Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - april 2015
PDF 1261k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

STVARNO KAZALO
ABČDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ
Arabske številke se nanašajo na člene. Priloge so označene z rimskimi številkami; arabske ali rimske številke ali črke, ki jim sledijo, se nanašajo na dele, člene ali odstavke teh prilog.
A
Vrh straniNaslednje
Agencije
zaprosilo 139
AKP VI.II
Arhiv 192, 217
B
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Bilten 31
Boj proti goljufijam in korupciji 12, XI
Brezpredmetno
dokumenti 229
predlog spremembe 169 - 170
Č
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Čas za govor 128, 135, 152, 154, 162, 164, 185 - 186, IV, XVI
Čas za vprašanja
Svetu in Komisiji 129, II
v odboru 210
Člani
Evropska centralna banka 122
Komisija 118, XIII
odbor 198 - 199, VIII
Računsko sodišče 121
Človekove pravice 99, 114, 135, 224 - 225, IV, VI.XVII
D
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Darila in podobne koristi I
Delegacije 25, 158
ad hoc 27
konferenca predsednikov delegacij 30
medparlamentarne 212, VI.II
stalne 27, 212
v skupnih parlamentarnih odborih 214
Delegirani akti 105, 107
Delno zasedanje 145 - 146
Delovni program 37
Demokracija 38, 99, 135, 224 - 225, IV
Dialog med socialnimi partnerji 101
Dialog s Svetom 62, 76
Dnevni red 149 - 150, 152 - 156
končni osnutek 135, 150, 152, XIII
odbora 4, 66, 130 - 131, 206, VII.A
osnutek 27, 74, 149 - 150
sprejetje 152 - 153
sprememba 152, 188, 190
uvrstitev točke 9, 56, 61 - 62, 67, 72, 106, 113, 128, 135, 149 - 150, 153 - 154, 188, 201, 219, IV, V.4
Dobesedni zapis 126, 194
Dodelitev časa za govor 135, 162, IV
Dokončno pravno-jezikovno oblikovanje 75, 78, 193, XIX
Dokumenti
brezpredmetno 229
dostop 115 - 116, 160, VII.D, VII.E, XIV
razdelitev 156, 160
zakonodajni 47
zaupni VII
Dopustnost
predlogov sprememb 22, 69, 99, 170, 174
vprašanj II
vprašanja za pisni odgovor 130 - 131
Dostop
do dokumentov 115 - 116, 160, VII.D, XIV
do sejne dvorane 157
na balkone 157, VII.E
v Parlament 11, XV
Dostop javnosti do dokumentov 31, 115 - 116, XIV
Druga obravnava 47, 64 - 69, 76
glasovanje 67 - 69, 76, 171
na plenarnem zasedanju 67 - 69, 76
podaljšanje rokov 65
priporočilo 66 - 67
skupne seje odborov 55
sporazumi 73, XIX
v odboru 55, 64 - 66
zaključek 67
Drugo poročilo 60 - 61, 188
Državljanska pobuda 211, 218, XIII
E
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Ekonomska politika 127
Elektronska obravnava dokumentov 161
Elektronski register peticij 216
Enominutni govori 163, 192
Enotni mehanizem nadzora XXI
Evropska centralna banka
izjave 126
kandidature 122
Medinstitucionlani sporazum o enotnem mehanizmu nadzora XXI
vprašanja za pisni odgovor 131
Evropska državljanska pobuda 211, 218, XIII
Evropski ekonomsko-socialni odbor 11
Evropski svet 123
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 12, XI
F
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Finančna poročila 45, 49, 51
Finančna združljivost 41, 49, 51
Finančne posledice 38, 41, 112
Finančne zadeve 98
Finančni interesi
poslancev 11, I
Unije 12, XI
Finančni protokol 108
Finančni trialog 89
Funkcionarji Parlamenta 14 - 20, 22 - 23
G
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Generalni sekretar 4, 25, 35, 77, 96, 157, 159, 165, 222, 224, I, IX
Generalni sekretariat 25, 222
Geslo 228
Glasovanje 22, 168, 171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
druga obravnava 67 - 69, 76
elektronsko 181, 208
eno samo 58, 179, 208
končno 58, 179, 208
načela 173
neodločen izid 16 - 17, 24, 172
obrazložitve 22, 123, 183
o predlogih sprememb 169, 174 - 175, 179, 208
po delih 22, 173, 176, XVII
poimensko 22, 52, 90, 118 - 119, 173, 179 - 182, 208, XVII
postopek 171, 208
pravica glasovanja 177
preložitev 39, 58, 60, 118, 185, 192
prva obravnava 59
skupaj 100, 173 - 174
skupno 22, 208
spori glede glasovanja 184
tajno 182, 199
tretja obravnava 72
veljavnost 168
v odboru 200, 208
vrstni red 22, 59, 171, 174
z usedanjem in vstajanjem 178
z vzdigovanjem rok 178, 208
Goljufija 12, XI
Govorniki
dajanje besede 162
dodelitev časa za govor 135, 162, IV
dolžina govora 123, 128, 152 - 154, 163 - 164, 166, 185 - 186, 192
govori 158, 162 - 163, 189, 194
seznam govornikov 189
H
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Himna 228
I
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Imenovanja
Evropska centralna banka 122, XXI
kandidati za komisarje 118, XVI
kvestorji 18
odbori 199
podpredsedniki 17
posebni predstavniki 110
postopek glasovanja 182
predsednik Komisije 117
predsednik Parlamenta 16
Računsko sodišče 121
varuh človekovih pravic 219
vodje delegacij za zunanje zadeve 111
Imuniteta 5 - 6, 9, 179 - 180, 208, VI.XVI
Informacije občutljive narave 5, VII.B, VII.C, VII.E, XIV
Interesne skupine 11, IX
Izenačenost glasov 172
Izjave 123, 126, 136
Evropske centralne banke 122, 126
Evropskega sveta 123
kandidata za predsednika Komisije 117
Komisije 57, 123
Računskega sodišča 121, 125
razkritje finančnih interesov 11, 21, 34, I
Sveta 123
Izkaznice za vstop 11, IX, IX.I.1
Izključitev
delegacije 166
iz odbora 206, VII.A
iz sejne dvorane 166
Izredna razprava 153
Izstop iz Unije 82
Izvedbene določbe 106 - 107
Izvedbeni ukrepi 106 - 107, 141, XII
J
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Javne predstavitve o državljanskih pobudah 211
Javnost in preglednost 31, 115 - 116, I
Jeziki 25, 105, 158 - 159, 198, 215, X
K
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Kadrovski načrt (Generalni sekretariat) 25, 222
Kandidature
Evropska centralna banka 122
funkcionarji Parlamenta 15 - 18, 199
kandidati za komisarje 118
kvestorji 18
odbori 199
podpredsedniki 17
predsednik Komisije 117
predsednik Parlamenta 16
varuh človekovih pravic 219
Kazni 166 - 167, I
Kodeks ravnanja 11, 21, 165, I, IX, XIII, XX
Kodifikacija zakonodaje Unije 103
Komisija
čas za govor 162
člani 118, XIII
delovni program 37
izjave 123 - 124
izvedbena pooblastila 106, XII
izvolitev 118
letno poročilo o zakonodaji Unije 132
obveščanje Parlamenta VII.E, XIII
odstop člana XIII
Okvirni sporazum VII.E, XIII
pogajalski mandat 108
predlog nezaupnice 119
predsednik 117
program nominirane Komisije 117
prošnja za mnenje 47
razrešnica 93
splošno letno poročilo 132
sprejetje sprememb k predlogu 61
sprememba predloga 57, 63, 99
spremljanje 62 - 63
stališče o predlogih sprememb 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
umik predloga 43, 60, 62, 68
vprašanja 128 - 130, II
zakonodajni in delovni program - glej delovni program
zavrnitev predloga 60, 192
Komitologija XII
Konferenca odborov za evropske zadeve (COSAC) 143
Konferenca parlamentov 144
Konferenca predsednikov
dolžnosti 31, 166
naloge 21, 27, 46, 73 - 74, 225, XVII
sestava 26
vprašanja 31
Konferenca predsednikov delegacij 30
Konferenca predsednikov odborov 29, 73, 211, XVII
Koordinatorji odborov 73, 205, I, XVI
Korupcija 12, XI
Kraj zasedanj 147
Kršitve
človekovih pravic, demokracije in načela pravne države 135, 149, IV
temeljnih načel 83, 99
Kvestorji
dolžnosti 31
izkaznice za vstop 11
izvolitev in mandat 15, 18, 21
naloge 11, 24 - 25, 28, IX
register pomoči medskupinam 34
vprašanja 31
L
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Letni zakonodajni program 37 - 38, 46 - 47
Letno poročilo o izvajanju zakonodaje Unije 132
Listina o temeljnih pravicah 38, 115
Lobisti 11, IX
M
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Mandat (neodvisni) 2, VI.XVI
Manjšinska mnenja 56, 198
Medinstitucionalna pogajanja med zakonodajnimi postopki 73 - 74, XX
Medinstitucionalni sporazumi 140, 230, VII.B, VII.C, VII.D, XIII.4, XXI
Mednarodni sporazumi 99, 108 - 109, XIII.3
Medparlamentarne delegacije 212
Medskupine 34, I
Mnenja
manjšinska 56, 198
odborov 39, 41, 50, 53 - 54, 134, 201, 216 - 217, V.1, VI
o priporočilih Sveta 100
Parlamenta 59, 108, 112, 117, 121 - 122, 132, 154, 208
postopek spremljanja mnenja Parlamenta 62 - 63
Modri kartonček 162
Monetarna politika 126
Motenje 165, 167, XV
kazni 166
takojšnji ukrepi 165
Motenje Parlamenta 166, XV
kazni 166 - 167
N
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Nacionalni parlamenti
obrazložena mnenja 42
odnosi z 25
sodelovanje z 142
Načelo pravne države 38, 83, 99, 135, 224 - 225, IV
Načrt odhodkov 96 - 97
Nadomestila 10, 166
Najstarejši poslanec 17, 29 - 30, 204
Navzkrižja interesov I, VII.E
Nedopustnost 39, 103 - 104, 170, 185, 187
Nekdanji poslanci 6, 11, I, IX
Nerešene zadeve 229
Neuradna združenja poslancev 34, I
Nezaupnica 119
Nujni postopek 154
Nujno zasedanje Parlamenta 146
O
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Obravnave 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, XVI
Obrazložitev 22
obrazložitev glasovanja 22
poročila 45, 49, 51, 56
predlogov sprememb 169
Odbori 49 - 54, 56, 196 - 204, 206 - 210, VI
čas za vprašanja 210
člani 199 - 200, 204
dialog s Svetom 66
druga obravnava 64 - 66
glasovanje 208 - 209
kraj seje 147
mnenja 53 - 54
naloge 27, 201, VI
namestniki 200
nujna seja 113
pododbori 201, 203
popravek 231
poročilo 49, 51 - 52, 54, 56, 60 - 61, XVII
postopek 66, 206 - 210
pravice 199 - 200
predlogi sprememb za plenarno zasedanje 175
predsednik 29, 56, 73, 106, 198, 204
predsedstvo 56, 204
preiskovalni odbori 27, 198 - 199, 201, VIII
preverjanje veljavnosti mandatov poslancev 3, 202, VI.XVI
pridruženi odbor 54, 60, 73, 106 - 107, XVI, XVII
pristojni odbor 46 - 47, 66, 73, 136
pristojnosti 196 - 197, 201, VI
prva obravnava 39, 41, 43, 57 - 58
seje 25, 50, 66, 112, 115, 118, 121 - 122, 126, 136, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207, VII.A
sestava 27, 199 - 200
skupna seja 55, 107, 201
skupni parlamentarni odbori 214, XVI
spor glede pristojnosti 201
spravni (člen 294 Pogodbe o delovanju Evropske unije) 70 - 71, XIX
stalni 196
tretja obravnava 70 - 71, XIX
ustanovitev 196 - 198, VIII
vrnitev zadeve 188
začasni (glej posebni odbori) 197, 201, 203
zapisnik 115, 207
zaprošen za mnenje 53, 201, 208
Odbor regij 11, 138
Odnosi z drugimi institucijami 27, 36, 117 - 119, 121 - 138, 140, XIII
Odvzem imunitete 6, 9
Okrepljeno sodelovanje med državami članicami 85, 99
Opazovalci 13
Osebje 165 - 166
Osebne izjave 164
P
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Parlamentarna doba 145
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 213
Parlamenti
držav članic 27, 142 - 143
konference 144
Peticije 215 - 218, 229, VI.XX
Pisne izjave
brezpredmetnost 136
poslancev 136
priložene dobesednemu zapisu seje 162
zabeležene v register 136
Plenarno zasedanje
dobesedni zapis 194
druga obravnava 67 - 69, 76
predlogi sprememb 53 - 54, 169, 175
proračun 87 - 92
prva obravnava 59 - 61, 72
tretja obravnava 72
zapisnik 192
Pobuda
držav članic 48
državljanska 211, 218, XIII
samoiniciativno poročilo 45, 52
zakonodajna 37 - 38, 45 - 46
Pododbori 201, 203
Podpis dokumentov 161
Podpis sprejetih aktov 77
Podpredsedniki
izvolitev in mandat 15, 17, 19, 21
naloge 23 - 25, 27, 71, 89 - 90, 116, 143, 211
Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik 112, 129, II
Poenostavitev zakonodaje Unije 103 - 104
Poenostavljen postopek 50, 150
Pogajalska ekipa 73
Pogajalski mandat 73, 108
Pogodbe 81, 99, VI.XVIII
poenostavljena sprememba 80
redni postopek spremembe 79
Policijsko sodelovanje VI.XVII
Politične skupine 32 - 33, 35 - 36
zamenjava 199 - 200
Politične stranke na evropski ravni 223 - 225
izključitev od prejemanja finančne podpore 224
izvedbene določbe 25
odbor neodvisnih uglednih oseb 225
pristojnosti in odgovornosti predsednika 223
pristojnosti in odgovornosti predsedstva 224
pristojnosti in odgovornosti pristojnega odbora 225
program 225
tehnična pomoč 224
vrnitev zmotno izplačanih zneskov 224
Pomočniki 11, 206, IX
Ponovno posredovanje Parlamentu 63
Popravek 193, 231
Poročevalci v senci 73, 205
Poročevalec in pripravljavec mnenja 4, 21, 25, 47, 49, 51, 53, 56, 61 - 62, 64, 66, 68, 71, 73, 103, 105 - 106, 154, 171, 173 - 174, 185, 198, 208, XVI
Poročilo
drugih institucij 132
drugo 60 - 61
Komisije 132
manjšinska mnenja 56, 198
na podlagi predloga resolucije 133
nezakonodajno 51
o izvajanju zakonodaje Unije 132
o pobudah držav članic 48
o posvetovanju 49
osnutek 56
preiskovalnega odbora 198, VIII
samoiniciativno 27, 45 - 46, 52, 83, 132 - 133, XVII
strateško 52, XVII
ustno 56, 60 - 61, 154
vmesno 99
zakonodajno 49, 59
Posebni predstavniki 110
Poslanci 1 - 11, 148
finančni interesi 11
izključitev 166
mandat 4
navzočnost na sejah 148
pomočniki IX
samostojni 35
Statut 10 - 11, 52, I, VI.XVI
stroški 10
Poslanec, ki začasno predseduje 14
Poslovnik
medinstitucionalni dogovori 140
sprememba 227, VI.XVIII
uporaba 226, VI.XVIII
vprašanje pravilnosti postopka 186
Posredovanje
odborom 39, 41, 53, 127, 201
ponovno posredovanje 62 - 63
posvetovanje 47 - 48, 57
zahteva za mnenje 39
Posredovanje odboru
druga obravnava 66
mednarodni sporazumi 108
popravek 231
prva obravnava 47
Postopek 22
brez predlogov sprememb in razprave 50, 150
glasovanja 150, 171 - 172, 208
nujni 154
odobritve 77, 81, 83, 85, 99, 108
podelitve razrešnice 93 - 94, 98
poenostavljeni 50, 150
predlogi 22, 185
pred Sodiščem Evropske unije 141, 219, 221, V.6
preverjanja prostovoljnih sporazumov 102
proračunski 86 - 93, 95, VI.IV
sprave 70 - 72, XIX
spremljanja 62 - 63, 198
v odboru 49 - 54, 56, 66, 70 - 71, 97, 175, 204, 206 - 208, 210, 231, VII.A
zakonodajni 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231, XIX
Postopek kratke predstavitve 52, 151
Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev I
Posvetovanje 47 - 48
EU (ali evropski) organi in institucije 139
Evropski ekonomsko-socialni odbor 137
Odbor regij 138
ponovno posredovanje 63
poročilo 49
predlogi držav članic 48
skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) 112
Potek sej 157 - 160, 162 - 167
Pravilnost postopka 186
Pravna podlaga
mednarodni sporazumi 108
predlog Komisije (sprememba) 63
pristojni odbor 46, VI.XVI
prva obravnava 39
zakonodajna pobuda v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije 46
Pravosodno sodelovanje VI.XVI
Predčasno prenehanje mandata 21
Predlog
nezaupnice Komisiji 119
postopkovni 185
resolucije 51 - 52, 62, 83, 95, 102, 114, 123, 128, 133, 135, 170, 216, 229, IV
Predlogi sprememb 169
brezpredmetnost 169 - 170
dopustnost 22, 104, 170
jeziki 158 - 159, 169
objava 169
obravnava plenarnih predlogov sprememb v odborih 175
obrazložitev 169
odbor 175, 208
označevanje v prečiščenem besedilu 73, 193
postopek brez predlogov sprememb 50, 150
predlog Komisije 104
prevzem 169
razdelitev 169
roki 74, 169
sporazumni 61, 66, 69, 73, 173 - 174
sprejetje 61
stališče Komisije 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
umik 169
ustni 113, 169, 208
vložitev 74, 169, 208
vrstni red glasovanja 174
Predsednik Evropskega sveta 118, 123, 130, 162
Predsednik Komisije (izvolitev) 117
Predsednik Parlamenta
izvolitev 15 - 16, 19 - 20
naloge 21 - 22, 25, 46, 77, 124, 135 - 136, 139, 141, 162 - 163, 166, 169 - 170, 184, 186, 192, 211, 223, 225, 231, I, II, IV, XV
Predsednik Sveta 66, 76, 119, XVI, XIX
Predsedstvo
naloge 10 - 11, 25, 158 - 159, 161, 167, 211, 224
odbori 198, 204, I, VII.A
odgovornost 31
sestava 19 - 20, 24
vprašanja 31
Predstavitve 25, 118, 198, 205 - 206, 211, 216, 219, XVI
Preglednost
dejavnost Parlamenta 115 - 116, XVI
finančni interesi poslancev 11, I
register 11, IX
zakonodajni postopek 43
Preiskava 198, VIII
Preiskovalni odbori 27, 198 - 199, 201, VIII
Preložitev preiskave in glasovanja 185, 190
Prenehanje mandata (predčasno) 21, 166
Prenos informacij občutljive narave VII.B, VII.E
Prenovitev 104
Prepustnice 5
Preverjanje
pravne podlage 39
veljavnosti mandatov poslancev 3, 14, 202, VI.XVI
Prevodi 31, 46, 64, 74, 194, 198, 215, 227, XIII.3
Pridruženi odbori 54, 73, 106 - 107, 211, XVII
Priglasitev k postopku 185 - 191
Priloge 227, 230
Priporočila 46, 67, 81, 99, 133 - 134, 136
načelne smernice ekonomskih politik 127
pogajalski mandat 108
po preiskavi 198
priporočila Sveta v skladu s členom 140 Pogodbe o delovanju Evropske unije 100
pristopne pogodbe 99, 214
skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) 112 - 113
Svetu 113, 134
za drugo obravnavo 66 - 67
Pristojnosti odborov 27, 201, 214, 225, VI
pridruženi odbori 54, 107
skupne seje odborov 55, 107
Pristopna pogajanja 81, 214, XIII.4
Pristopne pogodbe 81, 99, 214
Pritožbeni postopki 167
Privilegiji in imunitete 5 - 9, 222, VI.XVI
Proračun 86 - 93, 95 - 96, V, VI.IV, VI.V
nadzor nad izvrševanjem 95, 125, VI.V
obravnava v Parlamentu 86 - 92
podelitev razrešnice 93 - 94, 125, V, VI.V
Prosti sedeži 4, 20, 199
Prostovoljni sporazumi 102
Prva obravnava 38 - 39, 41, 43, 47, 57 - 63, 75
glasovanje 59
na plenarnem zasedanju 59 - 61
postopek spremljanja 62 - 63
sporazumi 73, 75, XIX
v odborih 39, 41, 43, 49 - 54, 56 - 58
zaključek 57, 59
R
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Računovodstvo VI.IV, VI.V
Računsko sodišče V.1, VI.V
imenovanje članov 121
izjave 125
Ravnanje
kodeks ravnanja 11, 165, XV
na sejah 25, 167
Razdelitev dokumentov 156, 160 - 161, 192, IV
Razrešnica
drugi organi 94
izjava Računskega sodišča 125
Komisija 93
Parlament 98
predsednik Parlamenta 94
sklep V
Red v sejni dvorani 157, 165 - 167, XV
Register
dokumentov Parlamenta 116, XIV
lobistov 11, IX
navzočnosti poslancev 148
peticij 215 - 216
pisnih izjav 136
pomoči medskupinam 35
za preglednost 11, IX
Roki
glasovanje po delih 176
pisne izjave 136
podaljšanje za 2. in 3. obravnavo 65, 72
poimensko glasovanje 180
predlogi sprememb 169, 174
predlog poročila 56
razprava in glasovanje 156
register I
spravni odbor 70
S
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Samoiniciativna poročila 27, 45 - 46, 52, 54, 81, 132 - 133, XVII
Samostojni poslanci 35, 199 - 200, 205
Sedežni red v sejni dvorani 36
Seje 145
avdiovizualni prenos 195
dobesedni zapis 194
dostop javnosti 112, 192, 194, 206 - 207, VII.A
javnost dela 192, 194 - 195
kraj 147
navzočnost poslancev 148
pravila ravnanja 25
prekinitev ali zaključek 152, 165, 167, 185, 191
vodenje 157 - 160, 162 - 167
zapisnik 192
Sestava parlamenta 84, 99
Seznam govornikov 189
Simboli Unije 228
Sistem začasnih dvanajstin 92
Sklepčnost 168, 208
Sklic
odbora 206
Parlamenta 146
Skupine 32 - 33, 35 - 36
zamenjava članov 199 - 200
Skupna razprava 155
Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) 112 - 113, VI.I, VII.B, VII.C
Skupne seje odborov 55, 73, 211
Skupni parlamentarni odbori 214
Skupni predlog resolucije 123, 128, 135
Skupno besedilo 72
Skupno stališče
potrditev 76
predložitev in posredovanje 64 - 66
spremembe 69
zavrnitev 68
Sodelovanje
okrepljeno sodelovanje 85, 99
v kazenskih zadevah VI.XVII
Sodišče Evropske unije
imenovanja 120, 219
postopki pred 141, 221, V.6
Sodni postopki 141
Sorazmernost 38, 48
Spletna stran 31, 34, 116, 130 - 131, 136, 195, I, IX
Splošno letno poročilo 132
Sporazumni predlogi sprememb 61, 66, 69, 173 - 174
Sporazum v drugi obravnavi 73, XIX, XX
Sporazum v prvi obravnavi 73, 75, XIX, XX
Sprava
sestava in postopek odbora 71
tretja obravnava 70 - 72
Sprejeta besedila 192 - 193
Sprejeti akti 77
Stališče
Komisije 48, 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
Parlamenta 62
Sveta 62, 64
Subsidiarnost 38 - 39, 48
Svet
čas za govor 162
dialog pristojnega odbora s 62, 66
izjave 123
posvetovanja 47, 49
priporočila Svetu 113, 134
seje Sveta 44
stališče Sveta 64
vprašanja 128 - 130
Svet Evrope 213
T
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Tajnost 5, VII.B, VII.C, VII.E, XIV
Temeljna načela 11, 83, VI.XVIII
Temeljne pravice 38, 99, VI.XVII
Temeljne svoboščine 83, 99
Točke dnevnega reda 22
Tolmačenje 158 - 159, 195
Trajanje mandata
funkcionarjev 19
poslancev 4
Tretja obravnava
na plenarnem zasedanju 72
podaljšanje rokov 65
skupne seje odborov 55
skupno besedilo 72
sprava 70 - 71, XIX
Tretje države 81
AKP VI.II
odnosi 27, 214
pridružene članice 214
pristopna pogajanja 214, XIII.4
pristopne pogodbe 99
U
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Uradni list 25, 32, 76, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, V, VIII, X, XIV, XVII, XIX
Ustanovna seja 3, 14, 146
V
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Varnost podatkov VII.E
Varuh človekovih pravic 219 - 221
dejavnosti 220, X
izvolitev 219
razrešitev 221
Večina in najmanjše zahtevano število poslancev 81, 83
delegirani akti 105
imenovanja
 Evropska centralna banka (zahteva za preložitev glasovanja) 122
 Komisija (člani) 118
 Komisija (predsednik) 117
 Računsko sodišče (zahteva za preložitev glasovanja) 121
 varuh človekovih pravic (izvolitev) 219
 varuh človekovih pravic (razrešitev) 221
izvedbeni akti 106
nasprotovanje (ugovor)
 dnevnemu redu
točkam, obravnavanim brez predlogov sprememb in razprave 150
 glasovanju o predlogu spremembe, ki ni bil razdeljen v vseh jezikih 169
 priporočilu odbora v okviru skupne zunanje in varnostne politike 113
 razlagi Poslovnika 226
 spremembam vrstnega reda glasovanja 174
oblikovanje odborov in skupin
 politične skupine 32 - 33
 preiskovalni odbori 196, 198
odločitve Parlamenta
 glasovanje o sporazumnih predlogih sprememb 174
 mednarodni sporazumi 108
 nadaljevanje tožbe pred Sodiščem Evropske unije 141
 nezaupnica Komisiji (sprejetje) 119
 postopek odobritve 99
 skupno besedilo 72
 stališče Sveta
spremembe 69
zavrnitev 68
 zakonodajni predlog 46
predlogi sprememb
 končni osnutek dnevnega reda 152
 nasprotovanje glasovanju o predlogu spremembe, ki ni bil razdeljen v vseh jezikih 158 - 159, 169
 obravnava predlogov sprememb za plenarno zasedanje v odborih 175
 poslovnik 227
 vložitev 169
priloge 230
priporočila Svetu 134
ugotavljanje kršitve 81
vložitev predlogov
 nezaupnice 119
 resolucij
izjave Komisije, Sveta in Evropskega sveta 123
razprave o kršitvah človekovih pravic, demokracije in načela pravne države 135
vprašanja za ustni odgovor z razpravo 128
zavrnitev podelitve razrešnice V.4
volitve funkcionarjev
 kandidature 15
 kvestorji 18
 podpredsedniki 17
 predčasno prenehanje mandata 21
 predsednik 16
 trajanje mandata 19
zahteve
 dnevni red
izredna razprava 153
obravnava točke brez predlogov sprememb 150
spremembe k točki 150
 za določitev sklepčnosti 168
 za nujni postopek 154
 za poimensko glasovanje 180
 za ponovno posredovanje 63
 za prekinitev ali zaključek seje 191
 za preložitev glasovanja 190
 za preložitev razprave 190
 za razpravo o kršitvi človekovih pravic, demokracije in načela pravne države 135
 za sklic Parlamenta 146
 za ustanovitev preiskovalnega odbora 198
 za vrnitev zadeve odboru 188
 za zaključek razprave 189
Večletni finančni okvir 86, 99
Veljavnost mandatov poslancev 3, 14, 202
Visoki predstavnik - glej podpredsednik Komisije/visoki predstavnik
Visoki predstavnik za SZVP 112, II
Vmesno poročilo 99
Vodstvo Parlamenta 24 - 31
Volitve
Komisije 118, XVI
kvestorjev 15, 18 - 20
Parlamenta 1, 229
podpredsednikov 15, 17, 20
predsednika 15 - 16, 19 - 20
predsednika Komisije 117
Volitve funkcionarjev
kvestorjev 18
podpredsednika 17
predsednika 16
Vpogled v spise 5
Vprašanja
čas za vprašanja 129, II
Evropski centralni banki 131, III
kratka in jedrnata 123 - 124
nerešena 229
prednostna 130
predsedstvu, konferenci predsednikov in kvestorjem 31
za pisni odgovor 130 - 131, III
za ustni odgovor z razpravo 128
Vrnitev odboru
izenačenost glasov 172
popravek 231
postopkovni predlogi 185
predlogi Komisije
 preloženo glasovanje (Komisija ne sprejme predlogov sprememb) 61
 zavrnitev 60
razrešnica V.5
stališča Sveta 47, 66
Z
Vrh straniPrejšnje
Zakonodaja Unije 103
izvajanje 141, 198, VI.XVI, VIII, XIII.2
kodifikacija 103
poenostavitev 104
prenovitev 104
Zakonodajna pobuda 37, 45 - 46
Zakonodajna resolucija 48 - 49, 59 - 61, 171
Zakonodajni dokumenti 47
Zakonodajni in delovni program - glej delovni program
Zakonodajni postopki 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231, XIII.2, XIX
Zapisniki
dobesedni zapis 126, 194
konference predsednikov 31, 136
odborov 207, VII.A
predsedstva 31
sej 105, 192
Zasedanje 145 - 146
Zastava 228
Zastopanje Parlamenta na sejah Sveta 44
Zastopniki interesov 11, IX
Zaščita privilegijev in imunitete 7, 9
Zaupnost 5, 11, 25, 31, 115, 198, 217, 220, VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, VIII, XIII.2, XIV
Zavrnitev 105
predloga Komisije 60, 192
stališča Sveta 66, 68, 171, 192
Zbiranje informacij 201
Znanstvene raziskave in ankete 139
Znanstveno mnenje 139
Zunanja politika 112 - 113, VI.I
Zunanje predstavništvo Unije
podpredsednik Komisije/visoki predstavnik 112
posebni predstavniki 110
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov