Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - april 2015
PDF 1275k
Bovenaan de paginaINHOUD
 ZAAKREGISTER
 BERICHT AAN DE LEZER

INHOUD
TitelsIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
BijlagenIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI

TITEL I: LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
Bovenaan de paginaVolgende
HOOFDSTUK 1: LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Artikel 1 : 
Europees Parlement

Artikel 2 : 
Ongebonden mandaat

Artikel 3 : 
Onderzoek van de geloofsbrieven

Artikel 4 : 
Duur van het mandaat

Artikel 5 : 
Voorrechten en immuniteiten

Artikel 6 : 
Opheffing van de immuniteit

Artikel 7 : 
Verdediging van de voorrechten en van de immuniteit

Artikel 8 : 
Dringende maatregelen van de Voorzitter ter bevestiging van de immuniteit

Artikel 9 : 
Immuniteitsprocedures

Artikel 10 : 
Tenuitvoerlegging van het Statuut van de leden

Artikel 11 : 
Financiële belangen van de leden, gedragsregels, verplicht transparantieregister en toegang tot het Parlement

Artikel 12 : 
Interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Artikel 13 : 
Waarnemers
HOOFDSTUK 2: AMBTSDRAGERS IN HET PARLEMENT

Artikel 14 : 
Voorlopig voorzitterschap

Artikel 15 : 
Voordracht van kandidaten en algemene bepalingen

Artikel 16 : 
Verkiezing van de Voorzitter - Openingstoespraak

Artikel 17 : 
Verkiezing van de ondervoorzitters

Artikel 18 : 
Verkiezing van de quaestoren

Artikel 19 : 
Ambtstermijn

Artikel 20 : 
Vacatures

Artikel 21 : 
Voortijdige ambtsontheffing
HOOFDSTUK 3: ORGANEN EN TAKEN

Artikel 22 : 
Taken van de Voorzitter

Artikel 23 : 
Taken van de ondervoorzitters

Artikel 24 : 
Samenstelling van het Bureau

Artikel 25 : 
Taken van het Bureau

Artikel 26 : 
Samenstelling van de Conferentie van voorzitters

Artikel 27 : 
Taken van de Conferentie van voorzitters

Artikel 28 : 
Taken van de quaestoren

Artikel 29 : 
Conferentie van commissievoorzitters

Artikel 30 : 
Conferentie van delegatievoorzitters

Artikel 31 : 
Informatieplicht van het Bureau en de Conferentie van voorzitters
HOOFDSTUK 4: FRACTIES

Artikel 32 : 
Oprichting van fracties

Artikel 33 : 
Activiteiten en rechtspositie van de fracties

Artikel 34 : 
Interfractiewerkgroepen

Artikel 35 : 
Niet-fractiegebonden leden

Artikel 36 : 
Toewijzing van plaatsen in de vergaderzaal

TITEL II: WETGEVING, BEGROTING EN OVERIGE PROCEDURES
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37 : 
Werkprogramma van de Commissie

Artikel 38 : 
Eerbiediging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Artikel 39 : 
Controle rechtsgrond

Artikel 40 : 
Delegatie van wetgevingsbevoegdheden

Artikel 41 : 
Toetsing van de financiële verenigbaarheid

Artikel 42 : 
Verificatie van de eerbiediging van het beginsel van subsidiariteit

Artikel 43 : 
Informatieverstrekking aan het Parlement en toegang van het Parlement tot documenten

Artikel 44 : 
Vertegenwoordiging van het Parlement op zittingen van de Raad

Artikel 45 : 
Recht van initiatief dat het Parlement krachtens de Verdragen is toegekend

Artikel 46 : 
Initiatief in de zin van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 47 : 
Behandeling van wetgevingsdocumenten

Artikel 48 : 
Wetgevingsprocedures inzake initiatieven van lidstaten
HOOFDSTUK 2: PROCEDURES IN DE COMMISSIES

Artikel 49 : 
Wetgevingsverslagen

Artikel 50 : 
Vereenvoudigde procedure

Artikel 51 : 
Verslagen van niet-wetgevende aard

Artikel 52 : 
Initiatiefverslagen

Artikel 53 : 
Adviezen van commissies

Artikel 54 : 
Medeverantwoordelijke commissies

Artikel 55 : 
Procedure met gezamenlijke commissievergaderingen

Artikel 56 : 
Opstelling van verslagen
HOOFDSTUK 3: EERSTE LEZING
Behandeling in de commissie

Artikel 57 : 
Wijziging van een ontwerp van wetgevingshandeling

Artikel 58 : 
Standpunt van de Commissie en van de Raad inzake amendementen
Behandeling ter plenaire vergadering

Artikel 59 : 
Beëindiging van de eerste lezing

Artikel 60 : 
Verwerping van een voorstel van de Commissie

Artikel 61 : 
Aanneming van amendementen op een voorstel van de Commissie
Gegeven uitvoering

Artikel 62 : 
Aan het standpunt van het Parlement gegeven uitvoering

Artikel 63 : 
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement
HOOFDSTUK 4: TWEEDE LEZING
Behandeling in de commissie

Artikel 64 : 
Mededeling van het standpunt van de Raad

Artikel 65 : 
Verlenging van de termijnen

Artikel 66 : 
Verwijzing naar en procedure in de bevoegde commissie
Behandeling ter plenaire vergadering

Artikel 67 : 
Beëindiging van de tweede lezing

Artikel 68 : 
Verwerping van het standpunt van de Raad

Artikel 69 : 
Amendementen op het standpunt van de Raad
HOOFDSTUK 5: DERDE LEZING
Bemiddeling

Artikel 70 : 
Bijeenroeping van het bemiddelingscomité

Artikel 71 : 
Delegatie in het bemiddelingscomité
Behandeling ter plenaire vergadering

Artikel 72 : 
Gemeenschappelijke ontwerptekst
HOOFDSTUK 6: BEËINDIGING VAN DE WETGEVINGSPROCEDURE

Artikel 73 : 
Interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures

Artikel 74 : 
Goedkeuring van een besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen vóór de goedkeuring van een verslag door de commissie

Artikel 75 : 
Goedkeuring in eerste lezing

Artikel 76 : 
Goedkeuring in tweede lezing

Artikel 77 : 
Vereisten voor de formulering van wetgevingshandelingen

Artikel 78 : 
Ondertekening van vastgestelde handelingen
HOOFDSTUK 7: CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Artikel 79 : 
Gewone Verdragsherziening

Artikel 80 : 
Vereenvoudigde Verdragsherziening

Artikel 81 : 
Toetredingsverdragen

Artikel 82 : 
Terugtrekking uit de Unie

Artikel 83 : 
Schending van de fundamentele beginselen door een lidstaat

Artikel 84 : 
Samenstelling van het Parlement

Artikel 85 : 
Nauwere samenwerking tussen lidstaten
HOOFDSTUK 8: BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 86 : 
Meerjarig financieel kader

Artikel 87 : 
Werkdocumenten

Artikel 88 : 
Behandeling van de ontwerpbegroting - eerste fase

Artikel 89 : 
Financieel driehoeksoverleg

Artikel 90 : 
Begrotingsbemiddeling

Artikel 91 : 
Definitieve vaststelling van de begroting

Artikel 92 : 
Regeling van de voorlopige twaalfden

Artikel 93 : 
Verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting

Artikel 94 : 
Overige kwijtingsprocedures

Artikel 95 : 
Controle van het Parlement op de uitvoering van de begroting
HOOFDSTUK 9: INTERNE BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 96 : 
Raming van het Parlement

Artikel 97 : 
Procedure voor de vaststelling van de raming van het Parlement

Artikel 98 : 
Bevoegdheid tot het aangaan van betalingsverplichtingen en het verstrekken van betalingsopdrachten
HOOFDSTUK 10: GOEDKEURINGSPROCEDURE

Artikel 99 : 
Goedkeuringsprocedure
HOOFDSTUK 11: OVERIGE PROCEDURES

Artikel 100 : 
Procedure voor het uitbrengen van advies in de zin van artikel 140 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 101 : 
Procedures met betrekking tot de dialoog tussen de sociale partners

Artikel 102 : 
Procedures in verband met onderzoek van vrijwillige overeenkomsten

Artikel 103 : 
Codificatie

Artikel 104 : 
Herschikking

Artikel 105 : 
Gedelegeerde handelingen

Artikel 106 : 
Uitvoeringshandelingen en -maatregelen

Artikel 107 : 
Behandeling volgens de procedure met medeverantwoordelijke commissies of gezamenlijke commissievergaderingen

TITEL III: EXTERNE BETREKKINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Artikel 108 : 
Internationale overeenkomsten

Artikel 109 : 
Procedures uit hoofde van artikel 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voor voorlopige toepassing of opschorting van internationale akkoorden of voor het bepalen van de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een bij een internationaal akkoord opgericht orgaan
HOOFDSTUK 2: EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE UNIE EN GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID

Artikel 110 : 
Speciale vertegenwoordigers

Artikel 111 : 
Internationale vertegenwoordiging

Artikel 112 : 
Raadpleging van en informatieverstrekking aan het Parlement in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 113 : 
Aanbevelingen in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 114 : 
Schending van de mensenrechten

TITEL IV: TRANSPARANTIE VAN DE WERKZAAMHEDEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 115 : 
Transparantie van de werkzaamheden van het Parlement

Artikel 116 : 
Toegang van het publiek tot documenten

TITEL V: BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: BENOEMINGEN

Artikel 117 : 
Verkiezing van de voorzitter van de Commissie

Artikel 118 : 
Verkiezing van de Commissie

Artikel 119 : 
Motie van afkeuring jegens de Commissie

Artikel 120 : 
Benoeming van rechters en advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

Artikel 121 : 
Benoeming van de leden van de Rekenkamer

Artikel 122 : 
Benoeming van de directieleden van de Europese Centrale Bank
HOOFDSTUK 2: VERKLARINGEN

Artikel 123 : 
Verklaringen van Commissie, Raad en Europese Raad

Artikel 124 : 
Toelichting van de Commissie op haar besluiten

Artikel 125 : 
Verklaringen van de Rekenkamer

Artikel 126 : 
Verklaringen van de Europese Centrale Bank

Artikel 127 : 
Aanbeveling betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid
HOOFDSTUK 3: PARLEMENTAIRE VRAGEN

Artikel 128 : 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

Artikel 129 : 
Vragenuur

Artikel 130 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord

Artikel 131 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Centrale Bank
HOOFDSTUK 4: VERSLAGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN

Artikel 132 : 
Jaarverslagen en andersoortige verslagen van andere instellingen
HOOFDSTUK 5: RESOLUTIES EN AANBEVELINGEN

Artikel 133 : 
Ontwerpresoluties

Artikel 134 : 
Aanbevelingen aan de Raad

Artikel 135 : 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat

Artikel 136 : 
Schriftelijke verklaringen

Artikel 137 : 
Raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Artikel 138 : 
Raadpleging van het Comité van de Regio's

Artikel 139 : 
Verzoeken aan Europese agentschappen
HOOFDSTUK 6: INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN

Artikel 140 : 
Interinstitutionele akkoorden
HOOFDSTUK 7: AANHANGIGMAKING BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

Artikel 141 : 
Procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

TITEL VI: BETREKKINGEN MET DE NATIONALE PARLEMENTEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 142 : 
Informatie-uitwisseling, wederzijdse contacten en faciliteiten

Artikel 143 : 
Conferentie van in communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen (COSAC)

Artikel 144 : 
Conferentie van parlementen

TITEL VII: ZITTINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: ZITTINGEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 145 : 
Zittingsperioden, zittingen, vergaderperioden, plenaire vergaderingen

Artikel 146 : 
Bijeenroeping van het Parlement

Artikel 147 : 
Plaats der vergaderingen

Artikel 148 : 
Deelneming aan vergaderingen
HOOFDSTUK 2: REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 149 : 
Ontwerpagenda

Artikel 150 : 
Procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en zonder debat

Artikel 151 : 
Korte presentatie

Artikel 152 : 
Aanneming en wijziging van de agenda

Artikel 153 : 
Buitengewoon debat

Artikel 154 : 
Urgentverklaring

Artikel 155 : 
Gecombineerde behandeling

Artikel 156 : 
Termijnen
HOOFDSTUK 3: ALGEMENE REGELS VOOR HET VERLOOP VAN DE VERGADERINGEN

Artikel 157 : 
Toegang tot de vergaderzaal

Artikel 158 : 
Talen

Artikel 159 : 
Overgangsbepaling

Artikel 160 : 
Ronddeling van documenten

Artikel 161 : 
Elektronische verwerking van documenten

Artikel 162 : 
Verdeling van de spreektijd en sprekerslijst

Artikel 163 : 
Spreektijd van één minuut

Artikel 164 : 
Persoonlijke feiten
HOOFDSTUK 4: MAATREGELEN IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE GEDRAGSREGELS

Artikel 165 : 
Onmiddellijke maatregelen

Artikel 166 : 
Sancties

Artikel 167 : 
Interne beroepsmogelijkheden
HOOFDSTUK 5: QUORUM EN STEMMINGEN

Artikel 168 : 
Quorum

Artikel 169 : 
Indiening en toelichting van amendementen

Artikel 170 : 
Ontvankelijkheid van amendementen

Artikel 171 : 
Stemprocedure

Artikel 172 : 
Staking van stemmen

Artikel 173 : 
Uitgangspunten bij de stemming

Artikel 174 : 
Volgorde van stemming over amendementen

Artikel 175 : 
Behandeling in de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen

Artikel 176 : 
Stemming in onderdelen

Artikel 177 : 
Stemrecht

Artikel 178 : 
Stemming

Artikel 179 : 
Eindstemming

Artikel 180 : 
Hoofdelijke stemming

Artikel 181 : 
Elektronische stemming

Artikel 182 : 
Geheime stemming

Artikel 183 : 
Stemverklaringen

Artikel 184 : 
Betwisting van de stemming
HOOFDSTUK 6: MOTIES VAN ORDE

Artikel 185 : 
Moties van orde

Artikel 186 : 
Beroep op het Reglement

Artikel 187 : 
Prealabele kwestie

Artikel 188 : 
Terugverwijzing naar de commissie

Artikel 189 : 
Sluiting van de beraadslaging

Artikel 190 : 
Uitstel van de beraadslaging en van de stemming

Artikel 191 : 
Onderbreking of sluiting van de vergadering
HOOFDSTUK 7: OPENBAARHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 192 : 
Notulen

Artikel 193 : 
Aangenomen teksten

Artikel 194 : 
Volledig verslag

Artikel 195 : 
Audiovisueel verslag van de vergaderingen

TITEL VIII: COMMISSIES EN DELEGATIES
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: COMMISSIES - INSTELLINGEN EN TAKEN

Artikel 196 : 
Instelling van vaste commissies

Artikel 197 : 
Instelling van bijzondere commissies

Artikel 198 : 
Enquêtecommissies

Artikel 199 : 
Samenstelling van de commissies

Artikel 200 : 
Plaatsvervangers

Artikel 201 : 
Taken van de commissies

Artikel 202 : 
Commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven

Artikel 203 : 
Subcommissies

Artikel 204 : 
Bureau van de commissies

Artikel 205 : 
Commissiecoördinatoren en schaduwrapporteurs
HOOFDSTUK 2: COMMISSIES - WERKWIJZE

Artikel 206 : 
Commissievergaderingen

Artikel 207 : 
Notulen van de commissievergaderingen

Artikel 208 : 
Stemming in de commissie

Artikel 209 : 
Bepalingen betreffende de plenaire vergadering die ook van toepassing zijn op de commissievergaderingen

Artikel 210 : 
Vragenuur in de commissies

Artikel 211 : 
Openbare hoorzitting naar aanleiding van een burgerinitiatief
HOOFDSTUK 3: INTERPARLEMENTAIRE DELEGATIES

Artikel 212 : 
Instelling en taken van interparlementaire delegaties

Artikel 213 : 
Samenwerking met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Artikel 214 : 
Gemengde parlementaire commissies

TITEL IX: VERZOEKSCHRIFTEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 215 : 
Petitierecht

Artikel 216 : 
Behandeling van verzoekschriften

Artikel 217 : 
Bekendmaking van gegevens betreffende verzoekschriften

Artikel 218 : 
Burgerinitiatief

TITEL X: EUROPESE OMBUDSMAN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 219 : 
Verkiezing van de Europese Ombudsman

Artikel 220 : 
Werkzaamheden van de Ombudsman

Artikel 221 : 
Ontheffing van de Ombudsman van het ambt

TITEL XI: SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET PARLEMENT
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 222 : 
Secretariaat-generaal

TITEL XII: BEVOEGDHEDEN MET BETREKKING TOT POLITIEKE PARTIJEN OP EUROPEES NIVEAU
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 223 : 
Bevoegdheden van de Voorzitter

Artikel 224 : 
Bevoegdheden van het Bureau

Artikel 225 : 
Bevoegdheden van de bevoegde commissie en van het Parlement in plenaire vergadering bijeen

TITEL XIII: TOEPASSING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 226 : 
Toepassing van het Reglement

Artikel 227 : 
Wijziging van het Reglement

TITEL XIV: DIVERSE BEPALINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 228 : 
De symbolen van de Unie

Artikel 229 : 
Onafgedane zaken

Artikel 230 : 
Indeling van de bijlagen

Artikel 231 : 
Rectificaties

BIJLAGE I
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten

BIJLAGE II
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Regeling van het vragenuur met de Commissie

BIJLAGE III
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Criteria voor vragen met verzoek om schriftelijk antwoord overeenkomstig de artikelen 130 en 131

BIJLAGE IV
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Richtsnoeren en algemene criteria voor de keuze van de onderwerpen voor het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat, als bedoeld in artikel 135

BIJLAGE V
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Procedure voor de behandeling en aanneming van besluiten inzake de verlening van kwijting

BIJLAGE VI
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Bevoegdheden van de parlementaire commissies

BIJLAGE VII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Vertrouwelijke en gevoelige documenten en gegevens

BIJLAGE VIII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement

BIJLAGE IX
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Transparantieregister

BIJLAGE X
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Uitoefening van de werkzaamheden van de Ombudsman

BIJLAGE XI
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Bestrijding van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit die schadelijk is voor de belangen van de Gemeenschappen

BIJLAGE XII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie betreffende de wijze van toepassing van Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG

BIJLAGE XIII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie

BIJLAGE XIV
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten

BIJLAGE XV
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Richtsnoeren voor de interpretatie van de voor de leden geldende gedragsregels

BIJLAGE XVI
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Richtsnoeren voor de goedkeuring van de Commissie

BIJLAGE XVII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen

BIJLAGE XVIII
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Communiceren over Europa in partnerschap

BIJLAGE XIX
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 13 juni 2007 over de wijze van uitvoering van de medebeslissingsprocedure (artikel 251 van het EG-verdrag)

BIJLAGE XX
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
Gedragscode voor onderhandelingen over dossiers volgens de gewone wetgevingsprocedure

BIJLAGE XXI
Bovenaan de paginaVorige
Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank over de praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme aan de Europese Centrale Bank zijn opgedragen
Juridische mededeling - Privacybeleid