Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - януари 2017 г.
EPUB 196kPDF 1111k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ III  : НАСОКИ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗБОРА НА ТЕМИ, КОИТО ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ В ДНЕВНИЯ РЕД НА РАЗИСКВАНИЯТА ПО СЛУЧАИ НА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРИНЦИПА НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 135 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Основни принципи

1.    Дава се предимство на предложения за резолюции, целящи да доведат до гласуване в Парламента, насочено към Съвета, Комисията, държавите-членки, трети страни или международни организации, по повод на определено събитие, преди то да се състои, при условие че текущата месечна сесия е единствената месечна сесия на Европейския парламент, на която гласуването може да се проведе навреме.

2.    Предложенията за резолюции не могат да надхвърлят 500 думи.

3.    Темите, свързани с установените в Договорите компетенции на Европейския съюз, се ползват с предимство, при условие че са от голямо значение.

4.    Броят на избраните теми трябва да е такъв, че да дава възможност за разисквания, съответстващи на тяхната значимост, като този брой не може да надхвърля три теми, в това число и подтемите.

Ред и условия за прилагане

5.    Основните принципи, прилагани при определянето на темите, които да бъдат включени в дневния ред на разискванията по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, се съобщават на Парламента и на политическите групи.

Ограничения и разпределяне на времето за изказвания

6.    С цел по-добро използване на наличното време, след консултации с председателите на политическите групи, председателят на Парламента договаря със Съвета и Комисията времето за техните изявления, ако има такива, в рамките на разискванията по случаи на нарушение на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава.

Краен срок за внасяне на изменения

7.    Крайният срок за внасяне на изменения трябва да е определен така, че да има достатъчно време между тяхното разпространение на официалните езици и времето, определено за разисквания по предложенията за резолюции, за да се даде възможност на членовете на ЕП и политическите групи да ги разгледат с необходимото внимание.

Правна информация - Политика за поверителност