Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - tammikuu 2017
EPUB 149kPDF 798k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

ASIAHAKEMISTO
ACDEHIJKLMNOPRSTUVYÄ
Arabialaiset numerot viittaavat artikloihin, roomalaiset numerot liitteisiin ja niitä seuraavat arabialaiset tai roomalaiset numerot tai kirjaimet viittaavat liitteiden osiin, artikloihin tai kohtiin. Tämän asiahakemiston, joka ei ole tyhjentävä, tarkoituksena on auttaa lukijoita käyttämään työjärjestyksen [suomenkielistä] versiota. Sillä ei ole virallista asemaa eikä arvoa tulkintavälineenä.
A
Sivun alkuunSeuraava
AKT V.c2, V.c4
alivaliokunnat 201, 203, V
aloite
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukainen 46
jäsenvaltioiden tekemät aloitteet 48
kansalaisaloite 211, 218, V.c20
lainsäädäntöaloite 45 - 46
valiokunta-aloitteinen mietintö 45, 52
alueiden komitea 11, 94, 138, V.c12
arkaluonteiset tiedot 116
arkisto 192, 217
asiakirjarekisteri 116
asiakirjat
jakelu 160, 192
julkisuus ja oikeus tutustua asiakirjoihin 5, 31, 43, 115 - 116, 160
lainsäädännölliset 47
luottamukselliset 210a
asiakirjojen allekirjoittaminen 161
asiakirjojen sähköinen käsitteleminen 161
avoimuus 115 - 116
lainsäädäntömenettelyt 43
parlamentin toiminta 115 - 116
avoimuusrekisteri 11
C
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
COSAC 143
D
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
delegoidut säädökset 105, 107
demokratia 42, 83, 99, 135, III, V.c1
E
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
edunvalvojat 11
edustajantoimi 2, VI
toimikausi 4
vapautuminen 4
elimet 24, 26, 29 - 30
enemmistöt, määräenemmistöt / jäsenten vähimmäismäärä
epäluottamuslause-esitys 119
Euroopan tason poliittiset puolueet 223a
nimitykset
 Euroopan keskuspankki (äänestyksen lykkääminen) 122
 komissio (jäsenet) 118, VI
 komissio (puheenjohtaja) 117
 oikeusasiamies (ehdokkaat) 219
 oikeusasiamies (erottaminen) 221
 oikeusasiamies (äänestys) 219
 tilintarkastustuomioistuin 121
pyynnöt
 istunnon keskeyttäminen tai päättäminen 191
 kanteen voimassa pitäminen unionin tuomioistuimessa 141
 keskustelun lykkääminen 190
 keskustelun päättäminen 189
 keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista 135
 kiireellinen käsittely 154
 nimenhuutoäänestys 180
 parlamentin koollekutsuminen 146
 päätösvaltaisuuden toteaminen 168
 tutkintavaliokunnan asettaminen 198
 uudelleen kuuleminen 63
 valiokuntaan palauttaminen 26 54 2
 äänestyksen lykkääminen 190
päätökset
 epäluottamuslause-esitys (hyväksyminen) 119
 hyväksyntämenettely 99
 kansainväliset sopimukset 108
 kanteen voimassa pitäminen unionin tuomioistuimessa 141
 kompromissitarkistusten ottaminen käsiteltäväksi 174
 lainsäädäntöaloite 46, 48
 liittymissopimukset 81
 neuvoston kanta
hylkääminen 68
tarkistukset 69
 yhteinen teksti 72
päätöslauselmaesitysten käsiteltäväksi jättäminen
 keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista 135
 komission, neuvoston tai Eurooppa-neuvoston julkilausuman johdosta 123
 suullisen kysymyksen johdosta 128
suositukset neuvostolle 108, 113, 216
talousarvioesityksen hylkääminen 88 - 92
tarkistukset ja muutokset
 käsiteltäväksi jättäminen 169
 lopullinen esityslistaluonnos 135, 149, 149a, 150, 153a, 162
 tarkistusluonnokset (talousarvio, 2. käsittely) 88 - 92
 tarkistusluonnokset ja muutosehdotukset (talousarvio, 1. käsittely) 88 - 92
 työjärjestys 227
toimikauden ennenaikainen päättäminen 21
uuden enimmäismäärän asettaminen 87 - 92
valiokuntien ja poliittisten ryhmien muodostaminen
 poliittiset ryhmät 32
 valiokunnat 198 - 199
vastalause
 työjärjestyksen tulkinta 226
 yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva suositus 113
 äänestys, jos tarkistuksia ei ole jaettu kaikilla kielillä 158 - 159, 169
viranhaltijoiden vaali
 ehdokkaat 15
 kvestorit 15, 18
 puhemies 15 - 16
 varapuhemiehet 15, 17
ennakkoarvio tuloista ja menoista 25, 88, 96 - 97
ensimmäinen käsittely 39, 41 - 43, 47, 63
päättäminen 59
seurantamenettely 62 - 63
sopimukseen pääseminen 63a
talousarvio 88
täysistunto 59
valiokunnat 39, 41, 43, 49 - 54
valiokuntien yhteiskokoukset 55, 107
äänestys 59
entiset jäsenet 11
epäluottamuslause-esitys komissiolle 119
epäviralliset jäsenten ryhmittymät 34, I
erillisvirastot
lausuntopyyntö 139
erioikeudet ja vapaudet 5 - 6, 9, V.c16
erioikeuksien ja koskemattomuuden puolustaminen 7, 9
erityisedustajat 110
erityisvaliokunnat 197, 201, 203
esittelijä 49, 51, 208
esitykset, menettelyä koskevat 185
esityslista
asioiden ottaminen täysistunnon esityslistalle 9, 52a, 67, 69c, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 216, III
esityslistaluonnos 27, 149 - 150
hyväksyminen 53
lopullinen esityslistaluonnos 135, 150
muuttaminen 153, 188, 190
valiokunnan 4, 66, 130 - 131, 206, VII
esitys siitä, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi 185, 187
eturistiriita I, VII
Euroopan keskuspankki
johtokunnan jäsenten nimittäminen 122
julkilausumat 126
kirjallisesti vastattavat kysymykset 131
Euroopan neuvosto 214a
Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous 214a
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 11, 94, 137, V.c12
Euroopan tason poliittiset puolueet 223a, 224
aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä 224
asiasta vastaavan valiokunnan toimivalta ja tehtävät 225
jättäminen ilman rahoitusta 224
ohjelma 225
puhemiehen toimivalta ja tehtävät 226
puhemiehistön toimivalta ja tehtävät 224
riippumattomista henkilöistä muodostuva komitea 225
soveltamissäännöt 25
tekninen tuki 224
Euroopan unionin perusoikeuskirja 38
Euroopan unionin tuomioistuin
menettely 141, V.c16
nimitykset 120
vastuuvapaus 94
Euroopan unionin virallinen lehti 25, 32, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, IV
eurooppalainen kansalaisaloite 211, 218
Eurooppa-neuvosto 79, 80, 84, 117, 118, 123, VI
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja 118, 123, 130, VI
Europol V.c17
Euroryhmä 129
H
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
haitan aiheuttamisen estäminen 164a
hallintokaavio (pääsihteeristö) 25, 222
henkilökohtaiset lausumat 164
hymni 228
hyvä edunvalvontatapa 11
hyväksyntämenettely 79 - 83, 99, 108
hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen 78
hyväksytyt tekstit 193
häiriö parlamentissa 165 - 166
häiriöt 165 - 167
seuraamukset 166
välittömät toimenpiteet 165
I
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
ihmisoikeudet 83, 114, 135, 224 - 225, IV
ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset 135, 149, IV
ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 34, I
istunnot 145
audiovisuaalinen tallenne 195
julkisuus 115, 192, 194
jäsenten osallistuminen istuntoihin 148
keskeyttäminen tai päättäminen 165, 167, 185, 191
kokoontumispaikat 147
läsnäololista 148
pöytäkirja 148
toimittaminen 25, 167
istuntojakso 145 - 146
istuntokausi 145 - 146
istuntosaliin pääsy 157
istuntosalista poistaminen 166
istuntoselostukset, sanatarkat 183, 194
J
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
jakelu, asiakirjat 156, 160 - 161, 192, IV
julkilausumat
Euroopan keskuspankki 126
Eurooppa-neuvosto 123
komissio 123 - 124
neuvosto 123
tilintarkastustuomioistuin 125
julkisuus 11, 116, I
järjestyksenpito
istuntosalissa 157, 165 - 167
puhetta johtavien henkilöiden toimivaltuudet 165 - 166
järjestyshäiriöt 167
välittömät toimenpiteet 165
järjestäytymisistunto 3, 14, 146
jäsenet
Euroopan keskuspankki 122
Euroopan parlamentti 1 - 6, 9 - 11, 148
 jäsenten asemaa koskevat säännöt 11, 52, VI
 jäsenten avustajat 11, 206
 sitoutumattomat jäsenet 35
 taloudelliset sidonnaisuudet I
 valiokunnat 198 - 199
komissio 118
tilintarkastustuomioistuin 121
jäsenten toimintaa käsittelevä neuvoa-antava komitea I
jäsenvaltioiden tiiviimpi yhteistyö 85, 99
K
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
kannanotot, kirjalliset II
kansainväliset sopimukset 99, 108 - 109
kansalaisaloite 211, 218
kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset 211
kansalliset parlamentit 27, 142 - 144
parlamenttien välinen yhteistyö 142
perustellut lausunnot 42
suhteet kansallisiin parlamentteihin 25
kertomukset
komissio 132
muut toimielimet 132
tutkintavaliokunta 198
keskeneräiset asiat 229
keskustelu
poliittisen ryhmän pyytämä ajankohtainen keskustelu 153a
ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset 135, 149, IV
julkilausuman johdosta 123
lykkääminen 185, 190
menettely ilman keskustelua 50, 150
päättäminen 185, 189
yhteiskeskustelu 155
ylimääräinen 153
kielet 25, 158 - 159, 198, 215
kiireellinen käsittely 154
kirjallisesti vastattavat kysymykset 130, 131, III
kirjallisesti vastattavat toissijaiset tiedustelut 130a
kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan 130b
kirjallisesti vastattavat kysymykset, yhteistä valvontamekanismia ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevat 131a
kirjalliset kannanotot II
kodifiointi, unionin lainsäädäntö 103
kohta kohdalta -äänestys 176
kolmannet maat
AKT V.c2, V.c4
liittymisneuvottelut 81, 214
liittymissopimukset 81, 99
suhteet kolmansiin maihin 27, 214
kolmas käsittely
määräajan pidentäminen 69b
sovittelumenettely 47, 70 - 71
täysistunto 72
valiokuntien yhteiskokoukset 55, 107
yhteinen teksti 72
komissio
ehdolle asetetun komission ohjelma 117
epäluottamuslause-esitys 119
julkilausumat 123 - 124
jäsenet 118
kanta tarkistuksiin 58, 64, 69
komission ehdotuksen hylkääminen 60, 104, 192
komission ehdotuksen muuttaminen 63
komission ehdotuksen peruuttaminen 43
komission jäsenehdokkaat 118, 118a, VI
komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja II
kysymykset 128 - 130, II
lainsäädäntö- ja työohjelma (ks. työohjelma)
lausuntopyyntö 47
neuvotteluvaltuudet 108
puheaika 162
puheenjohtaja 117
puitesopimus 37, 118, VI
seurantamenettely 62 - 63
työohjelma 37
täytäntöönpanovalta 106
valitseminen 118
vastuuvapaus 93
komiteamenettely
kompromissitarkistukset 61, 66, 69, 174
koneäänestys 181
koollekutsuminen
parlamentti 146
valiokunnat 206
korkea edustaja, ks. komission varapuheenjohtaja
koskemattomuuden pidättäminen 6, 9
koskemattomuus, parlamentaarinen 5 - 9, 179 - 180, 208, VI
kulkulupa 5, 11
kuuleminen
alueiden komitea 138
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 137
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukainen lausuntomenettely 100
jäsenvaltioiden tekemistä aloitteista 48
uudelleen kuuleminen 63
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 113a
kuulemiset 25, 198, 205 - 206, 211
kuulemismenettely 39, 41, 43, 63, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e
kvestorit
kysymykset 31
laajennettujen työryhmien tuesta ylläpidettävä rekisteri 34
päätösten julkisuus 31
tehtävät 11, 24, 28, 34
vaali 15, 18 - 21
kyselytunti 129, II
valiokunnassa 210
kysymykset
ensisijaiset 130
Euroopan keskuspankille 131, III
kirjallisesti vastattavat 130 - 131, III
lyhyet ja tarkoin rajatut 30 minuutin aikana 123 - 124
puhemiehistölle, puheenjohtajakokoukselle, kvestoreille 31
suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan 128
käsiteltäväksi ottaminen
kirjallisesti vastattavat kysymykset 130 - 131
käsittelyjärjestys 149 - 150, 154 - 156
käyttäytyminen
käyttäytymissäännöt 11, 165
kääntäminen 31, 46, 64, 194, 198, 215, 227, III
L
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
laajennettujen työryhmien tuesta ylläpidettävä rekisteri 34
laajennetut työryhmät 34, I
lahjat ja vastaavat etuisuudet I.5
lainsäädäntöaloite 37, 45 - 46, 48
lainsäädäntöasiakirjat 47
lainsäädäntöehdotus 40
lainsäädäntömenettelyjen nopeuttaminen 47a
lainsäädäntömenettelyt 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 63 - 67, 69 - 72, 99 - 104, 106, 141, 231
lainsäädäntöpäätöslauselma 49, 59, 171
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädösehdotus 38 - 39, 41 - 43, 46 - 47, 49 - 50, 63, 85, 99, 150, 169, 179, 183, 227
lausuma
Euroopan keskuspankin puheenjohtajaehdokas 122
henkilökohtaiset lausumat 164
komission puheenjohtajaehdokas 117
tilintarkastustuomioistuin 121
lausunto
lausuntopyyntö 47 - 48
 erillisvirastot 139
neuvoston suosituksista 100
parlamentti 59, 108
seurantamenettely 62 - 63
valiokunnat 50, 53 - 54, 201, VI
valmistelija 53
lehterit 157
liitteet 227
liittymisneuvottelut 81, 214
liittymissopimukset 81, 99
lippu 228
lisätalousarvio 86 - 92
lobbaajat 11
luottamuksellisuus 5, 11, 25, 31, 115, 166, 198, 210a
lyhyt esittely 52, 151
läsnäololista 148
M
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
menettelysäännöt, jäsenten 11, 21, 165, I
menettelyt
hyväksyntämenettely 81, 83, 99, 108
ilman mietintöä 154
ilman tarkistuksia ja keskustelua 150, 154
kiireellinen 154
kuulemismenettely 39, 41, 43, 63
lainsäädäntömenettelyt 37, 39, 41, 43, 46 - 54, 63 - 67a, 69 - 72, 99 - 104, 106, 141, 231
menettelyä koskevat esitykset 22, 185
menettelyä koskevat puheenvuorot 185 - 191
seurantamenettely 62 - 63
sovittelumenettely 47, 70 - 71
talousarviomenettely 86, 86a, 90 - 93, V
valiokunnassa 49, 51 - 54, 206, 208, 210, 231
vastuuvapaus 93 - 94, 98, IV, V, V.c5, VI.p1.5
yhteispäätösmenettely 39, 41, 43, 63 - 67, 69 - 72
yksinkertaistettu menettely 50
äänestysmenettely 171, 176, 178 - 181, 208
menettelyt tuomioistuimissa 141
mietintö
esittelijä 49, 51
jäsenvaltioiden tekemien aloitteiden pohjalta 48
lainsäädäntömietintö 49
luonnos 19 54 4
menettely ilman mietintöä 154
muu kuin lainsäädäntömietintö 51
määräajat 19 54 2
perustelut 45, 49, 51
päätöslauselmaesityksen pohjalta 133
strateginen 52
valiokunta-aloitteinen 27, 45 - 46, 52, 133
väliaikainen mietintö 99
yhteinen mietintöluonnos 55
monivuotinen rahoituskehys 86
vuotuinen talousarviomenettely 86a
määräajat
keskustelu ja äänestykset 156
kohta kohdalta -äänestys 176
lausunto 53
mietintö 52a
pidentäminen toisessa ja kolmannessa käsittelyssä 69b, 70, 72
nimenhuutoäänestys 180
sovittelukomitea 70, 72
tarkistukset 169, 174
monivuotinen ohjelmasuunnittelu 118a
N
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
neuvosto
asiasta vastaavan valiokunnan ja neuvoston keskustelu 62, 66
julkilausumat 123
kuulemispyynnöt 47
kysymykset 128 - 130
parlamentin edustus neuvoston kokouksissa 44
puheaika 162
suositukset neuvostolle 113
vastuuvapaus 94
yhteinen kanta 47, 64
neuvoston kanta
hylkääminen 66, 67a, 171, 192
hyväksyminen 66, 67a
ilmoittaminen 64 - 66
tarkistukset 69 - 70
neuvoston puheenjohtaja 66, 119
neuvotteluryhmä 69e, 69f
neuvottelujen käyminen 69d
neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä 69a
neuvottelut ennen parlamentin toista käsittelyä 69c
neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä 69b
nimenhuutoäänestys 180 - 181
nimitykset
erityisedustajat 110
Euroopan keskuspankki 122
komission jäsenehdokkaat 118
komission puheenjohtaja 117
oikeusasiamies 219
talouden ohjauksesta ja hallinnasta vastaaviin elimiin 122a
tilintarkastustuomioistuin 121
ulkomaisten edustustojen päälliköt 111
O
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
oikaisut 193, 231
oikeudellinen ja kielellinen viimeistely 193
oikeusasiamies 219 - 221
erottaminen 221
nimittäminen 219
toiminta 220
oikeusperusta
asiasta vastaava valiokunta 46, VI
ensimmäinen käsittely 39
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan mukainen aloite 46
kansainväliset sopimukset 108
komission ehdotukset (oikeusperustan muuttaminen) 63
oikeusperustan tarkistaminen 39
oikeussuojakeinot 167, 215
oikeusvaltion periaate 42, 99, 135, 224 - 225
OLAF 12
P
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
paikkajako istuntosalissa 36
parlamentaarinen koskemattomuus 6, 9, VI
koskemattomuuden pidättäminen 6, 9
parlamentaariset sekavaliokunnat 214
parlamentin elimet 24, 26, 29 - 30
parlamentin kokoonpano 84, 99
parlamentin vaalikausi 145
parlamenttien konferenssi 144
parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat 212
perusoikeudet 38, 99, VI
perusoikeuskirja 38, 115
perussopimukset 79, 81, 99, VI
tavanomainen tarkistusmenettely 79
yksinkertaistettu tarkistusmenettely 80
perustavanlaatuiset periaatteet 11, 83, 99, VI
perustelut 49, 51, 53, 169, 227
petostentorjunta 12
poliittiset ryhmät 32 - 33, 35 - 36
jäsenten vaihtuminen 199 - 200
muodostaminen 32
oikeudellinen asema 33
toiminta 33
puheaika
esityslistan muuttaminen 162
henkilökohtaiset lausumat 164
jäsenten poistaminen istuntosalista 166
keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista 135, 149
komission jäsenehdokkaiden kuuleminen
menettelyä koskevat esitykset 162, 185
minuutin puheenvuorot 163
poliittisesti tärkeät asiat 163
puheajan jakaminen 135, 162, IV
pöytäkirjaa koskevat puheenvuorot 162
suullisesti vastattavat kysymykset 128
työjärjestyspuheenvuorot 184a
ylimääräinen keskustelu 153
äänestysselitykset 22, 123, 183
puheenjohtajakokous
kokoonpano 26
kysymykset 31
päätösten julkisuus 31
tehtävät 27, 46, 166, 225
 ks. myös 21, 36, 52, 71, 83, 113, 116, 132 - 133, 135, 142 - 144, 146, 149 - 150, 198 - 199, 201, 203, 212, 229, VII
puheenjohtajisto, valiokunnat 198, 204
puheenvuorot
minuutin puheenvuorot 163
pöytäkirjaa koskevat puheenvuorot 162
työjärjestyspuheenvuorot 184a
puhemiehistö
kokoonpano 19 - 20, 24
kysymykset 31
päätösten julkisuus 31
tehtävät 11, 25, 88, 91 - 92, 158 - 159, 161, 167, 211, 214 - 215, 228, I, VI
 ks. myös 35, 96, 98, 116, 147, 181, 201, 222
puhemies
tehtävät 21 - 22, 139, 166, 211, 231, I, II, IV
 ks. myös 25, 46, 124, 135, 162 - 163, 169 - 170
vaali 14 - 16, 19 - 20
puhujalista 162, 189
puitesopimus VII
päiväraha 166
pääsihteeri 4, 11, 25, 77, 96, 157, 159, 165, 192, 222
pääsihteeristö 25, 222
pääsy parlamenttiin 11, 116a
päätöslauselmaesitykset 46, 51 - 52, 123, 133, 135, 170, IV
yhteinen päätöslauselmaesitys 123
päätösvaltaisuus 168, 208
pöytäkirjat
puheenjohtajakokous 31
puhemiehistö 31
täysistunto 192
valiokunnat 207
R
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
rahoituksen yhteensopivuus 41, 49, 51
rahoituspöytäkirja 108
rahoitusselvitys 45, 49, 51
rahoitusvaikutukset 41
S
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
salainen äänestys 15, 17, 117, 121, 122, 122a, 180a, 183, 204, 221, VI.p2.10
salassapito 198, VII
sanatarkat istuntoselostukset 183, 194
sanatarkat selostukset 126
seuraamukset 166
kieltäminen osallistumasta parlamentin toimintaan 166
pidättäminen tai erottaminen tehtävästä 166
päivärahan pidättäminen 166
seurantamenettely 62 - 63
sihteeristö
poliittiset ryhmät 33
sitoutumattomat 35
sininen kortti 162
sisäiset talousarviomenettelyt 96, 98
sitoutumattomat jäsenet 35, 205
sopimukseen pääseminen ensimmäisessä käsittelyssä 63a
sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä 69a
sovittelu
kolmas käsittely 70 - 72
sovittelukomiteavaltuuskunnan kokoonpano ja menettely 71
talousarviomenettelyn sovittelu 90
sovittelukomitea (SEUT 294 artikla) 70 - 72
koollekutsuminen 70
määräajan pidentäminen 70
sovittelukomiteavaltuuskunta 71
sovittelumenettely, kolmas käsittely 47, 70 - 72, 90
suhteellisuusperiaate 42
suhteet muihin toimielimiin 27, 117 - 119, 121, 123 - 130, 132 - 133, 137 - 138, 140
suositukset 46, 99
kansainväliset sopimukset 108 - 109
liittymissopimukset 81, 99
neuvostolle 113
neuvostolta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukaisesti 100
neuvotteluvaltuudet 108
toinen käsittely 66 - 67a
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 113
suullisesti vastattavat kysymykset 128
säädökset 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 59, 63, 63a, 69a, 69d, 69e, 69f, 78, 78a, 78b, 78d, 78e, 99, 100, 103 - 107, 141, 159, 169, 171, 211, 218, 227, IV, V, VII
säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset 105
säädösvallan siirto 40
T
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
taloudelliset sidonnaisuudet (jäsenten) 11, I
talousarvio 88, 90 - 93, V.c4, V.c5
ennakkoarvio 96
käsittely parlamentissa 90 - 92
toteuttamisen valvonta 92a, 125, V.c4
vastuuvapaus 93 - 94, 125, IV
väliaikaiset kahdestoistaosat 88 - 92
toimielinten välinen yhteistyö talousarvioasioissa 94a
tarkistukset 169
esittely 169
jakelu 169
kielet 158 - 159, 169
komission kanta tarkistuksiin 58, 69
kompromissitarkistukset 61, 66, 69, 174
käsiteltäväksi jättäminen 169, 208
käsiteltäväksi ottaminen 22, 69, 99, 104, 170, 174
menettely ilman tarkistuksia ja keskustelua 150
määräaika 169
ottaa nimiinsä 169
painatus 169
perustelut 169
peruuttaminen 169
raukeaminen 169 - 170, 174
suulliset 169
tarkistusten hyväksyminen komission ehdotukseen 61
valiokunnassa 169, 175, 208
yksilöiminen konsolidoidussa tarkistuksessa 73, 193
äänestysjärjestys 171, 174
tarkkailijat 13
tasan menevät äänet 16 - 17, 24, 204, 219
tavallinen lainsäätämisjärjestys 39, 41, 43, 63 - 67, 69 - 72
tavallista lansäätämisjärjestystä noudattaen annettavien säädösten laatimista koskevat vaatimukset VII
täytäntöönpanoa koskevat mietinnöt 99
tehtävissä jatkaminen vaalien aikana 30a
tehtävän (ennenaikainen) päättyminen 166
tiedote (Bulletin) 31
tietojen toimittaminen parlamentille VII
tietoturva VII
tilintarkastustuomioistuin 94, 121, 125, IV, V.c5
julkilausumat 125
jäsenten nimittäminen 121
toimielinten väliset neuvottelut lainsäädäntömenettelyissä 69a - 69d
toimielinten väliset sopimukset 140, VII
toimihenkilöt 14 - 20
toimikauden ennenaikainen päättäminen 21
toinen käsittely 47, 67 - 69
määräaikojen pidentäminen 67
sopimukseen pääseminen 69a
suositus toiseen käsittelyyn 66 - 67
talousarvio 88 - 92
toisen käsittelyn päättäminen 67
täysistunto 67 - 69
valiokunnat 64 - 66
valiokuntien yhteiskokoukset 55, 107
äänestys 67 - 69, 171
toissijaisuusperiaate 42
trilogi 69f
tulkkaus 158, 195
tunnuslause 228
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 113a, V
tutkimus- ja tiedonhankintamatkat 25, 201, 216a
tutkimus- ja tiedonhankintatehtävä 201
tutkinta 198
tutkintaoikeus 198
tutkintavaliokunnat 27, 198 - 199, 201
työjärjestys
muuttaminen 226 - 227, VI
soveltaminen 226, VI
työjärjestyspuheenvuorot 22
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu 101
työohjelma 37, 46 - 47
työvaliokunta 32
täysistunto
ensimmäinen käsittely 59 - 63a
kolmas käsittely 69b, 72
pöytäkirja 192
sanatarkat istuntoselostukset 194
tarkistukset 169, 175
toinen käsittely 67 - 69
täytäntöönpanomenettelyt 141
täytäntöönpanosäädökset 106 - 107, 141, I.5, I.9, II
täytäntöönpanotoimenpiteet 106 - 107
U
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
ulko- ja turvallisuuspolitiikka 113, 113a, V.c1
unionin lainsäädännön uudelleenlaatiminen 104
unionin lainsäädännön yksinkertaistaminen 103 - 104
unionin oikeus
kodifiointi 103
soveltaminen 141, 198, VI
uudelleenlaatiminen 104
yksinkertaistaminen 104
unionin ulkoinen edustus
erityisedustajat 110
komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja 108, 109, 110, 113a, 128, 129, 130, 130a, 130b
unionista eroaminen 82
V
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
vaali
kvestorit 15, 18 - 21
parlamentti 1, 30a, 229
puhemies 15 - 16, 19 - 20
varapuhemiehet 15, 17, 19 - 20
valiokunnat 49 - 54, 196 - 204, 206 - 210, VI
alivaliokunnat 201, 203
asettaminen 196 - 198
asiasta vastaava valiokunta 46 - 47, 53 - 54, 66, 201
ehdokasta yhdessä kuuleva valiokunta
ensimmäinen käsittely 39, 41, 43
erityisvaliokunnat 197, 201, 203
esittelijä 49, 51
joilta on pyydetty lausunto 53, 201
jäsenet 199 - 200, 204, 206
keskustelu neuvoston kanssa 66
kiireellinen kokous 113
kokoonpano 27, 199 - 200
kokoukset 25, 50, 66, 115, 118, 121 - 122, 126, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207, VII
kokouspöytäkirjat 207
koollekutsuminen 206
koordinaattorit 205
kuulemiseen osallistuva valiokunta 3
kyselytunti 210
lausunto 53 - 54, 201
menettely 50, 66, 206 - 210
mietintö 49, 51 - 52a, 54
oikaisut 231
oikeudet 199 - 200
parlamentaarinen sekavaliokunta 214
puheenjohtaja 29, 106, 198, 204
puheenjohtajisto 204
pysyvät 196
päätösvaltaisuus 208
tehtävät 201, VI
toimivalta, tehtävät 27, 196 - 197, 201, 201a, VI
toimivaltakiista 201a
toinen käsittely 64 - 66
tutkintavaliokunnat 27, 198 - 199, 201
täysistuntotarkistukset 175
valiokuntaan lähettäminen 47, 53, 66, 201, 231
valiokuntaan palauttaminen 59, 59a, 188
valtakirjojen tarkastuksesta vastaava valiokunta V.c16
varajäsenet 200
yhteiskokoukset 55, 107, 201, 211
yhteistyöhön osallistuvat 54, 106 - 107, 211
yhteistyömenettely 54
äänestys 208 - 209
valiokunta-aloitteinen mietintö 27, 45 - 46, 52, 81, 132 - 133
valiokuntaan palauttaminen 59a, 59, 59a, 69b, 72, 104, 179a, 188, 226, 231
komission ehdotus
 hylkääminen 60
 äänestyksen lykkääminen (komission hylkäämät tarkistukset) 61
menettelyä koskevat esitykset 185
neuvoston yhteinen kanta 47
oikaisut 231
talousarvio 88 - 92
valiokuntien puheenjohtajakokous 29, 211
valiokuntien yhteiskokoukset 55, 107, 211
valitseminen
komission 118
komission puheenjohtajan 117
oikeusasiamiehen 219
valmistelija 53 - 55, 108, 174, 205
valtakirjojen tarkastus 3, 14, V.c16
valtuuskunnat 25, 158
COSAC 143
parlamentaarisissa sekavaliokunnissa 214
parlamenttien konferenssi 144
parlamenttien välisistä suhteista vastaavat 21, 30, 116, 135, 212, V.c1, V.c2, V.c3
puheenjohtaja 30
pysyvät valtuuskunnat 27, 212
sovittelukomitea 71
tilapäiset valtuuskunnat 27
valmistelukunta 144
valtuuskuntien puheenjohtajakokous 30
valvontavalta 103, 106, 141
vapaaehtoiset sopimukset 102
varajäsenet 200
varapuhemiehet
tehtävät 23, 27, 71, 116, 143, 211
vaali 15, 17, 19 - 21
varjoesittelijät 205a
vastuuvapaus 93, V
komissio 93
muut toimielimet 94
parlamentti 94, 98
päätökset V
tilintarkastustuomioistuimen julkilausuma 125
tilintarkastustuomioistuimen kertomukset IV, V.c5
verkkosivusto 31, 34, 116, 130 - 131, 195, I
vetoomukset
luettelo 215 - 217
sähköinen rekisteri 216
viimeistely 78, 193
vuosikertomukset 132
vähemmistöön jääneet mielipiteet 19 54 2
vähimmäismäärät 15, 32, 38, 50, 59, 67a, 69, 69c, 78e, 81, 88, 105, 106, 108, 113, 118, 121, 122, 122a, 123, 128, 135, 137, 138, 149a, 150, 153, 154, 168, 168a, 169, 170, 174, 176, 180, 180a, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 204, 208, 209, 210a, 226, 231, VI
väliaikainen mietintö 99
väliaikainen puheenjohtajuus 14
väliaikaiset kahdestoistaosat 92
Y
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
yhteinen mietintöluonnos 55
yhteinen päätöslauselmaesitys 123, 135
yhteinen teksti 72
yhteiskeskustelu 155
yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat 54, 106 - 107, 211
yhteisöjen taloudelliset edut 12
yksinkertaistettu menettely 50
ylimääräinen keskustelu 153
Ä
Sivun alkuunEdellinen
äänestys 171 - 174, 176 - 178, 180, 181, 183
ensimmäinen käsittely 59
epäselvyydet 182a
erillinen 174
kohta kohdalta 22, 52, 176
kolmas käsittely 69b, 72
koneäänestys 178, 181
kättä nostamalla 178
lopullinen 58, 179, 208
lykkääminen 39, 118, 190
nimenhuudon mukaan 22, 52, 90, 118 - 119, 179 - 181
pätevyys 168
salainen 199
seisomaan nousten 178
tarkistukset 169, 171, 174 - 175, 185, 192
tasan menevät äänestykset 16 - 17, 24, 204, 219
toinen käsittely 67 - 69
valiokunnassa 208
vähimmäismäärät 168a
yhtenä ryhmänä 100, 135, 174
yksi äänestys 179, 208
äänestysjärjestys 22, 59, 171, 174
äänestysmenettely 171, 176, 178 - 181, 208
äänestysoikeus 177
äänestysselitykset 22, 123, 183
äänestyskone 181, 208
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö