Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2017
EPUB 201kPDF 1115k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 130, 130α, 130β, 131 ΚΑΙ 131α

1.    Οι ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης:

–    εξειδικεύουν σαφώς τον αποδέκτη στον οποίο θα πρέπει να διαβιβασθούν μέσω των συνήθων διοργανικών οδών·

–    εμπίπτουν αποκλειστικά εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του αποδέκτη, όπως καθορίζονται από τις σχετικές Συνθήκες ή σε νομικές πράξεις της Ένωσης, ή εντός του πεδίου δραστηριότητάς του·

–    είναι γενικού ενδιαφέροντος·

–    είναι συνοπτικές και να περιέχουν κατανοητή ερώτηση·

–    δεν υπερβαίνουν τις 200 λέξεις

–    δεν έχουν προσβλητικό περιεχόμενο·

–    δεν αφορούν αμιγώς προσωπικές υποθέσεις·

–    δεν περιέχουν άνω των τριών υποερωτήσεων.

2.    Οι ερωτήσεις προς το Συμβούλιο δεν μπορούν να αφορούν θέμα που άπτεται συνήθους νομοθετικής διαδικασίας εν εξελίξει ή των δημοσιονομικών καθηκόντων του Συμβουλίου.

3.    Κατόπιν αιτήματός τους, η Γραμματεία παρέχει συμβουλές στους συντάκτες σχετικά με τον τρόπο που συμμόρφωσης προς τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 σε συγκεκριμένη περίπτωση.

4.    Εάν κατά τη διάρκεια των προηγηθέντων έξι μηνών έχει υποβληθεί και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν συνεχεία σχετικού ζητήματος κατά τη διάρκεια των προηγηθέντων έξι μηνών, η Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης ερώτησης και απάντησης ή της ανακοίνωσης που εστάλη εν συνεχεία του εν λόγω ζητήματος. Η εκ νέου υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη, εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά υπό το πρίσμα σημαντικών νέων εξελίξεων και ανταποκρινόμενος σε αιτιολογημένο αίτημα του συντάκτη.

5.    Εάν με ερώτηση ζητούνται πληροφορίες επί πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις υπηρεσίες μελετών του Κοινοβουλίου, η ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη αλλά στις υπηρεσίες αυτές, εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά κατόπιν αιτήματος του συντάκτη.

6.    Ερωτήσεις που αφορούν συναφή θέματα δύνανται να συμπτυχθούν από τη Γραμματεία σε μια ενιαία ερώτηση και να τύχουν κοινής απάντησης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου