Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Jaanuar 2017
EPUB 142kPDF 764k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

INDEKS
ACDEFHIJKLMNOPRSTUVÕÜ
Märksõnaloendis kasutatakse järgmist tähistussüsteemi: Araabia numbrid tähistavad vastavaid kodukorra artikleid, Rooma numbrid tähistavad vastavaid kodukorra lisasid; kodukorra lisade osi, artikleid või lõikeid tähistatakse Araabia numbrite, Rooma numbrite või tähtedega. Käesolev mitteammendav märksõnaregister on mõeldud lugeja abistamiseks kodukorra eestikeelse versiooni kasutamisel. Märksõnaregister on mitteametlik ja seda ei kasutata kodukorra tõlgendamisel.
A
Lehekülje ülaosaJärgnev
Aastaaruanne 132
Ajutiste kaheteistkümnendike süsteem 92
AKV V.c2, V.c4
Algatus
algatusraport 27, 45, 46, 52, 69, 216
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel 46
kodanikualgatus 211, V.c20
liikmesriigi algatus 48
õigusloomealgatus 27, 45, 46, 48, 52
Allkomisjonid 201, 203
Aluspõhimõtted 83, V.c18
Ametiaeg
ametikandjate ametiaeg 19
parlamendiliikmete ametiaeg 4
Ametiaja ennetähtaegne lõpetamine 4, 21, 166
Ametid
konsulteerimine 139
Ametikandjad 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Ametikandjate valimine
asepresidendid 17
kvestorid 18
president 14, 16
Ametikohtade loetelu (peasekretariaat) 25, 33, 97
Ametissenimetamine
eriesindajad (ELi lepingu artikkel 33) 110
Euroopa Keskpank: juhatuse liikmed 122
hääletuskord 180a
kontrollikoja liikmed 121
välisdelegatsioonide juhid 111
Arhiivid 192, 193, 194, 195
Aruanne
Euroopa Komisjoni aruanne 132
liidu õiguse kohaldamine 132
liikmesriigi algatuse kohta 48
suuline aruanne 52, 154
teiste institutsioonide aruanded 132
Arutelu
avalduse alusel 123
edasilükkamine 184a, 185, 190, 209
erakorraline 153
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumised 135, III
katkestamine või lõpetamine 22, 185, 189, 191
menetlus ilma aruteluta 50, 150, 183, 216
ühine 155
Arvamused
parlamendikomisjonide arvamused 50, 53, 201
komisjoni arvamus 45, 48
vähemuse arvamus 198
Asendusliikmed 200
Asepresidendid
valimine 15, 17
ametiaeg 19
ülesanded 23, 24, 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
Assistendid 11, 116a
Avaldused
Euroopa Keskpank 126
Euroopa Komisjon 123, 124, VI.p1.3
Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat 117
Euroopa Ülemkogu 123
kirjalikud 162
kontrollikoda 121, 125
nõukogu 123
C
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
COSAC 143
D
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Delegatsioonid 25
ad hoc 27, V.c1, V.c2, V.c3
alalised 27, 212
delegatsioonide juhtide konverents 30
parlamentaarsetes ühiskomisjonides 214
parlamentidevahelised 30, 116, 135, 212, 214, VI, V.c2, V.c3
Delegeeritud õigusaktid 105
Demokraatia 135, 224, 225, III, V.c1
Dialoog nõukoguga 66
Dokumendid
juurdepääs 5, 43, 115, 116, 160
aegumine 229
konfidentsiaalsed 210a
seadusandlikud 116
kättesaadavaks tegemine 160
elektrooniline haldamine 161
E
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Edasikaebamine 5, 9, 167, I.8
Eelarve 86, 86a, 88, 90, 91, 92, 92a, 93, 94, 94a
täitmine 92a, 125, IV
täitmisele heakskiidu andmine 93, 94, 125, IV
Eelarvestus 96, 97
Eelarve täitmisele heakskiidu andmine
Euroopa Komisjon 93, 94
kontrollikoja avaldus 125
muud institutsioonid 94
otsused IV.6
parlamendi president 94
parlament 94, 98, V.c5
Eesõigused ja puutumatus 5, 6, 7, 8, 9, V.c16
Elektrooniline dokumendikäitlus 161
Endised parlamendiliikmed 7, 9, 11, I.6
Erakorraline arutelu 153
Eriesindajad 110
Erikomisjonid 29, 197, 203
Esimeeste konverents
aruandekohustus 31
koosseis 26
küsimused 31
volitused ja ülesanded 21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.p1.3, VI.p1.4
Esimene lugemine 59, 59a, 63, 63a
hääletus 59
kokkulepped 63a
komisjonietapp 47, 47a, 48, 49, 50, 52a, 53, 54, 55, 59
lõpetamine 59
täiskoguetapp 59
Ettepanekud
asja käsitlemata jätmiseks 187
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek 119
menetlusega seotud 185
resolutsiooni ettepanekud 45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
Euroopa Keskpank
ametissenimetamised 122
avaldused 126
kirjalikult vastatavad küsimused 131
seadusandlik algatusõigus 59
Euroopa kodanikualgatus 211, 218, V.c20
Euroopa Komisjon
aastaaruanne 132
arvamuse või nõusoleku küsimine 45
avaldused 37, 123, 124
eelarve täitmisele heakskiidu andmine 93, 94, IV
ettepaneku muutmine 63, 78
ettepaneku tagasilükkamine 59, 102, 103, 104, 208
ettepaneku tagasivõtmine 37, 43, 59, 78d, 104
kõneaeg 162, III
küsimused, arupärimised ja infotund 128, 129, 130, 130a, 130b, II
läbirääkimisvolitused 108
president 63, 94a, 117, 119
raamkokkulepe 118, VI.p1.6
rakendusaktid 106, 107
seisukoht muudatusettepanekute suhtes 78b
tööprogramm 37, 47
umbusalduse avaldamise ettepanek 119
valimine või tagasilükkamine 118, VI.p1.4
volinikud 9, 118, VI
Euroopa Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Euroopa Komisjoni president (valimine) 117
Euroopa Liidu Kohus
kohtumenetlused 141, 221, IV.6
nimetamised 120
Euroopa Liidust väljaastumine 82
Euroopa Liidu Teataja 25, 78, 91, 116, 192, 193, 194, 198, 219, IV.6
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 94, 137, V.c12
Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee 214a
Euroopa tasandi erakonnad 223a
Euroopa Ülemkogu 79, 80, 84, 99, 117, 123, 130, 162, VI.p1.5
Euroopa Ülemkogu eesistuja 118, 123, 130, 162, VI.p1.5
F
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Finantshuvid
liidu V.c5
Finantskalkulatsioon 45, 49, 51
Finantsmõju 41
Finantsraamistikuga kokkusobivus 41, 49, 51
Fraktsioonid 32, 33, 36
liikmete vahetumine 199 2
moodustamine 32
tegevus 33
õiguslik staatus 33
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 25, 35, 36, 71, 135, 153, 162, 199, 200, 205, 212
H
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Huvide konflikt I
Hääletus 171, 174, 176, 177, 178, 180, 180a, 181, 182a, 183, 189
edasilükkamine 39, 45, 59, 118, IV.5
elektrooniline hääletus 178, 180, 181, 182a, 209
esimene lugemine 59
hääleõigus 13, 26, 177
häälte võrdne jagunemine 16, 17, 18, 24, 179a, 204, 209
istumajäämise ja püstitõusmisega 178
järjekord 22, 59, 171, 174
kolmas lugemine 72
komisjon 200
kord 171, 208
käe tõstmisega 178, 182a, 208
kvoorum 135, 148, 168, 208
lõplik 42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
muudatusettepanekud 169, 174, 175, 179, 208
nimeline hääletus 118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.p1.5
osade kaupa 52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
salajane hääletus 15, 17, 117, 121, 122, 122a, 180a, 183, 199, 204, 209, 221, VI.p2.10
selgitused 123, 135, 164a, 183
teine lugemine 66, 67a
vaidlused 182a
ühine hääletus 135, 174
üks hääletus 52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
Häälte võrdne jagunemine 179a, 209
Hümn 228
I
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Iga-aastane programmitöö 37, 47
Infotund
komisjonis 210
täiskogul 129, II
Inimõigused 83, 114, 135, 224, 225, III, V.c1, V.c17
Institutsioonidevahelised kokkulepped 12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.c4, V.c17
Institutsioonidevahelised läbirääkimised seadusandlikus menetluses 4, 59, 59a, 69b
Isiklikud avaldused 164
Istungid 145
ajutine istungi juhataja 14
audiovisuaalne ülekanne 165, 195, V.c15, VI.p1.3
avalikkus 192, 194, 195
katkestamine või lõpetamine 22, 165, 185, 191, 209
läbiviimine 25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
parlamendiliikmete kohalolek 148
protokoll 192
stenogramm 194
toimumiskoht 147
Istungisaal (pääs istungisaali) 157
Istungjärgud 145, 146, 147
J
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Juhatus
aruandekohustus 31
esialgse eelarvestuse projekt 25, 96
komisjonid 198, 203, 204
koosseis 19, 20, 24
küsimused 31
ülesanded 5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
Juhtlause 228
Juhtorganid 24 - 31
Juurdepääs dokumentidele 5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160, 161, 210, 215, IV
K
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Kaasatud komisjonid 54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 211, 216, V.c16, VI.p1.3
Kandidaatide esitamine
asepresidendid 15, 17, 25
Euroopa Keskpank 122
Euroopa Komisjoni president 117
komisjonid 199, 204
kvestorid 15, 18
ombudsman 219
parlamendi president 15, 16
volinikukandidaadid 118, VI
Karistused 11, 166, 167, I.8
Keeled 25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.p4
Kiireloomulisus 154
Kingitused ja sarnased soodustused I.5
Kirjalikud avaldused 162
Kodanikualgatus 211, 218, V.c20
kodanikualgatusega seotud avalikud kuulamised 211
Kodukord
kohaldamine 226, V.c18
muutmine 227, V.c18
Kohtade jaotus istungisaalis 13, 36
Kohtumenetlused 141
Kokkukutsumine
komisjonid 206
lepituskomitee 70
parlament 146
Kolmandad riigid
AKV V.c2
liiduga assotsieerunud 214
suhted kolmandate riikidega 214, V.c1
ühinemislepingud 81
ühinemisläbirääkimised 81, 214
Kolmas lugemine
lepitus 69g, 70, 71, 72
tähtaegade pikendamine 69g
täiskoguetapp 72
ühine tekst 72
Komisjonid 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 201a, 203, 204, 205, 205a, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211, 214, 225, V
alalised komisjonid 196
allkomisjonid 201, 203, V.c1
arvamused 53, 54
asendusliikmed 3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
erakorraline koosolek 113
erikomisjonid 197
esimees 4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
esimene lugemine 59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
hääletus 208, 209
infotund 210
juhatus 198, 203, 204
kaasatud 54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.c16, VI.p1.3
kolmas lugemine 71
koosolekud 4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 147, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
koosolekute toimumiskoht 147
koosseis 27, 199, 200
lepitus 70, 71, 72
liikmed 199, 200
menetlus 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
moodustamine 196, 197, 198
parandused 231
parlamentaarsed ühiskomisjonid 214, V.c1
protokoll 207, 210a
pädevus 27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II
pädevusvaidlus 201a
raport 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
tagasisaatmine 59a, 63, 78e, 188
teine lugemine 67a, 69, 69e, 69f
täiskogul esitatud muudatusettepanekud 175
uurimiskomisjonid 27, 198, 199
volitused 196, 197, 198, 201, V
volituste kontrollimine 3, 14, V.c16
ühised koosolekud 55, 107
ülesanded 27, 201, 201a, V
Komisjonide esimeeste konverents 29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.p1.3, VI.p1.4
Komisjonide koordinaatorid 69f, 120, 198, 203, 205, VI.p1.3
Komisjonile edastamine
esimene lugemine 59
parandused 231
rahvusvahelised lepingud 108
teine lugemine 67a
Komisjonile tagasisaatmine
Euroopa Komisjoni ettepanekud
 institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks uuesti läbivaatamiseks 59a, 69b
 lepitus 72
menetlusega seotud ettepanekud 185, 188
parandused 231
Kompromissmuudatusettepanekud 170, 174
Konfidentsiaalsus 6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
Konsulteerimine 78a, 78b, 78c, 78d, 78e
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 140 100
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 137
Regioonide Komitee 138
ÜVJP 113a
Kontrollikoda IV.1, IV.2, V.c5
avaldused 125
liikmete ametissenimetamine 121
Kontrollimine
volituste kontrollimine 3, 14, V.c16
õigusliku aluse kontrollimine 39, 46
Koostöö
tõhustatud koostöö 85
Korrarikkumised
karistused 166, 167
viivitamatult võetavad meetmed 165
Korruptsioon 12, I.2, V.c5
Kuulamised 9, 25, 110, 111, 116a, 118, 166, 206, 211, 219, IV, V.c20, VI.p1.3
Kvestorid
aruandekohustus 31
juhatus 24, 25
valimine ja mandaat 15, 18, 19
ülesanded 28, 34, 116a
Kvoorum 135, 148, 168, 208
Kõneaja eraldamine 162
sinine kaart 162
Kõrge esindaja - vt Euroopa Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Kõrvaldamine
delegatsioonist 166
istungisaalist 165
komisjonist 206
Käitumisjuhend 11, 21, I
Käitumisreeglid 11, 165
Käsitlemata jätmine 38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Küsimused
Euroopa Keskpangale 131
infotund 129, 210, II
Presidendile juhatuse, esimeeste konverentsi ja kvestorite ülesannete täitmise kohta 31
kirjalikult vastatavad 130, 131, 131a, II
lühikesed ja täpselt sõnastatud 123, 124
prioriteetsus 130
suuliselt vastatavad koos aruteluga 128
L
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Laiendatud töörühmad 34
Lepingud 81, 99, V.c18
lihtsustatud läbivaatamine 80
tavaline läbivaatamine 79
Lepitus
eelarve 90
kolmas lugemine 70, 71, 72
lepituskomitee koosseis ja menetlus 71
Lihtsustatud menetlus 49, 50, 150
Liidu esindamine välissuhetes
eriesindajad 110
Euroopa Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Liidu sümbolid 228
Liidu õigus
delegeeritud õigusaktid 105
kodifitseerimine 103
lihtsustamine 103 - 104
rakendusaktid ja rakendusmeetmed 106
uuesti sõnastamine 104
Liikmed 1 - 6, 9 - 11, 148
istungitest osavõtt 148
põhimäärus 2, 11, 25, 116, V.c16
Lipp 228
Lisad 227
Lobitöö 11, I.2, I.6
Lubatavus 5, 7, 22, 39, 46, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 119, 130, 131, 170, 174, 183, 185, 187, 199, 209, 215, 219, II, IV.4
Lõplik õiguslik ja keeleline vormistamine 63a, 78, 193, VII
Läbipaistvus
parlamendiliikmete majanduslikud huvid I.4, I.5
parlamendi tegevuses 115, 116
register 4, 11, 116a
seadusandlikus protsessis 43
Läbipääsuload 116a
Läbirääkimisrühm 69e, 69f
Läbirääkimisvolitused 59, 59a, 69c, 69d, 69e
Lävendid 168a
Lühiettekandega menetlus 52, 151
M
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Majanduslikud huvid
parlamendiliikmed 3, 11, 21, 224, I.1, I.4
Mandaat 2, 3, 4, 9, VI.p1.6
Menetlus
eelarvemenetlus 86, 86a, 88, 90, 91, 92, 92a, V.c4
eelarve täitmisele heakskiidu andmine 93, 94, 98, IV, V.c5
ettepanekud 185
hääletus 150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182a, 183, 208, 209
kiireloomulisus 154
komisjonis 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
lepitusmenetlus 69g, 70, 71, 72, 90, V.c19
lihtsustatud 50, 150
seadusandlik menetlus 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59, 59a, 63, 63a, 64, 65, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 69f, 69g, 70, 71, 72, 78, 90, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211, V.c19
vabatahtlike kokkulepete kontrollimine 102
Menetlusega seotud sõnavõtud 185
Menetlus Euroopa Liidu Kohtus 141, 179a, 221, IV.6
Mitmeaastane finantsraamistik 41, 49, 51, 86, V.c4
Muudatusettepanekud
esitamine 169, 208
hääletamise järjekord 174
keeled 158, 159, 169, 170
komisjon 175, 208
kompromissmuudatusettepanekud 69, 170, 174
menetlus ilma muudatusettepanekuteta 50, 150
märgistamine konsolideeritud tekstis 93
suulised muudatusettepanekud 113, 169
tagasivõtmine 169
tutvustamine 169
tähtajad 53, 59, 69c, 74, 170
täiskogul esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine komisjonis 175
vastuvõetavus 22, 99, 104, 170
ülevõtmine 169
N
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Nimekiri
parlamendiliikmete kohalolek 148
Nõukogu
avaldused 123
koosolekud 44
kõneaeg 162
küsimused 128, 129, 130
seisukoht 64
soovitused nõukogule 113
vastutava komisjoni dialoog nõukoguga 66
Nõukogu eesistuja 63, 94a, 118, 119, VI.p1.5
Nõukogu seisukoht
edastamine 55, 64, 65, 66
esitamine 67
heakskiitmine 63a, 67a, 69a
muudatusettepanekud 67a, 69, 70
tagasilükkamine 67a
Nõusolekumenetlus 81, 99, 108, 109
O
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
OLAF 12, V.c5
Omaalgatuslikud raportid 27, 45, 52
Ombudsman
ametist tagandamine 221
tegevus 220, V.c20
valimine 219
Osaistungjärgud 145, 146, 147
P
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Parandused 193, 231
Parlamendi ametiaeg 145
Parlamendid
liikmesriikide parlamendid 25, 27, 37, 42, 142, 143, V.c2
 põhjendatud arvamused 42
parlamentide konverentsid 144
Parlamendi erakorraline istung 146
Parlamendi esindamine nõukogu koosolekutel 44
Parlamendi koosseis 84
Parlamendiliikmed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
ametiaeg 4
assistendid 11, 116a
fraktsioonilise kuuluvuseta 35
karistused 166
majanduslikud huvid 11
põhimäärus 2, 11, 25, 116, V.c16
Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegelev nõuandekomitee I.3, I.5
Parlamendiliikmete mitteametlikud rühmad 34
Parlamendi president
valimine 15, 16
ülesanded 22
Parlamendi töö häirimine 162, 165, 166
Parlamentaarsed ühiskomisjonid 214, V.c1
Parlamentide konverents 144
Peasekretär 25, 35, 78, 96, 116a, 157, 159, 165, 192, 193, 222, 224
Petitsioonid 211, 215, 216, 216a, 217, 218, 229, V.c20
Petitsioonide elektrooniline register 216
Pettused 12, I.2, V.c5
Pettuste ja korruptsiooni tõkestamine 12
Pooleliolevad asjad 229
Proportsionaalsus 42, 106, V.c16, V.c17
Protokoll
esimeeste konverents 31
istungid 192, 207
juhatus 31
komisjonid 205, 207, 210a
Puutumatus 5, 6, 7, 8, 9, 179, 180, 208, V.c16
Puutumatuse äravõtmine 6, 7, 9
Põhiõigused 38, V.c17
Põhiõiguste harta 11, 38, 115, V.c17
Päevakord
komisjoni päevakord 4, 66, 115, 131, 131a, 206
lõplik projekt 135, 149, 149a, 150, 153a, 162
muutmine 149a, 162
projekt 27, 29, 149
punktide kandmine päevakorda 9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
vastuvõtmine 149a, 168
Päevaraha 25, 166
Pääs
istungisaali (vt ka Peasekretär) 157
parlamendi ruumidesse (vt ka Peasekretär) 11, 116a
rõdule 157
R
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Rahvusvahelised lepingud 99, 108, 109, V.c1
Rakendusaktid 106, 107
Rakendusmeetmed I.5, I.9
Raport
algatusraport 27, 45, 46, 52, 132, 216, 220
liikmesriigi algatuse kohta 48
muu kui seadusandlik 51, 52
raporti projekt 52a, 55, 160
resolutsiooni ettepaneku põhjal 133, 198
seadusandlik raport 49, 69c
strateegiaraport 52
suuline aruanne 52, 154
uurimiskomisjoni raport 198
vaheraport 99
vähemuse arvamus 198
Raportöör ja arvamuse koostaja 4, 8, 21, 25, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 66, 67a, 69f, 71, 78d, 99, 103, 108, 109, 141, 150, 151, 154, 162, 170, 171, 185, 198, 205, 205a, 208, 212, I.3
Regioonide Komitee 94, 138
Register
huvirühmad 11, 116a
petitsioonid 215, 217, 218
laiendatud töörühmadele antud toetus 34
Resolutsiooni ühisettepanek 125, 135, 170
Riikide parlamendid
põhjendatud arvamused 42
suhted 25, 27, 142, 143
Rikkumised
aluspõhimõtete rikkumine 83
inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumine 114, 135, III
S
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Salajasus 6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
Seadusandlik algatus 27, 45, 46, 48, 52
Seadusandlik menetlus 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59, 59a, 63, 63a, 64, 65, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 69f, 69g, 70, 71, 72, 78, 90, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211, V.c19
Seadusandlik resolutsioon 48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
Seadusandlikud dokumendid 116
Seisukoht
Euroopa Komisjoni seisukoht 45, 59, 64, 78b
nõukogu seisukoht 45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
parlamendi seisukoht 59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
Sekretariaat 25, 222
fraktsioonid 33
fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed 35, 205
Selgitused hääletuse kohta 123, 135, 164a, 183
Sinine kaart 162
Soovitused
pärast uurimist 198
teisele lugemisele 55, 66, 67
ühinemislepingud 81
ÜVJP 113, 113a
Stenogramm 192, 207
Subsidiaarsus 39, 42, 106, V.c16, V.c17
Suhted teiste institutsioonidega 27, 37, 94a, 117, 118, 118a, 119, 120, 121, 122, 122a, 123, 124, 125, 126, 137, 138, 139, 140
Suuline tõlge 158, 195, 198
Sõnavõtjad
kõneaja eraldamine 162
sõnavõtjate nimekiri 162, 189
sõnavõtud 163, 189
T
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Tagasilükkamine
Euroopa Komisjoni ettepanek 59
nõukogu seisukoht 66, 67a, 69a
Teabeturve V.c9
Teine lugemine 64, 65, 66, 67, 67a, 69, 69a
hääletus 67a, 208
kokkulepped 69a
komisjonide ühised koosolekud 55
komisjonietapp 55, 64, 65, 66
lõpetamine 67a
soovitus teisele lugemisele 66, 67
tähtaegade pikendamine 65
täiskoguetapp 67, 67a, 69, 69a
Teine raport 188
Tõhustatud koostöö liikmesriikide vahel 85
Tõlked 31, 46, 64, 159, 194, 198, 215
Tähtajad
arutelu 135, 154, 156
muudatusettepanekud 53, 59, 69c, 88, 150, 169, 170, 208, III.p4
nimeline hääletus 180
osade kaupa hääletus 176
raport 52, 53
teise ja kolmanda lugemise tähtaja pikendamine 65, 69g, 70
Täiskogu
eelarve 88, 90, 91, 92a
esimene lugemine 59, 59a, 63, 63a
kolmas lugemine 69g, 70, 72
muudatusettepanekud 39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
protokoll 192
stenogramm 194
teine lugemine 64, 65, 66, 67, 67a, 69, 69a
Tööplaan 149, 149a, 150, 151, 153, 153a, 154, 155, 156
Tööprogramm 37, 47, 125
Tööturu osapoolte dialoog 101
U
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Umbusalduse avaldamine 119
Uuesti menetlemine parlamendis 63
Uurimine 198
Uurimis- ja teabehankimisülesanded 201
Uurimiskomisjonid 27, 198, 199
V
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Vaatlejad 13
Vabad ametikohad 3, 4, 19, 20, 199, 204, VI.p2.7
Vabatahtlikud kokkulepped 102
Vaheraport 99
Valimine
asepresidendid 17
Euroopa Komisjon 118
Euroopa Komisjoni president 117
kvestorid 18
ombudsman 219
parlament 1, 3
president 14, 16
Variraportöörid 205a
Vastuvõetud tekstid 193, 231
Vastuvõetud õigusaktid 78, 193, VII
Vastuvõetud õigusaktide allakirjutamine 78, 193, VII
Veebileht 31, 34, 116, 130, 130a, 130b, 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.p1.3
Volitused (kontrollimine) 3, 14, V.c16
Vähemuse arvamus 198
Välispoliitika 113, 113a, V.c1
Õ
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
Õiguslik alus
esimene lugemine 39, 63
Euroopa Komisjoni ettepanek (muutmine) 39, 63, 108, V.c16
rahvusvahelised lepingud 108
seadusandlik algatus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 alusel 46
Õigusriigi põhimõte 83, 135, 224, 225, III, V.c1
Ü
Lehekülje ülaosaEelnev
Üheminutilised sõnavõtud 163
Ühine arutelu 135, 155
Ühinemine
lepingud 81, 99
läbirääkimised 81, 214, V.c1
Ühine tekst 55, 72, 90
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) 110, 111, 113a, V.c1
Ühtne järelevalvemehhanism 122a, 131a
Üldsuse juurdepääs dokumentidele 5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160, 161, 210, 215, IV
Õigusteave - Privaatsuspoliitika