Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Januari 2017
EPUB 150kPDF 868k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

BILAGA II  : KRITERIER FÖR FRÅGOR OCH INTERPELLATIONER FÖR SKRIFTLIGT BESVARANDE ENLIGT ARTIKLARNA 130, 130A, 130B, 131 OCH 131A

1.    Frågor för skriftligt besvarande ska

–    tydligt ange den adressat till vilken de ska översändas via de gängse interinstitutionella instanserna,

–    uteslutande höra till de befogenheter som tilldelas adressaten, enligt de relevanta fördragen eller unionens rättsakter, eller till adressatens verksamhetsområde,

–    vara av allmänt intresse,

–    vara korta och koncisa och innehålla en begriplig fråga,

–    omfatta högst 200 ord,

–    vara skrivna på ett språk som inte innehåller stötande formuleringar,

–    beröra ämnen som inte är rent personliga,

–    omfatta högst tre delfrågor.

2.    Frågor till rådet får inte avse vare sig ämnet för ett pågående ordinarie lagstiftningsförfarande eller rådets budgetfunktion.

3.    På begäran ska generalsekretariatet informera frågeställare om hur de kan agera för att i ett enskilt fall uppfylla kriterierna i punkt 1.

4.    Om en identisk eller liknande fråga har ingetts och besvarats under de närmast föregående sex månaderna, eller om syftet med en fråga enbart är att få sådan information om uppföljningen av en specifik parlamentsresolution som kommissionen redan har gett i en skriftlig uppföljning under de närmast föregående sex månaderna, ska generalsekretariatet till frågeställaren översända en kopia av den tidigare frågan och det tillhörande svaret eller ett uppföljande meddelande. Den nya frågan ska inte översändas till adressaten såvida inte talmannen beslutar annorlunda mot bakgrund av en betydande förändring av situationen och till följd av en motiverad begäran från frågeställaren.

5.    Om det i en fråga begärs fakta- eller statistikuppgifter som redan är tillgängliga för parlamentets utredningstjänster ska frågan inte översändas till adressaten utan till dessa utredningstjänster, såvida inte talmannen beslutar annorlunda på begäran av frågeställaren.

6.    Frågor som rör ämnen som har samband med varandra får av generalsekretariatet slås ihop till en enda fråga och ges ett samlat svar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy