Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Januar 2017
EPUB 148kPDF 868k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

BILAG I  : ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

Artikel 1  : Vejledende principper

Under udførelsen af deres opgaver:

a)    lader Europa-Parlamentets medlemmer sig inspirere af, og handler i overensstemmelse med, følgende generelle adfærdsprincipper: upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets omdømme

b)    handler Europa-Parlamentets medlemmer udelukkende i almenvellets interesse uden at opnå eller forsøge at opnå nogen direkte eller indirekte økonomisk fordel eller anden ydelse.

Artikel 2  : Medlemmernes vigtigste forpligtelser

Europa-Parlamentets medlemmer er under udøvelsen af deres mandat forpligtet til:

a)    ikke at indgå nogen som helst aftale om at handle eller stemme til fordel for en fysisk eller juridisk tredjepart, hvis dette kan kompromittere deres stemmefrihed i henhold til artikel 6 i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og artikel 2 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer

b)    ikke at anmode om, acceptere eller modtage nogen som helst direkte eller indirekte fordel eller anden ydelse hverken kontant eller i naturalier til gengæld for en specifik adfærd inden for rammerne af deres parlamentariske arbejde og omhyggeligt at undgå enhver situation, der på nogen måde kan fremstå som et udtryk for korruption eller utilbørlig påvirkning.

c)    ikke i erhvervsmæssigt øjemed at engagere sig i betalt lobbyvirksomhed, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces.

Artikel 3  : Interessekonflikter

1.    Der foreligger en interessekonflikt, når et medlem af Europa-Parlamentet har en personlig interesse, som på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af den pågældendes mandat. Der er ikke tale om en interessekonflikt, når medlemmet opnår en fordel udelukkende i kraft af sit tilhørsforhold til befolkningen som helhed eller til en bred personkategori.

2.    Ethvert medlem, der mener at befinde sig i en interessekonflikt, træffer omgående de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe dette forhold i overensstemmelse med principperne og bestemmelserne i denne adfærdskodeks. Hvis medlemmet er ude af stand til at løse interessekonflikten, gør vedkommende skriftligt formanden opmærksom på dette. I tvivlstilfælde kan medlemmet anmode om en fortrolig udtalelse fra det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd, der nedsættes i henhold til artikel 7.

3.    Uden at dette berører stk. 2, giver medlemmerne, inden de udtaler sig eller stemmer på plenarmødet eller i Parlamentets organer, eller når de foreslås som ordførere, offentligt meddelelse om enhver faktisk eller potentiel interessekonflikt i relation til det spørgsmål, der behandles, når denne interessekonflikt ikke tydeligt fremgår af de oplysninger, der er afgivet i henhold til artikel 4. Denne meddelelse gives skriftligt eller mundtligt til formanden under de pågældende forhandlinger i Parlamentet.

Artikel 4  : Erklæring fra medlemmerne

1.    Af hensyn til gennemsigtigheden afgiver Europa-Parlamentets medlemmer på deres personlige ansvar en erklæring om økonomiske interesser til formanden inden udløbet af den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet (eller, i løbet af valgperioden, inden for 30 dage efter deres indtræden i Parlamentet) ved hjælp af den formular, som Præsidiet vedtager i henhold til artikel 9. De underretter formanden om enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, senest ved udgangen af den måned, der følger efter denne ændring.

2.    Erklæringen om økonomiske interesser skal indeholde nøjagtige oplysninger om følgende:

a)    medlemmets erhvervsarbejde i de sidste tre år forud for medlemmets indtræden i Parlamentet samt vedkommendes deltagelse i det samme tidsrum i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person

b)    vederlag modtaget for udøvelse af et mandat i et andet parlament

c)    enhver aflønnet regelmæssig aktivitet, som medlemmet udfører sideløbende med udøvelsen af sit mandat, uanset om det sker som lønmodtager eller selvstændig

d)    deltagelse i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person eller udøvelse af enhver anden form for ekstern virksomhed, uanset om det sker mod vederlag eller ej

e)    enhver form for lejlighedsvis aflønnet ekstern virksomhed (herunder forfatter-, foredrags- eller konsulentvirksomhed), hvis det samlede vederlag for hele medlemmets lejlighedsvis aflønnede virksomhed overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår

f)    enhver deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige politik, eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes anliggender

g)    enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet modtager ud over midlerne fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter, med angivelse af disses identitet

h)    enhver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat.

For hvert litra der skal opgives, jf. første afsnit, angiver medlemmet i påkommende tilfælde, om det er aflønnet eller ej; for litra a), c), d), e) og f), angiver medlemmet også en af følgende indtægtskategorier:

–    ulønnet

–    fra 1 til 499 EUR om måneden

–    fra 500 til 1 000 EUR om måneden

–    fra 1 001 til 5 000 EUR om måneden

–    fra 5 001 til 10 000 EUR om måneden

–    over 10 000 EUR om måneden, afrundet til de nærmeste 10 000 EUR.

Enhver indtægt, som medlemmet opgiver under hvert af punkterne i første afsnit, men ikke modtager regelmæssigt, udregnes på årsbasis, divideres med tolv og indplaceres i en af kategorierne i andet afsnit.

3.    De oplysninger, der afgives til formanden i henhold til denne artikel, offentliggøres på Parlamentets websted i en lettilgængelig form.

4.    Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til ordfører eller deltage i en officiel delegation eller interinstitutionelle forhandlinger, hvis den pågældende ikke har indgivet sin erklæring om økonomiske interesser.

5.    Hvis formanden modtager oplysninger, der fører ham til at tro, at et medlems erklæring om økonomiske interesser er indholdsmæssigt urigtig eller forældet, kan han høre det rådgivende udvalg, der er omhandlet i artikel 7. Hvis det er relevant, anmoder formanden det pågældende medlem om at berigtige angivelsen inden for ti dage. Præsidiet kan vedtage en afgørelse om anvendelse af afsnit 4, på medlemmer, som ikke følger formandens anmodning om berigtigelse.

6.    Ordførerne kan i begrundelserne til deres betænkninger på frivillig basis anføre eksterne interesser, som er blevet hørt om spørgsmål vedrørende betænkningens emne (1).

Artikel 5  : Gaver eller tilsvarende begunstigelser

1.    Europa-Parlamentets medlemmer må ikke under udførelsen af deres opgaver acceptere gaver eller tilsvarende begunstigelser, medmindre sådanne gaver eller begunstigelser har en skønsmæssig værdi på under 150 EUR og gives som udtryk for høflighed, eller såfremt de modtager sådanne gaver eller begunstigelser som udtryk for høflighed, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder.

2.    Enhver gave, der gives til medlemmerne, jf. stk. 1, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, overdrages til formanden og behandles i overensstemmelse med de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.

3.    Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på godtgørelser af medlemmernes rejse-, hotel- og opholdsudgifter eller på tredjeparters direkte afholdelse af sådanne udgifter, hvis medlemmerne efter indbydelse og under udførelsen af deres opgaver deltager i en begivenhed arrangeret af tredjeparter.

Den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i dette stykke, navnlig reglerne om sikring af gennemsigtighed, præciseres i de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.

Artikel 6  : Tidligere medlemmers aktiviteter

Tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, der i erhvervsmæssigt øjemed engagerer sig i lobbyvirksomhed eller repræsentation, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces, bør underrette Europa-Parlamentet herom og kan ikke under hele dette engagements varighed påberåbe sig de rettigheder, som er tildelt tidligere medlemmer i henhold til de af Præsidiet fastsatte regler (2).

Artikel 7  : Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd

1.    Der nedsættes et rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd (herefter benævnt "det rådgivende udvalg").

2.    Det rådgivende udvalg består af fem medlemmer, der udpeges af formanden ved begyndelsen af hans embedsperiode blandt medlemmerne af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget under hensyntagen til de pågældende medlemmers erfaring og den politiske ligevægt.

Medlemmerne af det rådgivende udvalg varetager formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen.

3.    Formanden udpeger ligeledes, ved begyndelsen af sin embedsperiode, reservemedlemmer til det rådgivende udvalg, dvs. et medlem for hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg.

Fremsættes der påstand om, at denne adfærdskodeks er blevet overtrådt af et medlem af en politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg, bliver det relevante reservemedlem det sjette fuldgyldige medlem af det rådgivende udvalg i forbindelse med behandlingen af den påståede overtrædelse.

4.    Det rådgivende udvalg giver, i fortrolighed og inden for en frist på 30 kalenderdage, ethvert medlem, som anmoder herom, retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne i denne adfærdskodeks. Medlemmet har ret til at forlade sig på disse retningslinjer.

Efter anmodning fra formanden vurderer det rådgivende udvalg ligeledes påståede tilfælde af overtrædelser af denne adfærdskodeks og rådgiver formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.

5.    Det rådgivende udvalg kan, efter høring af formanden, anmode om rådgivning fra eksterne eksperter.

6.    Det rådgivende udvalg offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter.

Artikel 8  : Procedure i tilfælde af eventuelle overtrædelser af adfærdskodeksen

1.    Når der er grund til at formode, at et medlem af Europa-Parlamentet kan have overtrådt denne adfærdskodeks, skal formanden undtagen i åbenlyst chikanerende tilfælde forelægge sagen for det rådgivende udvalg.

2.    Det rådgivende udvalg undersøger omstændighederne omkring den påståede overtrædelse og kan i den forbindelse høre det pågældende medlem. Det giver på grundlag af sine konklusioner en henstilling til formanden om en eventuel afgørelse.

Fremsættes der påstand om, at adfærdskodeksen er blevet overtrådt af et fast medlem eller et reservemedlem i det rådgivende udvalg, afholder det pågældende medlem eller reservemedlem sig fra at deltage i det rådgivende udvalgs arbejde om denne påståede overtrædelse.

3.    Konkluderer formanden under hensyntagen til denne henstilling og efter at have opfordret det pågældende medlem til at forelægge skriftlige bemærkninger, at det pågældende medlem har overtrådt adfærdskodeksen, træffer han en begrundet afgørelse om fastsættelse af en sanktion. Formanden underretter medlemmet om den begrundede afgørelse.

Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af de forholdsregler, der er opregnet i forretningsordenens artikel 166, stk. 3-5.

4.    Det pågældende medlem har adgang til de interne klagemuligheder, der er defineret i forretningsordenens artikel 167.

Artikel 9  : Gennemførelse

Præsidiet vedtager gennemførelsesbestemmelser til denne adfærdskodeks, herunder en kontrolprocedure, og foretager om nødvendigt en ajourføring af de beløb, der er angivet i artikel 4 og 5.

Præsidiet kan stille forslag om revision af denne adfærdskodeks.

(1)Se Præsidiets afgørelse af 12. september 2016 om gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret.
(2)Præsidiets afgørelse af 12. april 1999 om regulativ om tidligere EP-medlemmers rettigheder.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik