Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Januari 2017
EPUB 150kPDF 868k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

BILAGA I  : UPPFÖRANDEKOD FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Artikel 1  : Vägledande principer

När Europaparlamentets ledamöter utövar sina uppdrag

a)    låter de sig ledas av och agerar enligt följande allmänna etiska principer: oegennytta, integritet, öppenhet, aktsamhet, ärlighet, ansvar och respekt för Europaparlamentets anseende,

b)    agerar de endast utifrån ett allmänintresse och avstår från att erhålla eller försöka erhålla någon som helst direkt eller indirekt ekonomisk vinning eller andra förmåner.

Artikel 2  : Ledamöternas främsta skyldigheter

Följande skyldigheter gäller för Europaparlamentets ledamöter inom ramen för deras mandat:

a)    Ledamöterna får inte ingå något avtal om att agera eller rösta i någon annan juridisk eller fysisk persons intressen som skulle kunna inskränka deras obundna rösträtt sådan den stadfästs i artikel 6 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och i artikel 2 i Europaparlamentets ledamotsstadga.

b)    Ledamöterna får inte begära, acceptera eller erhålla någon direkt eller indirekt vinning eller andra förmåner, vare sig i kontanter eller i naturaförmåner, i utbyte mot ett specifikt beteende inom ramen för sin parlamentariska verksamhet, och de ska ytterst noggrant försöka undvika varje situation som kan ge upphov till misstankar om mutor, korruption eller otillbörlig påverkan.

c)    Ledamöterna får inte bedriva avlönad yrkesmässig lobbyverksamhet som står i direkt relation till unionens beslutsprocess.

Artikel 3  : Intressekonflikter

1.    En intressekonflikt föreligger när en ledamot av Europaparlamentet har ett personligt intresse som på otillbörligt sätt skulle kunna påverka utförandet av uppdraget som ledamot. Någon intressekonflikt föreligger inte när en ledamot drar fördelar endast i egenskap av medlem av befolkningen i sin helhet eller av en stor kategori personer.

2.    Varje ledamot som anser sig ha hamnat i en intressekonflikt ska omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att avhjälpa situationen i enlighet med denna uppförandekods principer och bestämmelser. Om ledamoten inte själv kan lösa intressekonflikten ska han eller hon skriftligen meddela talmannen. I tveksamma fall kan ledamoten i förtroende rådfråga den rådgivande kommitté för ledamöters uppförande som inrättas genom artikel 7.

3.    Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska ledamöterna innan de yttrar sig eller röstar i kammaren eller i något av parlamentets organ, eller när de föreslås som föredragande, uppge alla existerande eller potentiella intressekonflikter i relation till det ärende som behandlas, om dessa inte redan tydligt framgår av de upplysningar som lämnats enligt artikel 4. Uppgifterna ska lämnas skriftligen eller muntligen till talmannen eller ordföranden under den berörda parlamentsbehandlingen.

Artikel 4  : Ledamöternas upplysningsplikt

1.    Av öppenhetsskäl ska Europaparlamentets ledamöter, med personligt ansvar, lämna in en förklaring om ekonomiska intressen till talmannen före utgången av parlamentets första sammanträdesperiod efter ett Europaval (eller, under valperioden, inom 30 dagar efter det att ledamoten tillträtt sitt mandat i Europaparlamentet) och då använda den blankett som presidiet antagit enligt artikel 9. Ledamöterna ska informera talmannen om alla förändringar som inverkar på deras förklaring senast i slutet av den månad som följer på den månad då förändringarna skedde.

2.    Förklaringen om ekonomiska intressen ska innehålla följande uppgifter som ska vara så exakta som möjligt:

a)    Ledamotens yrkesmässiga verksamhet under de tre år som föregick tillträdet som ledamot av Europaparlamentet, och hans eller hennes medverkan under samma period i styrelsen eller ledningen för ett företag, icke-statlig organisation eller förening eller någon annan organisation med rättslig status.

b)    Alla arvoden som ledamoten tar emot för att inneha ett mandat i ett annat parlament.

c)    Varje ordinarie avlönad verksamhet som ledamoten bedriver parallellt med sitt uppdrag, vare sig det sker i egenskap av arbetstagare eller egenföretagare.

d)    Ledamotens medverkan i styrelsen eller ledningen för ett företag, icke-statlig organisation eller förening eller någon annan organisation med rättslig status, eller utövande av någon annan form av extern verksamhet, oavsett om det utgår ersättning för detta eller inte.

e)    Varje avlönad tillfällig extern verksamhet (till exempel som skribent, konferencier eller sakkunnig) om den totala ersättningen för ledamotens hela tillfälliga externa verksamhet överstiger 5 000 EUR per kalenderår.

f)    Medverkan i ett företag eller i ett partnerskap om den allmänna politiken kan påverkas eller om denna medverkan ger ledamoten ett väsentligt inflytande över det berörda organets ärenden.

g)    Alla bidrag, ekonomiska eller i form av personal eller materiel, som erhålls utöver de medel som tillhandahålls av parlamentet och som ledamoten erhåller av tredje man inom ramen för sin politiska verksamhet, varvid givarens identitet ska anges.

h)    Alla andra ekonomiska intressen som skulle kunna inverka på ledamotens utförande av sitt uppdrag.

För var och en av de poster som ska deklareras i enlighet med första stycket ska ledamoten i förekommande fall ange huruvida posten i fråga genererar ersättning eller inte; för posterna a, c, d, e och f ska ledamoten även ange någon av följande inkomstkategorier:

–    Ingen ersättning

–    1 till 499 EUR per månad.

–    500 till 1 000 EUR per månad,

–    1 001 till 5 000 EUR per månad,

–    5 001 till 10 000 EUR per månad,

–    mer än 10 000 EUR per månad, med en angivelse av närmaste 10 000 EUR.

Varje ersättning som ledamoten inte erhåller på regelbunden basis för någon av de poster som deklarerats i enlighet med första stycket ska beräknas per år, delas med tolv och införas i någon av de kategorier som anges i andra stycket.

3.    De uppgifter som lämnats till talmannen i enlighet med denna artikel ska offentliggöras på Europaparlamentets webbplats i lättillgänglig form.

4.    En ledamot får inte väljas till en befattning inom Europaparlamentet eller dess organ, utses till föredragande eller delta i en officiell delegation eller i interinstitutionella förhandlingar om han eller hon inte har lämnat in sin förklaring om ekonomiska intressen.

5.    Om talmannen mottar uppgifter som ger honom eller henne uppfattningen att en ledamots förklaring om ekonomiska intressen är materiellt oriktig eller inaktuell får han eller hon begära att den rådgivande kommitté som föreskrivs i artikel 7 yttrar sig. Vid behov ska talmannen begära att ledamoten korrigerar sin förklaring inom tio dagar. Presidiet får anta ett beslut om att tillämpa punkt 4 på ledamöter som inte tillmötesgår talmannens begäran om korrigering.

6.    Föredragande får på frivillig basis, i motiveringen till sitt betänkande, upprätta en förteckning över företrädare för externa intressen som har rådfrågats om frågor som behandlas i betänkandet. (1)

Artikel 5  : Gåvor eller liknande förmåner

1.    Europaparlamentets ledamöter ska, när de utövar sina uppdrag, avstå från att ta emot några gåvor eller liknande förmåner, utom artighetsgåvor vars ungefärliga värde är lägre än 150 EUR eller artighetsgåvor som skänks när ledamoten officiellt företräder Europaparlamentet.

2.    Alla gåvor som i enlighet med punkt 1 skänks till ledamöter då de officiellt företräder Europaparlamentet ska lämnas till talmannen och hanteras enligt de genomförandeåtgärder som presidiet fastställer enligt artikel 9.

3.    Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på kostnadsersättningar för resor eller hotell eller traktamenten som en ledamot erhåller och inte heller på utbetalningar av sådana kostnader som en tredje part står för när en ledamot efter en inbjudan och inom ramen för sitt uppdrag deltar i ett evenemang som organiseras av en tredje part.

Tillämpningsområdet för denna punkt, i synnerhet vad gäller de bestämmelser som ska garantera öppenhet, ska anges i de genomförandeåtgärder som presidiet fastställer enligt artikel 9.

Artikel 6  : Före detta ledamöters verksamhet

Före detta ledamöter av Europaparlamentet som bedriver yrkesmässig lobbyverksamhet eller representationsverksamhet som står i direkt relation till unionens beslutsprocess ska underrätta Europaparlamentet om detta och får inte, under hela den tid som sådan verksamhet pågår, dra nytta av de förmåner som beviljas före detta ledamöter enligt de bestämmelser som presidiet fastställt för detta syfte (2).

Artikel 7  : Den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande

1.    En rådgivande kommitté för ledamöters uppförande (nedan kallad den rådgivande kommittén) inrättas härmed.

2.    Den rådgivande kommittén ska bestå av fem ledamöter som ingår i utskottet för konstitutionella frågor respektive utskottet för rättsliga frågor och som ska utses av talmannen direkt efter talmansvalet med beaktande av deras erfarenhet och den politiska jämvikten.

Varje ledamot i den rådgivande kommittén ska enligt ett roterande system vara ordförande under sex månader.

3.    När talmannen tillträder sin befattning ska han eller hon även utse reservledamöter till den rådgivande kommittén, så att det för varje politisk grupp som inte är representerad i den rådgivande kommittén finns en reserv.

Om en ledamot i en politisk grupp som inte är representerad i den rådgivande kommittén anklagar en annan ledamot för att ha brutit mot denna uppförandekod ska motsvarande reservledamot inträda som sjätte fullvärdiga medlem i den rådgivande kommittén när anklagelserna om överträdelser av uppförandekoden ska behandlas.

4.    På en ledamots begäran ska den rådgivande kommittén i förtroende och inom 30 kalenderdagar ge ledamoten riktlinjer för hur bestämmelserna i denna uppförandekod ska tolkas och tillämpas. Ledamoten i fråga ska ha rätt att åberopa dessa riktlinjer.

På begäran av talmannen ska den rådgivande kommittén även bedöma misstänkta fall av överträdelser av denna uppförandekod och ge talmannen råd om vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas.

5.    Den rådgivande kommittén får, efter samråd med talmannen, rådfråga extern expertis.

6.    Den rådgivande kommittén ska offentliggöra en årsrapport om sitt arbete.

Artikel 8  : Förfarande vid eventuella brott mot uppförandekoden

1.    Då det finns anledning att misstänka att en ledamot av Europaparlamentet eventuellt gjort sig skyldig till överträdelser av denna uppförandekod ska talmannen, utom i uppenbart oskäliga fall, delge den rådgivande kommittén dessa misstankar.

2.    Den rådgivande kommittén ska granska omständigheterna kring den misstänkta överträdelsen och får höra den berörda ledamoten. På grundval av sina slutsatser ska kommittén därefter utfärda en rekommendation till talmannen om ett eventuellt beslut.

I fall där en ständig ledamot eller en reservledamot i den rådgivande kommittén misstänks ha överträtt uppförandekoden ska den ständiga ledamoten respektive reservledamoten i fråga avstå från att delta i den rådgivande kommitténs förhandlingar om den misstänkta överträdelsen.

3.    Om talmannen, efter att ha tagit del av denna rekommendation och efter att ha uppmanat den berörda ledamoten att inkomma med synpunkter skriftligen, drar slutsatsen att den berörda ledamoten brutit mot uppförandekoden, ska talmannen fatta ett motiverat beslut om påföljder. Talmannen ska delge ledamoten det motiverade beslutet.

Påföljderna kan bestå av en eller flera av de åtgärder som anges i artikel 166.3–166.5 i arbetsordningen.

4.    Den berörda ledamoten har möjlighet att utnyttja det interna förfarande för överklagande som fastställs i artikel 167 i arbetsordningen.

Artikel 9  : Genomförande

Presidiet ska fastställa genomförandeåtgärder för denna uppförandekod, med bestämmelser om ett kontrollförfarande, och ska vid behov uppdatera de belopp som anges i artiklarna 4 och 5.

Presidiet får lägga fram förslag till översyn av denna uppförandekod.

(1)Se presidiets beslut av den 12 september 2016 om genomförande av det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret.
(2)Se Presidiets beslut av den 12 september 2016 om genomförande av det interinstitutionella avtalet om öppenhetsregistret.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy