Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Eanáir 2017
EPUB 212kPDF 1040k
CLÁR
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR

INNÉACS
ABCDEFGILMNOPRSTUV
Baineann uimhreacha Arabacha le Rialacha. Úsáidtear uimhreacha Rómhánacha chun Iarscríbhinní a chur in iúl agus baineann na huimhreacha Arabacha nó Rómhánacha a leanann uimhreacha na nIarscríbhinní le ranna, le hAirteagail nó le míreanna na nIarscríbhinní. Tá an t-innéacs neamh-uileghabhálach seo deartha chun cabhrú le léitheoirí nascleanúint a dhéanamh ar an leagan Gaeilge de na Rialacha Nós Imeachta. Níl aon stádas oifigiúil ag gabháil leis agus níl aon luach leis mar uirlis léirmhínitheach.
A
Barr an leathanaighAr aghaidh
ACC V.c2, V.c4
Achainíocha 211, 215 - 216a, 217, 218, 229, V.c20
Agallamh (féach freisin Cainteanna, Idirphlé)
agallamh idir na comhpháirtithe sóisialta 101
agallamh polaitiúil idir Coimisinéirí ainmnithe agus Feisirí VI.p1.3
agallamh polaitiúil le tíortha atá i mbeál forbartha V.c2
agallamh sóisialta V.c7
Ainmniúcháin (féach freisin Ceapacháin, Toghcháin)
an Banc Ceannais Eorpach (féach Ceapacháin)
Caestóirí 15, 18
Coimisinéirí ainmnithe 118, VI
coistí 199
 biúrónna na gcoistí 204
 coistí fiosrúcháin 199
an Chúirt Bhreithiúnais: Breithimh agus Abhcóidí Ginearálta 120
an Chúirt Iniúchóirí: comhaltaí 121
Leas-Uachtaráin 15, 17
 a bhful cur chun feidhme an chaidrimh leis na parlaimintí náisiúnta mar chúram orthu 25
 a bhfuil cur chun feidhme comhairliúcháin struchtúrtha le sochaí shibhialta na hEorpa ar mhórthopaicí mar chúram orthu 25
an tOmbudsman 219
toscaireachtaí idirpharlaiminteacha 212
Uachtarán an Choimisiúin 117
Uachtarán na Parlaiminte 15, 16
Aird a tharraingt (féach freisin Vótáil) 151
Airgeadas
CBES, impleachtaí a bhaineann lena chur chun feidhme 113a
coistí V.c3, V.c4, V.c5, V.c6, V.c10
dualgais an Bhiúró 25, 33
dualgais na gCaestóirí 28
dualgais an Uachtaráin 22
rialacha airgeadais inmheánacha 98
Aistriúcháin
achainíocha 215
aistriúchán ar shlioct as tuarascálacha focal ar fhocal, arna iarraidh sin 194
Coiste Fiosrúcháin, aistriúchán ar dhoiciméid a fhaightea 198
iarrataí ar an gCoimisiún chun tograí a chur isteach 46
miontuairiscí an Bhiúró agus Chomhdháil na nUachtarán 31
an seasamh ón gComhairle 64
socrú idirthréimhseach 159
Aontachas
breathnadóirí 13
caibidlíocht 81, 214, V.c1
Coimisinéirí ainmnithe 81, 214, VI.p2.8
Conarthaí 81, 99
toiliú 81, 99
“Aontaithe san Éagsúlacht” (féach Mana)
Ardrúnaí
ceapadh 25, 222
comhshínitheoir don Pharlaimint
 i gcás gníomhartha arna nglacadh (gnáthnós imeachta reachtach) 78
 téacsanna arna nglacadh 193
miontuairiscí suí, comhshínitheoir orthu (féach freisin Miontuairiscí, Uachtarán na Parlaiminte) 192
rochtain ar an Seomra
 Feisirí a chur amach as an Seomra 165
 eisiúint cártaí iontrála (féach freisin Uachtarán na Parlaiminte) 157
 ceart rochtana 157
Rúnaíocht na Parlaiminte (féach freisin Rúnaíocht) 222
socruithe mionsonraither do rúnaíochtaí na bhFeisirí neamhcheangailte 35
suaitheantais lena dtugar rochtain fhadtéarmach
 tarraingt siar nó díghníomhachtú
údarú na gCaestóirí 116a
ginearálta 116a
tograí le haghaidh cinntí ón mBiúró
 ginearálta 25
 maoiniú páirtí polaitiúil ar an leibhéal Eorpach
tuarascálacha gníomhaíochta críochnaitheacha a fhormheas 224
ráitis chríochnaitheacha airgeadais a fhormheas 224
cumhachtaí an Bhiúró a tharmligean chuig an Ardrúnaí 224
leithreasaí a dháileadh i measc tairbhithe 224
ginearálta 224
maoiniú a chur ar fionraí, a laghdú nó a ghnóthú 224
cúnamh teicniúil do pháirtithe polaitiúla ar an leibhéal Eorpach 224
 bearta chun an clár trédhearcachta a chur chun feidhme 116a
 ilteangachas, socrú idirthréimhseach 159
 cúnamh teicniúil 224
tuarascáil maidir le réamhdhréacht de na meastacháin 96
an tArd-Ionadaí (féach Leas-Uachtarán an Choimisiúin/an tArd-Ionadaí)
Ateangaireacht (teangacha) 158, 195, 198
Athbhreithniú ar na Conarthaí (féach freisin Aontachas)
athbhreithniú simplithe 80
gnáth-athbhreithniú 79
Athmhúnlú 104
Atráth
díospóireacht nó vótáil a bheith ar atráth 184a, 185, 190
dualgais na gcoistí le linn an seisiún a bheith ar atráth 201
rialacha i ndáil le suíonna iomlánacha a chur i bhfeidhm maidir le coiste 209
an seisiún a bheith ar atráth 146
B
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Bailchríoch dhlítheageolaíoch (féach bailchríoch)
an Banc Ceannais Eorpach
ceapacháin 122
ceart tionscnaimh reachtach 59
ceisteanna arna ndíriú chuige i gcomhair freagra i scríbhinn 131
ráitis 126
Bearta cur chun feidhme, an Biúró I.5, I.9
Beartas airgeadaíochta 126
Beartas eachtrach 113, 113a, V.c1
an Bhliain airgeadais 92a, 97, IV.3
an Biúró
ceisteanna ó Fheisirí a bhaineann le feidhmíocht 31
comhdhéanamh 19, 20, 24
cuntasacht 31
dualgais 5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
toghadh an Bhiúró agus bheith i seilbh oifige 14, 19, 30a
réamhdhréacht 25, 96
Rialacha an Bhiúró
 maidir le suaitheantais rochtana 116a
 maidir le toscaireachtaí coiste laistigh den AE 216a
Biúrónna
Coinbhinsiún Conarthach 79
coistí. 198, 203, 204
toscaireachtaí idirpharlaiminteacha 212
Bratach 228
Breathnadóirí 13
Bronntanais nó sochair chomhchosúla I.5
Brústocaireacht 11, I.2, I.6
Buiséad
an Biúró
 iniúchadh na leithreasaí buiséid, Feisirí neamhcheangailte 35
 caiteachas a údarú, páirtithe polaitiúla 223a, 224
 cumhachtaí cur chun feidhme an bhuiséid 33
 liúntais na bhFeisirí 25
 réamhdhréacht de mheastacháin bhuiséid 25, 96
an buiséad a ghlacadh 91
an buiséid i gcomhair cainteanna le parlaimintí náisiúnta 142
coistí V.c4, V.c5
Comhdháil na nUachtarán 27
cur chun feidhme an bhuiséid 92a, 125, IV
An creat airgeadais ilbhliantúil (CAI) 86
idir-réiteach buiséadach 90
an nós imeachta buiséadach 86a
díospóireacht, impleachtaí airgeadais an chomhbheartais eachtraigh agus slándála 113a
grúpaí polaitiúla 27, 33
meastacháin na Parlaiminte 96, 97
nós imeachta maidir le hurscaoileadh 93, 94, 125, IV
seasamh na Parlaiminte maidir leis an dréachtbhuiséad 88
tuairim, impleachtaí buiséadacha gnímh atá ceangailteach ó thaobh dlí. 41
córas na ndóú codanna déag sealadacha 92
tuarascáil ón Ardrúnaí chuig an mBiúró maidir leis an réamhdhréacht de na meastacháin 96
Uachtarán na Parlaiminte
 comhar idirinstitiúideach 94a
 cumhachtaí buiséadacha inmheánacha 98
Bunús dlí
i dtogra ón gCoimisiún
 modhnú a dhéanamh ar an mbunús dlí 63
a mbeadh de thoradh air nach mbeadh feidhm ag an nGáthnós imeachta reachtach a thuilleadh maidir leis 63
 an bunús dlí a fhíorú
fíorú ginearálta 39, V.c16
i gcomhaontuithe idirnáisiúnta 108
i seasamh na Parlaiminte ar an gcéad léamh
 an bunús dlí a mhodhnú ag an gComhairle nó ag an gCoimisiún 63
i dtionscnamh reachtach faoi Airteagal 225 CFAE 46
C
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Caestóirí
Biúró
 cumhachtaí an bhiúró a bhaineann le Caestóirí 25
 ról na gCaestóirí ar an mBiúró 24
ceisteanna i scríbhinn a chuirtear faoi bhráid an Uachtaráin a bhaineann leo 31
dualgais 28
 rialacha sonraithe a ghlacadh maidir le dearbhuithe tacaíochta d’idirghrúpaí 34
 clár de dhearbhuithe tacaíochta d’idirghrúpaí a choimeád 34
 suaitheantas lena dtugtar rochtain fhadtéarmach 116a
toghadh
 dílseacht pholaitiúil a athrú le linn an téarma 19
 ionadaíocht chothrom fhoriomlán, cothromaíocht inscne agus gheografach 15
 nós imeachta 18
 téarma oifige 19
Caibidlíocht idirinstitiúideach i nósanna imeachta reachtacha 4, 59, 59a, 69b
tairiscint cáinte an Choimisiúin 119
Caidrimh le hinstitiúidí eile 27, 37, 94a, 117 - 122a, 123 - 126, 137 - 139, 140
Caighdeáin iompair 11, 165, 166, 167
Cáineadh
Cainteanna
idir coiste agus na parlaimintí náisiúnta 142
Calaois 12, I.2, V.c5
Calaois agus éilliú a chosc 12
Cárta gorm 162
an Cathaoirleach Sealadach 14
Ceapacháin (féach freisin Toghcháin, Ainmniúcháin)
an tArdrúnaí 25, 222
breathnadóirí 13
buanchomhaltaí ionaid 200
ceapacháin chuig comhlachtaí rialachais eacnamaíoch 122a
cinn toscaireachtaí seachtracha 111
Coimisinéirí VI
comhaltaí an Choiste Chomhairligh agus comhaltaí cúltaca I.7
comhaltaí bhord feidhmiúcháin an Bhainc Cheannais Eorpaigh 122
comhaltaí de chuid buanchoistí 196
comhaltaí de chuid an choiste de dhaoine oirirce 223a
comhaltaí de chuid fochoisí 203
Feisirí Pharlaimint na hEorpa 3, 4
forálacha ginearálta 117 - 122a
ionadaithe na Parlaiminte ar Choinbhinsiún Conarthach 79
ionadaithe speisialta (Airteagal 33 CAE) 110
nós imeachta vótála 180a
an tOmbudsman, comhionannas vótaí 219
toscaireachtaí chuig an gCoiste Idir-réitigh 71, 90
rapóirtéirí 47, 50, 51, 52, 198, 205
Cearta an duine 83, 114, 135, 224, 225, III, V.c1, V.c17
Cearta bunúsacha (féach freisin an Chairt um Chearta Bunúsacha) 38, V.c17
Cearta iar-Fheisirí 11
Ceartúcháin 193, 231
Ceisteanna
ceisteanna arna ndíriú chuig an mBanc Ceannais Eorpach 131
ceisteanna gearra agus achoimre
 tar éis ráiteas ón gCoimisiún, ón gComhairle agus ón gComhairle Eorpach 123
 tar éis ráiteas ina mínítear cinntí ón gCoimisiún 124
ceisteanna neamhthosaíochta 130
ceisteanna neamhthosaíochta 130
ceisteanna tosaíochta 130
chuig an Uachtarán, a bhaineann leis an mBiúró, le Comhdháil na nUachtarán agus leis na Casetóirí 31
gnó gan chríochnú 229
i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht 128
i gcomhair freagra i scríbhinn (féach freisin Trascheisteanna)
 maidir leis an Sásra Réitigh Aonair 131a
 maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair 131a
 critéir is infheidhme II
 ginearálta 130
 ceisteanna arna ndíriú chuig an mBanc Ceannais Eorpach 131
Tráth na gCeisteanna
 coiste 210
 critéir II
 suí iomlánach 129
an Chairt um Chearta Bunúsacha 11, 38, 115, V.c17
an Chéad Léamh 59, 59a, 63, 63a
bunús dlí a athrú 63
céim an tsuí iomlánaigh 59
an chaibidlíocht 69b, 69c, 69d, 69f
an chéad léamh a chur i gcrích 59
coiste
 luasghéarú na nósanna imeachta reachtacha 47a
 an nós imeachta comhchoiste 55
 tuarascálacha reachtacha 49, 52a
 tuairimí 53, 54
 tograí ó institiúidí eile nó ó Bhallstáit 48
 rapóirtéir a cheapadh 47
 tarchur ar ais chuige 59
 tarchur chuige 47
 an nós imeachta simplithe 50
 cur síos ag an gcoiste, sa suí iomlánach 59
comhaontuithe 63a
seasamh na Parlaiminte ar an gcéad léamh
 measta bheith ina shainordú 69d
 an chaibidlíocht i ndiaidh a ghlactha 69d
an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh
 leasuithe ón bParlaimint air 69
 cur i bhfios don Pharlaimint 64
 an chaibidlíocht sula nglactar é 69d
vótáil sa Pharlaimint 59
an Chomhairle
an seasamh ón gComhairle a chur i bhfios (an dara léamh) 64
ceisteanna 128, 129, 130
comhaontú ar an gcéad léamh 63a
cruinnithe na Comhairle 44
dréachtmholtaí chuig an gComhairle 113
idirphlé an choiste fhreagraigh leis an gComhairle (an dara léamh) 66
labhairt sa suí iomlánach 162
mion-trascheisteanna 130a
ráitis 123
trascheisteanna móra 130b
an Chomhairle Eorpach
athbhreithniú simplithe ar na Conarthaí 80
comhairliúchán leis an bParlaimint ar thogra uaithi 79
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a dhíriú chuici 130
comhairliúchán leis an bParlaimint ar thogra uaithi, cinneadh lena leasaítear Cuir a Trí CFAE 80
dréachtchinneadh, comhdhéanamh na Parlaiminte, scrúdú ag an bParlaimint 84, 99
Gnáth-athbhreithniú ar na Conarthaí 79
iarrthóir le haghaidh Uachtarán an Choimisiúin a mholadh 117
iarraidh uaithi ar thoiliú na Parlaiminte i ndáil le cinneadh gan Coinbhinsiún a chomóradh 79
leithdháileach ama di agus í sa Seomra 162
ráitis uaithi 123
Uachtarán na Comhairle Eorpaí, cuireadh dó/di bheith i láthair ag tíolacadh an Choláiste iomláin VI.p1.5
tuarascáil ón gcoiste freagrach ina bhfuil moltaí arna díriú chuici 80
an Chomhréireacht (Airteagal 5 CAE) 42, 106, V.c16, V.c17
Comhaontuithe idirnáisiúnta 99, 108, 109, V.c1
Comhlachtaí rialaithe 24 - 31, 116
an Chúirt Iniúchóirí IV.1, IV.2, V.c5
Comhaltaí a cheapadh 121
ráitis 125
Clár (féach freisin Suíomh gréasáin)
achainíocha a chlárú 215, 217, 218
clár do pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus d’fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha 223a
clár tinrimh na bhFeisirí 148
clár trédhearcachta 11, 116a
clárú na gcúntóirí ag Feisirí 11
dearbhuithe bliaintiúla ó idirghrúpaí maidir le tacaíocht 34
tionscnaimh ó na saoránaigh (faoi Rialachán (AE) Uimh. 211/2011) 211
Clár leictreonach na n-achainíocha 216
Clár oibre
an clár oibre a ghlacadh 149a, 168
an clár oibre a leasú 149a, 162
clár oibre na gcoistí 4, 66, 115, 131, 131a, 206
Coimisiún. 37, 47
Cúirt Iniúchóirí 125
dréachtchlár oibre 27, 29, 149
dréachtchlár oibre críochnaitheach 135, 149, 149a, 150, 153a, 162
fógra a thabhairt maidir Feisirí d’éirí as oifig 4, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
míreanna a chur isteach sa chlár oibre 9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99
míreanna tosaíochta 66, 154
Clár reachtach agus oibre (féach Clár Oibre)
Cláreagrú bliantúil 37, 47
Cláreagrú ilbhliantiúl 37, 41, 118a
Códú reachtaíocht an Aontais
Cóid Iompair 103, 170
do Chláraithe 116a
d’Fheisirí (leasanna airgeadais) 11, 21, I
maidir le caibidlíocht a dhéanamh le linn an ghnáthnós imeachta reachtaigh 69b
d’iar-Fheisirí 11
um Ilteangachas 25
Coimhdeacht (Airteagal 5 CAE) (féach freisin Parlaimintí náisiúnta) 39, 42, 106, V.c16, V.c17
an Coimisiún
achainíocha, ról maidir le hachainíocha a scrúdú 216, 218
agallamh idir na comhpháirtithe sóisialta 101
am labhartha sa suí iomlánach 162, III
athmhúnluithe 104
athrú substaintiúil ar chúraimí le linn théarma oifige an Choimisiúin VI.p2.9
ceisteanna
 ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht 128
 ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn 130, II
 mion-trascheisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn 130a, II
 trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht 130b, II
 tráth na gceisteanna 129
Clár Oibre an Choimisiúin 37, 47
coimhdeacht, tuairimí réasúnaithe 42
an coiste atá freagrach 78d, 81, 206, 211, 216, 218
Comhdháil na nUachtarán 129, 149
tuarascáil bhliantúil an Choimisiúin 132
Coimisinéirí ainmnithe a fhormheas VI
Comhaontuithe idirnáisiúnta 108, 109
Creat-Chomhaontú, muinín i gCoimisinéir a tharraingt siar 118, VI.p1.6
“cruinnithe ríthaobhacha” 69f
diúltú do thogra 59, 102, 103, 104, 208
éisteachtaí Coimisinéirí ainmnithe 118, VI.p1.3
faireachán ar ghealltanais a rinneadh i rith éisteachtaí VI.p1.6
faisnéis a sholáthar don choiste freagrach 43
gealltanais 78d
gníomhartha cur chun feidhme 40, 106
gníomhartha tarmligthe 40, 105
grinnscrúdú ar chomhaontuithe deonacha samhlaithe 102
iarraidh ar an gCoimisiún chun togra a chur isteach, Airteagal 225 CFAE 46
iarraidh ar an gCoimisiún togra a thíolacadh, Airteagal 7(2) CAE 83
iarraidh ar an gCoimiisún togra a tharchur an athuair 63
ionadaí speisialta 110
Leas-Uachtarán/Ard-Ionadaí 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
malartú tuairimí, an bunús dlí a athrú 39
 an chéad léamh 59
 an dara léamh 67a
an nós imeachta i gcás práinne 154
páirt a ghlacadh i ndíospóireacht maidir le Conradh Aontachais 81
an Pharlaimint a chomóradh ar iarraidh ón gCoimisiún 146
ráitis ón gCoimisiún 37, 123, 124
rochtain ar an Seomra 157
ról i luasghéarú an nós imeachta reachtaigh 47a
ról sa chomhar idirinstitiúideach (Buiséad) 94a
ról sa bhuiséad inmheánach 96
ról sa phleanáil reachtach 37
rún reachtach agus seasamh na Parlaiminte a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún
seasamh maidir le leasuithe 78b
seasamh a lua ar leasuithe
 an chéad léamh 59
 an dara léamh 67a
tairiscint cáinte 119
tionscnaimh ó na saoránaigh 211, 218
tíolacadh gairid ag an rapóirtéir sa suí iomlánach 151
toghadh an Choimisiúin nó diúltú dó 118, VI.p1.4
toghadh Uachtarán an Choimisiúin 117
togra a mhodhnú 78, 63
togra a tharraingt siar 37, 43, 59, 78d, 104
tuairim nó toiliú an Choimisiúin, maidir le togra INI de chuid Riail 52 45
urscaoileadh. 93, 94, IV
Coinbhinsiún 80
Coinbhleachtaí leasa 118, I, I.3, VI.p1.2
An Coiste Comhairleach maidir le hIompar na bhFeisirí I.3, I.7
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) V.c12
comhairliúchán leis 137
urscaoileadh 94
Coiste na Réigiún 94, 138
Coisteolaíocht (féach Gníomhartha tarmligthe, Gníomhartha cur chun feidhme)
Coistí 49 - 55, 196 - 211, 214, 225, V
biúrónna na gcoistí 198, 203, 204
Cathaoirleach na gcoistí 4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
ceartúcháin 231
buanchoistí 196
an chéad léamh 59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
an Coiste Idir-réitigh (féach freisin an Tríú Léamh) 70, 71, 72
coistí comhlachtaithe 54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.c16, VI.p1.3
coistí fiosrúcháin 198, 199
coistí parlaiminteacha comhpháirteacha 214, V.c1
coistí a chur ar bun 196, 197, 198
coistí speisialta 197
comhaltaí 199, 200
comhaltaí ionaid 3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
comhdhéanamh na gcoistí 27, 199 - 200
cruinnithe 4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
cruinnithe comhpháirteacha 55, 107
cruinniú éigeandála 113
cumhachtaí 196, 197, 198, 201, V
an dara léamh 67a, 69, 69e, 69f
dualgais 27, 201, 201a, V
fíorú na ndintiúr 3, 14, V.c16
fochoistí 201, 203, V.c1
idirphlé, cainteanna, agallamh
 idirphlé strúchtúra bliantúil leis an gCoimisiún VI.p1.6
 cainteanna idir coiste agus na parlaimintí náisiúnta 142
 agallamh idir na comhpháirtithe sóisialta 101
 agallamh polaitiúil idir Coimisinéirí ainmnithe agus Feisirí VI.p1.3
 agallamh polaitiúil le tíortha atá i mbéal forbartha V.c2
 agallamh sóisialta V.c7
inniúlacht 27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II
ionad 147
leasuithe de chuid suí iomlánaigh 175
miontuairiscí 207, 210a
nós imeachta 49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
tuairimí na gcoistí 53, 54
tuairimí réasúnaithe i dtaobh inniúlachta 9
tarchur ar ais 59a, 63, 78e, 188
tráth na gceisteanna 210
tuarascáil 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
an tríú léamh 71
vótáil 208, 209
Coistí fiosrúcháin 27, 198, 199
Coistí parlaiminteacha comhpháirteacha 214, V.c1
Coistí speisalta 29, 197, 203
Comhaid a iniúchadh 5
Comhairle na hEorpa 214a
Comhairliúchán 78a, 78b, 78c, 78d, 78e
Airteagal 140(2) CFAE (maoluithe ar ghlacadh an euro) 100
CBES 113a
Coiste na Réigiún 138
an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 137
Comhaontuithe deonacha 102
Comhaontuithe idirinstitiúideacha 12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.c4, V.c18
Comhar
misin bhreathnadóireachta toghcháin V.c1
comhar feabhsaithe 85
Comhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 86a
comhar idirinstitiúideach 37, 94a
comhar idirpharlaiminteach 142
comhar breithiúnach agus riaracháin in ábhairt shibhialta V.c16
bailchríoch dhlítheangeolaíoch 193
comhar le Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa 214a
comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla V.c17
an comhar dílis 54
comhar trasteorann agus comhar idir-réidiúnach V.c12
comhar le tríú tíortha V.c1, V.c15
Comhar feabhsaithe idir Ballstáit 85
an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) 110 - 111, 113a, V.c1
Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí 29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.p1.3, VI.p1.4
Comhdháil na bParlaimintí 144
Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí 30, 212
Comhdháil na nUachtarán
aontachas 13
cuntasacht 31
comhdhéanamh 26
cumhachtaí agus dualgais 21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.p1.3, VI.p1.4
ceisteanna uirthi 31
Comhdhéanamh
comhdhéanamh an Bhiúró 24
comhdhéanamh Chomhdháil na nUachtarán 26
athrú ar chomhdhéanamh an Choimisiúin 118, VI.p1.6
comhdhéanamh na gcoistí 199, 200
comhdhéanamh polaitíochta na dtoscaireachtaí chuig an gCoiste Idir-réitigh 71
comhdhéanamh na dtoscaireachtaí chuig “próiséas Sherpa” 27
comhdhéanamh na Parlaiminte 84
Comhdhearbhú maidir le cláreagrú idirinstitiúideach 37, 47a
Comhionannas vótaí
coiste 209
suí iomlánach 179a
Comhordaitheoirí coiste 69f, 120, 198, 203, 205, VI.p1.3
Comhréireacht
dáileadh
 dáileadh na suíochán coiste 199
 dáileadh ama labhartha 162
an priosanbal agus rialacha an tsuí iomlánaigh á n-oiriúnú don choiste
 líon na vótaí is gá chun agóid a dhéanamh i gcoinne leasú ó bhéal 169
Comhréireacht airgeadais 41, 49, 51
Comhthairiscint i gcomhair rúin 123, 135, 170
Comóradh
coistí a chomóradh 206
an Coiste Idir-réitigh a chomóradh 70
an Pharlaimint a chomóradh 146
Córam 135, 148, 168, 208
Córas na ndóú codanna déag sealadacha 92
COSAC 143
Creat airgeadais ilbhliantúil 49, 51, 86, V.c4
Cruinniú urghnách, chun folúntas suí sa Pharlaimint a phlé 4
Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
urscaoileadh 94
an tOmbudsman a chur as oifig 221
ainmniúcháin 120
tuairimí uaithi, comhréireacht leis na Conarthaí 108
imeachtaí os a comhair 141, 221, IV.6
tarchur 141
Cuntais 81, IV, V.c5
cuntais na bhFeisirí 5
Cúntóirí
suaitheantais rochtana 116a
cumhacht na gCaestóirí an líon uasta cúntóirí a shocrú 11
Cur isteach ar an bParlaimint 162, 165, 166
bearta láithreacha 165
pionóis 166
Cur isteach ar chraoladh beo an tsuí 165
D
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Dáileadh
doiciméid a dháileadh (féách freisin Rochtain, Doiciméid) 160
dáileadh na leithreasaí i measc na bpáirtithe polaitiúla ar leibhéal Eorpach 224
dáileadh suíochán coiste i measc na ngrúpaí polaitiúla 199
aistriúcháin ar leasuithe a dháileadh III.p4
Daonlathas 135, 224, 225, III, V.c1
an Dara léamh (féach Nós imeachta) 64 - 69a
comhaontuithe 69a
leasuithe ón gcoiste
céim an choiste
 ginearálta 55, 64 - 66
 síniú leasuithe nó dréacht-togra i gcomhair diúltú 208
a thabhairt chun críche 67a
coinbhleacht idir Rialacha ar an dara léamh agus rialacha eile 47
fadú ar na teorainneacha ama 65
cruinnithe coiste comhpháirteacha 55
caibidlíocht 69e
an chéim iomlánach 67, 67a, 69, 69a
rapóirtéir 66, 71
moladh don dara léamh 66, 67
rialacha nach bhfuil infheidhme maidir leis an dara léamh 66
vótáil (féach freisin Vótáil) 67a, 208
an Dara tuarascáil, tarchur ar ais chuig coiste 188
Dearbhú (féach Leasanna airgeadais, Ráiteas airgeadais, Dearbhú i scríbhinn, Ráiteas)
leasanna airgeadais na gCoimisinéirí ainmnithe 118, VI.p1.2
leasanna airgeadais na bhFeisirí 11, I.4
Dearbhuithe i scríbhinn
dearbhuithe i gceangal le tuarascáil focal ar fhocal 162
ó Fheisirí
 maidir le leasanna airgeadais (féach Leasanna airgeadais, Dearbhú) I.4
 á rá nach bhfuil siad i seilbh aon oifige atá ar nearmhréir le hoifig Feisire 3
tuairimí mionlaigh 52a
Dintiúir (fíorú) 3, 14, V.c16
Díolúine a tharscaoileadh 6, 7, 9
Díolúine na bhFeisirí 5 - 9, 179, 180, 208, V.c16
Díospóireacht
conarthaí aontachais, sula gcuirtear tús le caibidlíochtaí 81
cásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta 135, III
códú 103
ar iarraidh ó choiste fiosrúcháin 198
an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) 113a
an fhéidearthacht díospóireacht a chríochnú sa suí iomlánach 59a
iompar na bhFeisirí i ndíospóireachtaí 11
cur isteach ar dhíospóireachtaí 162, 166
doiciméid is bonn do dhíospóireachtaí a dháileadh 160
dualgais an Uachtaráin/na Leas-Uachtarán i ndíospóireachtaí 22, 23
toghadh Uachtarán an Choimisiúin 117
toghadh an Choimisiúin 118, VI.p1.5
díospóireacht urghnách 153
comhaontuithe/comhlachtaí idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí 109
trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht 130b
díospóireacht chomhpháirteach 155
díospóireacht lárnach 52
miontuairiscí. 192
tairiscint
 tairiscint go gcuirfear díospóireacht nó vótáil ar atráth 184a, 185, 190, 209
 tairiscint cáinte i leith an Choimisiúin 119
 tairiscint chun díospóireacht a chríochnú 22, 185, 190, 209
 tairiscint maidir le neamh-inghlacthacht, ag tús díospóireachta 187
díospóireacht maidir leis an Ombudsman a chur as oifig 221
díospóireacht ar thuarascáil 52a
ráiteas pearsanta le linn díospóireachta 164
achainíocha 216, 216a
leasú a thíolacadh ag údar le linn díospóireachta 169
pribhléidí agus díolúintí
 cinneadh ón bParlaimint ar achomharc gan díospóireacht 5
rannpháirtíocht an Fheisire lena mbaineann i ndíospóireachtaí de chuid coiste 9
nós imeachta gan díospóireacht 50, 150, 183, 216
díospóireachtaí poiblí ar ábhair de leas ginearálta Eorpach 27
cineál poiblí na ndíospóireachtaí. 115
ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht 128
moltaí maidir le beartais sheachtracha 113
tíolacadh gairid, gan díospóireacht iomlán 151
am labhartha 162
ráiteas
 ón gCúirt Iniúchóirí 125
 ón BCE 126
 ó chomhaltaí den Choimisiún, den Chomhairle agus den Chomhairle Eorpach 123
 ón gCoiste Idir-réitigh 72
 ina mínítear cinntí ón gCoimisiún 124
fochoistí, rannpháirteachas na gcathaoirleach i ndíospóireachtaí den mháthairchoiste 203
coimhdeacht, moladh chun diúltú do thogra 42
comhaltaí ionaid 200
an suí a chur ar fionraí nó a chríochnú 191
díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha, arna hiarraidh ag grúpa polaitiúil 153a
an nós imeachta i gcás práinne 154
Díospóireacht chomhpháirteach 135, 155
Díospóireacht urghnách 153
Diúltú
díospóireacht nó vótáil a chur ar atráth 190
leasú ar na Rialacha Nós Imeachta 226
díospóireacht a chríochnú 189
Coimisinéir ainmnithe VI.p1.4
leasuithe coiste ar an seasamh ón bParlaimint maidir leis an dréachtbhuiséad 88
cinneadh an choiste dul i mbun ca 69c
an nós imeachta maidir le toiliú 99
maoluithe ar ghlacadh an euro 100
dréachtghníomh reachtach
 códú 103
 an chéad léamh, togra ón gCoimisiún 59
 athmhúnlú 104
 an dara léamh, an seasamh ón gComhairle 66, 67a, 69a
toghadh an Choimisiúin 118
páirithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha 223a
téacs comhpháirteach, idir-réiteach buiséadach 90
gnáth-athbhreithniú ar na Conarthaí 79
tairiscint nós imeachta chun an clár oibre a leasú 149a
iarraidh chun comhaontú idir na compháirithe sóisialta a chumhdach i gcinneadh ón gComhairle 101
an suí a chur ar fionraí nó a chríochnú 191
díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha arna hiarraidh ag grúpa polaitiúil 153a
an nós imeachta i gcás práinne 154
ionad na suíonna agus na gcruinnithe 147
Vótáil 174, 178, 179a
Dlí an Aontais
sárú ar dhlí an Aontais 141
coiste fiosrúcháin, cur i bhfeidhm dhlí an Aontais 198
coiste atá freagrach as léirmhíniú agus cur i bhfeidhm dhlí an Aontais 40, V.c16
gníomhartha agus bearta cur chun feidhme 106
achainíocha, tuarascálacha féintionscnaimh (Riail 52) 216
Dlíchóras V.c16
Doiciméid
rochtain orthu (féach freisin Rochtain, Dáileadh) 5, 43, 115, 116, 160
doiciméid rúnda 210a
an seasamh ón gComhairle, an dara léamh 64
urscaoiltí IV.1
doiciméid a dháileadh 160
láimhseáil leictreonach doiciméad 161
teangacha agus aistriúchán 158, 198
titim ar lár ag deireadh an pháirtseisiúin deiridh roimh thoghcháin 229
mana, siombailí an Aontais 228
sainmhíniú ar “dhoiciméid de chuid na Parlaiminte” 116
achainíocha mar dhoiciméid phoiblí 215, 216
doiciméid a fhoilsiú sna miontuairiscí 192
doiciméid lena léirítear toradh na gcruinnithe tríthaobhacha 69f
doiciméid tacaíochta, toghadh an Ombudsman 219
Doiciméid de chuid na Parlaiminte (féach freisin Doiciméid) 116
Doiciméid reachtacha 116
Doiciméid íogaire 116
E
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Éilliú (féach Calaois)
Eisiamh
Feisirí a eisiamh
 ó phléití coistí nuair nach comhaltaí díobh iad 206
 ó thoscaireacht idirpharlaiminteach, ó chomhdháil idirpharlaiminteach nó ó fhóram idirinstitiúideach (toirmeasc) 166
 ón Seomra (cur amach) 165
páirtí polaitiúil a eisiamh
 ó mhaoiniú 224
Éisteachtaí V.c20, VI.p1.3
ainmnitheach
 i gcomhair post mar cheann toscaireachta seachtraí de chuid an Aontais 111
 i gcomhair post mar an Ombudsman 219
Coimisinéirí ainmnithe 118, IV
dualgais an Bhiúró 25
éisteachtaí poiblí maidir le tionscnaimh ó na saoránaigh 211
Feisirí
 éisteachtaí ó bhéal Feisirí 166
 pionóis do mhainneachtain toghairm fhoirmiúil chun freastal ar éisteacht a chomhlíonadh 116a
 nósanna imeachta i leith díolúine 9
ionadaithe speisialta 110
saineolaithe, ag coistí 206
Éisteachtaí poiblí maidir leis na tionscnaimh ó na saoránaigh 211
F
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Feisirí
breathnadóirí, an chóir chéanna a chur orthu agus a chuirtear ar Fheisirí 13
bronntanais agus sochair arna bhfaightear acu 5
caighdeáin iompair 11
cúntóirí 11, 116a
díolúine na bhFeisirí 9
Feisirí neamhcheangailte 35
fíorú na ndintiúr 3
freastal ar shuíonna 148
ginearálta 1 - 11
leasanna airgeadais na bhFeisirí 11
pionóis 166
Reacht na bhFeisirí 2, 11, 25, 116, V.c16
téarma oifige 4
Feisirí neamhcheangailte
am labhartha 35, 135, 153, 162
an ceart ainmniúcháin a chur isteach maidir le:
 comhaltaí coistí 199
 comhaltaí toscaireachtaí idirpharlaiminteacha 212
 comhaltaí ionaid coistí 200
costais 25, 35
incháilitheacht chun comhordaitheoirí a ainmniú 205
leithroinnt na suíochán sa Seomra 36
rochtain ar fhaisnéis 205
réamhchruinnithe inmheánacha i gcomhair Idir-réitigh 71
rúnaíocht na bhFeisirí neamhcheangailte 205
stádas agus cearta parlaiminteacha 25, 35
Fíorú
bunús dlí a fhíorú 39, 46
comhréireacht airgeadais a fhíorú 41
fíorú na ndintiúr 3, 14, V.c16
páirtí polaitiúil ar leibhéal Eorpach a fhíorú 224, V.c16
prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta (Airteagal 5 CAE) a fhíorú 39
Fiosrúchán (féach freisin Coiste) 198
Fochoistí 201, 203
Foireann caibidlíochta 69e, 69f
Foirceannadh (luath-fhoirceannadh) 4, 21, 166
Folúntais
Coimisiniéirí VI.p2.7
coiste 199, 204
Feisire 3, 4
Oifigigh 19, 20
G
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Gníomhaireachtaí
iarrataí chucu 139
na coistí atá freagrach astu V
dul i gcomhairle leo 139
tuarascálacha arna nglacadh acu a scrúdú 116
Gníomhartha arna nglacadh 78, 193, VII
Gníomhartha cur chun feidhme 106, 107
Gníomhartha tarmligthe 105
Gnó gan chríochnú 229
Grúpaí 32, 33, 36
buanchomhaltaí ionaid, i gcás gach coiste 200
bunú 32
comhaltaí coistí, agus iad ag athrú ó ghrúpa polaitiúil amháin go ceann eile 199
díscaoileadh 32
gníomhaíochtaí 33
idirghrúpaí 34
staid dhlíthiúil 33
Grúpaí polaitiúla (féach Grúpaí)
Grúpálacha neamhoifigiúla Féisirí 34
I
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Iar-Fheisirí 7, 9, 11, I.6
Iarscríbhinní 227
Idir-réiteach
comhdhéanamh agus nós imeachta an choiste idir-réitigh 55, 71
idir-réiteach buiséadach 90, 97
an tríú léamh 69g, 70, 71, 72
Idirghrúpaí (féach freisin Grúpaí) 34
Idirphlé
struchtúrtha leis an gCoimisiún faoi Chreat-Chomhaontú VI.p1.6
Imeachtaí os comhair na Cúirte Breithiúnais 141, 179a, 221, IV.6
Impleachtaí airgeadais 41, 113a, V.c4
Inghlacthacht (féach freisin Neamh-inghlacthacht)
achainíocha 215
achomhairc i scríbhinn i gcoinne díolúine a chur i leataobh 5
ainmniúcháin don Ombudsman 219
ceisteanna II
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn 130, 131
iarrataí ar vótáil dheighilte 52, 174
iarrataí ar chosaint pribhléidí agus díolúintí 7
iarrataí ar thairiscintí nós imeachta maidir le hinghlacthacht a mholadh 185, 187
na rialacha i ndáil le suíonna iomlánacha a chur i bhfeidhm maidir le coiste 209
leasuithe 22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
mínithe ar vótáil 183
rialuithe 22
tairiscintí i gcomhair rún (INInna) 52
tairiscintí cáinte i leith an Choimisiúin 119
tograí le haghaidh INInna reachtacha 46
Iompar
caighdeáin iompair, Feisirí 11, 165
Cód Iompair d’iar-Fheisirí 11
Cód Iompair d’Fheisirí 11, 21, I
comhaontuithe idirinstitiúideacha, cóid iompair 140
Ionad na suíonna agus na gcruinnithe 147
Ionadaíocht na Parlaiminte i gcruinnithe den Chomhairle 44
Ionadaíocht sheachtrach thar ceann an Aontais
cinn toscaireachtaí 111, 216a
ionadaithe speisialta (Airteagal 33 CAE) 110
Leas-Uachtarán an Choimisiúin/an tArd-Ionadaí 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Ionadaithe 200
ceart chun ateangaireacht a iarraidh i gcruinnithe coiste agus toscaireachta 158
coiste fiosrúcháin, ceart chun vóta a chaitheamh 198
fíorú intiúir, rangú 3
fochoistí 203
rapóirtéir a cheapadh
 coiste freagrach 49, 51
 coiste a thugann tuairim 53
tograí a chur síos sa choiste freagrach 66
toscaireacht chuig an gCoiste Idir-réitigh 71
vótáil sa choiste 208
Ionadaithe speisialta 110
Iris Oifigiúil
cinneadh maidir le coiste fiosrúcháin a chur ar bun 198
an buiséad a ghlacadh go cinntitheach 91
fógra ina n-iarrfar ainmniúcháin i gcomhair an Ombudsman 219
miontuairiscí 192
rialacha maidir leis an tslí ina ndéileáiltear le faisnéis rúnda 25
rialacha maidir le rochtain ar dhoiciméid 116
téacsanna arna nglacadh 78, 193
tuarascáil ilteangach focal ar fhocal 194
urscaoileadh IV.6
L
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Labhairt (féach freisin Ráitis)
aird a tharraingt ort féin 151
cárta gorm 162
ceist i gcomhair freagra ó bhéal maille le díospóireacht 128
an clár oibrea ghlacadh agus a leasú 149a
critéir maidir le ham labhartha a leithdháileadh 162
 cur i bhfeidhm na gcritéar maidir le coistí
díospóireachtaí
 sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta 135
teorannú agus leithroinnt III.p3
 díospóireacht a chríochnú, óráidí 189
 urghnách 153
 cur chuig an vóta gan 150
 práinneach 154
éisteacht na gCoimisinéirí ainmnithe VI.p1.3
Feisirí a ghairm chun labhartha
 ginearálta 22
 sainordú caibidlíochta roimh an gcéad léamh sa Pharlaimint 69c
liosta na gcainteoirí
 críoch díospóireachta 189
 ginearálta 162
mínithe ar vótáil 183
an nós imeachta i gcás práinne
 roimh an vóta 154
 Díospóireacht 154
oráidí 163, 189
óráidí aon nóiméad 16
pointí oird 184a
ráitis phearsanta 14
rapóirtéir 151
tairiscintí nós imeachta 185
tráth na gceisteanna 129
Láimhseáil leictreonach doiciméad 161
Laissez-passer den Aontas Eorpach 5
Leas-Úachtaráin
dualgais 23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
Folúntais 20
luath-fhoirceannadh oifige 21
ord tosaíochta 17
téarma oifige 19
toghadh 15, 17
 ionadaíocht chothrom fhoriomlán, cothromaíocht inscne agus gheografach 15
Leas-Úachtarán an Choimisiúin/an tArd-Ionadaí 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Leasanna airgeadais
an Aontais V.c5
na gCoimisinéirí 117, 118, VI.p1.1, VI.p1.2
na bhFeisirí, lena n-áirítear dearbhú i scríbhinn 3, 11, 21, 224, I.1, I.4
Leasú (féach freisin modhnú)
breithniú ar leasuithe de chuid suí iomlánaigh sa choiste 175
an chaibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Pharlaimint 69c
an chaibidlíocht roimh an dara léamh sa Pharlaimint 69e
an chéad léamh 59, 59a
coiste 175, 208
an dara léamh 67a, 69, 69a
inghlacthacht (féach freisin Inghlacthacht) 22, 99, 104, 170
leasuithe comhréitigh 69, 170, 174
téacs comhpháirteach an choiste idir-réitigh 72
sprioc-amanna 53, 59, 69c, 74, 170
leasuithe a shainaithint sa téacs comhdhlúite 193
leasuithe ó bhéal 113, 169
leasuithe a fhoilsiú 169
leasuithe a chur síos 169, 208
leasuithe a tharraingt siar 169
leasuithe a thíolacadh 169
an nós imeachta gan leasú 50, 150
an t-ord ina ndéantar vótáil ar leasuithe 174
teangacha 158, 159, 169, 170
údar 88, 169, 174
Leasuithe comhréitigh 170, 174
Léirmhíniú
léirmhíniú ar na Rialacha Nós Imeachta 40, 140, 226, V.c18
léirmhíniú dhlí an Aontais 4, 216
treoir maidir le léirmhíniú ar Chód Iompair I.7
Leithroinnt
Leithdháileadh ama labhartha 135, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
leithroinnt na suíochán
 sa Seomra 13, 36
 sa choiste 199
Liosta na gcainteoirí 162, 189
Liúntais
liúntais arna gcinneadh ag an mBiúró 25
an liúntas cothaithe laethúil a fhorghéilleadh 166
Luath-fhoirceannadh oifige 21
M
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Mana 228
Meastacháin 96, 97
Míniú
ag údarás inniúil Ballstáit maidir le díolúine Feisire 9
ar vótáil 123, 135, 183
 inghlacthacht 183
 ag grúpaí polaitiúla 183
 ó bhéal 183
 cumhacht an Uachtaráin deireadh a chur leis, más iomarcach atá sé 164a
 míniú i scríbhinn, coinníollacha 183
Mion-trascheisteanna (féach Trascheisteanna, féach freisin an Coimisiún, – ceisteanna)
Mionlach
seasaimh mhionlaigh 52
tuairimí mionlaigh 198, VI.p1.4
Miontuairiscí
ón mBiúró 31
ó Chomhdháil na nUachtarán 31
ó chruinnithe na gcoistí 205, 207, 210a
ón bParlaimint 192, 207
taifead
 fógraí maidir le gníomhartha tarmligthe 105
 fógraí maidir le hachainíocha 217
 freastal ar shuíonna 148
 Feisire a ghlaoch chun oird, an dara huair 165
 cinntí maidir le dul i mbun caibidlíocht roimh an gcéad léamh sa Chomhairle 69d
 liostaí den mhéid ón gComhairle arna chur i bhfios, an dara léamh 64
 vótáil le glaoch rolla, torthaí mionsonraithe 180
 ballóidí rúnda, rannpháirtíocht iontu 180a
 ráitis maidir le grúpa polaitiúil a bhunú 32
nós imeachta
 comhshínitheoirí (féach freisin an tUachtarán, an tArdrúnaí) 192
 miontuairiscí an tsuí a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, leasuithe ar an seasamh ón gComhairle maidir leis an dréachtbhuiséad 88
 níl córam ag teastáil chun na miontuairiscí a phlé 168
 ráitis phearsanta, éisteacht a thabhairt agus na miontuairiscí á mbreithniú lena bhformheas 164
 miontuairiscí a chuirtear os comhair na Parlaiminte 193
 teorainneacha ama maidir le labhairt faoi mhiontuairiscí 162
Misin bhreathnadóireachta toghcháin V.c1, V.c2
Modhnú (féach freisin Leasú)
cur i láthair i dtéacs arna chur síos lena bhreithniú 69f
modhnú ó bhéal 169
togra reachtach, bunús dlí 63
toiliú 99
Moltaí
achainíocha 216
Ballstát do dhéanamh sárú ar phrionsabail bhunúsacha agus luachanna bunúsacha 83
ceapacháin agus ainmniúcháin
 Coimisinéirí ainmnithe IV, IV.3
 comhlachtaí rialachais eacnamaíoch 122a
 ceann toscaireachta seachtraí de chuid an Aontais a cheapadh 111
 comhaltaí na Cúirte Iniúchóirí 121
 comhaltaí Bhord Feidhmiúcháin an Bhainc Cheannais Eorpaigh 122
 ionadaí speisialta a cheapadh 110
ón gcoiste atá freagrach as coimhdeacht
 don choiste atá freagrach as an ábha
i ndáil le togra i gcomhair rún reachtach 42
ón gcoiste atá freagrach as an ábhar
 lena gcuirtear tuairim an choiste atá freagrach as coimhdeacht i gceangal leis 42
 i ndáil le haon ní eile 42
 chuig an bParlaimint 42
 chun diúltú don togra i ndáil le sárú coimhdeacht 42
ó Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí
 chuig Comhdháil na nÚachtarán
cláir oibre na bpáirtseisiún a dhréachtú 29, 149
maidir le hinniúlacht na gcoistí roimh tharchur chucu 47, 201a
obair na gcoistí 29
ó Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
 chuig Comhdháil na nÚachtarán
maidir le hobair na dtoscaireachtaí 30
comhordaitheoirí coiste 205
coinbhleacht leasa a réiteach 118
conarthaí aontachais 81
cuairteanna faisnéise 216a
don dara léamh
 ó choiste freagrach
a chuirtear ar chlár oibre an pháirtseisiúin 67
a bhfuil réasúnú gairid san áireamh iontu 66
 an nós imeachta comhchoiste 55
gníomhartha tarmligthe 105
gníomhaíocht sheachtrach an Aontais (CBES) (féach freisin CBES 113, 113a
an nós imeachta maidir le toiliú
 iarraidh ar an bParlaimint chun gníomh atá beartaithe a fhormheas nó chun diúltú dó 99
 moltaí i leith cur chun feidhme a áire 99
 teorainneacha ama don choiste chun glacadh le moltaí 99
rochtain ar dhoiciméid
 Feisirí 160
 an pobal 116
sárú ar an gCód Iompar I.8
urscaoileadh IV.1
moltaí i ndiaidh fiosrúchán a dhéanamh 198
comhchoistí parlaiminteacha 214
ilteangachas, socrú idirthréimhseach 159
imeachtaí os comhair na Cúirte Breithiúnais 141, 179a
moltaí i dteannta iarraidh ar an gCoimisiún chun tograí a chur isteach 46
moltaí a ghlactar faoi Riail 99 54
N
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Neamh-inghlacthacht (féach freisin Inghlacthacht) 38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
an Nós imeachta coiste comhlachtaithe 54, 55, 107, VI.p1.3, VI.p1.4
an Nós Imeachta i gcás práinne 154
an Nós imeachta um thíolacadh gairid 52, 151
Nósanna imeachta
an buiséad 86 - 92a, V.c4
comhaontuithe deonacha samhlaithe a ghrinnscrúdú 102
comhchiste 55
idir-réiteach (saincheisteanna buiséadacha inmheánacha) 97
idir-réiteach (an gnáthnós imeachta reachtach) 69g - 72, 90, V.c19
urscaoileadh 93 - 94, 98, IV, V.c5
i gcomhair vótála
 sa suí iomlánach 150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182a, 183
 i gcoiste 208, 209
an nós imeachta reachtach
 ginearálta 37 - 48
 i gcoiste 49 - 55, 206 - 211
 an gnáthnós imeachta reachtach
idir-réitreach agus an tríú léamh 69g - 72
an chéad léamh 59 - 63a
caibidlíocht idirinstitiúideach lena linn 69b - 69f
an dara léamh 64 - 69a
síniú agus foilsiú 78
an nós imeachta simplithe 50, 150
an nós imeachta i gcás práinne 154
Nósanna imeachta maidir le hachomharc 5, 9, 167, I.8
Nósanna imeachta reachtacha 37 - 48, 49 - 55, 59 - 63a, 64 - 69a, 69b - 69f, 69g - 72, 78, 78a - 78e, 103, 104
Nótaí míniúcháin ar na Rialacha Nós Imeachta 226
O
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Oifigigh na Parlaiminte 14 - 21, 22, 23
coiste, feidhm mutatis mutandis 204
doiciméid de chuid na Parlaiminte 116
pionóis, faisnéis maidir lena bhforchur 165, 166
OLAF 12, V.c5
an tOmbudsman
gníomhaíochtaí 220, V.c20
an tOmbudsman a chur as oifig 221
toghadh an Ombudsman 219
Óráidí aon nóiméid amháin 163
Ord
glao chun oird 162, 165
ord bunreachtúil na mBallstát 215
ord a choinneáil 22, 165, 166, 177
an t-ord a dhéantar achainíocha a thaifeadadh sa chlár 215
ord vótála 169, 174, 176, 180, 209
ord agus slándáil ar áitribh na Parlaiminte 11
pointí oird 164a, 182a, 184a, 209
Ord gnó 149 - 156
P
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Páirtithe polaitiúla (páirtithe polaitiúla Eorpacha) 223a
Páirtseisiúin 145 - 146
páirtseisiúin bhreise, sa Bhruiséil 147
Parlaimintí
comhdháileacha na bParlaimintí 144
parlaimintí náisiúnta 25, 27, 37, 42, 142 - 143, V.c2
parlaimintí na Stát comhlachaithe nó na Stát aontachais 214, V.c2
Parlaimintí náisiúnta
caibidlíocht faoi shaoráidí do pharlaimintí náisiúnta 142
caidreamh leo 25, 27, 142, 143
coiste, cainteanna díreacha leo 142
doiciméid uathu, a tharchuirtear go hoifigiúil 142
tuairimí réasúnaithe (féach freisin Coimhdeacht) 42
Pionóis 11, 166 - 167, I.8
Plean bunaíochta Ardrúnaíocht na Parlaiminte 25, 33, 97
Pointí oird (féach Ord)
Pribhléidí agus díolúintí 5 - 9, V.c16
Pribhléidí agus díolúine a chosaint 7, 9
Pribhléidí iar-Fheisirí 11
Prionsabail bhunúsacha (Ballstát) 83, V.c18
R
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Ráiteas airgeadais
ó na Feisirí 224
ó na páirtithe polaitiúla is tairbhithe, ráiteas bliantúil 224
tuarascáil féintionscnaimh (Riail 52), a chuirtear san áimreah i ráiteas míniúcháin 45, 49, 51
Ráiteas míniúcháin (féach freisin Réasúnuithe)
ar thuarascáil
 toiliú, moladh 99
 an ráiteas míniúcháin a scriosadh ag an gCathaoirleach 52a
 an ráiteas míniúcháin a dhréachtú ag an rapóirtéir 52a, I.5
 tuarascáil reachtach 49
 INInna reachtacha (Riail 52) 45
 fad 52a
 tuarascáil neamhreachtach 51
 gnáth-athbhreithniú ar an Conarthaú, comhairliúchán, Airteagal Article 48(3) CFAE 79
 de bhun Airteagal 225 CFAE 46
 maille le ráiteas airgeadais 45, 49, 51
 gan vótáil a dhéanamh 171
 maille le dearbhú i scríbhinn a chuirtear i gceangal leis 52a
ar thrascheisteanna móra i gcomhar freagra i scríbhinn, gearr 130b
Ráitis
ainmnitheach d’Uachtarán an Choimisiúin 117
an Banc Ceannais Eorpach 126
an Coimisiún
 ina mínítear cinntí ón gCoimisiún 124
 ginearálta 123, 124
 éisteacht, Coimisinéirí ainmnithe VI.p1.3
 Uachtarán an Choimisiúin 124
an Chúirt Iniúchóirí 125
 ag iarrthóirí a bheidh ainmnithe mar Chomhaltaí den Chúirt Iniúchóirí 121
an Chomhairle 123
an Chomhairle Eorpach
 Uachtarán na Comhairle Eorpaí 123
ráitis phearsanta (féach Cainteoirí)
Ráitis phearsanta 164
Rapóirtéir
ceapachán 47, 49, 66, 205
coistí comhlachaithe 54
códú 103
coiste fiosrúcháin 198
leasuithe comhréitigh 170
coiste idir-réitigh 71
coinbhleacht leasa I.3
an nós imeachta maidir le toiliú 99
an tUachtarán ag dul i gcomhairle leis an rapóirtéir, gníomhaíocht phráinneach chun díolúine a dhearbhú 8
cruinnithe na Comhairle 44
an Chúirt Bhreithiúnais 141
an rapóirtéir a chur as oifig i gcás sárú ar an gCód Iompar etc 21
tuarascálacha a dhréachtú 52a
an dualgas rapóirtéirí eile a choimeád ar an eolas 54
éirí as oifig Feisire a scrúdú 4
an chéad léamh, vótáil sa Pharlaimint 59
obair iardain i ndáil leis an seasamh ón bParlaimint 78d
comhaontuithe idirnáisiúnta 108, 109
toscaireachtaí idirpharlaiminteacha 212
an nós imeachta comhchoiste 55
caibidlíocht 69f
tuarascálacha neamhreachtacha 51
coistí a thugann tuairim 53
tuarascálacha féintionscnaimh 52
vóta sa Pharlaimint a chur ar atráth 45
an nós imeachta sa suí iomlánach gan leasú nó gan díospóireacht 150
an dara léamh
 seasamh ón gComhairle a chur i bhfios 64
 an toimhde go leanfaidh an rapóirtéir céanna de bheith mar an rapóirtéir 66
 vótáil sa Pharlaimint 67a
scáth-rapóirtéirí 205a
tíolacadh gearr 151
an nós imeachta simplithe 50
labhairt sa suí iomlánach
 díospóireacht 12
 vótáil 171
 tairiscintí nós imeachta 185
aistir staidéar agus cuairteanna faisnéise 25
an nós imeachta i gcás práinne 154
vótáil i gcoiste 20
Reachtaíocht an Aontais a shimpliú (féach freisin Códú agus Athmhúnlú) V.c16
Réasúnuithe (féach freisin Ráiteas míniúcháin) 49, 53, 66, 88, 104, 116a, 169, 227
an Rialachán Airgeadais 92a, 223a, IV.2
Rialacha Nós Imeachta
cur i bhfeidhm 226, V.c18
an gá iad a leasú mar thoradh ar chomhaontuithe idirinstitiúideacha a ghlacadh 140
leasuithe orthu 227, V.c18
rud a scriosadh uathu 107
Rochtain
ar áiléir 157
ar an seomra (féach freisin Ardrúnaí) 157
ar dhoiciméid 5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160 - 161, 210, 215, IV
ar fhógra maidir le hachainíocha 217
ar ghníomhartha arna nglacadh 78
ar mhiontuairscí 31, 192, 207
ar an bParlaimint (féach freisin Ardrúnaí) 11, 116a
ar théacsanna arna nglacadh 193
suaitheantais 116a
Rochtain phoiblí ar dhoiciméid (féach Rochtain, ar dhoiciméid)
Roscamhrán 228
Rúin neamhreachtacha (féach Rún)
Rún
rún neamh-reachtach 99
rún reachtach 48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
Rún reachtach (féach Rún)
Rúnaíocht
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn
 tuarascálacha focal ar fhocal, ionchuir ó bhéal, sprioc-am 194
Rúnaíocht na Parlaiminte 25, 222
 comhairle d’údair maidir le II
 comhdhéanamh 222
 doiciméid de chuid, mar “doiciméid de chuid na Parlaiminte” 116
 plean bunaíochta
glacadh 222
ginearála 33
ról an Bhiúró 222
 ceann ar 222
 ceisteanna comhionanna nó ceisteanna comhchosúla II
 ceisteanna gaolmhara a chumasc ag an Rúnaíocht II
 Eagrú 222
rúnaíocht na bhFeisirí neamhcheangailte 32, 205
grúpaí polaitiúla 33
Rúndacht 6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
S
Barr an leathanaighAr aghaidhAr ais
Sainordú
sainordú an Choimisiúin, comhaontaithe idirnáisiúnta 108
sainordú an choiste fhreagraigh
 sainordú caibidlíochta
tar éis seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh 69e
roimh sheasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh 69d
roimh sheasamh ón bParlaimint ar an gcéad léamh
. tarchur ar ais chun caibidlíocht a dhéanamh 59, 59a
sainordú thoscaireachtaí na Parlaiminte 27, 144
sainordú an Uachtaráin, dul i mbun caibidlíocht faoi shaoráidí cómhalartacha do pharlaimintí náisiúnta 142
sainordú ionadaithe speisialta 110
sainordú Feisirí
 an sainordú a dhaingniú 3
 faireachán leanúnach ar a gcuid gealltanas i rith an tsainordaithe VI.p1.6
 i bparlaimint eile 4
 sainordú neamhspléachais 2
 cosc a chur ar Fheisire na dualgais is cuí don sainordú a chomhlíonadh 9
 rialuithe ar bhailíocht an tsainordaithe 3
 an sainordú a tharraingt siar 4
Sainordú caibidlíochta (féach Sainordú)
Saoránaigh
ceart achainí 215
ceart rochtana ar dhoiciméid de chuid na Parlaiminte 116
comhairliúchán struchtúrtha le sochaí sibhialta na hEorpa 27
Sáruithe
ar Chód Iompair
 arna ndéanamh ag Feisire I.8
 arna ndéanamh ag comhalta de ghrúpa polaitiúil nach bhfuil ionadaíocht á déanamh thar a cheann sa Choiste Comhairleach I.7
 arna ndéanamh ag buanchomhalta nó ag comhalta cúltaca den Choiste Comhairleach I.8
 arna ndéanamh ag rapóirtéir 21
ar rúndacht 166, 210a
ar phrionsabail bunúsacha 83
ar chearta an duine 114
ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta 114, 135, III
ar chinntí a bhaineann le pribhléidí aguis díolúintí 7
ar an gCód Iompair do Chláraithe 116a
ar chaighdeáin iompair na bhFeisirí 165
Sásra Maoirseachta Aonair
Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach an Bhoird Mhaoirseachta a cheapadh 122a
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn maidir leis 131a
Sásra Réitigh Aonair
Bord Réitigh Aonair
 Cathaoirleach, Leas-Chathaoirleach agus comhaltaí lánaimseartha de a cheapadh 122a
ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn maidir leis 131a
Scáth-rapoirtéirí (féach Raipóirtéirí)
Seasamh
an buiséad 87, 88, 90, 94a
gníomhartha tarmligthe 105
an nós imeachta maidir le dícháiliú 3
seasamh mionlaigh, i dtuarascálacha 52
ón gCoimisiún 45, 59, 64, 78b
ón gComhairle 45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
ón gcoiste a thugann tuairim (tuairim nó leasuithe) 53
ón bParlaimint 59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
ó rappóirtéirí 54
ón Aontas 109
meastacháin na Parlaiminte 97
seasamh a lua 45, 59, 67a, 78b, 108
seasamh a ghlacadh 132, 220
Seasamh ón gComhairle
leasuithe 67a, 69, 70
an seasamh a fhormheas
 comhaontú ar an gcéad léamh 63a
 comhaontú ar an dara léamh 69a
 an dara léamh, vótáil sa Pharlaimint 67a
an seasamh a chur i bhfios 55, 64 - 66
diúltú don seasamh 67a
an seasamh a chur faoi bhráid na Parlaiminte 67
Seisiúin 145 - 148
Seoladh
seoladh ghníomhaíochtaí na Parlaiminte, an tslí is trédhearcaí. 115
seoladh na gcaibidlíochtaí 69f
seoladh suíonna 25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
an Seomra (féacht Rochtain, Iompar, Cur isteach)
Simpliú
nós imeachta 49, 50, 150
athbhreithniú ar na Conarthaí 80, V.c18
Síniú
conradh aontachais
 dréachtchomhaontú a chur faoi bhráid na Parlaiminte sula ndéantar é a shíniú 81
 truicear do cheapadh breathnadóirí 13
gníomhartha arna nglacadh 78, 193, VII
leasuithe
 dréachtbhuiséad 88
 ginearálta 169
 i gcoiste, an dara léamh 208
clár tinrimh (féach freisin Suí) 148
cinntí ón mBiúró
 maidir le páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha 223a
tarsigh a chinneadh, foirm 168
doiciméid, leictronach 161
comhaontuithe Idirinstitiúideacha 140
Comhdhearbhú, cláreagrú reachtach 37
miontuairiscí, suí 192
tairiscint i gcomhair rúin 123, 133
Cláreagrú ilbhliantúil,conclúidí comhpháirteacha 118a
fógra a thabhairt ag Feisire maidir le héirí as oifig 4
achainí 215
ráiteas lena gcuirtear grúpa polaitiúil ar bun 32
dearbhuithe i scríbhinn, Feisirí 3
Siombailí an Aontais (féach freisin Mana) 228
Slándáil faisnéise (ENISA) V.c9
an Smacht reachta 83, 135, 224, 225, III, V.c1
Sprioc-amanna
leasuithe
 coiste 53, 208
 an Pharlaimint 59, 69c, 150, 169, 170
leasuithe comhréitigh 170
i ndíospóireacht faoi Riail 135 III.p4
 ar dhréachtbhuiséad 88
breithniú a dhéanamh faoin nós imeachta coiste comhlachaithe nó faoin nós imeachta comhchoiste 107
ceartúchán ar chlóscríbhinní ionchur ó bhéal