Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
It-tmien leġislatura - Jannar 2017
EPUB 167kPDF 1004k
KONTENUT
INDIĊI
NOTA LILL-QARREJ

ANNESS II  : KRITERJI GĦALL-MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBA BIL-MIKTUB SKONT L-ARTIKOLI 130, 130A, 130B, 131 U 131A

1.    Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub għandhom:

–    jispeċifikaw b'mod ċar lil liema destinatarju għandhom ikunu trażmessi permezz tal-mezzi interistituzzjonali normali;

–    jaqgħu esklużivament fil-limiti tal-kompetenzi tad-destinatarju, kif stipulati fit-Trattati relevanti jew f'atti legali tal-Unjoni, jew fl-isfera tal-attività tagħha;

–    ikunu ta' interess ġenerali;

–    ikunu konċiżi u jkollhom interrogazzjoni li tinftiehem sew;

–    ma jkunux itwal minn 200 kelma;

–    ma jkunx fihom lingwaġġ offensiv;

–    ma jkollhomx x'jaqsmu ma' kwistjonijiet strettament personali;

–    ma jkunx fihom aktar minn tliet submistoqsijiet.

2.    Il-mistoqsijiet lill-Kunsill ma jistgħux ikunu dwar is-suġġett ta' proċedura leġiżlattiva ordinarja li tkun għadha għaddejja jew dwar il-funzjonijiet baġitarji tal-Kunsill.

3.    Fuq talba, is-Segretarjat għandu jipprovdi lill-awturi parir dwar kif issir konformità mal- kriterji stipulati fil-paragrafu 1 f'każ individwali.

4.    Jekk tkun tressqet u twieġbet mistoqsija identika jew simili matul is-sitt xhur ta' qabel, jew sa fejn mistoqsija titlob biss tagħrif dwar is-segwitu għal riżoluzzjoni speċifika tal-Parlament ta' xorta li l-Kummissjoni tkun diġà tat f'komunikazzjoni ta' segwitu bil-miktub matul is-sitt xhur preċedenti, is-Segretarjat għandu jibgħat lill-awtur kopja tal-mistoqsija u tat-tweġiba ta' qabel jew tal-komunikazzjoni ta' segwitu. Il-mistoqsija mtennija m'għandhiex tiġi mgħoddija lid-destinatarju ħlief jekk il-President jiddeċiedi li jagħmel dan fid-dawl ta' żviluppi ġodda sinifikanti u b'risposta għal talba motivata mill-awtur.

5.    Jekk mistoqsija tfittex informazzjoni fattwali jew statistika li tkun diġà disponibbli għas-servizzi ta' riċerka tal-Parlament, din ma għandhiex tintbagħat lid-destinatarju iżda pjuttost lil dawk is-servizzi, sakemm il-President ma jiddeċidiex mod ieħor fuq talba tal-awtur.

6.    Mistoqsijiet dwar kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma xulxin jistgħu jinġabru flimkien mis-Segretarjat f’mistoqsija waħda u jitwieġbu flimkien.

Avviż legali - Politika tal-privatezza