Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - siječanj 2017.
EPUB 165kPDF 931k
SADRŽAJ
INDEKS
NAPOMENA

PRILOG I.  : KODEKS PONAŠANJA ZASTUPNIKA U EUROPSKOM PARLAMENTU U VEZI S FINANCIJSKIM INTERESIMA I SUKOBOM INTERESA

Članak 1.  : Glavna načela

U izvršavanju svojih dužnosti zastupnici u Europskom parlamentu:

(a)    oslanjaju se na i djeluju poštujući sljedeća opća načela ponašanja: nepristranost, integritet, transparentnost, marljivost, čestitost, odgovornost i poštovanje ugleda Parlamenta,

(b)    djeluju isključivo u općem interesu i ne dobivaju niti nastoje dobiti bilo kakvu izravnu ili neizravnu financijsku korist ili bilo kakvu nagradu.

Članak 2.  : Glavne dužnosti zastupnika

U okviru svog mandata zastupnici u Europskom parlamentu:

(a)    ne sklapaju nikakve sporazume radi djelovanja ili glasovanja u interesu treće pravne ili fizičke osobe, koji bi mogli ugroziti njihovu slobodu glasovanja iz članka 6. Akta o izborima za zastupnike u Europskom parlamentu na neposrednim općim izborima od 20. rujna 1976. te iz članka 2. Statuta zastupnika u Europskom parlamentu,

(b)    ne zahtijevaju, ne prihvaćaju niti primaju bilo kakvu izravnu ili neizravnu financijsku pomoć ili bilo kakvu drugu nagradu, u novcu ili naravi, u zamjenu za određeno ponašanje u djelokrugu parlamentarnog rada zastupnika te savjesno vode računa o tome da se ne izlažu situacijama koje bi mogle biti povezane s podmićivanjem, korupcijom ili nedopuštenim utjecajem,

(c)    nisu profesionalno angažirani u lobiranju koje je u izravnoj vezi s postupkom odlučivanja Unije.

Članak 3.  : Sukobi interesa

1.    Sukob interesa postoji kada zastupnik u Europskom parlamentu ima osobni interes koji bi mogao neprimjereno utjecati na izvršavanje zastupničkih dužnosti. Sukob interesa ne postoji kada zastupnik uživa prednosti zbog same činjenice da je dio opće javnosti ili široke skupine ljudi.

2.    Svaki zastupnik koji utvrdi da je izložen sukobu interesa odmah poduzima mjere potrebne da to ispravi u skladu s načelima i odredbama ovog Kodeksa ponašanja. Ako zastupnik nije u stanju riješiti sukob interesa, o tome u pisanom obliku obavještava predsjednika. U slučaju dvojbe zastupnik može u povjerenju zatražiti mišljenje Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika osnovanog u skladu s člankom 7.

3.    Ne dovodeći u pitanje stavak 2. prije izlaganja ili glasovanja na plenarnoj sjednici, u tijelima Parlamenta ili kada su predloženi za izvjestitelje, zastupnici javno obznanjuju sve stvarne ili moguće sukobe interesa u vezi predmeta koji se razmatra ako ti sukobi nisu očiti iz podataka prijavljenih u skladu s člankom 4. Predsjednika se o tome u pisanom obliku ili usmeno obavještava tijekom predmetnih parlamentarnih rasprava.

Članak 4.  : Izjave zastupnika

1.    Iz razloga transparentnosti zastupnici Europskog parlamenta osobno su odgovorni predsjedniku podnijeti izjavu o financijskim interesima prije kraja prve sjednice nakon izbora za Europski parlament (ili tijekom saziva u roku od 30 dana nakon preuzimanja dužnosti u Parlamentu) koristeći obrazac koji je Predsjedništvo odobrilo u skladu s člankom 9. Predsjednika obavještavaju o svim promjenama koje utječu na njihovu izjavu do kraja sljedećeg mjeseca nakon svake promjene.

2.    Izjava o financijskim interesima sadrži sljedeće precizno navedene podatke:

(a)    profesionalne djelatnosti zastupnika tijekom tri godine prije preuzimanja dužnosti u Parlamentu kao i članstvo, tijekom tog istog razdoblja, u bilo kojim odborima ili vijećima poduzeća, nevladinih organizacija, udruženja ili bilo kojeg drugog tijela s pravnom osobnošću,

(b)    svaku naknadu koju dobiva za obnašanje dužnosti u drugom parlamentu,

(c)    svaku redovito plaćenu djelatnost koju zastupnik obavlja usporedo s obnašanjem svojih dužnosti bilo kao zaposlenik ili samostalni djelatnik,

(d)    članstvo u bilo kojim odborima ili vijećima poduzeća, nevladinih organizacija, udruženja ili bilo kojeg drugog tijela s pravnom osobnošću ili bilo koja druga, plaćena ili neplaćena, vanjska djelatnost koju zastupnik obavlja,

(e)    svaku povremenu plaćenu vanjsku djelatnost (uključujući pisanje, predavanje ili davanje stručnih savjeta), ako ukupna naknada svih povremenih vanjskih djelatnosti zastupnika premašuje 5 000 EUR u kalendarskoj godini,

(f)    udio u poduzeću ili partnerstvu ako to ima moguće posljedice na javnu politiku ili ako zbog takvih udjela zastupnik ima značajan utjecaj na poslovanje dotičnog tijela,

(g)    svaku financijsku pomoć ili pomoć u osoblju ili stvarima koju dobivaju uz sredstva koja osigurava Parlament i koju im u okviru političkog djelovanja dodjeljuju treće osobe, čiji se identitet otkriva.

(h)    svaki drugi financijski interes koji bi mogao utjecati na obnašanje dužnosti zastupnika.

Za svaku točku koju treba prijaviti u skladu s prvim podstavkom, zastupnici navode, prema potrebi, je li plaćena ili neplaćena, dok za točke (a), (c), (d), (e) i (f) zastupnici također navode jednu od sljedećih kategorija prihoda:

–    neplaćeno;

–    od 1 do 499 EUR mjesečno;

–    od 500 do 1 000 EUR mjesečno;

–    od 1 001 do 5 000 EUR mjesečno;

–    od 5 001 do 10 000 EUR mjesečno;

–    više od 10 000 EUR mjesečno, s naznakom sljedećih najbližih 10 000 EUR.

Svi drugi prihodi koje zastupnik stječe u vezi svake prijavljene točke u skladu s prvim podstavkom, ali ne redovito, obračunavaju se na godišnjoj osnovi, podijeljeni na dvanaest dijelova i uvršteni u jednu od kategorija utvrđenih u drugom podstavku.

3.    Podaci koje predsjednik dobije na temelju ovog članka objavljuju se na internetskoj stranici Parlamenta u lako dostupnom obliku.

4.    Zastupnik ne može biti izabran za obnašanje dužnosti u Parlamentu ili njegovim tijelima, biti imenovan izvjestiteljem ili sudjelovati u službenom izaslanstvu ili međuinstitucijskim pregovorima ako nije podnio svoju izjavu o financijskim interesima.

5.    Ako predsjednik primi informaciju koja upućuje na to da je izjava o financijskim interesima zastupnika u bitnome netočna ili neažurirana, može se savjetovati sa savjetodavnim odborom predviđenim u članku 7. Predsjednik po potrebi, zahtijeva od zastupnika da ispravi izjavu u roku od 10 dana. Predsjedništvo može donijeti odluku o primjeni stavka 4. na zastupnike koji se ne odazovu na predsjednikov zahtjev za ispravkom.

6.    Izvjestitelji mogu u obrazloženju svojeg izvješća dobrovoljno navesti popis predstavnika vanjskih interesa s kojima su se savjetovali o pitanjima povezanima s temom izvješća. (1)

Članak 5.  : Darovi ili slične povlastice

1.    Tijekom obnašanja dužnosti zastupnici u Europskom parlamentu ne smiju primati darove ili slične povlastice osim onih koji su darovani iz pristojnosti i čija je približna vrijednost manja od 150 EUR ili koji su im darovani iz pristojnosti kada službeno zastupaju Parlament.

2.    Svi darovi darovani zastupnicima u skladu sa stavkom 1. kada službeno zastupaju Parlament predaju se predsjedniku i s njima se postupa u skladu s provedbenim mjerama koje je Predsjedništvo donijelo u skladu s člankom 9.

3.    Odredbe stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na povrat putnih troškova, troškova smještaja i boravka zastupnika niti na izravno plaćanje tih troškova od treće strane ako se zastupnici odazovu pozivu i pri obnašanju svojih dužnosti na događanjima koja organizira treća strana.

Područje primjene ovog stavka, a posebno pravila za osiguravanje transparentnosti, točno je utvrđeno u provedbenim mjerama koje je Predsjedništvo donijelo u okviru članka 9.

Članak 6.  : Aktivnosti bivših zastupnika

Bivši zastupnici u Europskom parlamentu, profesionalno angažirani u lobiranju ili predstavljanju koje je u izravnoj vezi s postupkom odlučivanja Unije trebali bi o tome obavijestiti Parlament i za vrijeme cijelog trajanja takvog angažmana ne mogu koristiti pogodnosti namijenjene bivšim zastupnicima u skladu s pravilima koja je u tu svrhu utvrdilo Predsjedništvo (2).

Članak 7.  : Savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika

1.    Osnovan je savjetodavni odbor o ponašanju zastupnika („Savjetodavni odbor”).

2.    Savjetodavni odbor čini pet zastupnika koje predsjednik imenuje na početku svog mandata među članovima Odbora za ustavna pitanja i Odbora za pravna pitanja vodeći računa o iskustvu zastupnika i političkoj ravnoteži.

Članovi Savjetodavnog odbora se svakih šest mjeseci izmjenjuju na dužnosti predsjednika.

3.    Predsjednik na početku svog mandata također imenuje dopunske članove Savjetodavnog odbora, po jednog za svaki klub zastupnika koji nije zastupljen u Savjetodavnom odboru.

U slučaju navodnog kršenja ovog Kodeksa ponašanja od strane člana kluba zastupnika koji nije zastupljen u Savjetodavnom odboru, dotični dopunski član postaje šesti punopravni član Savjetodavnog odbora za istragu navodnog predmetnog kršenja.

4.    Savjetodavni odbor u povjerenju i u roku od trideset kalendarskih dana svakom zastupniku koji to zatraži ustupa smjernice o tumačenju i primjeni odredbi ovog Kodeksa ponašanja. Zastupnik ima pravo pozvati se na te smjernice.

Na zahtjev predsjednika Savjetodavni odbor također procjenjuje navodne slučajeve kršenja ovog. Kodeksa ponašanja i savjetuje predsjednika o mogućim mjerama koje treba poduzeti.

5.    Nakon savjetovanja s predsjednikom Savjetodavni odbor može zatražiti savjet vanjskih stručnjaka.

6.    Savjetodavni odbor objavljuje godišnje izvješće o svojim aktivnostima.

Članak 8.  : Postupak u slučaju mogućih kršenja Kodeksa ponašanja

1.    Kada je opravdano misliti da je zastupnik u Europskom parlamentu možda prekršio ovaj Kodeks ponašanja, osim ako je riječ o očito neutemeljenim slučajevima, predsjednik s upućuje predmet Savjetodavnom odboru.

2.    Savjetodavni odbor istražuje okolnosti navodnog kršenja i može saslušati dotičnog zastupnika. Na temelju svojih zaključaka predsjedniku sastavlja preporuku u vezi moguće odluke.

U slučaju navodnog kršenja Kodeksa ponašanja stalnog ili dopunskog člana Savjetodavnog odbora, dotični stalni ili dopunski član suzdržava se od sudjelovanja u radu Savjetodavnog odbora u pogledu tog navodnog kršenja.

3.    Ako, uzimajući u obzir preporuku i nakon što je dotičnog zastupnika pozvao da podnese pisane primjedbe, predsjednik zaključi da je dotični zastupnik prekršio Kodeks ponašanja, nakon saslušanja zastupnika donosi obrazloženu odluku koja određuje kaznu. Predsjednik o toj obrazloženoj odluci obavještava zastupnika.

Izrečena kazna može se sastojati od jedne ili više mjera navedenih u članku 166. stavcima 3., 4. i 5. Poslovnika.

4.    Dotični zastupnik ima pravo na interne žalbene postupke određene člankom 167. Poslovnika.

Članak 9.  : Provedba

Predsjedništvo odlučuje o provedbenim mjerama ovog Kodeksa ponašanja uključujući postupak nadzora i po potrebi ažurira iznose navedene u člancima 4. i 5.

Predsjedništvo može sastaviti prijedloge revizije ovog Kodeksa ponašanja.

(1)Vidi Odluku Predsjedništva od 12. rujna 2016. o provedbi Međuinstitucionalnog sporazuma o registru transparentnosti.
(2)Odluka Predsjedništva od 12. travnja 1999. o pogodnostima namijenjenim bivšim zastupnicima Europskog parlamenta.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti