Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2017. gada janvāris
EPUB 149kPDF 912k
SATURA RĀDĪTĀJS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
AĀBCDEĒFGĢHIĪJKLMNOPRSŠTUVZ
Arābu cipari norāda pantus; romiešu cipari norāda pielikumus, un tiem sekojošie arābu vai romiešu cipari vai burti norāda iedaļas, pantus vai šo pielikumu punktus. Šis alfabētiskais radītājs, kuru var arī papildināt, tika izveidots, lai palīdzētu lasītājiem pārlūkot Reglamentu latviešu valodā. Alfabētiskajam radītājam nav oficiāla statusa un to nevar izmantot kā Reglamenta interpretācijas instrumentu.
A
Uz lapas sākumuNākošais
Amata pilnvaras 14 - 20, 22 - 23
laiks 4, 19
priekšlaicīga izbeigšana 21
kandidatūras 15
Parlamenta priekšsēdētājs 16
priekšlaicīga pārtraukšana 21
priekšsēdētāja vietnieki 17
Amatpersonu iecelšana 14 - 21, 23
Eiropas Centrālā banka (pieprasījums atlikt balsošanu 122
ombuds (kandidatūras. balsošana, atlaišana) 219, 221
Revīzijas palāta (pieprasījums atlikt balsošanu) 121
iecelšana 117 - 121
Apakškomitejas 203
Apspriešanās
apspriežu procedūra 78a - 78c
ar Eiropas aģentūru 139
ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 137
ar Reģionu komiteju 138
ziņojumi 49
Arhīvi 192 - 195, 215
Asociētās valstis 214
Atkāpšanās
deputāta 4
Atklāšanas runa 16
Atklāta uzklausīšana 211
Atšķirības 4
Attiecības ar
citām iestādēm 128 - 140, 142 - 144
citām struktūrām 140
dalībvalstu parlamentiem 142 - 144
trešām valstīm 27
Atzinumi
komiteju 9, 53
Parlamenta atzinumi 108
par Padomes ieteikumiem (LESD 140. pants) 100
pārraudzība 63
Audiovizuālie ieraksti 195
Ā
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Ārkārtas
debates 153
apspriešana 154
 komitejā 4, 113
 Parlamentā 146
B
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Balsošana 168 - 183, 181, 183
aizklāta 15, 180a
ar elektroniskās balsošanas iekārtas palīdzību 178, 181
atlikšana 5, 185, 190
balsojuma apstrīdēšana 182a
balsojuma skaidrojums 22, 183
balsošana atsevišķi 164a
balsošana komitejā 208
balsošana kopumā 52a, 59
balsošana pa daļām 52, 174 - 176
balsošana pēc saraksta 90, 164a, 180 - 181, 208
balsošanas kārtība 171, 174, 208
bez balsošanas 60, 107, 216
grozījumi 169, 174, 175, 179, 208
otrais lasījums 67 - 69, 76
paceļot roku 178, 208
pieceļoties kājās vai paliekot sēžam 178
spēkā esamība 168, 182a
vienāds balsu sadalījums 17, 24, 179a, 204
viens balsojums 52, 72, 90, 150
Brīvas vietas 4, 19 - 20
Brīvprātīgas vienošanās 94, 102
Budžets 79 - 85, 88, 90 - 94
izpilde 92a, IV
apstiprinājums 93, 94, 125, IV
procedūra (ikgadējā) 86a
C
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Caurlaides 116a
Ceļošanas atļaujas 5
Cilvēktiesības 114, 135, 224 - 225
(Cilvēktiesību) pārkāpumi 114, 135
D
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Dalībvalstu parlamenti 27, 37, 142 - 144
Darba kārtība 66, 149, 149a, 153a, 162 - 164
grozīšana 149a, 188, 190
komitejā 66, 206
neaizskaramības atcelšana 6, 9
pieņemšana 149a, 150
projekts 27, 67, 149 - 150, 153a
Darba norise 149, 156
Daudzgadu
finanšu shēma 41, 49, 51, 86, 99
programma 37, 118a
Dāvanas un līdzīgi labumi 5
Debates
atlikšana 185, 190
ārkārtas debates 153
debates par cilvēktiesību pārkāpumiem 135
pēc paziņojuma 123
slēgšana 185, 189
Delegācijas 25, 158
ad hoc 27
apvienotās parlamentārās komitejas 214
vadītāju konference 30
parlamentu konferencei 144
parlamentu sadarbības 212
pastāvīgās 27, 212
Delegāciju vadītāju konference 30
Deleģētie akti 105, 107
Deputāti 1 - 11, 148
aizstājēji 3, 49, 51, 66, 71, 169, 198, 200, 203
apakškomitejas 203
bijušie deputāti 11, I
dāvanas vai līdzīgi labumi I.5
deklarācija I.4
finansiālās intereses 11, I
neoficiāli deputātu grupējumi 34
Padomdevēja komiteja I
palīgi 116a
piedalīšanās sēdēs 148
pienākumi I
pie politiskajām grupām nepiederošie 35, 205
izraidīšana 166
pilnvaras 2, 4, 228
Devīze 228
Dialogs ar Padomi 66
Dokumenti 43, 116
elektroniska apstrāde 161
izplatīšana 156, 160
normatīvie 47
parakstīšana 161
piekļuve 115 - 116, 160
spēku zaudējušie 229
E
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Eirogrupa 129
Eiropadome 79, 80, 117, 123, 162
priekšsēdētājs 123, 162
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 12
Eiropas Centrālā banka 122, 126, 131
valdes locekļu iecelšana 122
Eiropas (līmeņa) politiskās partijas 223 - 225
atbildīgās komitejas kompetence 225
finansējuma pārtraukšana 224
ievērojamo personu komiteja 225
nepareizi saņemto summu atgūšana 224
Prezidija kompetence 224
programma 225
tehniskā palīdzība 224
Eiropas Padome 214a
Eiropas Padome 214a
Eiropas Parlamenta informēšana 43, 113
par kopējo ārpolitikas un drošības politiku 113
pamatprincipu neievērošana 83
Eiropas Parlamenta pārstāvēšana 22, 44
Padomes sēdēs 44
Parlamenta priekšsēdētājs 22
Eiropas Parlamenta Reglaments
grozīšana 140, 226 - 227
neievērošana 184a
piemērošana, interpretācija 226
Eiropas Parlamenta sastāvs 3 - 4
Eiropas Savienības simboli 228
Eiropas Savienības Tiesa 120
prasības iesniegšana 141, 219, 221
Eiropas Savienības tiesības
pārstrādāts 104
vienkāršošana 103 - 104
aktu kodifikācija 103
aktu pārstrādāšana 104
piemērošana 141, 198
vienkāršošana 104
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 94, 137
Elektroniskā balsošanas iekārta 178, 180 - 181
ES līguma principu pārkāpumi (7. panta 1. punkts) 83, 99
Ē
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Ēnu referenti 69f, 205a
F
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Finansiālā atbilstība 41, 49, 51
Finansiālā ietekme 41
Finansiālās intereses 3
Finanšu noteikumi 98
Finanšu protokols 108
Finanšu ziņojums 45, 49, 51
G
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Gadskārtējā sesija 4, 146
Galīgā juridiski lingvistiskā redakcija 78, 193
Grāmatvedība 96 - 98
Grozījumi 169
atsaukšana 169
balsošanas kārtība 174
budžetā
cita deputāta pārņemti 169
drukāšana 169
identifikācija konsolidētajā tekstā 193
iesniegšana 169
izklāsts 169
izplatīšana 169
komitejā 175, 208
kompromiss 66, 69, 174
kopējā nostāja (otrais lasījums) 69 - 70
kopīgs projekts (trešais lasījums) 72
mutiski izteiktie 113, 169
pieņemamība 22, 69, 104, 170, 174
pirmais lasījums 59
procedūra bez grozījumiem 50, 150
projekti 53
Reglamenta 226 - 227
spēka zaudēšana 169 - 170
termiņi 169
vairāk nekā piecdesmit grozījumu iesniegšana 175
valodas 158 - 159, 169
Ģ
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Ģenerālsekretariāts 25, 222
Ģenerālsekretārs 4, 11, 25, 96, 157, 159, 165, 192, 222, 224
H
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Himna 228
I
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Iebildumi 169, 226
Iecelšana (sk. arī "Ievēlēšana") 117 - 119, 121 - 122
Ārējo delegāciju vadītāji 111
Eiropas Centrālā banka 122
īpašie pārstāvji 110
Revīzijas palāta 121
Iesaistītās komitejas 54, 106
Iestādes 37, 117 - 119, 121 - 132, 140, 198
(no)līgumi 140
sarunas 69c - 69f
Ieteikumi
izmeklēšanas komitejas ziņojumi 198
KĀDP, kopējā ārpolitika un drošības politika 111 - 113
otrais lasījums 66 - 67
Padomei 113
piekrišana 99
pievienošanās līgumi 81, 99, 214
sarunu pilnvaras 46, 108
Ievēlēšana
Komisija 118
Komisijas priekšsēdētājs 117
kvestori 15, 18, 20
Ombuda 219
Parlamenta priekšsēdētājs 15 - 16, 20
Parlaments 1, 229
priekšsēdētāja vietnieki 15, 17, 20
Iniciatīva 21, 39, 41, 48, 218
dalībvalsts izteiktais ierosinājums 48
LESD 225. pantā paredzētā 46
likumdošanas 37, 45 - 46, 52
patstāvīgs ziņojums 45, 52
pilsoņu 211, 218
Interešu konflikts 21, 118, I
Interpelācija 130a, 130b, II
Izdevumi 98
segšana 98
uzņemšanās 98
atlīdzināšana 5, 13
Izmeklēšanas tiesības 198
Izpildes pasākumi 141
Izplatīšana 156, 160, 192
Izskatīšana 47, 102, 107, 175, 216
aktu 47
deputātu pilnvaras 3
grozījumu 175
lūgumrakstu 216
normatīvie dokumenti 47
Izslēgšana
no delegācijas 166
no komitejas 206
Izstāšanās no Eiropas Savienības 82
Ī
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Īpašās komitejas 197, 201, 203
Īpašie pārstāvji 110
Īpašie pārstāvji (KĀDP, kopējā ārpolitika un drošības politika) 110
Īsas uzstāšanās procedūra 52, 151
Īstenošanas 106 - 107
akti 106 - 107, 116a, 159
noteikumi 106, 116a, 159
pasākums 106 - 107
J
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Jautājumi 128 - 131a, 153a, 187, 201a, 210, 229
Eiropas Centrālajai bankai 131
laiks 129
komitejā 210
mutiski 128
neizskatīti 229
nepieņemamība 185, 187
nodošana atpakaļ komitejā 47, 53, 201
par kompetenci 201a
par vienoto uzraudzības mehānismu 131a
prioritāri 130
rakstiski 130
trīsdesmit minūtes īsu un precīzu jautājumu uzdošanai 123
plenārsēdē 129
Juridiskais pamats 39, 108
Komisijas priekšlikums 63
LESD 225. pantā paredzētā iniciatīva 46
pārbaude 39
K
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Kandidatūras 13, 15, 117, 121 - 122, 199, 219
Komisāru kandidāti 118
komitejas 199
kvestori 15, 18
ombuds 219
Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki 15, 17
Parlamenta priekšsēdētājs 15 - 16
Karogs 228
Kopēja ārpolitika un drošības politika (KĀDP) 110, V
Kārtība sēžu zālē 157, 165 - 167
Kļūdu labojumi 193
Komisija
apstiprināšana VI
atkāpšanās 119
budžeta izpildes apstiprināšana 93
iniciatīva 94a
īstenošanas pasākums 106
ievēlēšana 118
lēmumu izskaidrošana 124
likumdošanas programma 37, 46 - 47
mutiski un rakstiski jautājumi 128, 130
priekšsēdētāja ievēlēšana 117
Komisijas priekšlikums
atsaukšana 37, 43, 68, 104
grozījumi 63, 78b, 99
izteikt neuzticību 119
noraidīšana 104, 192
Komitejas 49 - 54, 159, 196 - 204, 206 - 210
atbildīgā komiteja 113, 211
iesaistītās 54, 55, 107
izveide 196, 197
kļūdu labojumi 231
kopīgās sanāksmes 54 - 55, 107
likumdošanas komiteja 211
locekļi 199 - 200, 204
pagaidu 197
par lūgumrakstiem atbildīgā komiteja 216, 218
pastāvīgo komiteju kompetences V
sastāvs 199 - 200
koordinatori 205
priekssēdētāju konference 29, 211
procedūra 55
Konfidencialitāte 5, 10, 31, 115, 198, 217
Kopīga apspriešana 155
Krāpšana 12, V
apkarošana 12
cilvēktiesības 83, 114, 135, III
ES līguma principu pārkāpumi 83
Kvestori 11, 18, 24, 25, 28, 34, 116
Kvorums 168
L
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Lasījumi 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 59 - 72
otrais 64 - 69a
pirmais 59 - 63a
trešais 69g - 72
Leģislatīais akts 105, 211
priekšlikums 38, 42, 43
projekts 59, 69c, 69e, 69f
Likumdošanas iniciatīva 45
Līgumi 79 - 81, 99
pārskatīšana parastā kārtībā 79
vienkāršota pārskatīšana 80
Lobisti 2, 6
Locekļi
Eiropas Centrālā banka 122
izmeklēšanas komitejas 198
Komisija 118
komitejas 199
Revīzijas palāta 121
Samierināšanas komiteja 71
Lūgumraksti 211, 215 - 218
M
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Mazākuma viedoklis 198
Monetārā politika 126
N
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Neaizskaramība 5 - 11
Nolīgumi
iestāžu 140
starptautiskie 108 - 109
Noraidīšana
Komisijas priekšlikums 104
Nostāja
Eiropas Parlamenta 63a, 69, 78d, 88, 193
 attiecībā uz budžeta projektu 88
 parraudzība 78d
Komisijas 64, 69, 78b
Padomes 64 - 69a
Novērotāji 13
O
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Obligātais minimums 168a
Ombuds 219 - 221
atlaišana 221
darbība 220
iecelšana 219
Otrais lasījums 47, 64 - 69, 171
balsošanas kārtība 171
budžets
ieteikums izskatīt otrajā lasījumā 66 - 67
izskatīšana komitejā 64 - 66
izskatīšanā plenārsēdē 67a
priekšlikums nodot atpakaļ komitejai 66
termiņu pagarināšana 65
P
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Padome
apspriešanās ar Padomi 47
atbildīgas komitejas dialogs ar Padomi 66
ieteikumi Padomei 113
kopīgais dokuments 72
nostāja 64, 67, 67a, 69
Pamattiesības 38, 83
Pamattiesību harta 115
Parakstīšana
pieņemto tiesību aktu parakstīšana 78
protokola parakstīšana 192
Parlamenta komitejas
aizstājēji 200
apakškomitejas 201, 203
apvienotās komitejas 214
atbildīgās komitejas 46 - 47, 66, 106 - 107, 136
atzinumi 53
ārkārtas sanāksmes 113
balsošana 208
dialogs ar Padomi 66
iesaistītās komitejas 54, 106 - 107
izmeklēšanas komiteja 27, 198 - 199, 201
izveide 196, 198
kompetenču konflikts 201
kopīga izskatīšana 201
locekļi 199, 204
lūgums sniegt atzinumu 53, 201
nodošana atpakaļ komitejai 188
otrais lasījums 64 - 66
pagaidu komitejas 201, 203
pastāvīgās komitejas 196, V
pienākumi un pilnvaras 27, 54, 201, 214
pilnvaru pārbaude 3
pirmais lasījums 39, 41, 43
priekšsēdētājs 29, 198, 204
procedūra 66, 208
protokols 115, 207
Samierināšanas komiteja 70 - 71
sanāksmes 25, 50, 66, 115, 136, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207
sasaukšana 206
sastāvs 27, 199
tiesības 199 - 200
ziņojums 49, 51 - 52, 54
Parlamenta lēmumi
kopīgo principu pārkāpums
likumdošanas priekšlikums (rezolūcijas priekšlikums) 15 - 16, 20
neuzticības izteikšana (pieņemšana) 22, 24 - 25, 46, 124, 135 - 136, 139, 141, 147, 162 - 163, 166, 169 - 170, 225, 231
otrais lasījums (kopējā nostāja) 84
 grozījumi 144
 prasības uzturēšana Eiropas Savienības Tiesā 143
 priekšlikums noraidīt 52, 52a
piekrišana balsojumam par kompromisa grozījumiem
pievienošanās (ieteikumi un piekrišanas procedūra) 123
starptautisks nolīgums vai finanšu protokols (atzinums vai piekrišana) 126
piekrišana balsojumam par kompromisa grozījumiem 123 - 124
Padome 123
Revīzijas palāta 125
Pārbaude
juridiskais pamats 39
pilnvaras 3, 14
Pārraudzības procedūra 78d
Pārredzamība
deputātu finansiālās intereses 11, I
likumdošanas process 43
Parlamenta darbība 31, 115 - 116, 215
Reģistrs 11, 116a
Pārsūdzības procedūras 167
Personisks paziņojums 164
Piekļuve dokumentiem 31, 43, 115 - 116, 160
Piekrišana 81, 83, 99, 108
Pienākumi
deputāti 2
Komitejas 201
kvestori 28
Parlamenta priekšsēdētājs 22
Parlamentu sadarbības delegācijas 212
Prezidijs 25
priekšsēdētāja vietnieki 23
Priekšsēdētāju konference 27
Pieņemamība 22, 69, 99, 170, 174
Pieņemtie teksti 193
Pieprasījumi
atlikt debates 190
balsošana pēc saraksta 180
 atļauja iesniegt grozījumus 150
 ārkārtas debates 153
 balsošana bez grozījumiem 150
konstatēt kvorumu 168
nodošana atpakaļ komitejai 188
plenārsēde ārpus parastās darba vietas 147
sarīkot ārkārtas debates 153
sarīkot debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem 135
sasaukt Parlamentu 146
sēdes pārtraukšana vai slēgšana 191
slēgt debates 189
steidzami gadījumi 154
Politiskās grupas 32, 35 - 36
pāriešana uz citu grupu 199 - 200
pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 35
Prasības iesniegšana Eiropas Savienības Tiesā 141, 221
Prezidijs 25, 33, 35, 97, 158, 159, 161
funkcijas 10, 25, 27 - 31, 35, 96, 116, 147, 158 - 159, 181, 214, 222, 224
jautājumi 31
lēmumu publiskums 31
pienākumi 161, 167
sastāvs 19, 24
Priekšlikums 184a, 185, 208
atzīt jautājumu par nepieņemamu 187
izteikt neuzticību (Komisijai) 119
Priekšsēdētāja vietnieki
ievēlēšana 15, 17, 19 - 20
pienākumi 23 - 24, 27, 71, 116
Priekšsēdētāju konference
funkcijas 27, 52, 54, 71, 113, 128 - 129, 133, 135, 146, 149, 162, 198 - 199, 201, 203, 212 - 225, 229
jautājumi 31
lēmumu publiskums 31
pienākumi 46, 166
sastāvs 26
Privilēģijas 5 - 9, 11, 222
Privilēģijas un imunitāte 5 - 6, 8 - 9
Privilēģiju un imunitātes aizstāvēšana 7, 9
Procedūra
apspriežu procedūra 39, 43, 59 - 63
atzinuma sniegšanas procedūra (par Padomes ieteikumiem) 100
balsošanas kārtība 150, 171, 208
brīvprātīgu vienošanos izskatīšana 102
budžeta 86 - 92
budžeta izpildes apstiprināšana 93 - 94, 98
ciešākas sadarbības procedūra 99
komitejā 49 - 54, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 210, 231
likumdošanas 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 59, 63 - 72, 99 - 104, 106, 141, 192, 231
parastā likumdošanas procedūra 39, 43, 59 - 67, 69 - 72
pārraudzības procedūra 63, 198
piekrišanas procedūra 81, 99, 108
prasības iesniegšana Eiropas Savienības Tiesā 141
procedūra bez grozījumiem un bez debatēm 50, 150
procedūras priekšlikumi 22, 59, 154, 168, 185, 187 - 191
sadarbības procedūra 39, 43, 59, 63 - 69
samierināšanas procedūra 70 - 72, 90
sociālais dialogs 101
steidzami gadījumi 154
uzstāšanās par procedūras jautājumiem 185 - 191
vienkāršota procedūra (bez ziņojuma) 50, 103, 150
Projekts
darba kārtības projekts 27, 149 - 150
galīgais darba kārtības projekts 150
kopīgs projekts 72
normatīvās rezolūcijas projekts 49, 59, 171
Proporcionalitāte 42, 48
Protokols
komitejas 207
plenārsēde 136, 160, 192
Prezidijs 31
Priekšsēdētāju konference 31
Protokols par subsidiaritāti un proporcionalitāti 48
Provizorisko dpadsmitdaļu sistēma 92
Publicēšana 32, 192, 194
Publiskums
darbība 206
debates plenārsēdē 115, 192, 194
dokumenti 116
lēmumi 31
lūgumraksti 217
R
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
R
pievienotas stenogrammai 162
spēku zaudējušas rakstiskās deklarācijas 136
Referents 4, 25, 47, 49 - 51, 53, 64, 66, 70 - 71, 103, 105 - 106, 154, 171, 174, 185, 198
Reglamenta neievērošana 22
Reģionu komiteja 11, 138
Revīzijas palāta 121, 125
locekļu iecelšana 121
Rezolūcijas 46, 52
normatīvās 48 - 49, 59, 171
Rezolūciju priekšlikumi 51 - 53, 62, 83, 102, 114, 123, 128, 133, 135, 216, 229
iesniegšana
 aizstāt ar nenormatīvās rezolūcijas projektu 170
 ja ir pārkāptas cilvēktiesības, demokrātijas un tiesiskuma principi 114
 pēc mutiskajiem jautājumiem 128
 pēc paziņojumiem 123
kopīgi 123, 128, 135
Rīcība
Rīcības kodekss 11, 165
Rīcības kodekss 11, 165
Runātāju saraksts 195
S
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Sadarbība
ciešāka sadarbība 54
 starp dalībvalstīm 85, 99
 starp komitejām 54
sadarbības procedūra 39, 43, 59, 63 - 69, 171
Sadarbības grupas 34, I
Samierināšana
delegācija 71 - 72
Samierināšanas komiteja 70 - 71
sasaukšana 70
trešais lasījums 70 - 72
Sanāksmes vieta 147
Sankcijas 166 - 167
Sarunu pilnvaras 108
Sasaukšana
komiteju sasaukšana 113, 206
Parlamenta sasaukšana 146
Sasaukums 84, 145, 229
Savienības ārējā pārstāvniecība
Īpašie pārstāvji 110
Sesijas 146 - 147
Sēdes
aiz slēgtām durvīm 115
debašu publiskums 192, 194, 206 - 207
deputātu piedalīšanās 148
komitejas 25, 50, 66, 118, 121 - 122, 147, 200, 203 - 204, 206 - 207
norise 22, 157 - 160, 162 - 167, 192, 194
pārtraukšana 167, 185, 191
pārtraukšana vai slēgšana 165
publiskums 195
sanāksmes vieta 70, 147
sēžu norise 25
slēgšana 185, 191
Sēdes vadītājs uz laiku 14
Sēžu zāle
izraidīšana 166
pārkāpumi ārpus sēžu zāles 166
pieeja 157
vietu sadalījums 36
Sinhrona tulkošana 158, 195
Slepenība 5, 31, 198
Sociālais dialogs 101
Speciālistu uzklausīšana, uzaicinātas personas 25, 198, 206, 216
Spēka zaudēšana
grozījumi 169 - 170
teksti (pilnvaru laika beigās) 229
Starpposma ziņojums 99
Starptautiskie nolīgumi 99, 108 - 109
Steidzama apspriešana 154
Steidzami gadījumi
apspriešana un balsošana 135, 154, 156
ārkārtas sēdes/sanāksmes
 komitejā 113
 plenārsēdē 146
procedūra 154
Struktūrvienības
citas struktūrvienības 94
Parlamenta struktūrvienības 24 - 31
Subsidiaritātes princips 42, 48
Š
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Štatu saraksts (Ģenerālsekretariāts) 25, 33, 97, 222
T
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Tāme 25, 88, 96
Termiņi
apspriešana un balsošana 156
balsošana pa daļām 176
balsošana pēc saraksta 180
grozījumi 169, 174
pagarināšana otrajam un trešajam lasījumam 65, 72
reģistrs 34
Samierināšanas komiteja 70 - 72
Tiesiskuma princips 83, 135, 224 - 225, III
Tiesības iepazīties ar dokumentiem 5
Tiesības iesniegt lūgumrakstus 215
Tiesību akti 63, 78, VII
Traucējumi Parlamenta darbā 166 - 167
Sankcijas 166 - 167
Trešās valstis 212, 214
asociētās valstis 214
attiecības ar trešām valstīm 27, 214
ĀKK V
delegācijas 214
pievienošanās līgumi 81
pievienošanās sarunas 81, 214
U
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Uzstāšanās 162
balsošanas laikā 171
par svarīgu politisku jautājumu 163
personiski paziņojumi 164
uzstāšanās laiks 69e, 162, 163, 184a, 185, 192
 sadale 135, 153, 162
 uzstāšanās laika piešķiršana 162, III
vienu minūti ilgas uzstāšanās 163, 185
V
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
Valstu parlamenti 25, 27, 36, 42, 142 - 144
Vietu sadalījums 27, 36
Z
Uz lapas sākumuIepriekšējais
Zilā kartīte 162
Ziņojuma paskaidrojums 45, 49, 51
Ziņojumi
citu iestāžu gada un pārējie ziņojumi 132
izmeklēšanas komitejas ziņojumi 198
mazākuma viedokļi 56, 198
mutiski 154
nenormatīvi 51 - 52
normatīvi 49, 59
par dalībvalsts izteikto ierosinājumu 48
par pilnvaru apstiprinošu dokumentu pārbaudi 3
par rezolūcijas priekšlikumu 133
patstāvīgi ziņojumi 27, 45 - 46, 52, 83
piekrišana 99
projekts 50
saturs III
starpposma ziņojumi 99
vienkāršota procedūra (bez ziņojuma) 50
Juridisks paziņojums - Privātuma politika