Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - april 2015
PDF 1275k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL XII  : BEVOEGDHEDEN MET BETREKKING TOT POLITIEKE PARTIJEN OP EUROPEES NIVEAU

Artikel 224  : Bevoegdheden van het Bureau

1.    Het Bureau neemt een besluit over aanvragen tot financiering van politieke partijen op Europees niveau alsmede over de verdeling van de kredieten tussen de begunstigde politieke partijen. Het stelt een lijst op van de begunstigde partijen en van de toegewezen bedragen.

2.    Het Bureau beslist over eventuele opschorting of verlaging van de financiering en over eventuele terugvordering van ten onrechte ontvangen bedragen.

3.    Na afloop van het begrotingsjaar keurt het Bureau het definitieve activiteitenverslag en de financiële eindafrekening van elke begunstigde politieke partij goed.

4.    Onder de voorwaarden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad kan het Bureau de politieke partijen op Europees niveau overeenkomstig hun voorstellen technische ondersteuning verlenen. Het Bureau kan bepaalde specifieke besluiten tot verlening van technische ondersteuning delegeren aan de secretaris-generaal.

5.    In alle in de voorgaande leden genoemde gevallen handelt het Bureau op voorstel van de secretaris-generaal. Behalve in de in de leden 1 en 4 genoemde gevallen hoort het Bureau, alvorens een besluit te nemen, de vertegenwoordigers van de betrokken politieke partij. Het Bureau kan te allen tijde het advies van de Conferentie van voorzitters inwinnen.

6.    Als het Parlement na verificatie constateert dat een politieke partij op Europees niveau niet langer de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden alsmede van de rechtsstaat in acht neemt, besluit het Bureau deze politieke partij van financiering uit te sluiten.

Juridische mededeling - Privacybeleid