Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - januar 2017
EPUB 161kPDF 897k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

PRILOGA I  : KODEKS RAVNANJA ZA POSLANCE EVROPSKEGA PARLAMENTA V ZVEZI S FINANČNIMI INTERESI IN NASPROTJI INTERESOV

Člen 1  : Glavna načela

Poslanci Evropskega parlamenta pri izvrševanju svojih funkcij:

(a)    se zgledujejo in ravnajo po naslednjih splošnih načelih ravnanja: nepristranskost, integriteta, preglednost, marljivost, poštenost, odgovornost in spoštovanje ugleda Parlamenta;

(b)    delujejo izključno v splošnem interesu in ne pridobivajo niti si ne prizadevajo, da bi pridobili kakršno koli neposredno ali posredno finančno korist ali drugo nagrado.

Člen 2  : Glavne dolžnosti poslancev

Poslanci Evropskega parlamenta pri izvrševanju svojih dolžnosti:

(a)    ne sklenejo nikakršnega dogovora, na podlagi katerega bi delovali ali glasovali v interesu tretjih pravnih ali fizičnih oseb, ki bi lahko ogrozil njihovo svobodo glasovanja iz člena 6 Akta z dne 20. septembra 1976 o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in iz člena 2 Statuta poslancev Evropskega parlamenta;

(b)    ne zahtevajo, ne sprejmejo oziroma nimajo nikakršne neposredne ali posredne koristi v denarju ali naravi v zameno za posebno vedenje v okviru parlamentarnega dela poslancev in vestno skrbijo za to, da se izognejo vsakršnemu položaju, ki bi lahko nakazoval na podkupovanje, korupcijo ali neprimerno vplivanje;

(c)    se poklicno ne ukvarjajo z dejavnostjo lobiranja, ki je neposredno povezano s postopkom odločanja Unije.

Člen 3  : Nasprotja interesov

1.    Nasprotje interesov obstaja, ko ima poslanec Evropskega parlamenta osebni interes, ki bi lahko neprimerno vplival izvrševanje njegovih dolžnosti kot poslanec. Ne gre za nasprotje interesov, ko poslanec pridobi ugodnosti le zaradi dejstva, da pripada prebivalstvu kot celoti ali veliki skupini ljudi.

2.    Vsak poslanec, ki ugotovi, da bo izpostavljen nasprotju interesov, takoj sprejme potrebne ukrepe, da tako stanje odpravi, v skladu z načeli in določbami tega kodeksa ravnanja. Če poslanec ne more rešiti nasprotja interesov, na to pisno opozori predsednika. V primeru negotovosti se lahko poslanec zaupno posvetuje s posvetovalnim odborom o ravnanju poslancev, ustanovljenem v skladu s členom 7.

3.    Brez poseganja v člen 2 poslanci pred nastopom ali glasovanjem na plenarnem zasedanju ali v organih Parlamenta ali ko so predlagani za poročevalce, javno naznanijo vsakršno dejansko ali morebitno nasprotje interesov v zvezi z obravnavanim vprašanjem, če to ni očitno iz informacij, prijavljenih v skladu s členom 4. Ta naznanitev se opravi pisno ali ustno predsedniku med zadevno parlamentarno razpravo.

Člen 4  : Izjava poslancev

1.    Zaradi preglednosti poslanci Evropskega parlamenta predsedniku pred koncem prvega zasedanja po volitvah v Evropski parlament (če je to med zakonodajnim obdobjem, pa v 30 dneh po prevzemu poslanske funkcije) v skladu s svojo osebno odgovornostjo predložijo izjavo o finančnih interesih na obrazcu, ki ga v skladu s členom 9 sprejme predsedstvo. Predsednika obvestijo o vsakršni spremembi, ki vpliva na izjavo, v do konca meseca po nastopu take spremembe.

2.    V izjavi o finančnih interesih se natančno navedejo naslednje informacije:

(a)    poklicne dejavnosti poslanca v treh letih pred nastopom funkcije v Parlamentu, pa tudi sodelovanje v upravnih odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb v istem obdobju;

(b)    vsako nadomestilo, ki ga poslanec prejema za opravljanje mandata v drugem parlamentu;

(c)    vsaka redna plačana dejavnost, ki jo poslanec opravlja ob svoji poslanski funkciji, ne glede na to, ali gre za zaposlitev ali samostojen poklic;

(d)    sodelovanje v upravnih odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb ali izvajanje drugih zunanjih dejavnosti, ki se jim posveča poslanec, ne glede na to, ali sta plačana;

(e)    vsaka druga občasna plačana zunanja dejavnost (vključno s pisanjem, konferencami ali izvedenskimi storitvami), če skupno plačilo za vse občasne zunanje dejavnosti poslanca presega 5 000 EUR v koledarskem letu;

(f)    sodelovanje v družbi ali partnerstvu, če ima to možne posledice na javno politiko ali če ima poslanec zaradi takega sodelovanja vpliv na delovanje te pravne osebe;

(g)    kakršna koli podpora, bodisi finančna bodisi v obliki osebja ali dobrin, ki jo prejema poleg sredstev, ki jih zagotavlja Parlament, in mu jo v zvezi z njegovo politično dejavnostjo nudijo tretje osebe, katerih identiteta se razkrije;

(h)    drugi finančni interesi, ki bi lahko vplivali na izvrševanje poslanske funkcije.

Poslanec za vsako postavko, ki jo je treba prijaviti v skladu s prvim pododstavkom, po potrebi navede, ali zanjo prejema plačilo ali ne; za točke (a), (c), (d), (e) in (f) poslanec navede tudi eno od naslednjih kategorij plačil:

–    neplačano,

–    1 EUR do 499 EUR na mesec,

–    500 do 1 000 EUR na mesec,

–    1 001 do 5 000 EUR na mesec,

–    5 001 do 10 000 EUR na mesec,

–    nad 10 000 EUR na mesec z navedbo najbližje deset tisočice.

Vsa plačila, ki jih poslanec prejema, prijavljena v skladu z vsako točko prvega pododstavka, vendar neredno, se izračunajo na letni ravni, delijo z dvanajst in nato uvrstijo v eno od kategorij iz drugega pododstavka.

3.    Informacije, ki jih na podlagi tega člena dobi predsednik, se na lahko dostopen način objavijo na spletišču Parlamenta.

4.    Če poslanec ni oddal izjave o finančnih interesih, ne more biti izvoljen za opravljanje funkcije v Parlamentu ali njegovih telesih in ne more biti imenovan za poročevalca ali sodelovati v uradni delegaciji ali pri medinstitucionalnih pogajanjih.

5.    Če predsednik na podlagi prejetih informacij meni, da bi bila lahko izjava o finančnih interesih poslanca vsebinsko napačna ali zastarana, se lahko posvetuje s posvetovalnim odborom iz člena 7. Predsednik od poslanca po potrebi zahteva, da svojo izjavo v 10 dneh popravi. Če poslanec ne upošteva predsednikove zahteve za popravek, lahko predsedstvo sprejme odločitev o uporabi odstavka 4.

6.    Poročevalci lahko v svojih obrazložitvah prostovoljno navedejo zunanje interese, s katerimi so se posvetovali o vprašanjih, povezanih s temo poročila. (1).

Člen 5  : Darila ali podobne koristi

1.    Poslanci Evropskega parlamenta se pri izvrševanju njihove funkcije vzdržijo sprejemati darila ali podobne koristi, razen tistih v približni vrednosti, ki je nižja od 150 EUR in so podarjena iz vljudnosti, ali tistih, ki so podarjena iz vljudnosti, ko poslanci uradno predstavljajo Parlament.

2.    Vsa darila, ki so poslancem podarjeni v skladu z odstavkom 1, ko poslanci uradno predstavljajo Parlament, se prepustijo predsedniku in se z njimi ravna v skladu z izvedbenimi pravili, ki jih določi predsedstvo na podlagi člena 9.

3.    Določbe iz odstavka 1 in 2 se ne uporabljajo za povračilo potnih stroškov, stroškov bivanja in dnevnic poslancev ali neposredno plačilo teh stroškov s strani tretje strani, če se poslanec odzove vabilu in se pri izvrševanju svojih dolžnosti udeleži dogodkov, ki jih organizira tretja stran.

Področje uporabe tega odstavka, zlasti določb za zagotavljanje preglednosti, se opredeli v izvedbenih pravilih, ki jih določi predsedstvo na podlagi člena 9.

Člen 6  : Dejavnosti nekdanjih poslancev

Nekdanji poslanci Evropskega parlamenta, ki se poklicno ukvarjajo z dejavnostmi lobiranja ali zastopanja, ki so v neposredni zvezi s postopkom odločanja Evropske unije, bi morali o tem obvestiti Evropski parlament in med opravljanjem te dejavnosti ne morejo koristiti ugodnosti, ki v skladu s pravili, ki jih je določilo predsedstvo (2), pripadajo nekdanjim poslancem.

Člen 7  : Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev

1.    Ustanovi se posvetovalni odbor o ravnanju poslancev (v nadaljnjem besedilu: posvetovalni odbor).

2.    Posvetovalni odbor sestavlja pet članov, ki jih med člani Odbora za ustavne zadeve in Odbora za pravne zadeve na začetku svojega mandata imenuje predsednik, ob upoštevanju izkušenj poslancev in političnega ravnotežja.

Člani posvetovalnega odbora se vsakih šest mesecev po rotacijskem sistemu izmenjajo pri predsedovanju odboru.

3.    Predsednik na začetku svojega mandata imenuje tudi nadomestne člane posvetovalnega odbora, in sicer enega za vsako politično skupino, ki nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru.

V primeru domnevne kršitve kodeksa ravnanja s strani člana politične skupine, ki nima svojega predstavnika v posvetovalnem odboru, postane zadevni nadomestni član za preiskavo te domnevne kršitve šesti redni član posvetovalnega odbora.

4.    Posvetovalni odbor poslancu na njegovo zahtevo zaupno in 30 dneh da smernice o razlagi in izvajanju določb tega kodeksa ravnanja. Poslanec se na te smernice lahko zanese.

Na zahtevo predsednika posvetovalni odbor tudi presodi o domnevnih kršitvah kodeksa ravnanja in predsedniku svetuje v zvezi z ukrepi, ki bi jih bilo morebiti potrebno sprejeti.

5.    Po posvetovanju s predsednikom se posvetovalni odbor lahko posvetuje tudi z zunanjimi strokovnjaki.

6.    Posvetovalni odbor objavi letno poročilo o svojih dejavnostih.

Člen 8  : Postopek v primeru kršitev kodeksa ravnanja

1.    V primeru domneve, da je poslanec Evropskega parlamenta kršil ta kodeks ravnanja, predsednik s tem seznani posvetovalni odbor, razen v očitno nadležnih primerih.

2.    Posvetovalni odbor preuči okoliščine domnevne kršitve in lahko zasliši poslanca, ki ga to zadeva. Na podlagi svojih dognanj oblikuje priporočila predsedniku glede morebitne odločitve.

V primeru, da stalni ali nadomestni član posvetovalnega odbora domnevno krši kodeks ravnanja, ne sodeluje v postopkih posvetovalnega odbora v zvezi z domnevno kršitvijo.

3.    Če na podlagi tega priporočila in po tem, ko je zadevnega poslanca povabil k predložitvi pisnih pripomb, predsednik sklene, da je zadevni poslanec kršil kodeks ravnanja, sprejme obrazložen sklep, ki določa kazen. Predsednik tega poslancu uradno obvesti o obrazloženem sklepu.

Izrečena kazen lahko vsebuje enega ali več ukrepov iz člena 166(3) do (5) Poslovnika.

4.    Poslanec ima možnost za notranjo pritožbo v skladu s členom 167 Poslovnika.

Člen 9  : Izvajanje

Predsedstvo sprejme izvedbene ukrepe tega kodeksa ravnanja, vključno s postopkom za nadzor, ter po potrebi posodobi zneske iz členov 4 in 5.

Lahko tudi posreduje predloge za revizijo tega kodeksa ravnanja.

(1)Glej sklep predsedstva z dne 12. septembra 2016 o izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost.
(2)Sklep predsedstva z dne 12. aprila 1999 o ugodnostih, dodeljenih nekdanjim poslancem Evropskega parlamenta.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov