Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - april 2015
PDF 1275k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

ZAAKREGISTER
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
De arabische cijfers verwijzen naar de artikelen, de Romeinse cijfers naar de bijlagen en de arabische of Romeinse cijfers of de daaropvolgende letters naar delen, artikelen of paragrafen/leden van die bijlagen.
A
Bovenaan de paginaVolgende
Aanbevelingen 46, 67, 99, 134, 136
aan de Raad 113, 134
bevoegde commissie 99
commissiewerkzaamheden / opstelling agenda 29
GBVB 112 - 113
globale richtsnoeren voor het economisch beleid 127
ingevolge enquête 198
internationale akkoorden / overeenkomsten 99, 134
internationale vertegenwoordiging 111
onderhandelingsmandaat 108
ontwerpagenda 149
toetredingsverdragen 81, 99, 214
tweede lezing 66 - 67
van de Raad in de zin van artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 100
Aangenomen besluiten 77 - 78
Aangenomen teksten 192 - 193
ACS VI.II
Advies 139, 201
Comité van de Regio's 138
commissies 39, 41, 53 - 54, 134, 216 - 217, V.1, VI
Economisch en Sociaal Comité 137
gegeven uitvoering 62 - 63
inzake aanbevelingen van de Raad 100
Parlement 59, 108, 112, 117, 121 - 122, 154, 208
verzoeken om 47 - 48
Afsluiten van de rekeningen 98, V
Agenda
aanneming 152 - 153
commissie 4, 66, 131, 206
definitieve ontwerp- 135, 150, 152, XIII
inschrijving/opneming van punten 9, 56, 61 - 62, 67, 72, 105, 113, 128, 135, 149 - 150, 153 - 154, 188, 201, 219, IV, V.4
ontwerp- 27, 74, 149 - 150
wijziging 152, 188, 190
Akkoord, internationaal 99, 109, 134
Akkoorden, interinstitutionele 140
Akkoord in eerste lezing 73, 75, XIX, XX
Akkoord in tweede lezing 73, 76, XIX, XX
Ambt 14 - 20, 22 - 23
Ambtsdragers 14 - 20, 22 - 23
verkiezing 16 - 18
Ambtstermijn 19
Amendementen 169
aanduiding in een geconsolideerde tekst 73, 193
aanneming 61
behandeling in de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen 175
compromis- 61, 66, 69, 73, 173 - 174
indiening 74, 169, 208
in een commissie 175, 208
intrekking 169
mondelinge 113, 169, 208
niet beschikbaar in alle talen 158, 169
ontvankelijkheid 22, 104, 170
overneming 169
procedure zonder 50, 150
ronddeling 169
standpunt van de Commissie 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
talen 158, 169
termijnen 74, 169
toelichting 169
vermenigvuldiging 169
vervallen van 169 - 170
volgorde van de stemming over 174
Archief 192, 217
B
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Beginselen welke de lidstaten gemeen hebben 83
Begroting 95, V, VI.IV
behandeling in het Parlement 87 - 91, VI.IV
controle op de uitvoering 95, 125, VI.V
kwijting 93, 125, V
raming 96, VI.IV
uitvoering 93 - 95
Behandeling
gecombineerde 155
kwijting V
vertrouwelijke stukken VII
voorstellen van een lidstaat 48
wetgevingsdocumenten 37 - 39, 41, 43, 47, 57
Belangenconflict I, VII.F
Belangengroepen 11, IX
Belangenvertegenwoordiger 11, IX
Bemiddeling
derde lezing 70 - 72
Bemiddelingscomité 70 - 71
bijeenkomst 70
bijeenroepen 70
delegatie 71
samenstelling en procedure 71
Benoemingen
ambtsdragers 16
Europese Centrale Bank 122, XXI
hoofden externe delegaties 111
leden van de Rekenkamer 121
Ombudsman 219
speciale vertegenwoordiger(s) 110
stemprocedure 182
Beraadslaging
met gesloten deuren 9, 112, 115, VII
sluiting 185, 189
uitstel 185, 190
Beroep
Hof van Justitie 141, 219, 221, V.6
op het Reglement 22, 186
Beroepsmogelijkheden 167
Betalingsopdrachten 98
Betalingsverplichtingen 98
Betrekkingen met de andere instellingen 27, 36, 117 - 119, 121 - 128, 134 - 138, 140
Betrekkingen met de nationale parlementen 142 - 144
Bijeenroeping
bemiddelingscomité 70
commissies 206
Parlement 146
Bijlagen 140, 227, 230
indeling 230
interinstitutionele akkoorden 140
Bijzondere commissies 197, 201, 203
Blauwe kaart 162
Buitengewoon debat 153
Buitenlands beleid 112 - 113, VI.I
Bulletin 31
Bureau
commissies 198, 204, I
informatieplicht 31
samenstelling 19 - 20, 24
taken 10 - 11, 25, 35, 96 - 97, 116, 147, 158 - 159, 161, 167, 211, 214, 222, 224, I
vragen 31
Burgerinitiatief 211, 218, XIII
C
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Centrale bank 122, 126
verklaringen 126
Codificatie, communautaire wetgeving 103
Comitologie XII
Comité van de Regio's 11, 138
Commissaris(sen) 117 - 118, 124
voor de betrekkingen met het Parlement verantwoordelijke 124
Commissie XVI
aanbeveling globale richtsnoeren economisch beleid 127
aanneming amendementen op een voorstel 61
afwijzing 118
gegeven uitvoering 62 - 63
informatieverspreiding, informatieverstrekking VII.E, XIII
intrekking van een voorstel 43, 60, 62, 68
jaarverslag recht van de Unie 132
kaderakkoord VII.E, XIII
kwijting 93
leden 118, XIII
motie van afkeuring 119
onderhandelingsmandaat 108
spreektijd 162
standpunt inzake amendementen 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
toelichting besluiten 124
uitvoeringsbepalingen 106
uitvoeringsbevoegdheden 106, XII, XIII.2
verkiezing voorzitter en leden 117 - 118
verklaringen 123 - 124
verwerping van een voorstel 60, 104
verzoek om advies 47
voorgedragen commissarissen 117 - 118, XVI
voorzitter 117
vragen 128, II
werkprogramma 37
wetgivings- en werkprogramma (zie werkprogramma)
wijziging van een voorstel 57
Commissiecoördinatoren 73, 205, I, XVI
Commissies 49 - 54, 56, 196, 198, 200 - 204, 206 - 210
aanhangigmaking 53, 201
adviezen 53, 201
behandeling van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen 175
bemiddeling 70 - 71, XIX
bevoegde commissie 46 - 47, 66, 73, 136
bevoegdheden en taken 27, 54, 196, 198, 201, 214, VI
bureau 56, 204
commissievoorzitter 56, 106, 198, 204
competentieconflict 201
derde lezing 70 - 71, XIX
dialoog met de Raad 66
eerste lezing 39, 41, 43, 57 - 58
gemengde parlementaire 214
gezamenlijke commissies XVI
gezamenlijke commissievergaderingen 55, 73, 107, 211
instelling 196 - 198, VIII
leden 199 - 200, 204
medeadviserend 53, 201, 208
medeverantwoordelijke 54, 60, 73, 107, XVI, XVII
notulen 115, 207
onderzoek van de geloofsbrieven 3, 202, VI.XVI
oproeping 206
plaats der vergaderingen 147
plaatsvervangers 200
procedure 66, 206 - 210
rechten 200
rectificaties 231
samenstelling 27, 199 - 200
spoedvergadering 113
stemming 208 - 209
subcommissie 201, 203
taken 27, 196, 201, VI
ten principale 53, 66, 69, 169, 173, 201, 206
terugverwijzing 188
tijdelijke (zie bijzondere commissies) 197, 201, 203
tijdelijke enquête- 27, 198, 201, VIII
tweede lezing 64 - 66
vaste 196
vereenvoudigde procedure 50
vergaderingen 25, 50, 66, 112, 115, 118, 121 - 122, 126, 136, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207
verslag 49, 51 - 52, 54, 56, 60 - 61, XVII
verwijzing 47, 53, 66, 85, 101, 127
voorzitter 29, 56, 73, 107, XVI, XVII
vragenuur 210
werkprogramma XIII
werkwijze van 66, 208
wetgevings- en werkprogramma (zie werkprogramma)
Compromisamendementen 61, 66, 69, 173 - 174
Comptabiliteit 96, 98
Conferentie
van commissievoorzitters 29, 73, 211, XVII
van delegatievoorzitters 30, 212
van in communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen (COSAC) 143
van parlementen 144
van voorzitters
 informatieplicht 31
 samenstelling 26
 taken 21, 27, 46, 52, 54 - 55, 71, 73 - 74, 113, 124, 128 - 129, 133 - 135, 146, 149, 151, 162, 166, 172, 198 - 201, 203, 212 - 213, 225, 229, VII.B, XVII
 vragen 31
Constatering van een schending 83
Constituerende vergadering 3, 14, 146
Controlebevoegdheden 103, 106, 141
Controle rechtsgrond 39
Corruptie XI
COSAC 143
D
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Debat
buitengewoon 153
gecombineerde behandeling 155
gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 135, 149, IV
in aansluiting op een verklaring 123
na toelichting door Commissie van haar besluiten 124
sluiting van de beraadslaging 185, 189
uitstel van de beraadslaging 185
zonder debat 50, 150
Delegatie(s) 25, 158
delegatievoorzitters 30, 212
externe 111
in gemengde parlementaire commissies 214
interparlementaire 131, 212, VI.II
tijdelijke 27
van het Parlement in de COSAC 143
vaste 27, 212
Democratie 42, 83, 99, 135, 224 - 225, IV
Derde landen 37, 212, 214
ACS VI.II
betrekkingen met 27, 214, VI.II
geassocieerde landen 214
toetredingsonderhandelingen 81, 214, XIII.4
toetredingsverdragen 81, 99
Derde lezing 47, 70 - 72
bemiddeling 70 - 71, XIX
gemeenschappelijke ontwerptekst 72
gezamenlijke commissievergaderingen 55
plenaire vergadering 72
Devies 228
Dialoog
met de Raad 62, 66
tussen de sociale partners 101
Documenten
gevoelige VII
ronddeling 156, 160
toegang tot 115 - 116, 160, VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, XIV
vertrouwelijke VII, XIII, XIV
wetgevings- 47
Doorzichtigheid
financiële belangen van de leden 3, I
wetgevingsproces 43
E
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Economisch beleid 127
Economisch en Sociaal Comité 11, 137
Eerste lezing 38 - 39, 41, 43, 47, 57 - 62, 75
akkoord 73, 75, XIX
beëindiging 57, 59
commissies 39, 41, 43, 49 - 54, 56 - 58
gegeven uitvoering 62 - 63
plenaire vergadering 59 - 61
stemming 59
Eindstemming
uitstel 58, 179, 208
Elektronische verwerking van documenten 161
Elektronisch register 216
Enquêtecommissies 27, 198 - 199, 201, VIII
Enquêterecht 198, VIII
Eurogroep II
Europees Sociaal Fonds VI.VII
Europese Centrale Bank
benoeming 122
Interinstitutioneel Akkoord over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme XXI
verklaringen 126, 131
vragen met verzoek om schriftelijk antwoord 131
Europese Raad
standpunt globale richtsnoeren economisch beleid 127
verklaringen 123
Europol VI.XVII
Evenredigheid 38, 48
Externe vertegenwoordiging van de Unie
speciale vertegenwoordigers 110
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger 112
F
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Financieel driehoeksoverleg 89
Financieel memorandum 45, 49, 51
Financieel protocol 108
Financieel Reglement 98, VI.IV, VI.V
Financiële aangelegenheden 98, VI.VI
Financiële belangen VI.VI
van de Gemeenschappen 12, XI
van de leden 3, 11, I
Financiële gevolgen 41, 112
Financiële middelen 38
Financiële verenigbaarheid 41, 49, 51
Fractie(s) 32 - 33, 35 - 36, 223 - 225
activiteiten 33
fractievoorzitters 70, 135, 223
oprichting 32
rechtspositie 25, 33
verandering van 200
Fraude, -bestrijding 12, XI
G
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
GBVB (Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) 112 - 113, VI.I
aanbevelingen 113
internationale vertegenwoordiging 111
raadpleging en informatieverstrekking 112
schending mensenrechten 114
Geassocieerde landen 214
Gecombineerde behandeling 155
Gedelegeerde handelingen 105
Gedragscode 11, 21, 107, I, IX, XIII, XX
Gedragsregels 11, 165, XV
Gegeven uitvoering 62 - 63
Geheimhouding 198, VII, VIII, XIV
Geloofsbrieven, onderzoek 3, 14, 202
Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) 112 - 113, VI.I
Gemeenschappelijke ontwerptekst 72
Gemeenschappelijke verklaring 140
Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme XXI
Gemengde parlementaire commissies 214
Gerechtelijke procedures 141
Geschenken en soortgelijke voordelen I
Gevoelige gegevens VII
Gezamenlijke commissievergaderingen 55, 73, 107, 211
Gezamenlijke ontwerpresolutie 123, 128, 135
Goedkeuring standpunt van de Raad 76
Grondrechten 38, 99, VI.XVII
H
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Handhaving van de orde 165, 177
Handvest van de grondrechten 38, 115
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement 63
Herschikking Gemeenschapsrecht 104
Hof van Justitie van de Europese Unie
benoemingen 120
procedures 141, 219, 221, V.6
Hoge vertegenwoordiger: zie vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger
Hoorzittingen 25, 198, 205 - 206, 211, 216, XVI
Hymne 228
I
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Immuniteit(en) 5 - 9, 179 - 180, 208, VI.XVI
immuniteitsprocedures 6 - 9
opheffing 6 - 7, 9
verdediging 7, 9
voorrechten en immuniteiten 5 - 9
Indeling bijlagen 230
Informatieplicht 31
Informatieverstrekking 112
Initiatief
burger- 211, 218, XIII
krachtens artikel 225 van het Verdrag 46
van een lidstaat 48
-verslag 27, 45 - 46, 52, 54, 132 - 133, XVII
wetgevings- 37 - 38, 45 - 46
Instemmingsprocedure 81, 83, 99, 108
Interfractiewerkgroepen 34, I
Interimverslag 99
Interinstitutioneel comité 116, XIV
Interinstitutionele akkoorden 140, 230, VII.B, VII.C, VII.D, IX.B, XII, XIII, XVIII, XIX, XXI
Interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures 73 - 74, XX
Internationale akkoorden/overeenkomsten 55, 99, 108 - 109, XIII.3
Internationale vertegenwoordiging 111
Interparlementaire delegaties 212
Inzage van stukken 5, 217
J
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Jaarlijks programma van de wetgevende werkzaamheden 37, 46 - 47
Jaarverslagen en andersoortige verslagen van andere instellingen 132
Juridisch-taalkundige afwerking 75, 78, 193, XIX
K
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Kortepresentatieprocedure 52, 151
Kosten 10
Kwijting VI.V
andere organen 94
besluiten V
Commissie 93
van het Parlement 98
verklaring van de Rekenkamer 125
Kwijtingsprocedures 93 - 94, V
L
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Laissez-passer 5
Leden 1 - 11, 148
aanwezigheid tijdens vergaderingen 148
commissie 198, VIII
Commissie 118, XIII
duur van het mandaat 4
Europese Centrale Bank 122
financiële belangen 11, I
medewerkers 11, 206, IX
niet-fractiegebonden leden 35
oud-leden 6, 11, I, IX
Rekenkamer 121
statuut 10 - 11, 52, I, VI, XV
uitsluiting 166
vergoedingen 10
Lezingen 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77
Lidstaten
nauwere samenwerking 85
voorstellen 48
Lobbyisten 11, IX
M
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Mandaat 2, VI.XVI
duur 4
 ambtsdragers 19
 leden 4
onderzoek geloofsbrieven 3
Medebeslissingsprocedure 39, 41, 43, 57 - 72, 75 - 77
Mededeling, standpunt van de Raad 64, 66
Medeverantwoordelijke commissies 54, 60, 73, 106 - 107, 211, XVII
Medewerkers 11, 206, IX
Meerderheid (gekwalificeerde)/vereiste minimum aantal leden 225
aanbevelingen aan de Raad 134
amendementen
 bezwaar tegen het in stemming brengen van een niet in alle officiële talen rondgedeeld amendement 158, 169
 definitieve ontwerpagenda 152
 indiening 169
 ontwerpamendementen/wijzigingsvoorstellen eerste fase ontwerpbegroting 88
 wijziging Reglement 227
benoemingen / verkiezing
 Commissie (leden) 118
 Commissie (voorzitter) 117
 Europese Centrale Bank (uitstel stemming) 122
 Ombudsman (benoeming) 219
 Ombudsman (instemming) 219
 Ombudsman (ontheffing) 221
 Rekenkamer (uitstel stemming) 121
besluiten van het Parlement
 al dan niet in stemming brengen van compromisamendementen 174
 gemeenschappelijke ontwerptekst 72
 instemmingsprocedure 99
 internationale overeenkomsten 108
 motie van afkeuring (aanneming) 119
 standpunt van de Raad 67
amendementen 69
verwerping 68
 wetgevingsinitiatief 46
bezwaren
 aanbevelingen op het gebied van het GBVB 113
 in stemming brengen van niet in alle officiële talen rondgedeeld amendement 169
 interpretatie Reglement 226
 ontwerpagenda 150, 152
 tegen behandeling zonder amendementen of debat 150
 tegen wijziging volgorde van stemming 174
bijlagen 230
constatering van een schending 83
gedelegeerde handelingen 105
indiening ontwerpresoluties
 gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 135
 naar aanleiding van verklaringen Commissie, Raad en Europese Raad 123
 naar aanleiding van vragen met verzoek om mondeling antwoord 128
 weigering kwijting V.4
instelling commissies en enquêtecommissies 198
motie van afkeuring 119
oprichting fracties 32, 225
uitvoeringshandelingen 106
verkiezing ambtsdragers
 ondervoorzitters 17
 quaestoren 18
 voordrachten 15
 Voorzitter 16
verkiezing Commissie
 leden/commissarissen 118
 voorzitter 117
verslagen 171
verzoeken
 bijeenroeping Parlement 146
 buitengewoon debat 153
 debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 135
 hernieuwde raadpleging 63
 hoofdelijke stemming 180
 indiening amendementen 150
 instelling enquêtecommissie 198
 om debat zonder amendementen 150
 schorsing of sluiting vergadering 191
 sluiting van de beraadslaging 189
 terugverwijzing naar de commissie 188
 uitstel van de beraadslaging 190
 uitstel van de stemming 190
 urgentverklaring 154
 vaststelling quorum 168
 wijziging plaats der vergaderingen 147
voortijdige ambtsontheffing 21
wijzigingen definitieve ontwerpagenda 152
wijziging volgorde van stemming 174
Meerjarig financieel kader 86, 99
Mensenrechten 83, 99, 114, 135, 224 - 225, IV
Minderheidsstandpunten 56, 198
Monetair beleid 126, VI.VI
Moties van orde 22, 185
verlening van het woord 152, 185
verzoek het woord te voeren 186, 189
voorstel(len) van orde 152, 185 - 187, 190 - 191
Motie van afkeuring, Commissie 119
Motivering 49, 51, 53, 227
N
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Nationale parlementen
gemotiveerde adviezen 42
Nauwere samenwerking tussen lidstaten 85, 99
Niet-fractiegebonden leden 35, 199 - 200, 205
Niet-officiële groeperingen van leden 34, I
Niet-ontvankelijkheid 185, 187
prealabele kwestie 187
Notulen
bekendmaking standpunten van de Raad 64
bezwaren 192
Bureau 31
commissievergaderingen 207
Conferentie van voorzitters 31
plenaire vergadering 105, 136, 148, 160, 162, 165, 168, 172, 180, 182, 192
O
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
OLAF 12
Ombudsman 219 - 221
benoeming 219
ontheffing van zijn ambt 221
statuut X.A
uitvoeringsbepalingen X.B
werkzaamheden 220, X.A
Onafgedane zaken 229
Onderhandelingsmandaat 73, 108
Onderhandelingsteam 73
Ondertekening aangenomen besluiten 77
Ondertekening documenten 161
Ondervoorzitter(s) 19
onderhouden betrekkingen met de nationale parlementen 143
taken 23 - 24, 27, 71, 116, 143, 211
verkiezing en ambt 15, 17, 19 - 21
Onderzoek
geloofsbrieven 3, 14, 202, VI.XVI
vrijwillige overeenkomsten 102
Ontheffing van de Ombudsman van zijn ambt 221
Ontslagneming 4
Ontvankelijkheid
amendementen 22, 39, 69, 99, 170, 174
vragen 129, II
vragen met verzoek om schriftelijk antwoord 130 - 131
Ontwerp
agenda 27, 149
definitieve ontwerpagenda 152
gemeenschappelijke ontwerptekst 72
gezamenlijke ontwerpresoluties 123, 128, 135
resoluties 51 - 53, 62, 83, 95, 101 - 102, 114, 123, 128, 135, 170, 216, 229, IV
wetgevingsresolutie 49, 59 - 61, 99, 171
Ontwerpamendementen V.3
Ontwerpresolutie(s) 51 - 53, 62, 83, 95, 101 - 102, 114, 170, 216, 229, IV
gezamenlijke 123, 128, 135
schending fundamentele beginselen door een lidstaat 83
verzoek overeenkomst van de sociale partners ten uitvoer te leggen 101
Openbaarheid 112, 115 - 116, 206, XIII
beraadslagingen 115
commissievergaderingen 115
plenaire vergaderingen 115, 192, 194
verzoekschriften 217
Openbaarmaking, documenten 116
Openbaar register 116
Openbare hoorzittingen over burgerinitiatieven 211
Openingstoespraak 16
Opgave
financiële belangen 21, 34, I
Opheffing van de immuniteit 6, 9
Orde
in de vergaderzaal 157, 165, 167, 177
onmiddellijke maatregelen 165
ordeverstoring 165, 167, 177, XV
Organen 24 - 28, 31, I, VI, VIII
andere 36, 94, 117 - 119, 121 - 128, 131, 134 - 136, 229, II, IV, V
Organigram (secretariaat-generaal) 25, 222
Oud-leden 11
Overeenkomst
internationale 108 - 109, XIII.4
sociale partners 101
P
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 213
Parlementen, conferentie van 144
Parlementen van de lidstaten 27, 142 - 144
Persoonlijke feiten 164
Petitierecht 215
Plaats der vergaderingen 147
Plaatsvervangers 49, 51, 66, 71, 169, 198, 200, 203, II
Plenaire vergadering 145, 147 - 148
aanwezigheid van de leden 148
amendementen 53 - 54, 169
derde lezing 72
eerste lezing 59 - 61
geconsolideerde tekst 193
notulen 105, 148, 160, 162, 165, 168, 172, 180 - 182, 192
tweede lezing 67 - 69, 76
volledig verslag 194
Politieke partijen op Europees niveau 223 - 225
bevoegdheden van de bevoegde commissie 225
bevoegdheden van de Voorzitter 223
bevoegdheden van het Bureau 224
comité van onafhankelijke vooraanstaande personen 225
programma 225
rekupereerbaarheid van verkeerd betaalde bedragen 224
technische bijstand 224
uitsluiting van fondsen 224
Prealabele kwestie 187
Presentielijst 148
Procedure
begrotings- 86, 93, 95, IV
bemiddelings- 70 - 72, XIX
in de commissie 49 - 54, 56, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 208, 210, 231
kwijting 93 - 94, 98, V
onderzoek vrijwillige overeenkomsten 102
raadplegings- 39, 41, 43, 57 - 63, 171 - 172
samenwerkings- 39, 41, 43, 57 - 69, 75 - 76, 171 - 172
stem- 150, 171 - 172, 208
tot aanneming andere besluiten 63
tot aanneming besluiten art. 251 EG-Verdrag 63
uitvoering 62, 198
urgentieprocedure 154
vereenvoudigde 50, 150
wetgevings- 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231, XIX
zonder amendementen en zonder debat 50, 150
Procedures binnen het Parlement 85
Programma van de wetgevende werkzaamheden 37
Publicatieblad 25, 32, 75 - 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, V, VIII, X, XIV, XVII, XIX
Publicatie werkzaamheden 192, 194
Q
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Quaestoren
informatieplicht 31
register van steun aan de interfractiewerkgroepen 34
taken 11, 24 - 25, 28
toegangspasje 11, IX
verkiezing en ambt 15, 18 - 21
vragen 31
Quorum 168, 208
R
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Raad
aanbevelingen aan 113, 134
aanbeveling globale richtsnoeren economisch beleid 127
dialoog van de bevoegde commissie met 62, 66
gemeenschappelijke ontwerptekst 72
goedkeuring amendementen Parlement 75
raadpleging 47, 49
spreektijd 162
standpunt 64
verklaringen 109, 123
vragen 128, 130
zittingen van 44
Raadgevend comité voor het gedrag van de leden I
Raadpleging 47 - 48
artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 100
Comité van de Regio's 138
Economisch en Sociaal Comité 137
GBVB 112
hernieuwde 63
initiatieven van een lidstaat 48
verslag 49
Raad van Europa 213
Raming, begroting 96 - 97
Rapporteur 4, 21, 25, 47, 49 - 51, 56, 61 - 62, 64, 66, 68 - 71, 73, 103, 105 - 106, 154, 171 - 174, 185, 198, 208, XV
Recht op inzage 5
Rechtsgrond 39
bevoegde commissie 46, VI.XVI
controle, eerste lezing 39
internationale akkoorden/overeenkomsten 108
ontwerpen van wetgevingshandeling (wijziging) 63
wetgevingsinitiatief krachtens artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 46
Rechtsstaat 42, 83, 91, 99, 135, IV
Recht van de Unie
codificatie 103, VIII
herschikking 104
inbreuken 198
toepassing 198, VI.XVI, VIII, XIII.2
vereenvoudiging 103 - 104
Rectificaties 193, 231
Regeling van de werkzaamheden 149 - 150, 152, 154 - 156
Register
belangengroepen 11, IX
documentenregister van het Parlement 116, XIV
elektronisch 216
presentielijst 148
schriftelijke verklaringen 136
steun aan de interfractiewerkgroepen 34
transparantie 11, IX
verzoekschriften 216 - 217
Reglement
beroep op 186
interinstitutionele akkoorden 140
toepassing 226, VI.XVIII
wijziging 226 - 227, VI.XVIII
Rekeningen, afsluiting 98, V
Rekenkamer V.1, VI.V
benoeming van de leden 121
verklaringen 125
Resoluties 46, 52, 134 - 136
ontwerp- 51 - 52, 123, 128, 135, 216, 229, IV, V
wetgevings- 49, 53, 59 - 62, 95, 171
Richtsnoeren economisch beleid van de lidstaten 127
Ronddeling 149, 156, 160 - 161, 192, IV
S
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Samenstelling Parlement 84, 99
Samenwerking
Sancties 167
Schaduwrapporteurs 73, 205
Schending
van de fundamentele beginselen 83, 99
van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat 135, 149, IV
Schorsing, beraadslaging 188
Schorsing, vergadering 167, 185, 191
Schriftelijke verklaringen
opgenomen in het volledig verslag 162
ter inschrijving in het register 136
van leden 136
vervallen van 136
Schriftelijk te beantwoorden vragen 130 - 131
Secretariaat 25, 222
fracties 33
niet-fractiegebonden leden 35
Secretariaat-generaal 222
Secretaris-generaal 4, 11, 25, 77, 96, 157, 165, 222, 224, I, IX
Sluiting
beraadslaging / debat 153, 185, 189
vergadering 135, 191
Sociale partners, dialoog 101
Speciale vertegenwoordigers 110
Spoedbijeenkomst plenaire vergadering 146
Spoedvergadering commissie 113
Spreektijd 123, 128, 152 - 154, 163 - 164, 185 - 186, 192, XVI
spreektijd van één minuut 152, 163, 183, 185, 192
verdeling 135, 162, IV
verlening van het woord 162, 185
Sprekerslijst 189
Staking van stemmen 16, 24, 172
Standpunt
Commissie 48, 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
gemeenschappelijk 64
minderheids- 56, 66 - 70, 76, 171, 198
Raad 58, 62
Standpunt van de Raad 64, 66 - 70, 76, 171
amendementen 69
bekendmaking/mededeling 64 - 66
goedkeuring 76
verwerping 68
Steminstallatie 178, 181
Stemming 171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
advies 208
amendementen 169, 174 - 175, 179, 208
aparte stemming 173
betwisting van de stemming 184
bij handopsteken 178, 208
bij zitten en opstaan 178
derde lezing 72
eerste lezing 59
eindstemming 58, 179, 208
elektronische stemming 181, 208
enkele stemming 58, 179, 208
geheime stemming 182, 199
geldigheid 168
hoofdelijke 22, 52, 90, 118 - 119, 173, 179 - 182, 208
in de commissie 200, 208
ontwerpresolutie over schending door een lidstaat 83
schorsing van de stemming 60, 185, 192
staking van stemmen 16, 24, 172
stemming en bloc 22, 100, 173 - 174
stemming in onderdelen 22, 173, 176
stemprocedure 171, 208
stemrecht 177
stemverklaringen 22, 123, 183
tweede lezing 67 - 69, 76
uitgangspunten 173
uitstel 39, 61, 118, 190
volgorde van stemming 22, 171, 174
zonder 60, 76
Stemverklaringen 22, 123, 183
Studie- en informatiereizen 25
Studie- of informatieopdracht 201
Stukken
vertrouwelijke VII, XIV
Subcommissies 201, 203
Subsidiariteit 38 - 39, 48
Subsidiariteitsbeginsel 38 - 39, 48
Suggesties 53
Symbolen van de Unie 228
T
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Taken
Bureau 25
commissies 27, 54 - 55, 201, 214, 225, VI
Conferentie van voorzitters 21, 27, 52, 54 - 55, 71, 73 - 74, 113, 124, 128 - 129, 133 - 135, 146, 149 - 151, 162, 166, 172, 198 - 199, 201, 203, 212 - 213, 225, 229, VII.B
ondervoorzitters 23
quaestoren 28
Voorzitter 21 - 22, 25, 75, 77, 124, 129, 135, 139, 141, 162 - 163, 166, 169 - 170, 184, 186, 192, 223, 225, 231, I, IV, XV
Talen 25, 105, 158, 198, 215, X
Termijnen
amendementen 169, 174
bemiddelingscomité 70
debat en stemming 156
hoofdelijke stemming 180
register I
stemming in onderdelen 176
verlenging voor de derde lezing 70, 72
verlenging voor de tweede lezing 65
verslag 56
Terugtrekking uit de Unie 82
Terugverwijzing naar een commissie
algemene bepalingen 188
eerste lezing 47
gemeenschappelijk standpunt van de Raad 47
kwijting V.4
rectificaties 231
tweede lezing 66
verwerping 60
voorstellen van orde 185
voorstel van de Commissie
 tweede lezing 66
 uitstel van de stemming (in geval van niet-overname van amendementen door de Commissie) 61
 verwerping 60
Toegang
toegangspasje 11, IX
tot de tribune 157
tot de vergaderzaal 157, 165
tot documenten 31, 43, 115 - 116, 160, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, XIV
tot het Parlement 11, IX, XV
van het publiek tot documenten 115 - 116, XIV
Toegangspasje 11, IX
Toelichting
amendementen 169
door de Commissie van haar besluiten 124
verslag 45, 49, 51, 56
Toepassing van het Gemeenschapsrecht 198, XIII
Toepassing van het Reglement 226
Toetreding
toetredingsonderhandelingen 81, 214, XIII.4
toetredingsverdragen 81, 99, 214
Toewijzing
plaatsen in de vergaderzaal 36
spreektijd 162
Transparantie 31, 115 - 116, I
financiële belangen van de leden I
informatieplicht 31
register 11, IX
werkzaamheden Parlement 115 - 116, XVI
Tribune 157
Tweede lezing 47, 64 - 69, 76
aanbeveling voor de 66 - 67
akkoord 73, XIX
beëindiging 67
commissie 64 - 66
gezamenlijke commissievergaderingen 55
plenaire vergadering 67 - 69, 76
stemming 67 - 69, 76, 171
verlenging termijnen 65
Tweede verslag 60 - 61, 188
U
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Uitsluiting
uit de commissie 206
uit de delegatie 166
uit de vergaderzaal 165
Uitstel eindstemming 58
Uitstel van de beraadslaging 185, 190
Uitvoeringsbepalingen 106 - 107, 141, X, XIV
Uitvoeringsbevoegdheden XII, XIII
Uitvoeringshandelingen 106 - 107, 141
Uitvoeringsmaatregelen 106 - 107, 141
Uitvoering van de begroting 93 - 95
Uitzonderingen
toegang publiek tot documenten 5, VII, XIV
Urgentverklaring/urgentieprocedure 154
V
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Vacature(s) 4, 20, 199
Veiligheid informatie VII.E
Veiligheidsbeleid 108 - 113, VI.I, VII
Verdediging van voorrechten en immuniteiten 7, 9
Verdragen 99, VI.XVIII
gewone herziening 79
vereenvoudigde herziening 80
Vereenvoudigde procedure 50, 150
Vereenvoudiging Gemeenschapsrecht 103 - 104
Verenigbaarheid 4
financiële 41
Vergadering(en)
aanwezigheid van de leden 148
audiovisueel verslag 195
bijeenroeping 146, 206
commissie 25, 50, 66, 112, 118, 121 - 122, 147, 200, 203 - 204, 206 - 207, VII
notulen 31, 192, 207, VII
onderbreking 152, 167, 185, 191
openbaarheid 112, 192, 194, 206 - 207, VII.A
openbaar verslag 192, 194 - 195
plaats 147
schorsing 152, 165, 167, 185, 191
sluiting 152, 167, 185, 191
verloop 25, 157 - 158, 160, 162 - 163, 165, 167, 192, 194
volledig verslag 194
Vergaderperiode 145 - 146
Vergaderzaal, toegang 157
Vergoedingen 10
Verkiezing XVI
ambtsdragers 17
Commissie 118
Commissievoorzitter 117
leden Commissie 118
ondervoorzitters 15, 17
Parlement 1, 229
quaestoren 15, 18
Voorzitter 15 - 16
Verklaringen 123, 126, 136
Commissie 57, 123
Europese Centrale Bank 122, 126
Europese Raad 123
Raad 123
Rekenkamer 121, 125
schriftelijke 136
stemverklaringen 183
voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie 117
Verlening van het woord 163
Verloop van de vergaderingen 25, 157 - 158, 160, 162 - 163, 165, 167, 194
regels 157 - 158, 160, 162 - 163, 165, 167
Verslag
dialoog tussen de sociale partners 101
enquêtecommissie 198, VIII
Gemeenschapsrecht 198, VIII
in geval van raadpleging 49
initiatief- 27, 45 - 46, 52, 54, 132 - 133, XVII
interim- 99
minderheidsstandpunten 56, 198
mondeling 56, 60 - 61, 154
naar aanleiding van een ontwerpresolutie 133
onderzoek van de geloofsbrieven 3
ontwerp- 56
over initiatieven van lidstaten 48
strategisch 52, XVII
tweede 60 - 61
van andere instellingen 132
van niet-wetgevende aard 51
volledig 126, 194
wetgevings- 49, 59
Vertalingen 31, 46, 64, 74, 194, 198, 215, 227, XIII.3
Vertegenwoordiger(s), speciale 110
Vertegenwoordiger, hoge (GBVB) 110, 112
Vertegenwoordiging, internationale 111
Vertegenwoordiging Parlement 22
Vertegenwoordiging Parlement op zittingen van de Raad 44
Vertolking 158, 195
Vertrouwelijkheid 31, 115, 198, 220, VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, VIII, XIV
Vervallenheid
amendementen 169 - 170
teksten aan het einde van een zittingsperiode 229
Vervangers 3
Verwerping
standpunt van de Raad 68, 192
voorstel van de Commissie 60, 104, 192
Verwijzing
naar de commissie 47, 53, 127, 201
 eerste lezing 47
 internationale overeenkomsten 108
 rectificaties 231
 tweede lezing 66
raadpleging 39, 43, 47 - 48, 57 - 58
verzoek om advies 39, 43, 47 - 48, 57 - 58
Verzoek
om advies 47
om hernieuwde raadpleging 63
Verzoek om advies 47
Verzoekschriften 215 - 218, 229, VI.XX
Vicevoorzitter van de Commissie 112, II
Vlag 228
Volledig verslag 126, 194
Voordracht van kandidaten
ambtsdragers in het Parlement 15 - 18
Commissie 117
Europese Centrale Bank 122
Ombudsman 219
ondervoorzitters 17
quaestoren 18
voorgedragen commissarissen 118
Voorlopige twaalfden 92
Voorlopig voorzitterschap 14
Voorrechten en immuniteiten 5 - 9, 222, VI.XVI
Voorstel(len) van orde 185
moties van orde 189
verlening van het woord 185
verzoek het woord te voeren 186
Voorstel van de Commissie
aanneming amendementen 58 - 59, 61 - 62
intrekking 43, 60, 62, 68
verwerping 60, 99, 192
wijziging 49, 57, 61, 99
Voortijdige ambtsontheffing 21
voorzitter
Voorzitter Commissie
toelichting besluiten 124
verkiezing 117
Voorzitter Europese Raad 118, 123, 130, 162
Voorzitter Europese Raad 66, 76, 119, XVI, XIX
Voorzitter Parlement
onderhandeling over faciliteiten voor de nationale parlementen van de lidstaten 142
ondertekening interinstitutionele akkoorden 140
taken 21 - 22, 24 - 25, 46, 75, 77, 124, 135 - 136, 139, 141, 162 - 163, 166, 169 - 170, 184, 186, 192, 211, 223 - 225, 231, I, II, IV, XV
verkiezing 15 - 16, 20
Voorzitters van organen, commissies, delegaties 165
Vragen 128
aan de Commissie 22, 124, 128, II
aan de Conferentie van voorzitters 31
aan de Europese Centrale Bank 131, III
aan de quaestoren 31
aan de Raad 22, 128, II
aan het Bureau 31
beknopte en nauwkeurig geformuleerde 123 - 124
met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat 128
met verzoek om schriftelijk antwoord 130 - 131, III
met voorrang 130
niet beantwoorde 229
vragenuur 129, II
Vragenuur 129, 210, II
in de commissies 210
plenaire vergadering 129, II
Vrijheden, fundamentele 83, 99
Vrijheid 83, 99
Vrijwillige overeenkomsten 102
W
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Waarnemers 13
Website 31, 34, 116, 130 - 131, 136, 195, I, IX
Werkprogramma 37
Wetgevingsdocumenten 47
Wetgevingsinitiatief 46, 48
Wetgevingsprocedures 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231, XIII.2, XIX
Wetgevingsresolutie 48 - 49, 59 - 61, 171
Wetgivings- en werkprogramma (zie werkprogramma)
Wijziging
ontwerp van wetgevingshandeling 57
Reglement 226
Wijzigingsvoorstellen 53
Z
Bovenaan de paginaVorige
Zaken
onafgedane 229
Zitting 145 - 146, 201, 213
onderbreking 146, 201
Zittingsperiode 145 - 146, 219
Juridische mededeling - Privacybeleid