - 63, 198
разглеждане на доброволни споразумения 102
Процедура на кратко представяне 52, 151
Процедура на одобрение 99, 108
Процедурни въпроси 186
Процедурни предложения 185 - 191
Публичен достъп до документи 31, 115 - 116, XIV
Публични изслушвания относно граждански инициативи 211
Пълномощия (проверка на) 3, 14, 202
Първо четене 38 - 39, 41, 47, 57 - 63, 75
бюджет
гласуване 59
помирителна процедура
приключване 57, 59
процедура на предприемане на последващи действия 62 - 63
споразумение 73 - 75, XX
стадий на разглеждане в комисия 39, 41, 43, 49 - 51, 53 - 54, 56 - 58
стадий на разглеждане на пленарно заседание 59 - 61
Р
Горна част на страницатаНапредНазад
Работна програма 37
Равен брой гласове 172
Разисквания
закриване 185, 189
извънредни 153
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 135, 149, IV
отлагане на разисквания 185, 190
процедура без 50, 150
Разпределяне
време за изказвания 135, 162, IV
на местата в пленарната зала 36
Разпространяване 156, 160 - 161, 192, IV
Разследване 198
Регистър
документи на Парламента 116, XIV
за прозрачност 11, IX
интереси на членовете на Парламента I
на лобистите 11, IX
на писмени декларации 136
петиции 215 - 216
присъствие на членовете 148
Ред в пленарната зала 157, 165 - 167
Ред на работа на Парламента 149 - 150, 152, 154 - 156
Режим на временните суми от една дванадесета 92
С
Горна част на страницатаНапредНазад
Свикване на
комисии 206
Парламента 146
Свободни места 4, 20, 199
Секретариат 222
независими членове на ЕП 35
политически групи 33
Сесии 145 - 146
Сигурност на информацията
Символи на Съюза 228
Синя карта 162
Сметна палата V.1, VI.V
изявления 125
назначаване на членовете 121
Снемане на имунитет 6, 9
Социалeн диалог 101
Специални представители 110
Списък на ораторите 189
Споразумение на второ четене 76, XX
Споразумение на първо четене 73 - 75, XX
Срокове
доклад 56
изменения 169, 174
поименно гласуване 180
разделно гласуване 176
разисквания и гласуване 156
удължаване за второ и трето четене 65, 70, 72
Становища
искания за 47 - 48
малцинство 50, 56, 198
на комисии 39, 41, 53 - 54, 134, 201, 216 - 217, V.1, VI
на Парламента 59, 108, 112, 117, 121 - 122, 132, 154, 208
по препоръки на Съвета 100
процедура на предприемане на последващи действия след становище на Парламента 62 - 63
Стенографски протоколи 194
Страница в интернет 31, 34, 116, 130 - 131, 136, 195, I, IX
Субсидиарност 39, 42, 48
Счетоводство 96, 98, VI.IV, VI.V
Съвет
бездействие
време за изказвания 162
въпроси 128 - 130
заседания 44
изявления 123
консултации 47, 49
обща позиция 64
препоръки към 113, 134
Съвет на Европа 213
Съвет на председателите на делегации 30
Съвет на председателите на комисии 29, 73, XVII
Съвместни заседания на комисии 55, 73
Съвместни парламентарни комитети 214
Съвместно предложение за резолюция 123, 128, 135
Съдебно сътрудничество
Съд на Европейския съюз
назначаване 120
производства пред 141, 219, 221, V.6
Състав на Парламента 84, 99
Сътрудници 11, 206, IX
Сътрудничество
засилено сътрудничество 85, 99
Т
Горна част на страницатаНапредНазад
Трети страни
АКТБ VI.II
асоциирани към Съюза 214
договори за присъединяване 81, 99
отношения с 27, 214
преговори за присъединяване 81, 214
Трето четене
общ проект 72
помирителна процедура 70 - 71
стадий на разглеждане в пленарно заседание 72
съвместни заседания на комисии 55
удължаване на срока 65
У
Горна част на страницатаНапредНазад
Устен превод 158, 195
Ф
Горна част на страницатаНапредНазад
Финансова обосновка 45, 49, 51
Финансова съвместимост 41, 49, 51
Финансови интереси
на Съюза 12, XI
на членовете на ЕП 11, I
Финансови последици 41, 112
Финансов протокол 108
Финансов триалог 89
Х
Горна част на страницатаНапредНазад
Харта на основните права 38, 115
Химн 228
Ч
Горна част на страницатаНапредНазад
Четения 39, 41, 43, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77
Членове 1 - 11, 148
Европейска комисия 118
Европейска централна банка 122
Европейски парламент 1 - 6, 9 - 11, 148
Комисии 198 - 199
независими членове на ЕП 35, 205
отстраняване на членове на ЕП 166
присъствие на заседания 148
продължителност на мандата 4
разноски 10
Сметна палата 121
сътрудници IX
Устав 10 - 11, 52, VI.XVI
финансови интереси 11, I
Чувствителна информация 5, XIV
Щ
Горна част на страницатаНазад
Щатно разписание (Генералeн секретариат) 32, 222
Правна информация - Политика за поверителност