Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2015 m. balandžio mėn.
PDF 1753k
Eiti į puslapio viršųTURINYS
 RODYKLĖ
 PASTABA SKAITYTOJUI

TURINYS
Antraštinė dalisIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
PriedaiIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

I ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
Eiti į puslapio viršųKitas
1 SKYRIUS: EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

1 straipsnis : 
Europos Parlamentas

2 straipsnis : 
Nepriklausomas mandatas

3 straipsnis : 
Įgaliojimų patikrinimas

4 straipsnis : 
Europos Parlamento nario įgaliojimų laikas

5 straipsnis : 
Privilegijos ir imunitetai

6 straipsnis : 
Imuniteto atšaukimas

7 straipsnis : 
Privilegijų ir imuniteto gynimas

8 straipsnis : 
Skubūs Parlamento pirmininko veiksmai siekiant patvirtinti imunitetą

9 straipsnis : 
Su imunitetu susijusios procedūros

10 straipsnis : 
Parlamento narių statuto įgyvendinimas

11 straipsnis : 
Parlamento narių finansiniai interesai, elgesio normos, privalomas skaidrumo registras ir galimybė patekti į Parlamentą

12 straipsnis : 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami vidaus tyrimai

13 straipsnis : 
Stebėtojai
2 SKYRIUS: PARLAMENTO PAREIGŪNAI

14 straipsnis : 
Laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas

15 straipsnis : 
Kandidatūros ir bendrosios nuostatos

16 straipsnis : 
Parlamento pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba

17 straipsnis : 
Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

18 straipsnis : 
Kvestorių rinkimai

19 straipsnis : 
Kadencijos trukmė

20 straipsnis : 
Laisva vieta

21 straipsnis : 
Įgaliojimų panaikinimas pirma laiko
3 SKYRIUS: VALDYMO ORGANAI IR JŲ FUNKCIJOS

22 straipsnis : 
Parlamento pirmininko funkcijos

23 straipsnis : 
Parlamento pirmininko pavaduotojų funkcijos

24 straipsnis : 
Biuro sudėtis

25 straipsnis : 
Biuro funkcijos

26 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos sudėtis

27 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos funkcijos

28 straipsnis : 
Kvestorių funkcijos

29 straipsnis : 
Komitetų pirmininkų sueiga

30 straipsnis : 
Delegacijų pirmininkų sueiga

31 straipsnis : 
Biuro ir Pirmininkų sueigos sprendimų viešumas
4 SKYRIUS: FRAKCIJOS

32 straipsnis : 
Frakcijų kūrimas

33 straipsnis : 
Frakcijų veikla ir teisinė padėtis

34 straipsnis : 
Jungtinės grupės

35 straipsnis : 
Nepriklausomi Parlamento nariai

36 straipsnis : 
Vietų pasiskirstymas plenarinių posėdžių salėje

II ANTRAŠTINĖ DALIS: TEISĖKŪROS, BIUDŽETO IR KITOS PROCEDŪROS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis : 
Komisijos darbo programa

38 straipsnis : 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymasis

39 straipsnis : 
Teisinio pagrindo patikrinimas

40 straipsnis : 
Teisėkūros įgaliojimų delegavimas

41 straipsnis : 
Finansinio suderinamumo patikrinimas

42 straipsnis : 
Subsidiarumo principo laikymosi vertinimas

43 straipsnis : 
Parlamento galimybė susipažinti su dokumentais ir informacijos jam teikimas

44 straipsnis : 
Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose

45 straipsnis : 
Parlamentui Sutartimis suteiktos iniciatyvos teisės

46 straipsnis : 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnyje numatyta iniciatyva

47 straipsnis : 
Teisėkūros dokumentų nagrinėjimas

48 straipsnis : 
Teisėkūros procedūros dėl valstybių narių pateiktų iniciatyvų
2 SKYRIUS: PROCEDŪRA KOMITETE

49 straipsnis : 
Teisėkūros pranešimai

50 straipsnis : 
Supaprastinta procedūra

51 straipsnis : 
Ne teisėkūros pranešimai

52 straipsnis : 
Pranešimai savo iniciatyva

53 straipsnis : 
Komitetų nuomonės

54 straipsnis : 
Darbo su susijusiais komitetais procedūra

55 straipsnis : 
Bendrų komitetų posėdžių procedūra

56 straipsnis : 
Pranešimų rengimas
3 SKYRIUS: PIRMASIS SVARSTYMAS
Nagrinėjimo komitete etapas

57 straipsnis : 
Pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto keitimas

58 straipsnis : 
Komisijos ir Tarybos pozicija dėl pakeitimų
Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

59 straipsnis : 
Pirmojo svarstymo pabaiga

60 straipsnis : 
Komisijos pasiūlymo atmetimas

61 straipsnis : 
Komisijos pasiūlymo pakeitimų priėmimas
Tolesni veiksmai

62 straipsnis : 
Tolesni veiksmai Parlamentui pateikus poziciją

63 straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui
4 SKYRIUS: ANTRASIS SVARSTYMAS
Nagrinėjimo komitete etapas

64 straipsnis : 
Pranešimas apie Tarybos poziciją

65 straipsnis : 
Terminų pratęsimas

66 straipsnis : 
Tarybos pozicijos perdavimas atsakingam komitetui ir nagrinėjimo atsakingame komitete procedūra
Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

67 straipsnis : 
Antrojo svarstymo pabaiga

68 straipsnis : 
Tarybos pozicijos atmetimas

69 straipsnis : 
Tarybos pozicijos pakeitimai
5 SKYRIUS: TREČIASIS SVARSTYMAS
Taikinimas

70 straipsnis : 
Taikinimo komiteto sušaukimas

71 straipsnis : 
Delegacija Taikinimo komitete
Svarstymo plenariniame posėdyje etapas

72 straipsnis : 
Bendras projektas
6 SKYRIUS: TEISĖKŪROS PROCEDŪROS PABAIGA

73 straipsnis : 
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu

74 straipsnis : 
Sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas prieš patvirtinant pranešimą komitete tvirtinimas

75 straipsnis : 
Susitarimas per pirmąjį svarstymą

76 straipsnis : 
Susitarimas per antrąjį svarstymą

77 straipsnis : 
Teisėkūros procedūra priimamų aktų rengimo reikalavimai

78 straipsnis : 
Priimtų teisės aktų pasirašymas
7 SKYRIUS: KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

79 straipsnis : 
Įprasta Sutarties peržiūra

80 straipsnis : 
Supaprastinta Sutarties peržiūra

81 straipsnis : 
Stojimo sutartys

82 straipsnis : 
Išstojimas iš Sąjungos

83 straipsnis : 
Valstybės narės padarytas pagrindinių principų pažeidimas

84 straipsnis : 
Parlamento sudėtis

85 straipsnis : 
Tvirtesnis valstybių narių bendradarbiavimas
8 SKYRIUS: BIUDŽETO PROCEDŪROS

86 straipsnis : 
Daugiametė finansinė programa

87 straipsnis : 
Darbo dokumentai

88 straipsnis : 
Biudžeto projekto svarstymas. Pirmasis svarstymas

89 straipsnis : 
Trišalis susitikimas finansų klausimais

90 straipsnis : 
Biudžeto taikinimo procedūra

91 straipsnis : 
Galutinis biudžeto priėmimas

92 straipsnis : 
Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema

93 straipsnis : 
Biudžeto įvykdymo patvirtinimas Komisijai

94 straipsnis : 
Kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros

95 straipsnis : 
Parlamento vykdoma biudžeto vykdymo kontrolė
9 SKYRIUS: VIDAUS BIUDŽETO PROCEDŪROS

96 straipsnis : 
Parlamento sąmata

97 straipsnis : 
Procedūra, taikoma rengiant Parlamento sąmatą

98 straipsnis : 
Įgaliojimai prisiimti ir apmokėti išlaidas
10 SKYRIUS: PRITARIMO PROCEDŪRA

99 straipsnis : 
Pritarimo procedūra
11 SKYRIUS: KITOS PROCEDŪROS

100 straipsnis : 
Nuomonių teikimo procedūra, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsniu

101 straipsnis : 
Su socialiniu dialogu susijusios procedūros

102 straipsnis : 
Su savanoriškų susitarimų nagrinėjimu susijusios procedūros

103 straipsnis : 
Kodifikavimas

104 straipsnis : 
Išdėstymas nauja redakcija

105 straipsnis : 
Deleguotieji aktai

106 straipsnis : 
Įgyvendinimo aktai ir priemonės

107 straipsnis : 
Svarstymas taikant darbo su susijusiais komitetais procedūrą arba taikant bendrų komitetų posėdžių procedūrą

III ANTRAŠTINĖ DALIS: IŠORĖS SANTYKIAI
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

108 straipsnis : 
Tarptautiniai susitarimai

109 straipsnis : 
Procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio nuostatas dėl laikino tarptautinių susitarimų taikymo ar jų sustabdymo arba dėl Sąjungos pozicijos nustatymo tarptautiniu susitarimu įkurtoje institucijoje
2 SKYRIUS: ATSTOVAVIMAS SĄJUNGAI UŽSIENYJE IR BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA

110 straipsnis : 
Specialūs įgaliotiniai

111 straipsnis : 
Tarptautinis atstovavimas

112 straipsnis : 
Konsultavimasis su Parlamentu ir informacijos jam teikimas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

113 straipsnis : 
Rekomendacijos bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

114 straipsnis : 
Žmogaus teisių pažeidimai

IV ANTRAŠTINĖ DALIS: VEIKLOS SKAIDRUMAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

115 straipsnis : 
Parlamento veiklos skaidrumas

116 straipsnis : 
Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

V ANTRAŠTINĖ DALIS: SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: PASKYRIMAI

117 straipsnis : 
Komisijos pirmininko rinkimai

118 straipsnis : 
Komisijos rinkimai

119 straipsnis : 
Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

120 straipsnis : 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų skyrimas

121 straipsnis : 
Audito Rūmų narių skyrimas

122 straipsnis : 
Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas
2 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI

123 straipsnis : 
Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai

124 straipsnis : 
Komisijos sprendimų paaiškinimai

125 straipsnis : 
Audito Rūmų pareiškimai

126 straipsnis : 
Europos Centrinio Banko pareiškimai

127 straipsnis : 
Rekomendacijos dėl bendrų ekonominės politikos gairių
3 SKYRIUS: PARLAMENTO KLAUSIMAI

128 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

129 straipsnis : 
Klausimų valanda

130 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

131 straipsnis : 
Klausimai Europos Centriniam Bankui, į kuriuos atsakoma raštu
4 SKYRIUS: KITŲ INSTITUCIJŲ PRANEŠIMAI

132 straipsnis : 
Metiniai pranešimai ir kiti kitų institucijų pranešimai
5 SKYRIUS: REZOLIUCIJOS IR REKOMENDACIJOS

133 straipsnis : 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų

134 straipsnis : 
Rekomendacijos Tarybai

135 straipsnis : 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų

136 straipsnis : 
Rašytiniai pareiškimai

137 straipsnis : 
Konsultacijos su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

138 straipsnis : 
Konsultacijos su Regionų komitetu

139 straipsnis : 
Prašymai Europos agentūroms
6 SKYRIUS: TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI

140 straipsnis : 
Tarpinstituciniai susitarimai
7 SKYRIUS: KREIPIMAISI Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMĄ

141 straipsnis : 
Bylos Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

VI ANTRAŠTINĖ DALIS: RYŠIAI SU NACIONALINIAIS PARLAMENTAIS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

142 straipsnis : 
Keitimasis informacija, bendravimas ir abipusė pagalba

143 straipsnis : 
Europos reikalų komitetų konferencija (COSAC)

144 straipsnis : 
Parlamentų konferencijos

VII ANTRAŠTINĖ DALIS: SESIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: PARLAMENTO SESIJOS

145 straipsnis : 
Parlamento kadencija, sesijos, mėnesinės sesijos, plenariniai posėdžiai

146 straipsnis : 
Parlamento sušaukimas

147 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių vieta

148 straipsnis : 
Dalyvavimas plenariniuose posėdžiuose
2 SKYRIUS: PARLAMENTO DARBO TVARKA

149 straipsnis : 
Darbotvarkės projektas

150 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių procedūra be diskusijų ir be pakeitimų

151 straipsnis : 
Trumpas pristatymas

152 straipsnis : 
Darbotvarkės priėmimas ir jos keitimas

153 straipsnis : 
Neeilinės diskusijos

154 straipsnis : 
Skubos tvarka

155 straipsnis : 
Bendrosios diskusijos

156 straipsnis : 
Terminai
3 SKYRIUS: BENDRA PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

157 straipsnis : 
Įėjimas į plenarinių posėdžių salę

158 straipsnis : 
Kalbos

159 straipsnis : 
Pereinamosios nuostatos

160 straipsnis : 
Dokumentų išdalijimas

161 straipsnis : 
Elektroninis dokumentų tvarkymas

162 straipsnis : 
Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų sąrašas

163 straipsnis : 
Vienos minutės kalbos

164 straipsnis : 
Pareiškimai asmeniniu klausimu
4 SKYRIUS: PRIEMONĖS, TAIKOMOS NESILAIKANT NARIŲ ELGESIO NORMŲ

165 straipsnis : 
Neatidėliotinos priemonės

166 straipsnis : 
Nuobaudos

167 straipsnis : 
Vidaus skundų pateikimo tvarka
5 SKYRIUS: KVORUMAS IR BALSAVIMAS

168 straipsnis : 
Kvorumas

169 straipsnis : 
Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas

170 straipsnis : 
Pakeitimų priimtinumas

171 straipsnis : 
Balsavimo procedūra

172 straipsnis : 
Balsų pasiskirstymas po lygiai

173 straipsnis : 
Balsavimo principai

174 straipsnis : 
Balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarka

175 straipsnis : 
Pakeitimų, pateiktų svarstyti plenariniame posėdyje, nagrinėjimas komitete

176 straipsnis : 
Balsavimas dalimis

177 straipsnis : 
Balsavimo teisė

178 straipsnis : 
Balsavimas

179 straipsnis : 
Galutinis balsavimas

180 straipsnis : 
Vardinis balsavimas

181 straipsnis : 
Elektroninis balsavimas

182 straipsnis : 
Slaptas balsavimas

183 straipsnis : 
Paaiškinimai dėl balsavimo

184 straipsnis : 
Ginčai dėl balsavimo rezultatų
6 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI DĖL PROCEDŪROS

185 straipsnis : 
Procedūriniai pasiūlymai

186 straipsnis : 
Pareiškimai dėl darbo tvarkos

187 straipsnis : 
Pasiūlymas paskelbti klausimą nepriimtinu

188 straipsnis : 
Klausimo grąžinimas komitetui

189 straipsnis : 
Diskusijų pabaiga

190 straipsnis : 
Diskusijų ar balsavimo atidėjimas

191 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio sustabdymas arba pabaiga
7 SKYRIUS: PARLAMENTO VEIKLOS VIEŠUMAS

192 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio protokolas

193 straipsnis : 
Priimti tekstai

194 straipsnis : 
Stenograma

195 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių garso ir vaizdo įrašai

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS: KOMITETAI IR DELEGACIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: KOMITETAI: SUDARYMAS IR ĮGALIOJIMAI

196 straipsnis : 
Nuolatinių komitetų sudarymas

197 straipsnis : 
Specialiųjų komitetų sudarymas

198 straipsnis : 
Tyrimo komitetai

199 straipsnis : 
Komitetų sudėtis

200 straipsnis : 
Pavaduojantys nariai

201 straipsnis : 
Komitetų įgaliojimai

202 straipsnis : 
Už įgaliojimų patikrinimą atsakingas komitetas

203 straipsnis : 
Pakomitečiai

204 straipsnis : 
Komitetų biurai

205 straipsnis : 
Komitetų koordinatoriai ir šešėliniai pranešėjai
2 SKYRIUS: KOMITETAI: DARBO TVARKA

206 straipsnis : 
Komitetų posėdžiai

207 straipsnis : 
Komitetų posėdžių protokolai

208 straipsnis : 
Balsavimas komitete

209 straipsnis : 
Komitetuose taikytinos plenarinio posėdžio nuostatos

210 straipsnis : 
Klausimų valanda komitete

211 straipsnis : 
Viešieji svarstymai, susiję su piliečių iniciatyvomis
3 SKYRIUS: TARPPARLAMENTINĖS DELEGACIJOS

212 straipsnis : 
Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai

213 straipsnis : 
Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja

214 straipsnis : 
Jungtiniai parlamentiniai komitetai

IX ANTRAŠTINĖ DALIS: PETICIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

215 straipsnis : 
Teisė pateikti peticijas

216 straipsnis : 
Peticijų nagrinėjimas

217 straipsnis : 
Peticijų viešumas

218 straipsnis : 
Piliečių iniciatyva

X ANTRAŠTINĖ DALIS: OMBUDSMENAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

219 straipsnis : 
Ombudsmeno rinkimai

220 straipsnis : 
Ombudsmeno veikla

221 straipsnis : 
Ombudsmeno atleidimas iš pareigų

XI ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO GENERALINIS SEKRETORIATAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

222 straipsnis : 
Generalinis sekretoriatas

XII ANTRAŠTINĖ DALIS: SU EUROPOS POLITINĖMIS PARTIJOMIS SUSIJĘ ĮGALIOJIMAI
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

223 straipsnis : 
Parlamento pirmininko įgaliojimai

224 straipsnis : 
Biuro įgaliojimai

225 straipsnis : 
Atsakingo komiteto įgaliojimai ir Parlamento įgaliojimai plenarinės sesijos metu

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS: DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

226 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių taikymas

227 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių keitimas

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS: ĮVAIRIOS NUOSTATOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

228 straipsnis : 
Sąjungos simboliai

229 straipsnis : 
Nebaigti klausimai

230 straipsnis : 
Priedų struktūra

231 straipsnis : 
Klaidų ištaisymas

I PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Europos Parlamento narių elgesio kodeksas finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais

II PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Klausimų Komisijai valandos organizavimo tvarka

III PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Pagal 130 ir 131 straipsnius teikiamiems klausimams, į kuriuos atsakoma raštu, taikomi kriterijai

IV PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Gairės ir bendri principai, taikytini parenkant į darbotvarkę įrašytinus klausimus 135 straipsnyje numatytoms diskusijoms dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų

V PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Procedūra, taikytina sprendimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo svarstymui ir priėmimui

VI PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir pareigos

VII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Konfidencialūs ir slapto pobūdžio dokumentai bei informacija

VIII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Išsamios Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančios nuostatos

IX PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Skaidrumo registras

X PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Ombudsmeno pareigų atlikimas

XI PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Bendrijos interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencija

XII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Europos Parlamento ir Komisijos susitarimas dėl Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, iš dalies pakeisto Sprendimu 2006/512/EB, įgyvendinimo taisyklių

XIII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Pagrindų susitarimas dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių

XIV PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais

XV PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Parlamento narių elgesio normų aiškinimo gairės

XVI PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Komisijos tvirtinimo gairės

XVII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo tvarka

XVIII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Europos komunikacinė partnerystė

XIX PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
2007 m. birželio 13 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendra deklaracija dėl praktinių bendro sprendimo procedūros taisyklių (EB Sutarties 251 straipsnis)

XX PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
Derybų įprastos teisėkūros procedūros metu elgesio kodeksas

XXI PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųAnkstesnis
Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinis susitarimas dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą
Teisinė informacija - Privatumo politika