Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - януари 2017 г.
EPUB 196kPDF 1111k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ИНДЕКС
АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФХЧЩ
Арабските цифри съответстват на членовете от Правилника за дейността. Приложенията са обозначени с римски цифри, а арабските или римски цифри или следващите ги букви се отнасят за съответните раздели, членове или параграфи от приложенията. Настоящият неизчерпателен показалец е предназначен да помогне на читателите да се ориентират в българската версия на Правилника за дейността. Той няма официално значение и сила на инструмент за тълкуване.
А
Горна част на страницатаНапред
Агенции
искания, отправени до 139
комисии, отговарящи за V
консултации 139
разглеждане на докладите, приети от 116
АКТБ V.c2, V.c4
Актове за изпълнение 40, 106 - 107
Анкетни комисии 27, 198, 199
Асистенти
Пропуски за достъп 116а
определяне на максималния брой сътрудници от квесторите 11
Асоциирани комисии 54, 59а, 71, 107, 108, 201а, 211, 216, VI
Б
Горна част на страницатаНапредНазад
Безредие
незабавни мерки 165
санкции 166, 167
Бивши членове на ЕП 7, 9, 11, I.6
Бюджет 25, 27, 33, 35, 86, 86а, 88, 91, 92а, 93, 94, 97, 113а, V
бюджетно помирение 90
освобождаване от отговорност 6, 93 - 94, 98, 125, IV, V
приемане 91
Бюджетна прогноза на Парламента 96, 97
Бюро
 надбавки на членовете на ЕП 25
 определяне на бюджетни средства, независими членове на ЕП 35
 правомощия по изпълнението на бюджета 33
 предварителен проект на бюджетна прогноза 25, 96
 разрешаване на разходи, политически партии 223а, 224
Генерален секретар, доклад до Бюрото 96
годишна бюджетна процедура 86а
за диалог с националните парламенти 142
изпълнение на бюджета 92а, 125, IV
комисии V.c4, V.c5
Многогодишна финансова рамка (МФР) 86
позиция на Парламента относно проекта на бюджет 88
политически групи 27, 33
Председател на Парламента
 вътрешни финансови правилници 98
 междуинституционално сътрудничество 94а
Председателски съвет 27
приемане 91
процедура по освобождаване от отговорност 93, 94, 125, IV
разисквания, финансови последици на общата външна политика и политика на сигурност 113а
режим на временните суми от една дванадесета 92
становище, финансова съвместимост на правнообвързващ акт 41
Бюро
публичност на решенията 31
състав 19, 20, 24
функции 5, 11, 25, 28, 29, 33, 34 35, 96, 97, 98, 116, 116, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223а, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
избиране и изпълняване на функциите 14, 19, 30а
предварителен проект 25, 96
въпроси от членове на ЕП, свързани с изпълнението на задълженията 31
Бюро правила
за пропуските 116а
за делегации на комисиите в рамките на ЕС 216а
Бюра
на комисии 198, 203, 204
междупарламентарни делегации 212
Конвент за разглеждане на предложените изменения на Договорите 79
В
Горна част на страницатаНапредНазад
Водене
на преговори 69е
Вот на недоверие на Комисията 119
Време за въпроси
в комисиите 210
в пленарно заседание 129, II
Временно председателство 14
Връщане за ново разглеждане в комисия 59а, 185, 188
поправки 231
 второ четене 67а
процедурни предложения 185
Второ четене 64 - 69
бюджет 67а
връщане за ново разглеждане в комисия 188
гласуване 67а, 208
докладчик 66, 71
преговори 69д
противоречие между разпоредба на настоящия Правилник за дейността относно второ четене и други негови разпоредби 47
препоръка за 66 - 67
приключване 67а
споразумение 69а
стадий на разглеждане в комисия
 общо 55, 64 - 66
 подписване на изменения или проектите на предложенията за отхвърляне 208
стадий на разглеждане на пленарно заседание 67, 67а, 69, 69а
съвместни заседания на комисии 55
удължаване на сроковете за 65
членове, които не се прилагат при второ четене 66
Външна политика 113, 113а, V.c1
Въпроси
време за въпроси
 комисия 210
 критерии II
 пленарна сесия 129
въпроси към Европейската централна банка 131
въпроси към председателя на Парламента относно Бюрото, Председателския съвет и квесторите 31
въпроси не от първостепенна важност 130
въпроси от първостепенна важност 130
въпроси с искане за писмен отговор (вж. също запитвания)
 към Европейската централна банка 131
 общо 130
 относно единния механизъм за преструктуриране 131а
 относно единния надзорен механизъм 131а
 приложими критерии II
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания 128
кратки и конкретни въпроси
 след изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет 123
 след изявления за обяснение на решения на Комисията 124
към председателя относно Бюрото, Председателския съвет и Квесторите 31
към Европейската централна банка 131
недовършени дела 229
Върховен представител (вж. Заместник-председател на Комисията/Върховен представител)
Г
Горна част на страницатаНапредНазад
Генерален секретар
достъп до пленарната зала
 отстраняване на членове на ЕП от пленарна зала 165
 издаване на пропуски (вж. също председател на Парламента) 157
 право 157
назначаване 25, 222
Гласуване 171, 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
бюджет
 в комисия 88
 на пленарно заседание
бюджетно помирение 90
проект за бюджет 88
 гласуване за потвърждение на изменения към общ текст 90
заедно 100, 135, 174
в комисия 200, 208
второ четене 66, 67а
действителност 168
 действителност в комисия 208
делегирани актове 105
единно 52, 59, 69д, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
електронно 178, 180, 181, 182а, 209
заедно
изменения 169, 174, 175, 179, 208
имунитет 9
кодификация
 на пленарно заседание, единно гласуване без изменения 103
комисия 208
компетентна комисия 49, 52а, 53, 54, 55, 69е, 78б, 88, 107
мандат
 преговори преди първото четене в Съвета
в комисия 69г
 преговори преди първото четене в Парламента
на пленарно заседание 69в
Многогодишна финансова рамка 86
наблюдатели, без право да гласуват 13
нарушаване на основни принципи и ценности от страна на държава членка 83
обикновена законодателна процедура
 на временно споразумение 59, 67а
 на изменения към проекта на законодателна резолюция 59, 67а
 на искане за гласуване на измененията преди временно споразумение 59, 67а
 на правното основание, ако е оспорено 39
 на предложение за незабавно отхвърляне 59, 67а
 на следващо предложение за отхвърляне, след гласуване на изменения (второ четене) 67а
 на целия проект, след гласуване на измененията (първо четене) 59
 отнасяне на въпроса до компетентната комисия за ново разглеждане 59
обосновки, не се подлагат на гласуване 49, 53
обявяване на резултатите от гласуване, на пленарно заседание 22
обяснения на вот 123, 135, 164а, 183
окончателно гласуване 42, 46, 78б, 123, 133, 171, 179, 183, 208
отлагане 45, 59, 118, IV.5
поименно 22, 52, 118 - 119, 179 - 181, 208 - 209, VI.p1.5
отделно 52, 59, 164а, 174, 175, 176, 179а, 209
право на глас 13, 26, 177
процедура 171, 208
процедура на одобрение
 в комисия 99
 на пленарно заседание
договори за присъединяване 81
единно глусуване относно одобрението, без право на изменение 99, 108
искане на становището на Съда, отлагане на гласуването 108
оттегляне от Съюза 82
процедура на консултация, на пленарно заседание 78в
първо четене 59
равен брой гласове
 в бюрата на комисиите 204
 в Бюрото 24
 в комисиите 209
 на пленарно заседание 179а
 при избор на председател, заместник-председатели и квестори 16, 17, 18
разделно гласуване 52, 59, 164а, 174, 175, 176, 179а, 209
ред (приоритет) 22, 59, 171, 174
с вдигане на ръка 178, 182а, 208
сядане и изправяне (вместо електронно гласуване) 178
тайно 15, 17, 199, 204, 117, 121, 122, 122а, 180а, 209, 183, 221, VI.p2.10
трето четене 72
Годишен доклад на Консултативния комитет I.7
Годишни доклади 132
Годишна законодателна програма 37, 46 - 47
Годишно планиране 37, 47
Гражданска инициатива 211, 218, V.c20
Групи (политически) 32, 33, 36
дейности 33
интергрупи 34
правно положение 33
разпускане 32
учредяване 32
Д
Горна част на страницатаНапредНазад
Девиз 228
Декларация (вж. финансови интереси, финансов отчет, писмена декларация, отчет)
кандидати за членове на Комисията 118, VI.p1.2
членове на ЕП 11, I.4
Делегации 25
външна делегация на Съюза, назначаване на ръководител
избиране, изискване за подаване на декларация I.4
констативни посещения 216а
конференции на парламентите 144
КОСАК 143
към съвместни парламент арни комитети 214
междупарламентарни 30, 116, 135, 212, 214, V.c1, V.c2, V.c3
постоянни 27, 212
правомощия, незабавни мерки 165
право на уведомление при налагането на санкции 166
процес на „шерпите“ 27, 30
ръководител на външна делегация на Съюза 111
Съвет на председателите на делегации 30
устен превод 158
ad-hoc 27, 27, V.c1, V.c2, V.c3
Делегирани актове 105, 107
Демокрация 135, 224, 225, III, V.c1
Диалог
кандидати за членове на Комисията и членове на ЕП VI.p1.3
между социалните партньори 101
с Комисията, в съответствие с Рамковото споразумение VI.p1.6
с националните парламенти, по комисии 142
социален V.c7
Дневен ред
включване на точки в дневния ред 9, 52а, 67, 69б, 72, 78г, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130б, 135, 149а, 150, 153, 153а, 168, 183, 188, 210, 216, III
изменение 149а, 162
на комисия 4, 66, 115, 131, 131а, 206
окончателен проект 135, 149, 149а, 150, 153а, 162
приемане 149а, 168
приоритетни точки 66, 154
проект 27, 29, 149
уведомяване за оставка на членове на ЕП 4
Доброволни споразумения 102
Договори 81, 99
обикновена процедура за преразглеждане 79
опростена процедура за преразглеждане 80
Доклади
във връзка с инициативи на държава-членка 48
законодателни доклади 49, 59
междинен доклад 99
мнение на малцинството 198
на анкетна комисия 198
на Комисията 132
на основата на предложения за резолюции 133
незаконодателни доклади 51
от други институции 132
по процедура на консултация 49
по собствена инициатива 27, 45 - 46, 52, 54, 83, 132 - 133
прилагане на правото на Съюза 132
проек на доклад
стратегически 52
устен доклад 154
докладчик
анкетна комисия 198
асоциирани комисии 54
второ четене
 Предаване на позицията на Съвета 64
 презумпция на продължаване на функцията на докладчик 66
 гласуване в Парламента 67а
гласуване в комисия 208
доклади по собствена инициатива 52
докладчици в сянка 205а
задължение за информиране на другите докладчици 54
заседания на Съвета 44
изготвяне на докладите 52а
изказване в Парламента
 разискване 162
 гласуване 171
 процедурни предложения 185
кодификация 103
компромисни изменения 170
консултации с председателя на Парламента, спешни действия на председателя за защита на имунитет 8
конфликт на интереси I.3
кратко представяне 151
международни споразумения 108, 109
междупарламентарни делегации 212
незаконодателни доклади 51
неотложна процедура 154
определяне 47, 49, 66, 205
опростена процедура 50
отлагане на гласуване в Парламента 45
помирителен комитет 71
преговори 69е
предприемане на последващи действия във връзка с позицията на Парламента 78г
прекратяване на мандат поради нарушаване на Кодекса на поведение 21
проучвателни и констативни пътувания на докладчиците 25
процедура на одобрение 99
процедура на съвместни комисии 55
процедура в пленарната зала без изменения и разисквания 150
първо четене, гласуване в Парламента 59
разглеждане на оставка на член на ЕП 4
становища на комисии 53
Съд на Европейския съюз 141
Документи
достъп до 5, 43, 115, 116, 160
електронна обработка на документи 161
документи на Парламента, определение 116
отразяващи резултатите от триалозите
петициите като публични документи 215, 216
поверителни 210а
публикуване в протоколите
Допустимост (вж. също недопустимост)
на въпроси II
на въпроси с искане за писмен отговор 130 - 131
на изменения 22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
на предложения за законодателни резолюции въз основа на доклад по собствена инициатива 46
на искания за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП 7
на искане за обявяване на недопустимост 185, 187
на искания за разделно гласуване 52, 174
на кандидатури за омбудсман 219
на обяснения на вота 183
на петиции 215
постановени съдебни решения 9
на предложение за вот на недоверие на Комисията 119
на предложения за резолюции 52
разпоредби относно пленарните заседания, приложими за заседанията на комисиите 209
Достъп
до галериите 157
до документи 5, 9, 43, 69е, 115, 116, 158, 160
до Парламента 11, 116а
до пленарната зала 157
до приетите актове 78
до приетите текстове 193
по протоколите от заседанията 31, 192, 207
пропуски 116а
публичност на петициите
Е
Горна част на страницатаНапредНазад
Европейска гражданска инициатива 211, 218, V.c20
Европейска служба за борба с измамите (OLАE) 12, V.c5
Европейска централна банка
въпроси с искане за писмен отговор към 131
законодателно право на инициатива
назначавания 122
въпроси с искане за писмен отговор 131
изявления 126
назначения 122
Европейски икономически и социален комитет V.c12
консултации с
Европейски съвет
въпроси с искане за писмен отговор, отправени към
доклад с предложения, адресирани до 80
изявления на 123
искане на одобрението на Парламента от, решение да не се свиква Конвент, одобрение
консултации с Парламента от 79
обикновена процедура за преразглеждане на Договорите
определяне на време за изказвания на, по време на пленарно заседание 162
опростена процедура за преразглеждане на Договорите
Предложение за кандидат за председател на Комисията 117
председател на, поканен да присъства на представянето на целия състав на Комисията VI.p1.5
проект на решение, състав на Парламента, разглеждане от Парламента 84, 99
Единен надзорен механизъм 122а, 131а
Едноминутни изказвания 163, 192
Езици, официални 25, 105, 107, 158 - 159, 198, 25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.p4
Електронен регистър на петициите 216
Електронна обработка на документи 161
З
Горна част на страницатаНапредНазад
Законодателна инициатива 37, 45 - 46
Институции, различни от Комисията или държавите членки 48
Парламент 27, 45, 46, 52
Законодателна и работна програма 37
Законодателна резолюция (вж. резолюция)
Законодателни документи 116
Законодателни процедури 37 - 48, 49 - 55, 59 - 63, 64 - 70, 72, 78 - 79, 103, 104
Заместник-председатели
избор и мандат 15, 17, 19 - 21
функции 23 - 25, 27, 71, 116, 143
Заместник-председател на Комисията/Върховен представител 108 - 110, 113, 113а, 128 - 131
Запитвания
приложими критерии II
кратки запитвания с искане за писмен отговор 130а
запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания 130б
Заседания 145
аудиовизуални записи на разискванията 195
място на провеждане на заседанията 147
прекратяване или закриване 167, 185, 191
присъствие на членовете 148
провеждане 157 - 160, 162 - 167
протокол 192
публичност на дейността 192, 194
стенографски протоколи 194
Засилено сътрудничество между държави-членки 85
Защита на привилегии и имунитет 7, 9
И
Горна част на страницатаНапредНазад
Избор (вж. също назначаване, определяне)
анкетни комисии, членове 198
бюра на комисии 204
заместник-председатели 17
квестори 18
Комисия 118
междупарламентарни делегации, членове 212
наблюдатели, право да се изказват и да гласуват
омбудсман 219
председател на Комисията 117
председател на Парламента 14, 16
специални комисии, членове 197
членове на ЕП 1, 3
членове на постоянни комисии 196
Извънредни разисквания 153
Изключване
на политическа партия
 от финансиране 224
Изложение на мотивите (вж. също обосновка)
за доклад
 одобрение, препоръка 99
 заличаване от председателя 52а
 представяне на проект на доклад от докладчика 52а, I.5
 законодателни доклади 49
 доклади по собствена инициатива (INI) (член 52) 45
 незаконодателни 51
 с приложена писмена декларация 52а
 с финансова обосновка 45, 49, 51
 без гласуване 171
за въпроси
 запитване с искане за писмен отговор, кратко изложение на мотивите 130б
Измами 12, I.2., V.c5
Изменение(-я) (вж. също промяна) 169
автор 88, 169, 174
внасяне 169, 208
второ четене 67а, 69, 69а
допустимост 22, 99, 104, 170
езици 158 - 159, 169 - 170
комисия 175, 208
компромис 69, 170, 174
оттегляне 169
посочване в консолидиран текст 193
преговори преди първото четене в Парламента 69в
преговори преди второто четене в Парламента 69д
представяне 169
процедура без 50, 150
разглеждане в комисия на изменения, внесени за гласуване на пленарно заседание 175
първо четене 59, 59а
ред за гласуване 174
срок 53, 59, 69в, 74, 170
съгласие по общ проект в рамките на Помирителния комитет 72
устни 113, 169
Изслушвания V.c20, VI.p1.3
на експерти, от комисиите 206
на кандидати за членове на Комисията 118, IV
на членове на ЕП
 устни, на членове на ЕП 166
 процедури, свързани с имунитета 9
 санкции при отказ на член на ЕП да се отзове на официална покана да участва в изслушване 116а
на специални представители 110
преди назначаване
 на ръководители на външна делегация 111
 на Омбудсман 219
публично, относно граждански инициативи
функции на Бюрото 25
Имунитет на членове на ЕП 5 - 9, 179 - 180, 208, V.c16
Инициатива
гражданска 211, V.c20
доклад по собствена инициатива 27, 45, 46, 52, 69, 216
на държава членка 48
на институции, различни от Комисията 48
на Комисията, междуинституционално сътрудничество, бюджетни процедури 94а
на компетентна комисия 108
на омбудсмана за изслушване от компетентна комисия 220
на членове на ЕП по член 225 от ДФЕС 46
на Парламента или Съвета
 за удължаване на сроковете за второ четене 65
 за удължаване на сроковете за трето четене 69ж
на председателя на Парламента 8, 21
Интергрупи 34
Интернет сайт 31, 34, 116, 130, 130а, 130б, 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.p1.3
Информационна сигурност (ДNISА) V.c9
К
Горна част на страницатаНапредНазад
Квестори
въпроси 31
избор и мандат 15, 18 - 21
пропуски 11
публичност на решенията 31
финансови интереси I
функции 11, 28, I
Кворум 135, 148, 168, 208
Кодекс за поведение 3, 11, I
Кодификация на законодателството на Съюза 103
Комисии 49 - 55, 196 - 211, 214, 225, V
анкетни комисии 198 - 199
асоциирани 54, 59а, 71, 107, 108, 201а, 216, V.c16, VI.p1.3
бюро 198, 203, 204
водеща 53, 54, 55, 59а, 107, 201, IV
време за въпроси 210
връщане за ново разглеждане 59а, 63, 78д, 188
второ четене 67а, 69, 69д, 69е
гласуване 208 - 209
диалог
 годишен структуриран, с Комисията VI.p1.6
 между социалните партньори 101
 на парламентарните комисии с националните парламенти 142
 политически, между кандидатите за членове на Комисията и членовете на парламентарните комисии VI.p1.3
 - политически, с развиващите се страни V.c2
 социален V.c7
доклад 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 59а, 72, 84, 86а, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
заместници 3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
заседания 4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69е, 113, 115, 116а, 126, 130, 131а, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210а
пленарни изменения 175
компетентност 27, 47, 54, 55, 59а, 107, 133, 201, 201а, II
мотивирано становище относно компетентността 9
място на провеждане на заседанието 147
неотложно заседание 113
подкомисии 201, 203, V.c1
помирителен комитет (вж. също трето четене) 70 - 72
поправки 231
постоянни 196, 201, 201а
правомощия 196 - 198, 201, V
председател 4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52а, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67а, 69е, 71, 78г, 90, 94а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201а, 203
проверка на пълномощията 3, 14, V.c16
протоколи 207, 210а
процедура 49 - 55, 59а, 63, 66, 69, 69д, 69е, 206, 207, 208, 209, 210, 210а, 211
първо четене 59, 59а, 63, 69в, 69г, 69е
специални комисии 197
становища 53 - 54
съвместни заседания 55, 107
съвместни парламентарни комисии 214, V.c1
създаване 196 - 198
състав 27, 199 - 200
трето четене 71
функции на комисиите 27, 201, 201а, V
членове 199, 200
Комисия
ангажименти 78г
време за въпроси 129
време за изказвания на заседание на Парламента 162, III
въпроси
 с искане за писмен отговор 130, II
 с искане за устен отговор, последвани от разискване 128
годишен доклад на Комисията 132
граждански инициативи 211, 218
делегирани актове 40, 105
диалог между социалните партньори 101
заместник-председател/върховен представител 110, 111, 113, 113а, 128, 130а, 130б
изявления на Комисията 37, 123, 124
информиране на компетентната комисия 43
избиране или отхвърляне 118, VI.p1.4
избиране на председател на Комисията 117
изменение на предложение 63, 78
изпращане на законодателната резолюция и на позицията за
 първо четене 59
 второ четене 67а
изпълнителни правомощия 40, 106
изслушвания на кандидати за членове на Комисията 118, VI.p1.3
искане за представяне на предложения, член 225 ДФЕС 46
коментари на измененията от
 първо четене 59
 второ четене 67а
компетентна комисия 78г, 81, 206, 211, 216, 218
кратки запитвания с искане за писмен отговор 130а, II
кратки запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разискване 130б, II
кратко представяне в пленарно заседание от докладчика 151
международни споразумения 108, 109
неотложна процедура 154
одобряване на кандидатите за членове на Комисията VI
освобождаване от отговорност 93, 94, IV
оттегляне на предложение на Комисията 37, 43, 59, 78г, 104
отхвърляне на проект (предложение) 59, 102, 103, 104, 208
петиции, роля при разглеждането на 216, 218
пленарна зала (достъп до) 157
позиция на Комисията относно измененията 78б
предложение за вот на недоверие 119
Председателски съвет 129, 149
преработка (преработване) 104
призоваване от Парламента на Комисията или на държавите членки да внесат предложение съгласно член 7, параграф 2 от ДЕС 83
приканване Комисията да сезира повторно Парламента с предложението си 63
проследяване на ангажиментите, поети по време на изслушванията VI.p1.6
работна програма на Комисията 37, 47
разглеждане на предвидени доброволни споразумения 102
разискване по договор за присъединяване 81
размяна на мнения, изменения в правното основание 39
рамково споразумение, оттегляне на доверието от член на Комисията 118, VI.p1.6
роля във вътрешната бюджетна процедура 96
роля в междуинституционалното сътрудничество (бюджет) 94а
роля в определянето на законодателната програма 37
роля в ускоряването на законодателни процедури 47а
свикване на Парламента по искане на Комисията 146
специален представител. 110
становище или съгласие на Комисията, по предложение за доклад по собствена инициатива на Парламента (член 52) 45
субсидиарност, мотивирани становища 42
съществена промяна в портфейлите по време на мандата на Комисията VI.p2.9
„триалози“ 69е
Комитет на регионите 94, 138
Комитология (вж. Делегирани актове, Актове за изпълнение)
Компромисни изменения 170, 174
консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП I.3, I.7
Консултации 78а, 78б, 78в, 78г, 78д
европейски органи (органи на ЕС) 139
Европейски икономически и социален комитет 137
инициативи на държава-членка 48
Комитет на регионите 138
повторно сезиране 63
по общата външна политика и политиката на сигурност 113а
Член 140, параграф 2 от ДФЕС (дерогации за ъвеждането на еврото) 100
Контролни правомощия 141
Конференции на парламентите 144
Конференция на комисиите по европейски въпроси (КОСАК) 143
Конфликти на интереси 118, I, I.3, VI.p1.2
Координатори на комисии 69е, 120, 198, 203, 205, VI.p1.3
Корупция (вж. измами)
Л
Горна част на страницатаНапредНазад
Лични изявления 164
М
Горна част на страницатаНапредНазад
Малцинство
становища 198
позиции 52
възгледи VI.p1.4
Мандат
на Комисията, международни споразумения 108
на компетентната комисия
 след позицията на Съвета на първо четене 69д
 преди позицията на Съвета на първо четене 69г
 преди позициа на Парламента на първо четене 59, 59а, 69в
на делегации на Парламента 27, 144
на председателя
да договаря улеснения за националните парламенти на държавите-членки на реципрочна основа
на специалните представители 110
на членовете на ЕП 3, VI.p1.6, 4, 2, 9, 3, 4
Междинен доклад 99
Междуинституционални преговори при законодателните процедури 4, 59, 59а, 69б
Междуинституционални споразумения 12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.c4, V.c18
Международни споразумения 99, 108, 109, V.c1
Междупарламентарни делегации 30, 116, 212, 214, V.c1, V.c2
Мерки по прилагане, Бюро I.5, I.9
Месечни сесии 145 - 146
Многогодишна финансова рамка 86, 99
Мнозинства и необходим минимален брой членове на ЕП
актове за изпълнение 106
внасяне на предложения
 за вот на недоверие 119
 за резолюции
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания 128
изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет 123
отказ за освобождаване от отговорност 3, 5
разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 135
 предложение за отхвърляне на проектобюджета в цялост
 предложения за решения, определящи нов максимален процент
Възражения
 гласуване на изменение, което не е отпечатано и разпространено на всички официални езици 169
 Дневен ред
точки без изменения или разисквания 150
 препоръки на комисията по въпросите на общата външна политика и политиката на сигурността 113
 промяна в реда за гласуване 174
 тълкувания на Правилника за дейността 226
Делегирани актове 105
Избор на мандатни длъжности в Парламента
Изменения
 внасяне 169
 възражение срещу гласуване на изменение, което не е отпечатано и разпространено на всички официални езици 158 - 159, 169
 окончателен проект на дневен ред
 Правилник за дейността 227
 проектоизменения и предложения за промени при първо четене на бюджета
 проектоизменения при второ четене на бюджета
Искания
 връщане за ново разглеждане в комисия 188
 дневен ред
внасяне на изменения по точка 150
извънредни разисквания 153
разискване на точка без изменение 150
 закриване на разискванията 189
 неотложна процедура 154
 отлагане на гласуване 190
 отлагане на разисквания 190
 подновена консултация 63
 поименно гласуване 180
 прекъсване или закриване на заседанието 191
 разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 135
 свикване на Парламента 146
 създаване на анкетна комисия 198
 установяване на кворума 168
Назначения
 Европейска централна банка (искане за отлагане на гласуването) 122
 Комисия (председател) 117
 Комисия (членове) 118
 Омбудсман (избор) 219
 Омбудсман (освобождаване) 221
 Сметна палата (искане за отлагане на гласуването) 121
Образуване на комисии и политически групи
 анкетни комисии 198 - 199
 политически групи 32
Политически партии на европейско равнище 225
Предсрочно освобождаване на председателя на Парламента 21
Препоръки до Съвета
Приложения
Решения на Парламента
 за гласуване на компромисни изменения 174
 международни споразумения 108
 общ проект 72
 поддържането на иск предявен пред Съда на Европейския съюз 141
 Позиция на Съвета
изменения 69
отхвърляне
 право на инициатива по член 192 от Договора за ЕО 46
 предложение за вот на недоверие на Комисията (приемане) 119
 процедура на одобрение 99
 разширявания 81
Установяване на нарушения 83
Мотиви 45, 49, 51
Мярка за прилагане 106 - 107, 141
Място на провеждане на заседанията 147
Н
Горна част на страницатаНапредНазад
Наблюдатели 13
Надбавки
надбавка за дневни разходи 166
решения на Бюрото за размера на надбавките 25
Назначаване (вж. вж. също избиране, определяне)
в органите за икономическо управление 122а
генерален секретар 25, 222
докладчици 47, 50, 51, 52, 198, 205
Европейска централна банка: членове на изпълнителния съвет 122
Конвент: представители в 79
наблюдатели
независими изтъкнати личности, членове на комитета 223а
общо 117 - 122, 122а
омбудсман, равен брой гласове 219
подкомисии, членове 203
Помирителен комитет, делегация в 71, 90
постоянни заместници 200
постоянни комисии, членове 196
процедура на гласуване 180а
ръководители на външни делегации 111
специални представители 110
Членове на Комисията VI
членове и резервни членове на Консултативния комитет I.7
Членове на ЕП 3, 4
Нарушения, нарушаване
на Кодекса на поведение
 от докладчик 21
 от член на ЕП I.8
 от член или резервен член на Консултативния комитет I.8
 от член на непредставена в рамките на Консултативния комитет политическа група I.7
на кодекса за поведение за вписаните в регистъра за прозрачност субекти 116а
на нормите за поведение на членове на ЕП 165
на основните принципи 83
на поверителността 166, 210а
на правата на човека 114
на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 114, 135, III
на привилегиите или имунитетите, решение относно 7
Национални парламенти 42
връзки с 25
мотивирано становище 42
сътрудничество с 142
Недовършени дела 229
Недопустимост (вж. също допустимост) 38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Независими членове 35, 199 - 200, 205
Неотложна процедура 154
Неформални обединения на членове на ЕП 34
О
Горна част на страницатаНапредНазад
Обосновки (вж. също изложение на мотивите) 49, 53, 66, 88, 104, 116а, 169, 227
Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) 11, 113а, V.c1
Общо предложения за резолюция 123, 135, 170
Общо разискване 135, 155
Общ проект 55, 72, 90
Обяснение
От кометентния орган на държава членка относно имунитет на член на ЕП 9
Обяснение на вот 123, 135, 183
Обяснителни бележки към Правилника за дейността 226
Одобрение
колегия на Комисията VI
Многогодишна финансова рамка 86
назначаване 4, 15
нарушаване на основни принципи и ценности 83
на Съвета/съгласие на Комисията за приемане на акт от Парламента 45
Присъединяване 81
на решение да не се свиква Конвент 79
оттегляне от Съюза 82
процедура 81, 99, 108, 109
Омбудсман 219 - 221
дейност 220
назначаване 219
освобождаване 221
Опростена процедура 50, 150
Опростяване на законодателството на Съюза 103 - 104
Оратори
време за изказване 123, 128, 154, 162 - 164, 166, 185, 192
даване на думата
изказвания
разпределяне на времето за изказване 162, IV
списък на ораторите 189
Освобождаване (предсрочно) 21
Освобождаване от отговорност
други органи 94
Европейски икономически и социален комитет 94
Комисия 94
 Бюджет на Европейския фонд за развитие 94
 изпълнение на бюджета 93
Комитет на регионите
Парламент
 изпълнение на бюджета на Парламента 94, V.c5
 вътрешни финансови правилници 98, V.c5
председател на Европейския парламент 94
решения IV.6
Сметна палата 94
Съвет 94
Съд на ЕС 94
Основни права (вж. също Харта на основните права) 38, V.c17
Основни принципи 38, 83
Основни свободи 83, V.c18
Откритост и прозрачност 31, 115 - 116
Отсрочване 184а, 185, 190, 209
на сесията 146
разпоредби относно пленарните заседания, приложими за заседанията на комисиите 209
Отнасяне в комисия
второ четене 66
международни споразумения 108
поправки 231
първо четене 47
Отношения с други институции 27, 36, 117, 137 - 138, 140
Отстраняване на члено на ЕП
от междупарламентарна делегация, конференция или форум (забрана) 166
от разискванията в комисия, ако не е нейн член 206
от пленарна зала 165
Оттегляне от Съюза 82
Отхвърляне
позиция на Съвета 171, 192
предложение на Комисията 192
Официален вестник 25, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, IV.6
П
Горна част на страницатаНапредНазад
Парламентарен мандат 145
Парламентарна асамблея на Съвета на Европа
Парламенти
Конференции на парламентите 144
Националните парламенти на държавите-членки 27, 142 - 143
Петиции 211, 215 - 216, 216а, 217, 218, 229, V.c20
Писмени декларации
включени в регистъра 162
от членове на ЕП
 за незаемане на длъжност, несъвместима с тази на член на ЕП 3
 за финансови интереси I.4
позиции на малцинството
приложени към стенографския протокол 162
Писмени жалби 5, 9, 167, I.8
Пленарни заседания
бюджет 88, 90 - 92, 92а
време за изказвания 162
второ четене 64 - 69, 69а
въпроси 128
делегирани актове 105, 107
Изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет 123
изменения 39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
искане за гласуване 69в
консултация 78в, 132
ключово разискване на пленарно заседание 52
обявяване 9, 32, 38, 46, 47, 64, 67а, 69а, 69в, 69г, 105, 133, 154, 166, 201а
поведение на членовете на ЕП 11
право на изказване, конфликт на интереси I.3
протоколи 192
процедура без изменения и разискване 150
първо четене 59, 59а, 63, 63а
разисквания 52, 115
трето четене 69ж, 70, 72
Поведение
кодекс за поведение, бивши членове на ЕП 11
кодекс за поведение, членове на ЕП 11, 21, I
междуинституционални споразумения, кодекс за поведение 140
норми на поведение, членове на ЕП 11, 165
провеждане на пленарни заседания 157 - 160, 162 - 167
Поверителност 6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210а
Повторно сезиране на Парламента 63
Подкомисии 201, 203
Подписване на документи 161
Подписване на приетите актове
Позиция
на Комисията 48, 64, 69
на Парламента
на Съвета 64
Позиция на Съвета
внасяне в Парламента 67
изменения 67а, 69, 70
предаване 55, 64 - 66
приемане
 второ четене, гласуване в Парламента 67а
 споразумение на първо четене 63а
 споразумение на второ четене 69а
отхвърляне 67а
Политически групи - вж. групи
Политически партии (Политически партии на европейско равнище) 223а
Помирение
бюджетно
състав и процедура на съвместно заседание на комисии 55, 71
трето четене 69ж, 70, 71, 72
Поправки 193, 231
Права на човека 83, 114, 135, 224, 225, III, V.c1, V.c17
Правилник за дейността на Парламента
изменение 227, V.c18
междуинституционални споразумения 140
прилагане 226, V.c18
процедурни въпроси
Правно-езикова проверка 78, 193
Правно основание
в предложение на Комисията
 при изменение 63
в резултат на което обикновената законодателна процедура вече не би се прилагала 63
 проверка на правното основание
общо 39, V.c16
междунардни споразумения 108
в позицията на Парламента на първо четене 39
 при промяна на правното основание от Комисията или Съвета 63
В законодателна инициатива по член 225 от ДВЕС
Право на Съюза
актове и мерки за изпълнение 106
анкетни комисии, прилагане на 198
комисия, компетентна по тълкуването и прилагането на правото на Съюза 40, V.c16
нарушение на правото на Съюза 141
петиции, доклад по собствена инициатива (член 52) 216
Прагове (вж. също гласуване) 168а
Преводи 31, 46, 64, 194, 198, 215, 227
Преглеждане на досиета 5
Преговарящ екип
Предлагане
за обявяване на недопустимост 185, 187
на изменения 169
Предложения
за вот на недоверие на Комисията 119
за резолюции 51 - 53, 83, 102, 123, 128, 133, 135, 170, 216, 229, IV
процедурни 185
Предотвратяване на измами и корупция 12
Председател на Европейския съвет 118, 123, 130, 162
Председател на Комисията (избор) 117
Председател на Парламента 211
избор 15 - 16, 19 - 20
функции 22, 25, 46, 124, 135, 139, 141, 162 - 163, 169 - 170, 192, 225, II
Председател на Съвета 66, 119
Председателски съвет
въпроси към 31
отчетност 31
правомощия и отговорности 21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59а, 63, 69б, 71, 79, 83, 99, 116, 118а, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153а, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201а, 203, 204, 212, 216, 223а, 224, 225, 229, VI.p1.3, VI.p1.4
Присъединяване 13
състав 26
Предсрочно освобождаване 21
Представители на интереси 11, I.2, I.6
Представителство на Парламента на заседанията на Съвета 44
Представителство на Съюза във външните отношения
заместник-председател на Комисията/Върховен представител 110, 111, 113, 113а, 128, 130а, 130б
ръководители на делегации 111, 216а
специални представители (член 33 ДЕС) 110
Препоръки 46, 67, 99, 133
договори за присъединяване 81, 99, 214
за второ четене 66 - 67
към Съвета 113
мандат за преговори 108
на Съвета, съгласно член 140 от ДФЕС 100
Общата външна политика и политика на сигурност 113
общи насоки на икономическите политики
Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
последващо разследване 198
Преработване на законодателството на Съюза 104
привилегии и имунитети 5 - 9, V.c16
привилегии на бивши членове на ЕП 11
Приети актове 78, 193, VII
Приети текстове 193
поправки 231
Приложения 227
Принцип на правовата държава 38, 83, 99, 135, IV
Присъединяване
Кандидати за член на Европейската комисия 81, 214
договори за присъединяване 81, 99
наблюдатели 13
одобрение 81, 99
преговори за присъединяване 81, 214, V.c1
Провеждане
на дейността на Парламента, прозрачност 115
на заседания 25, 52а, 115, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а
на изслушвания, кандидати за членове на Комисията 118
Проверка
на правното основание 39
на пълномощията 3, 14
Продължителност на мандата
мандатни длъжности 19
членовете на ЕП 4
Прозрачност
на дейността на Парламента 115
законодателен процес 43
Регистър 11, V.c9
финансови интереси на членовете на ЕП 116
Производства пред Съда на Европейския съюз 141
Промени
Правилник за дейността 226 - 227
предложения на Комисията 63
Пропорционалност 42, 48
Пропуски 116а
Протоколи
на Бюрото 31
от заседанията на комисиите 205, 207, 210а
на Председателския съвет 31
на Парламента 192, 207
заседания 105, 148, 192
комисии 207
Председателския съвет 31
Проучвателна или информационна мисия 201
Процедура
бюджет 86 - 92, 92а, V.c4
в комисия 49 - 54, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 208, 210, 231
за гласуване 150, 171, 208
законодателна 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 72, 99, 101 - 104, 106, 141, 231
неотложна процедура 154
опростена процедура 50, 150
освобождаване от отговорност 93 - 94, 98
помирителна процедура 70 - 72
предложения 22, 185
процедура без изменения и разисквания 50, 150
процедура на одобрение 99, 108
процедура на предприемане на последващи действия 62 - 63, 198
разглеждане на доброволни споразумения 102
Процедура на кратко представяне 52, 151
Процедура на одобрение 99, 108
Процедура с асоциирани комисии 54, 55, 107, VI.p1.3, VI.p1.4
Процедурни предложения 185, 187 - 191
Публичен достъп до документи 31, 115 - 116
Публични изслушвания относно граждански инициативи 211
Пълномощия (проверка на) 3, 14, V.c16
Първо четене 59, 59а, 63, 63а
гласуване в Парламента 59
комисия
 внасяне от,на пленарно заседание 59
 връщане в 59
 докладчик, определение 47
 законодателни доклади 49, 52а
 опростена процедура 50
 отнасяне до 47
 предложения от други институции и/или от държава членка 48
 процедура на съвместни комисии 55
 становища на комисии 53, 54
изменение на правното основание 63
Позиция на Съвета на
 изменения от Парламента в 69
 преговори преди приемането на 69г
 предаване на позицията на Съвета 64
позиция на Парламента на
 мандат 69г
 преговори след 69г
преговори 69б, 69в, 69г, 69е
приключване 59
споразумения 63а
стадий на разглеждане в комисия 39, 41, 43, 49 - 51, 53 - 54
стадий на разглеждане на пленарно заседание 59
ускоряване на законодателни процедури 47а
Р
Горна част на страницатаНапредНазад
Работна програма 37
Комисия 37, 47
Сметна палата 125
Разисквания
въз основа на доклад 52а
въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания 128
договори за присъединяване, преди преговорите 81
документи, разпространяване на 160
заключителни разисквания на пленарно заседание, възможност за 59а
закриване 185, 189
запитвания
 с искане за писмен отговор, последвани от разисквания 130б
избор
 на председател на Комисията 117
 на Комисията 118, VI.p1.5
извънредни 153
ключово разискване на пленарно заседание 52
кодификация 103
международни споразумения/временно прилагане или спиране на прилагането на 109
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава 135, III
обща външна политика и политика на сигурност 113а
общо разискване 155
омбудсман, относно освобождаването му 221
отсрочване на разисквания 185, 190
петиции 216, 216а
по актуален въпрос, предложен от политическа група 153а
поведение на членовете на ЕП по време на разисквания. 11
протоколи 192
процедура без разисквания 50, 150, 183, 216
публични разисквания по въпроси от общоевропейски интерес 27
разисквания, по искане на. 198
функции на председателя по време на разискванията 22, 23
Разпределяне
време за изказвания 135, 153а, 162, 163, 184а, 185, 206, III
на местата 13, 36
 в комисия 199
Разрешение за преминаване на Европейския съюз 5
Регистър
документи на Парламента 116
за прозрачност 11, V.c9
интереси на членовете на Парламента I
на представителите на интереси 11, V.c9
на писмени декларации
петиции 215 - 216
присъствие на членовете 148
Ред в пленарната зала 157, 165 - 167
Ред на работа на Парламента 149 - 150, 154 - 156
Режим на временните суми от една дванадесета 92
С
Горна част на страницатаНапредНазад
самосезиране на компетентна комисия комисия 39, 40, 41
Свикване
на заседания на комисии 206
на Парламента 146
на Помирителен комитет 70
Свободни места 4, 20, 199
Секретариат 222
независими членове на ЕП 35
политически групи 33
Сесии 145 - 146
Сигурност на информацията
Символи на Съюза 228
Синя карта 162
Сметна палата IV.1, IV.2, V.c5
изявления 125
назначаване на членовете 121
Сметки 81, IV, V.c5
на членове на ЕП 5
Смущаване на работата на Парламента 162, 165, 166
Снемане на имунитет 6, 7, 9
Специални представители 110
Списък на ораторите 189
Споразумение на второ четене
Споразумение на първо четене 75
Срокове
актове за изпълнение, резолюция, с която Парламентът се противопоставя на приемането 106
делегирани актове, предложение за възражения 105
доклад 52, 53
за изразяване на становищата на Европейския икономически и социален комитет 137
за изразяване на становищата на Комитета на регионите 138
изменения 169, 174
 комисия 53, 208
 Парламент 59, 69в, 150, 169, 170
компромисно изменение 170
в разисквания в съответствие с член 135 III.p4
 на проекта за бюджет 88
поименно гласуване 180
разделно гласуване 176
процедура по освобождаване от отговорност 107
разглеждане в рамките на процедурата с асоциирани комисии или на процедурата със съвместни заседания на комисии. 135, 154, 156
удължаване на срокове за второ и трето четене 65, 69ж, 70
Становища
искания за 47 - 48
малцинство 50, 56, 198
на комисии 39, 41, 53 - 54, 201, 216 - 217, V.c1, VI
на Парламента 59, 108, 117, 121 - 122, 132, 154, 208
по препоръки на Съвета 100
процедура на предприемане на последващи действия след становище на Парламента 62 - 63
Стенографски протоколи 126, 162, 194, 195
Субсидиарност (чл. 5 ДЕС) (вж. също национални парламенти) 39, 42, 106, V.c16, V.c17
Съвет
бездействие
изказвания по време на пленарно заседание 162
въпроси 128 - 130
диалог на компетентната комисия със Съвета (второ четене) 66
запитвания 130б
заседания на 44
изявления 123
консултации 47, 49
кратки запитвания 130а
обща позиция 64
предаване на позицията на Съвета (второ четене) 64
проект на препоръки към 113
споразумение на първо четене 63а
Съвет на Европа 214а
Съвет на председателите на делегации 30, 212
Съвет на председателите на комисии 29, 37, 46, 47, 55, 69д, 105, 106, 107, 142, 149, 201а, 211, 216, 226, VI.p1.3, VI.p1.4
Съвместни парламентарни комитети 214, V.c1
Съвместно предложение за резолюция 123, 128, 135
Съдебно сътрудничество V.c16, V.c17
Съд на Европейския съюз
назначаване 120
освобождаване на омбудсмана 221
освобождаване от отговорност 94
отнасяне за разглеждане 141
производства пред 141, 221, IV.6
становища, съвместимост с договорите 108
Състав
на Бюрото 24
на делегацията в Помирителния комитет, политически 71
на делегацията в процеса на „шерпите“ 27
на комисиите 199, 200
на Комисията, промяна 118, VI.p1.6
на Парламента 84
на Председателския съвет 26
Сътрудници 11, 206, V.c9
Сътрудничество
засилено сътрудничество 85
лоялно сътрудничество 54
Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. 86а
междуинституционално сътрудничество 37, 94а
междупарламентарно сътрудничество 142
мисии за наблюдение на избори V.c1
Парламентарна асамблея на Съвета на Европа 214а
полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси V.c17
правно-езикова редакция 193
съдебно и административно сътрудничество по гражданскоправни въпроси V.c16
трансгранично и междурегионално сътрудничество V.c12
с трети страни V.c1, V.c15
Т
Горна част на страницатаНапредНазад
Трети страни
АКТБ V.c2
асоциирани към Съюза 214
движения на капитали с произход от V.c6
демокрация, правова държава и права на човека в V.c1
международна търговия V.c3
договори за присъединяване 81
преговори за присъединяване 81, 214
предложения за резолюции, целящи да доведат до гласуване в Парламента, насочено към, предимство на пленарна сесия III.p1
отношения с 214, V.c1
споразумения за сътрудничество с V.c2
сътрудничество с трети страни в областта на културата и образованието V.c15
транспорт V.c11
Трето четене
общ проект 72
 изменени