Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
It-tmien leġislatura - Jannar 2017
EPUB 167kPDF 1004k
KONTENUT
INDIĊI
NOTA LILL-QARREJ

INDIĊI
ABĊDEF Ġ GĦIK L M N O P QRSTUV W
Numri bil-kitba Għarbija jirreferu għar-Regoli. L-Annessi huma miktuba bil-kitba Rumana u n-numri jew l-ittri bil-kitba Għarbija jew Rumana li hemm wara jirreferu għat-Taqsimiet, l-Artikoli jew il-Paragrafi ta' dawn l-Annessi. Dan l-indiċi mhux eżawrijenti ġie mfassal biex jgħin lill-qarrejja jinnavigaw il-verżjoni Maltija tar-Regoli ta' Proċedura. L-indiċi m'għandux status uffiċjali u m'għandu l-ebda valur bħala għodda interpretattiva.
A
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmiss
ACP V.c2, V.c4
Aċċess
atti adottati 78
badges 116a
dokumenti 5, 9, 43, 69f, 115, 116, 160 - 161, 210, 215, IV
gallarija 157
kamra (ara wkoll Segretarju Ġenerali) 157
minuti 31, 192, 207
notifika ta’ petizzjonijiet 217
Parlament (ara wkoll Segretarju Ġenerali) 11, 116a
testi adottati 193
Adeżjoni
approvazzjoni 81, 99
negozjati 81, 214, VI
osservaturi 13
Trattati 81, 99
Aġenda
abbozz 27, 29, 149
abbozz finali 135, 149, 149a, 150, 153a, 162
adozzjoni 149a, 168
emendar 149a, 162
kumitat (ta’) 4, 66, 115, 131, 131a, 206
inklużjoni ta’ punti 9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
notifika tar-riżenja tal-Membri 4
punti ta’ prijorità 66, 154
Aġenziji
eżami ta’ rapporti adottati mill 116
konsultazzjoni 139
kumitati responsabbli għal V
talbiet lil 139
Aġġornament
dispożizzjonijiet dwar seduta plenarja li japplikaw lill-kumitat 209
dmirijiet tal-kumitati matul 201
sessjoni 146
Allokazzjoni
ħin għad-diskorsi
siġġijiet 135, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
 fil-kamra 13, 36
 fil-kumitat 199
Allowances
iffissati mill-Bureau 25
sussistenza ta’ kuljum, telf ta' 166
Ammissibilità
appelli miktuba kontra tneħħija tal-immunità 5
deċiżjonijiet dwar 22
dispożizzjonijiet dwar seduta plenarja li japplikaw lill-kumitat 209
emendi 22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
mistoqsijiet II
mistoqsijiet għall-tweġiba miktuba 130, 131
mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet (INIs) 52
mozzjonijiet ta' ċensura kontra l-Kummissjoni 119
nomini għall-Ombudsman 219
petizzjonijiet 215
proposti għall INIs leġiżlattivi 46
spjegazzjonijiet ta'voti 183
talbiet għad-difiża tal-privileġġi u l-immunitajiet 7
talbiet għal votazzjoni maqsuma 52, 174
talbiet sabiex jitressqu mozzjonijiet proċedurali dwar l-ammissibbiltà 185, 187
Annessi 227
Annwali
programmazzjoni 37, 47
rapporti 132
rapport tal-Kumitat Konsultattiv I.7
Appell (proċeduri ta’) 5, 9, 167, 8
Approvazzjoni
adeżjoni 81
irtirar mill-Unjoni 82
kulleġġ tal-Kummissarji VI
Kunsill / Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ att mill-Parlament 45
ksur tal-prinċipji u l-valuri fundamentali 83
nominazzjonijiet 4, 15
nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-Konvenzjoni 79
proċedura 81, 99, 108, 109
qafas finanzjarju pluriennali 86
Assistenti
aċċess permezz ta’ badges 116a
poter tal-Kwesturi li jiffissaw għadd massimu ta' 11
Atti
adottati 78, 193, VII
delegati 105
ta' implementazzjoni 106
B
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Badges (l-aċċess) 116a
Baġit
adozzjoni 91
proċedura baġitarja annwali 86a
Bureau
 abbozz preliminari tal-estimi tal-baġit 25, 96
 allowances tal-Membri 25
 approprijazzjonijiet tal-baġit verifika,-Membri mhux mehmuża 35
 awtorizzazzjoni ta’ nfiq, il-partiti politiċi 223a, 224
 baġit setgħat ta’ implimentazzjoni 33
dibattitu, implikazzjonijiet finanzjarji tal-politika estera u ta’ sigurtà komuni 113a
djalogu mal-parlamenti nazzjonali 142
estimi tal-Parlament 96, 97
gruppi politiċi 27, 33
implimentazzjoni 92a, 125, IV
konċiljazzjoni baġitarja 90
Konferenza tal-Presidenti 27
koperazzjoni interistituzzjonali 94a
kumitati V.c4, V.c5
opinjoni, l-implikazzjonijiet baġitarji ta’ att li jorbot legalment 41
President tal-Parlament
 proċedura ta’ kwittanza 93, 94, 125, IV
 pożizzjoni tal-Parlament dwar l-abbozz tal-baġit 88
 qafas finanzjarju pluriennali (MFF) 86
 Segretarju Ġenerali, rapport lill-Bureau fuq 96
 setgħat baġitarji interni 98
 sistema tal-qsim proV.Viżorju fi tnax-il parti 92
Bandiera 228
Bank Ċentrali Ewropew
ħatriet 122
dritt ta’ inizjattiva leġiżlattiva 59
mistoqsijiet għall-tweġiba bil-miktub 131
stqarrijiet 126
Bażi Legali
inizjattiva leġiżlattiva skont l-Artikolu 225 TFUE 46
pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari
 modifika mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni 63
 proposta tal-Kummissjoni 63
modifika ta’ 63
 verifika ta’
ftehimiet internazzjonali 108
ġenerali 39, V.c16
Bureau
dmirijiet 5, 11, 25, 28, 29, 33, 34 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
elezzjoni u kariga 14, 19, 30a
kompożizzjoni 19, 20, 24
mistoqsijiet tal-Membri (relatati mal-prestazzjoni) 31
regoli dwar id-delegazzjonijiet tal-kumitati fl-UE 216a
responsabbiltà 31
Bureaux
kumitati 198, 203, 204
delegazzjonijiet interparlamentari 212
konvenzjoni tat-Trattat 79
Ċ
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
"Catch-the-eye" (ara wkoll Votazzjoni) 151
Ċensura
mozzjoni kontra l-Kummissjoni 119
Ċittadini
dritt ta’ aċċess għal dokumenti tal-Parlament 116
dritt ta’ petizzjoni 215
Konsultazzjoni strutturata tas-soċjetà ċivili Ewropea 27
inizjattiva 211, 218, V.c20
COSAC 143
D
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Delegazzjonijiet 25
ad hoc 27, VI, V.c2, V.c3
COSAC 143
delegazzjoni barranija tal-Unjoni, nomina għal-kap 111
eliġibilità, ir-rekwiżit li jissottomettu dikjarazzjoni I.4
id-dritt għal informazzjoni dwar sanzjonijiet 166
interparlamentari 30, 116, 135, 212, 214, VI, V.c2, V.c3
interpretazzjoni 158
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet 30
Konferenzi tal-Parlamenti 144
kumitati parlamentari konġunti 214
permanenti 27, 212
proċess Sherpa 27, 30
setgħat, miżuri immedjati 165
żjarat ta’ tiftix tal-fatti 216a
Demokrazija 135, 224, 225, III, VI
Dibattitu
dmirijiet ta’ President / Viċi Presidenti 22, 23
dokumenti, id-distribuzzjoni ta’ 160
elezzjoni
 tal-President tal-Kummissjoni 117
 tal-Kummissjoni 118, VI.p1.5
ftehimiet internazzjonali / korpi, l-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni ta’ 109
ħin għad-diskorsi 162
interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu 130b
kodifikazzjoni 103
kondotta tal-Membri fid-dibattiti 11
konġunt 155
konkluzzjoni fil-plenarja, possibbiltà ta’ 59a
ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tal-prinċipji tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt 135, III
kumitat ta’ inkjesta, fuq talba ta' 198
minuti 192
mistoqsijiet għal tweġiba orali 128
mozzjoni
 mozzjoni ta’ aġġornament ta’ dibattitu jew ta’ votazzjoni 184a, 185, 190, 209
 mozzjoni ta’ ċensura tal-Kummissjoni 119
 mozzjoni tal-għeluq ta’ dibattitu 22, 185, 189
 mozzjoni ta’ inammissibbiltà, fil-bidu ta' dibattitu 187
natura pubblika ta’ 115
Ombudsman, dwar it-tkeċċija 221
petizzjonijiet 216, 216a
politika estera u ta’ sigurtà komuni (PESK) 113a
preżentazzjoni mill-awtur waqt dibattitu 169
preżentazzjoni qasira, mingħajr dibattitu sħiħ 151
prijorità 52
privileġġi u immunitajiet
 deċiżjoni tal-Parlament dwar appell mingħajr 5
 involviment ta’ Membru kkonċernat fid-dibattitu tal-kumitat 9
proċedura mingħajr 50, 150, 183, 216
proċedura ta’ urġenza 154
pubbliku dwar suġġetti ta’ interess ġenerali Ewropew 27
rakkomandazzjonijiet dwar il-politiki esterni 113
rapport 52a
sostituti 200
sospensjoni jew l-għeluq tas-seduta 191
sottokumitati, involviment ta’ presidenti fid-dibattiti tal-kumitat prinċipali 203
straordinarju 153
stqarrija
 Konċiljazzjoni 72
 mill-BĊE 126
 mill-Qorti tal-Awdituri 125
 minn membri tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew 123
 personali matul 164
 li tispjega deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 124
sussidjarjetà, rakkomandazzjoni biex tkun miċħuda proposta 42
tfixkil ta’ 162, 166
topiku, mitluba mill-grupp politiku 153a
trattati ta’adezjoni, qabel in-negozjati 81
Difiża tal-privileġġi u l-immunitajiet 7, 9
Dikjarazzjoni (ara interessi finanzjarji, Rendikont finanzjarju, Dikjarazzjoni bil-miktub, Dikjarazzjoni)
id-dikjarazzjoni ta’ finanzjarji interessi
Kummissarji jaħtar 118, VI.p1.2
Membri 11, I.4
Djalogu
bejn l-imsieħba soċjali 101
Kummissarji nnominati u l-Membri VI.p1.3
Kummissjoni, taħt il-Ftehim Qafas VI.p1.6
parlamenti nazzjonali, fil-livell ta’ kumitat 142
politiku, mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw V.c2
soċjali V.c7
Dokumenti
aċċess għal 5, 43, 115, 116, 160
dokumenti tal-Parlament, definizzjoni 116
inklużi man-nomina għall-Ombudsman 219
kunfidenzjali 210a
kwittanza IV.1
lingwi u traduzzjoni 158, 198
motto, simboli tal-Unjoni 228
petizzjonijiet bħala dokumenti pubbliċi 215, 216
pubblikazzjoni fil-minuti 192
riżultat tat-trijalogi
skaduti fl-aħħar tal-aħħar sessjoni parzjali qabel l-elezzjonijiet 229, 69f
tqassim 160
trattament elettroniku ta’ 161
E
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Elezzjoniet
bureau tal-kumitati 4
delegazzjonijiet interparlamentari, il-membri 212
inkompatibbiltà ikkawżata mill-elezzjoni għall-kariga
 parlimentari konġunti, membri 214
 permanenti, membri 169
 speċjali, il-membri 197
 ta’ inkjesta, membri 198
Kummissjoni 118
Kwesturi 18
Membri tal-Parlament 1, 3
Osservaturi, id-dritt li joħorġu u jiV.Vutaw fl-elezzjonijiet 13
Ombudsman 219
President tal-Kummissjoni 117
President tal-Parlament 14, 16
Postijiet vakanti 20
Viċi Presidenti 17
Emendi 169
ammissibbiltà (ara wkoll ammissibbiltà) 22, 99, 104, 170
awtur 88, 169, 174
l-ewwel qari 59, 59a
identifikazzjoni f'test konsolidat 193
irtirar 169
kompromess 69, 170, 174
kumitat 175, 208
kumitat ta’ konċiljazzjoni, test konġunt 72
lingwi 158, 159, 169, 170
negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament 69c
negozjati qabel il tieni qari tal-Parlament 69e
orali 113, 169
ordni tal-votazzjoni 174
preżentazzjoni 50, 150
proċedura mingħajr 50, 150
pubblikazzjoni 169
skadenzi 53, 59, 69c, 74, 170
it-tieni qari 67a, 69, 69a
tqegħid fuq il-Mejda 169, 208
Estimi 96, 97
F
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Finaliżżazzjoni 63a, 78, 193, VII
Finanzi
dikjarazzjoni finanzjarja
 Membri 224
 partiti politiċi benefiċjarji, annwali 224
dmirijiet tal-Bureau 25, 33
dmirijiet tal-Kwesturi 28
dmirijiet tal-President 28
implikazzjonijiet finanzjarji 41, 113a, V.c4
interessi finanzjarji
 tal-Kummissarji 117, 118, VI.p1.1, VI.p1.2
 tal-Membri, inkluż dikjarazzjoni bil-miktub 3, 11, 21, 224, I.1, I.4
 tal-Unjoni V.c5
kompatibilità finanzjarja 41, 49, 51
kumitati V.c3, V.c4, V.c5, V.c6, V.c10
PESK, l-implikazzjonijiet relatati mal-implimentazzjoni 113a
Regolament Finanzjarju 92a, 223a, IV.2
regoli finanzjarji interni 98
sena finanzjarja 92a, 97, IV.3
sitwazzjoni finanzjarja ta’ uffiċjali u impjegati oħra 25, 222
Firma
atti adottati 78, 193, VII
deċiżjonijiet tal-Bureau
 fuq partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej 223a
dikjarazzjoni bil-miktub, il-Membri 3
dokumenti, elettroniċi 161
emendi
 abbozz ta’ baġit 88
 ġenerali 169
 kumitat, it-tieni qari 208
ftehimiet interistituzzjonali 140
minuti, seduta 192
mozzjoni għal riżoluzzjoni 123, 133
notifika ta’ riżenja minn Membru 4
petizzjoni 215
programmazzjoni multiannwali, konklużjonijiet konġunti 118a
reġistru ta’ attendenza 148
stqarrja konġunta, programmazzjoni leġiżlattiva 37
stqarrija li tistabbilixxi grupp politiku 32
trattat ta’ adeżjoni
 preżentazzjoni ta’ abbozz ta' ftehim lill-Parlament qabel l-iffirmar 81
 ħatra tal-osservaturi 13
Ġ
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Ġurnal uffiċjali
adozzjoni definittiva tal-baġit 9
aV.Viż għal nominazzjonijiet għall-Ombudsman 219
deċiżjoni li jitwaqqaf kumitat ta’ inkjesta 198
kwittanzi IV.6
minuti 192
rapport verbatim 194
regoli dwar l-aċċess għad-dokumenti 116
regoli dwar trattament ta’ informazzjoni kunfidenzjali 25
testi adottati 78, 193
Ġustifikazzjonijiet 49, 53, 66, 88, 104, 116a, 169, 227
G
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Gruppi 32, 33, 36
attivitajiet 33
formazzjoni 32
Membri tal-kumitati, meta jibdlu l-grupp politiku tagħhom 199
sitwazzjoni legali 33
sostituti, permanenti, għal kull kumitat 200
xoljiment 32
Ħ
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Ħarsien tal-privileġġi u l-immunità 7, 9
Ħatra
Bank Ċentrali Ewropew 122
ġenerali 117 - 122a
kapijiet ta' delegazzjonijiet barranin 111
Konvenzjoni dwar it-Trattat, rappreżentanti fuq 79
korpi ta’ governanza ekonomika 122a
Kummissarji VI
Kumitat Konsultattiv u l-membri ta’ riserva I.7
kumitati permanenti, il-membri 196
Kumitat ta’ persuni eminenti, membri 223a
Kumitat ta’ Konċiljazzjoni 71, 90
Membri tal-Parlament 3, 4
membri tal-Qorti tal-Awdituri 121
membri ta’ sottokumitati 203
Ombudsman 219
osservaturi 13
proċedura ta' votazzjoni 180a
rapporteur 47, 50, 51, 52, 198, 205
Rappreżentanti speċjali (Artikolu 33 TUE) 110
Segretarju Ġenerali 25, 222
sostituti permanenti 229
Ħidma mhux mitmuma 229
Ħin għad-diskorsi 135, 153a, 162, III.p2
Ħin għall-mistoqsijiet
fil-kumitat 210
fis-seduta plenarja 129
I
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Immunità tal-Membri 5 - 9, 179, 180, 208, V.c16
Inammissibbiltà (ara wkoll Ammissibbiltà) 38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Inizjattiva
ċittadini 211, V.c20
kumitat responsabbli 39, 40, 41, 108
Kummissjoni, il-koperazzjoni interistituzzjonali, proċeduri baġitarji 94a
leġiżlattiva
 istituzzjonijiet minbarra mill-Kummissjoni jew l-Istati Membri 48
 Parlament 27, 45, 46, 52
li toriġina minn Stat Membru 48
li toriġina minn istituzzjonijiet oħra (mhux mill-Kummissjoni) 48
Membri, skont l-Artikolu 225 TFUE 46
Ombudsman 220
Parlament jew Kunsill
 dwar estensjoni tal-limitu ta’ żmien għat-tielet qari 69g
 dwar estensjoni tal-limitu ta’ żmien għat-tieni qari 65
President 8, 21
rapport fuq inizjattiva proprja 27, 45, 46, 52, 69, 216
Inkjesta (ara wkoll il-Kumitat) 198
Innu 228
Intergruppi 34
Interistituzzjonali
ftehimiet 12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.c4, V.c18
negozjati, proċeduri leġislattivi 4, 59, 59a, 69b
Interpellanzi
kriterji II
maġġuri, għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu 130b
minuri, għal tweġiba bil-miktub 130a
Interpretazzjoni
Kodiċi ta' Kondotta, gwida dwar I.7
liġi tal-Unjoni 4, 216
Regoli ta’ Proċedura 40, 140, 226, V.c18
Interpretazzjoni (lingwi) 158, 195, 198
Interruzzjoni ta’ xandira diretta 165
Interruzzjoni u mozzjonijiet proċedurali 209
Irtirar mill-Unjoni 82
K
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Karta blu 162
Karta tad-drittijiet fundamentali 11, 38, 115, V.c17
Kodiċi ta’ Kondotta
ex Membri 11
Membri, (interessi finanzjarji) 11, 21, I
multilingwiżmu 25
negozjar fil-kuntest tal-OLP 69b
reġistranti (trasparenza) 116a
Kodifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 103, 170
Komitoloġija (ara Atti delegati, Atti ta’ implimentazzjoni)
Kompożizzjoni
Bureau 24
Konferenza tal-Presidenti 26
Kummissjoni, tibdil fi 118, VI.p1.6
kumitati 199, 200
Kumitat ta' Konċiljazzjoni 71
Parlament 84
Proċess Sherpa 27
Kompromess, emendi ta’ 170, 174
Konċiljazzjoni
bagit 90, 97
kompożizzjoni u proċedura ta’ kumitat 55, 71
tielet qari 69g, 70, 71, 72
Kondotta
Kodiċi ta’ Kondotta, ex Membri 11
Kodiċi ta’ Kondotta, Membri 11, 21, I
ftehmiet interistituzzjonali, kodiċijiet ta’ kondotta 140
negozjati 69f
seduti, Kummissarji nnominati 118
seduti 25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
standards ta’ kondotta, Membri 11, 165
Konferenzi tal-parlamenti 144
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati 29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.p1.3, VI.p1.4
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjoni 30, 212
Konferenza tal-Presidenti
adeżjoni 13
kompożizzjoni 26
mistoqsijiet lil 31
responsabbiltà 31
setgħat u d-dmirijiet 21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.p1.3, VI.p1.4
Konsultazzjoni 78a, 78b, 78c, 78d, 78e
l-Artikolu 140 (2) tat-TFUE (derogi għall-adozzjoni tal-euro) 100
Kumitat Ekonomiku u Soċjali 137
Kumitat tar-Reġjuni 138
PESK 113a
Konvenzjoni 80
Koperazzjoni
Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa 214a
finalizzazzjoni legali-lingwistika 193
Ftehim Interistituzzjonali tat-2 Diċembru 2013 86a
ġudizzjarja f'materji kriminali u tal-pulizija V.c17
ġudizzjarji u amministrattivi, fi kwistjonijiet ċivili V.c16
interistituzzjonali 37, 94a
interparlamentari 142
leali 54
missjonijiet ta’ osservazzjoni elettorali VI
msaħħa 85
pajjiżi terzi VI, V.c15
transkonfinali u interreġjonali V.c12
Kredenzjali (verifika) 3, 14, V.c16
Ksur
drittijiet tal-bniedem 114
drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt 114, 135, III
Kodiċi ta' Kondotta
 Membru I.8
 membru tal-grupp politiku mhux rappreżentat fil-Kumitat Konsultattiv I.7
 membru jew membru ta’ riżerva tal-Kumitat Konsultattiv I.8
 rapporteur 21
Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reġistranti 116a
kunfidenzjalità 166, 210a
prinċipji fundamentali 83
privileġġi u immunitajiet, deċiżjoni dwar 7
standards ta' kondotta tal-Membri 165
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 94, 137, V.c12
Kumitat tar-Reġjuni 94, 138
Kumitat/i 49 - 55, 196 - 211, 214, 225, V
assoċjati 54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.c16, VI.p1.3
bureau 198, 203, 204
djalogu
 annwali strutturat, mal-Kummissjoni VI.p1.6
 kumitat u l-parlamenti nazzjonali 142
 imsieħba soċjali 101
 politiku, bejn il-Kummissarji nnominati u l-Membri VI.p1.3
 politiku, mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw V.c2
 soċjali V.c7
dmirijiet 27, 201, 201a, V
emendi tal-plenarja 175
l-ewwel qari 59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
ħin għall-mistoqsijiet 210
ta’ inkjesta 27, 198, 199 198, 199
kompetenza 27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II
kompożizzjoni 27, 199 - 200
koordinaturi 69f, 120, 198, 203, 205, VI.p1.3
Kumitat ta’ Konċiljazzjoni 70, 71, 72
kumitati parlamentari konġunti 214, VI
laqgħat 4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
laqgħa ta’ emerġenza 113
laqgħat konġunti 55, 107
membri 199, 200
minuti 207, 210a
opinjonijiet 53, 54
opinjonijiet motivati dwar il-kompetenza 9
permanenti 196
post fejn isiru laqgħat 147
president 4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
proċedura 49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
rapport 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
rettifiki 231
riferiment lura 59a, 63, 78e, 188
setgħat 196, 197, 198, 201, V
sostituti 3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
sottokumitati 201, 203, VI
speċjali 197
it-tielet qari 71
it-tieni qari 67a, 69, 69e, 69f
twaqqif ta’ 196, 197, 198
verifika tal-kredenzjali 3, 14, V.c16
votazzjoni 208, 209
Kummissjoni
approvazzjoni ta’ Kummissarji nnominati VI
atti delegati 40, 105
atti ta’ implimentazzjoni 40, 106
ċaħda ta’ proposta 59, 102, 103, 104, 208
bidla sostanzjali fil-portafolli matul il-mandat VI.p2.9
elezzjoni ta’ President tal 117
elezzjoni jew ċaħda 118, VI.p1.4
dibattitu dwar Trattat ta’ Adeżjoni 81
djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema 101
ftehim internazzjonali 108, 109
ftehim qafas, l-irtirar ta’ kunfidenza fil- Kummissarju 118, VI.p1.6
ħin għad-diskorsi fil-plenarja 162, III
informazzjoni lill-kumitat responsabbli 43
inizjattivi taċ-ċittadini 211, 218
irtirar tal-proposta 37, 43, 59, 78d, 104
kamra (aċċess għal) 157
Konferenza tal-Presidenti 129, 149
kumitat responsabbli 78d, 81, 206, 211, 216, 218
kummenti dwar emendi
 l-ewwel qari 59
 it-tieni qari 67a
kwittanza 93, 94, IV
mistoqsijiet
 ħin għall-mistoqsijiet 129
 interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub 130a, II
 interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu 130b, II
 tweġiba bil-miktub 130, II
 tweġiba orali b'dibattitu 128
modifika ta’ proposta 78, 63
monitoraġġ tal-impenji li saru matul is-seduti VI.p1.6
mozzjoni ta’ ċensura 119
opinjoni jew approvazzjoni ta’, Artikolu 52 proposta INI 45
petizzjonijiet, rwol fl-eżami tal 216, 218
pożizzjoni dwar l-emendi 78b
preżentazzjoni qasira fil-plenarja mir-rapporteur 151
proċedura ta’ urġenza 154
Programm ta’ Ħidma tal-Kummissjoni 37, 47
rapport annwali ta’ 132
rappreżentant speċjali 110
riformulazzjoni 104
rwol fl-aċċelerazzjoni tal-proċedura leġiżlattiva 47a
rwol fil-koperazzjoni interistituzzjonali (Baġit) 94a
rwol fil-baġit Intern 96
rwol fl-ippjanar leġiżlattiv 37
seduti ta’ smigħ għall-Kummissarji nnominati 118, VI.p1.3
skambju ta’ fehmiet, bidla tal-bażi legali 39
skrutinju ta’ ftehim volontarju previsti 102
stqarrijiet ta’ 37, 123, 124
sussidjarjetà, opinjonijiet motivati 42
talba għal proposta biex, l-Artikolu 225 TFUE 46
talba għal proposta għal, l-Artikolu 7 (2) TUE 83
talba għal riferiment mill-ġdid tal-proposta lil 63
tlaqqigħ tal-Parlament, fuq talba ta’ 146
trasmissjoni ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva u l-pożizzjoni lil
 fl-ewwel qari 59
 fit-tieni qari 67a
trijalogi 69f
Viċi President / Rappreżentant Għoli 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Kunfidenzjalità 6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
Kunflitti ta’ interess 118, I, I.3, VI.p1.2
Kunsill
abbozz ta’ rakkomandazzjonijiet lil 113
djalogu ta’ kumitat responsabbli ma', (it-tieni qari) 66
ftehim fl-ewwel qari 63a
ħin għad-diskorsi 162
interpellanzi maġġuri 130b
interpellanzi minuri 130a
komunikazzjoni 55, 64 - 66
laqgħat ta’ 44
mistoqsijiet 128, 129, 130
pożizzjoni
 approvazzjoni 63a, 67a, 69a
 ċaħda 67a
 emendi 67a, 69, 70
 komunikazzjoni fit-tieni qari 64
 preżentazzjoni lill-Parlament 67
stqarrijiet 123
Kunsill Ewropew 79, 80, 84, 99, 117, 123, 130, 162, VI.p1.5
Kwesturi
Bureau 24, 25
dmirijiet 28, 34, 116a
elezzjoni 19, 15, 18
mistoqsijiet lill-President bil-miktub dwar 31
Kwittanza
deċiżjonijiet IV.6
korpi responsabbli għal entitajiet legalment indipendenti li jwettaq kompiti Unjoni 94
Kummissjoni
 baġit tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 94
 implimentazzjoni tal-baġit 93
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 94
Kumitat tar-Reġuni 94
Kunsill 94
Parlament
 implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament 94, V.c5
 proċeduri baġitarji interni 98, V.c5
Qorti tal-Awdituri 94
Qorti tal-Ġustizzja 94
rapport IV
stqarrijiet mill-Qorti tal-Awdituri 125
Kworum 135, 148, 168, 208
L
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Laissez-passer tal-Unjoni Ewropea 5
Libertajiet fundamentali 38, 153a, V.c17
Liġi tal-Unjoni
atti u miżuri ta’ implimentazzjoni 106
ksur ta’ 141
kumitat ta’ inkjesta, l-implimentazzjoni ta' 198
kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 40, V.c16
petizzjonijiet, rapport fuq inizjattiva proprja (Artikolu 52) 216
Limiti (ara ukoll Votazzjoni) 168a
Lingwaġġ
malafamanti, razzist jew ksenophobic 11, 165, II
Lingwi, uffiċjali 25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.p4
Lista ta’ kelliema 162, 189
M
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Mandat
delegazzjonijiet tal-Parlament 27, 144
kumitat responsabbli
 negozjati (l-ewwel qari) 59, 59a, 69c, 69d, 69e
Kummissjoni, ftehimiet internazzjonali 108
Membri
 deċiżjonijiet dwar il-validità ta’ 3
 indipendenti 3
 irtirar ta’ 4
 monitoraġġ kontinwu ta’ impenji matul il-mandat VI.p1.6
 parlament ieħor 4
President, sabiex jinnegozja faċilitajiet reċiproċi għall-parlamenti nazzjonali 142
rappreżentanti speċjali 110
Membri
assistenti 11, 116a, V.c9
attendenza għas-seduti 148
ġenerali 1 - 11
immunità ta’ 9
interessi finanzjarji 11
mhux affiljati 25, 35, 36, 71, 135, 153, 162, 200, 205
osservaturi, trattament bħal Membri 13
rigali u benefiċċji riċevuti mill- I.5
sanzjonijiet 166
standards ta’ kondotta 11
Statut għal 2, 11, 25, 116, V.c16
tkeċċija 166
tul tal-mandat 4
verifika tal-kredenzjali ta’ 3
Minuti
Bureau 31
Konferenza tal-Presidenti 31
laqgħat tal-kumitati 205, 207, 210a
Parlament 192, 207
 attendenza tas-seduta 148
 deċiżjonijiet ta’ bidu ta’ negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill 69d
 listi ta’ komunikazzjonijiet mill-Kunsill, it-tieni qari 64
 proċedura
 stqarrijiet ta’ twaqqif ta’ grupp politiku 32
 talba lill-Membru għall-ordni, it-tieni darba 165
 tħabbir ta’ atti delegati 105
 tħabbir ta’ petizzjonijiet 217
 votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet, riżultati dettaljati 180
 votazzjoni sigrieta, il-parteċipazzjoni fil 180a
Mistoqsijiet
għal tweġiba bil-miktub 130 - 131, III
 dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku 131a
 dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni 131a
 ġenerali 130
 kriterji applikabbli II
 lill-Bank Ċentrali Ewropew 131
għal tweġiba orali b'dibattitu 128
ħidma mhux mitmuma 229
ħin għal mistoqsijiet
 kumitat 210
 kriterji II
 plenarja 129
lill-President dwar il-Bureau, Konferenza tal-Presidenti u Kwesturi 31
mhux prijoritarji 130
prijoritarji 130
qosra u konċiżi 123 - 124
Mizuri ta’ implementazzjoni, Bureau I.5, I.9
Modifika
approvazzjoni 99
orali 169
preżentazzjoni f’test mqiegħed fuq il-Mejda għall-eżami 69f
proposta leġiżlattiva, bażi legali 63
Motto 228
Mozzjoni
ċensura, Kummissjoni 119
dikjarazzjoni, inammissibbiltà 187
proċedurali 185
riżoluzzjoni 45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
N
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Negozjati 59, 59a, 69c, 69d, 69e, 69f
Nominazzjonijiet (ara wkoll Ħatra, Elezzjonijiet)
Bank Ċentrali Ewropew 122
Kumitati 199, 204
Kummissarji nnominati 118, VI
Kwesturi 115, 8
Ombudsman 219
President tal-Kummissjoni 117
President tal-Parlament 15, 16
Viċi-Presidenti 15
O
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
OLAF 12, V.c5
Ombudsman
attivitajiet 220, V.c20
elezzjoni 219
tneħħija 221
Opinjoni
abbozz tal-baġit 88
atti delegati u ta’ implimentazzjoni 40
bażi legali għat-talba tal-Parlament għal proposta tal-Kummissjoni 46
dwar id-derogi għall-adozzjoni tal-euro, il-proċeduri 100
espressa mill-Membri, il-libertà tal-kelma 7
estimi tal-Parlament 88, 97
forma ta’ ittra 133
inizjattiva taċ-ċittadini 211
kompatibilità finanzjarja 41, V.c4
konklużjoni, tiġdid jew emendar ta’ ftehim internazzjonali 108
kumitati 50, 53, 201
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 137, VII
kumitati ta’ inkjesta 198
Kumitat tar-Reġjuni 138, VII
kumitati speċjali 197
Kummissjoni 45, 48
kwittanza IV.1, IV.3
minoranza 198
petizzjonijiet 216
proċedura baġitarja annwali 86a
Qorti tal-Awdituri 125
rikjesta mit-Trattati 132
rispett għad-drittijiet fundamentali 38
sussidjarjetà 42
tneħħija ta’ immunità 9
votazzjoni fil-kumitat 208
Ordni
ħidma 149 - 156
ġuridiku V.c16
Kamra 22, 162, 165, 166, 177
kostituzzjonali tal-Istati Membri 215
ordni u sigurtà fil-bini 11
punti ta’ ordni 164a, 182a, 184a, 209
votazzjoni 169, 174, 176, 180, 209
P
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Pajjiżi terzi
ACP V.c2
assoċjati mal-Unjoni 214
demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem fil III.p1
koperazzjoni kulturali V.c16
kummerċ internazzjonali V.c3
ftehim ta’ sħubija għall-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi III.p1
movimenti ta’ kapital li joriġina mil V.c6
mozzjonijiet għal riżoluzzjoni indirizzata lil III.p1
negozjati għall-adeżjoni 81, 214
relazzjonijiet ma' 214, VI
trasport V.c11
Trattati ta’ Adeżjoni 81
Parlamenti
konferenzi ta’ 144
nazzjonali 25, 27, 37, 42, 142 - 143, V.c2
 dokumenti minn, trażmessi uffiċjalment 142
 kumitat, djalogu dirett ma’ 142
 negozjar ta’ faċilitajiet għal 142
 opinjonijiet motivati 42
 relazzjonijiet ma' 25, 27, 142, 143
Stati assoċjati jew Stati ta’adeżjoni 214, V.c2
Partiti politiċi (partiti politiċi Ewropej) 223a
Petizzjonijiet 211, 215 - 216a, 217, 218, 229, V.c20
Plenarja
atti delegati 105, 107
aV.Viżi 9, 32, 38, 46, 47, 64, 67a, 69a, 69c, 69d, 105, 133, 154, 166, 201a, 217
baġit 88, 90 - 92a
dibattiti 52, 115
dibattitu ta’ prijorità 52
emendi 39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
l-ewwel qari 59, 59a, 63, 63a
ħin għad-diskorsi 162
kondotta tal-Membri 11
konsultazzjoni 78c, 132
koperazzjoni msaħħa 85
interpretazzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura 226
istituzzjonijiet oħrajn 113
minuti 192
mistoqsijiet 128
mozzjoni għal riżoluzzjoni 170, III.p1, IV.6
multilingwiżmu 158
proċedura mingħajr emendi u diskussjoni 150
rapport IV.4
rapport ta’ trasparenza 116
rapport verbatim 194
rapporteur 151
regoli applikabbli mutatis mutandis għall-kumitati 209
stqarrijiet tal-Kummissjoni, tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew 123
talba għal vot 69c
it-tielet qari 69g, 70, 72
it-tieni qari 64 - 69a
Politika Estera u ta’ Sigurta’ Komuni (PESK) 110 - 111, 113a, V.c1
Postponiment ta’ dibattitu jew votazzjoni 184a, 185, 190
Pożizzjoni
atti delegati 105
baġit 88, 90, 94a
dikjarazzjoni ta’ 45, 59, 67a, 78b, 108
estimi parlamentari 97
kumitat għal opinjoni (opinjoni jew emendi) 53
Kummissjoni 45, 59, 64, 78b
Kunsill 45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
minoranza, fir-rapporti 52
Parlament 59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
proċedura ta’ skwalifika 3
rapporteur 54
teħid ta’ pożizzjoni 132, 220
Unjoni 109
President tal-Kummissjoni 63, 94a, 117, 119
President tal-Kunsill 63, 94a, 118, 119, VI.p1.5
President tal-Kunsill Ewropew 118, 123, 130, 162, VI.p1.5
President proV.Viżorju 14
President tal-Parlament
bdil ta’ 20
dmirijiet 22
elezzjoni 15, 16
kariga 19
ko-firmatarju għall-Parlament
 atti adottati (proċedura leġislattiva ordinarja) 78
 testi adottati 193
ma’ Presidenti ta’ istituzzjonijiet oħra 63, 94a
minuti tas-seduta, ko-firmatarju 192
terminazzjoni (kmieni) 21
Prevenzjoni ta’ frodi u korruzzjoni 12
Prevenzjoni ta’ ostruzzjoni 164a
Privileġġi ta’ ex Membri preċedenti 11
Privileġġi u immunitajiet 5 - 9, V.c16
Proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 141, 179a, 221, IV.6
Proċedura
baġit 86 - 92a, V.c4
konċiljazzjoni (kwistjonijiet baġitarji interni) 97
konċiljazzjoni (proċedura leġislattiva ordinarja) 69g - 72, 90, V.c19
kumitat konġunt 55
kwittanza 93 - 94, 98, IV, V.c5
leġiżlattiva
 ġenerali 37 - 48
 kumitat 49 - 55, 206 - 211
 proċedura leġiżlattiva ordinarja 59 - 63a, 64 - 72, 78
simplifikata 50, 150
skrutinju ta’ ftehimiet volontarji previsti 102
urġenti 154
votazzjoni
 kumitat 208, 209
 plenarja 150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182a, 183
Proporzjonalità (Artikolu 5 TUE) 42, 106, V.c16, V.c17
Q
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Qafas finanzjarju plurijennali 41, 49, 51, 86, V.c4
Qari
l-ewwel qari 59, 59a, 63, 63a
 bidla fil-bażi legali 63
 ftehimiet 63a
 konklużjoni 59
 kumitat
aċċellerazzjoni tal-proċeduri leġiżlattivi 47a
opinjonijiet 53, 54
proċedura ta’ kumitat konġunt 55
proċedura simplifikata 50
proposti minn istituzzjonijiet oħra jew Stati Membri 48
rapporti leġiżlattivi 49, 52a
riferiment 47
riferiment lura 59
rapporteur, il-ħatra ta’ 47
tqegħid fuq il-Mejda mill-Kumitat għas-seduta plenarja 59
 pożizzjoni tal-Kunsill
emendi tal-Parlament għal 69
komunikazzjoni lill-Parlament ta’ 64
negozjati qabel l-adozzjoni ta’ 69d
 pożizzjoni tal-Parlament
mandat, meqjusa bħala 69d
negozjati wara l-adozzjoni ta’ 69d
 plenarja 59
 vot fil-Parlament 59
it-tieni qari 94, 69a
 emendi fil-kumitat 55, 64, 66
 estensjoni tal-limiti taż-żmien 65
 firma ta’ emendi jew abbozz ta' proposta għar-rifjut 208
 ftehimiet 69a
 konklużjoni 67a
 kunflitt bejn ir-regoli dwar it-tieni qari u regoli oħra 47
 laqgħat tal-kumitati konġunti 55
 negozjati 69e
 Plenarja 67, 67a, 69, 69a
 rapporteur 66, 71
 rakkomandazzjoni għal 66, 67
 regoli mhux applikabbli għat-tieni qari 66
 vot 67a, 208
t-tielet qari
 inapplikabbilta’ tal-Artikoli 49, 50 u 53 72
 Kumitat ta’ Konċiljazzjoni (ara Kumitat ta’ Konċiljazzjoni) 70, 71, 72
 kunflitt bejn regoli dwar it-tielet qari u regoli oħra 47
 limiti ta’ żmien 69g
 Plenarja 72
 Proċedura ta’ konċiljazzjoni 69g, 72
projbizzjoni fuq riferiment lura lill-kumitat 72
 test konġunt 72
emendi, inammissibbli 72
tqegħid fuq l-aġenda tas seduta 72
vot fil-Parlament 72
Qorti ta' l-Awdituri V.c1, V.c5
ħatra ta’ membri 121
stqarrijiet 125
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
kwittanza 94
nominazzjonijiet 120
opinjonijiet, kompatibilità mat-Trattati 108
proċeduri quddiem 141, 221, IV.6
riferiment 141
tkeċċija ta' Ombudsman 221
R
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Rakkomandazzjonijiet
Artikolu 99, adozzjoni taħt 54
atti delegati 105
ħatriet u nominazzjonijiet IV.2, IV.3, 122a, 110, 111, 121, 122
ksur minn Stati Membri ta’ prinċipji u valuri fundamentali 83
kwittanza IV.1
petizzjonijiet 216
PESK 113, 113a
proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 141, 179a
talba lill-Kummissjoni għall-preżentazzjoni ta’ proposti, akkumpanjati minn 46
it-tieni qari 66 - 67
trattati ta' adeżjoni 81
wara inkjesta 198
Rapport
abbozz 52a, 55, 160
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni 132
flimkien ma’ mozzjoni għal resoluzzjoni 133, 198
fuq inizjattivi preżentati minn Stat Membru 48
inizjattiva proprja 27, 45 - 46, 52, 132, 216, 220
interim 99
leġislativ 49, 69c
mhux leġislattivi 51, 52
mill-Kumitat ta' Inkjesta 198
mill-Kummissjoni 132
minn istituzzjonijiet oħrajn 132
opinjonijiet tal-minoranza 56, 198
orali 52, 154
strateġiku 52
verbatim 44
Rapporteur
abbozzar ta’ rapporti 52a
delegazzjonijiet interparlamentari 212
dmir ta’ informazzjoni lejn rapporteurs oħra infurmati 54
emendi ta’ kompromess 170
l-ewwel qari, vot fil-Parlament 59
eżami tar-riżenja ta’ Membru 4
ftehimiet internzzjonali 108, 109
ħatra 47, 49, 66, 205
kodifikazzjoni 103
kumitati assoċjati 54
kumitat għal opinjoni 53
kumitat ta’ inkjesta 198
kumitat ta’ konċiljazzjoni 71
kumitat konġunt 55
kunflitt ta’ interess I.3
proċedura ta’ kunsens 99
laqgħat tal-Kunsill 44
negozjati 69f
posponiment vot fil-Parlament 45
preżentazzjoni qasira 151
proċedura fil-Plenarja mingħajr emendi jew dibattitu 150
proċedura simplifikata 50
proċedura b’ urġenza 154
rapport
 inizjattiva proprja 52
 mhux leġiżlattiv 51
Qorti tal-Ġustizzja 141
segwitu għall-pożizzjoni tal -Parlament 78d
tkeċċija għal ksur tal-Kodiċi ta’ Kondotta eċċ 21
votazzjoni fil-kumitat 208
Rappreżentazzjoni tal-Parlament f'laqgħat tal-Kunsill 44
Riferiment lill-Kumitat, u referenza lura 47, 59a, 69b, 72, 108, 185, 188
Referenza mill-ġdid lil-Parlament 63
Reġistru
appoġġ lill-intergruppi 34
assistenti 11
attendenza tal-Membri 148
dikjarazzjonijiet bil-miktub 136
partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej 223a
petizzjonijiet 215, 217, 218
trasparenza 11, 116a
Regoli ta' Proċedura
applikazzjoni 226, V.c18
emenda 227, V.c18
ftehimiet interistituzzjonali 140
tħassir 107
Relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet oħrajn 27, 37, 94a, 117 - 122a, 123 - 126, 137 - 139, 140
Rettifiki 193, 231
Riformulazzjoni 104
Rigali jew benefiċċji simili I.5
Riżoluzzjoni
mhux leġislattiva 99
leġislattiva 48, 49, 50, 59, 67a, 169, 171
S
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Seduta 145
attendenza tal-Membri 148
awdjoviżiv/a
 politika V.c15
 reġistrazzjoni indiċizzata ta’ smigħ, il-Kummissarji nnominati VI.p1.3
 rekord ta’ seduti
tħassir ta’ partijiet ta' diskorsi 165
ġenerali 195
kostituttiva 3, 14, 146, 228
mozzjonijiet ta’ proċedura 185, 191
post 147
rapport verbatim 194
rekord pubbliku 192, 194 - 195
sanzjonijiet
 proċeduri ta’ appell intern 167, 191
 sospensjoni ta’ Stati mill-parteċipazzjoni f’seduti 166
sospensjoni, għeluq 191, 165
 applikazzjoni tar-regoli tal-Plenarja lill-kumitat 209
 President
bħala konsegwenzi jekk iħalli s-Sedja 165
dmirijiet ta’ 22
kondotta 25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
minuti 192
post 147
rapport verbatim 194
reġistru pubbliku 192, 194
rekord pubbliku 195
Seduta ta' smigħ V.c20, VI.p1.3
dmirijiet tal-Bureau 25
esperti, minn kumitati 206
ħatra ta’ Kummissarji 118, IV
Membri
 orali, tal-Membri 166
 proċeduri dwar immunità 9
 sanzjonijiet għal nuqqas ta’ konformità ma' talba formali biex jattendu 116a
persuni nominati
 kap tad-delegazzjoni esterna tal-Unjoni 111
 Ombudsman 219
 rappreżentanti speċjali 110
pubblika, fuq inizjattivi taċ-ċittadini 211
Segretarjat
Gruppi politiċi 33
Membri mhux affiljati 35, 205
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub 194
Parlament 25, 222
 dokumenti ta’ 116
 kap ta’ 222
 kompożizzjoni 222
 mistoqsijiet
għaqda ta’ mistoqsijiet relatati mis-Segretarjat 3
identiċi jew simili 3
 organigramma
adozzjoni 222
ġenerali 33
rwol tal-Bureau 222
Segretarju Ġenerali 4, 11, 25, 77, 96, 157, 159, 165, 222, 224, I, V.c9
aċċess għall-Kamra 157, 165
arranġamenti dettaljati għal segretarjati ta’ Membri mhux affiljati 35
badge ta’ aċċess fit-tul 116a
ħatra 25, 222
ko-firmatarju
 atti adottati (OLP) 78
 minuti tas-seduta 192
 testi adottati 193
proposti għal deċiżjonijiet tal-Bureau
 finanzjament ta’ partit politiku f'livell Ewropew
approvazzjoni ta’ dikjarazzjonijiet finanzjarji finali 224
approvazzjoni ta’ rapporti ta’ attività finali 224
assistenza teknika lill-partiti politiċi f'livell Ewropew 224
delega tas-setgħat tal-Bureau lis-Segretarju Ġenerali 224
ġenerali 224
sospensjoni, it-tnaqqis jew l-irkupru ta’ fondi 224
tqassim lill-benefiċjarji 224
 ġenerali 25
 miżuri għall-implimentazzjoni tar-reġistru tat-trasparenza 116a
 multilingwiżmu, arranġament transitorju 159
rapport dwar l-abbozz preliminari tal-estimi 96
segretarjat tal-Parlament (ara wkoll Segretarjat) 222
Segretezza 198
Sessjonijiet 145 - 148
Shadow rapporteurs(ara rapporteurs)
Simboli tal-Unjoni 228
Simplifikata
proċedura 49, 50, 150
reviżjoni tat-Trattat 80, V.c18
Simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni V.c16
Sistema tal-qsim proviżorju fi tnax-il parti 92
Skadenzi
atti delegati, mozzjoni li toġġezzjona 105
atti ta’ implimentazzjoni, l-adozzjoni ta’ riżoluzzjoni li toġġezzjona 106
dibattitu 135, 154, 156
emendi 135, 154, 156
 abbozz tal-baġit 88
 kumitat 53, 208
 Parlament 59, 69c, 150, 169, 170
fid-dibattitu skont l-Artikolu 135 III.p4
kompromess 170
estensjoni għat-tieni u t-tielet qari 65, 69g, 70
korrezzjoni tat-test ittajpjat tal-kontribuzzjonijiet orali 194
kunsiderazzjoni taħt il-proċedura assoċjata jew konġunta kumitat 107
opinjonijiet tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 137
opinjonijiet tal- Kumitat tar-Reġjuni 138
rapport 52, 53
votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet 180
votazzjonijiet maqsuma 176
Sostituti 3, 49, 51, 53, 66, 71, 198, 200, 203, 208
Sotto-kumitati 201, 203
Spezzjoni ta’ fajls 5
Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni 123, 135, 164a, 183
Standards ta' kondotta 11, 165, 166, 167
Stqarrijiet 123, 126, 136
Bank Ċentrali Ewropew 126
Kummissjoni 123, 124, VI.p1.3
Kunsill 123
Kunsill Ewropew 123, 126
Qorti tal-Awdituri 121, 125
Studju u missjonijiet għal ġbir ta' informazzjoni 201
Sussidjarjetà 39, 42, 106, V.c16, V.c17
T
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Testi adottati 193
rettifika 231
Tfixkil tal-Parlament 162, 165, 166
miżuri immedjati 165
sanzjonijiet 166, 167
Tim tan-negozjati 69e, 69f
Tlaqqigħ
kumitati 206
Kumitat ta’ Konċiljazzjoni 70
Parlament 146
Tmiem ta' kariga qabel iż-żmien 4, 21, 166
Tneħħija ta' l-immunità 6, 7, 9
Tqassim 156, 160 - 161, 192
approprjazzjonijiet bejn partiti politiċi f'livell Ewropew 224
dokumenti 160
kwistjonijiet topiċi għad-dibattitu, tqassim bejn il-gruppi 153a
siġġijiet ta’ kumitati bejn gruppi 199
traduzzjonijiet ta' emendi
Traduzzjoni
arranġament tranżitorju 159
kumitat ta’ inkjesta, dokumenti rċevuti 198
minuti ta’ Bureau u l-Konferenza tal-Presidenti 31
petizzjonijiet 215
pożizzjoni tal-Kunsill 64
rapporti verbatim, estratt minn, fuq talba 194
talbiet lill-Kummissjoni għall-preżentazzjoni ta’ proposti 46
Trasparenza
attivitajiet tal-Parlament 115, 116
Intergruppi 34
interessi finanzjarji tal-Membri I.4, 5
leġiżlazzjoni, kumitat permanenti responsabbli għal V.c17
matul il-proċess leġiżlattiv 43
petizzjonijiet 215
reġistru 4, 11, 116a
Trattati 89, 99, V.c18
reviżjoni ordinarja 79, II
reviżjoni simplifikata 80, II
Tul tal-kariga
membri 4
uffiċjali 19
U
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Uffiċjali 14 - 21, 22, 23, 116, 165, 166
V
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
Verifika
bażi legali 39, 46
kompatibilità finanzjarja 41
kredenzjali 3, 14, V.c16
partit politiku f'livell Ewropew 224, V.c16
sussidjarjetà u proporzjonalità (Artikolu 5 TUE) 39
Viċi-President
dmirijiet 23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
elezzjoni 15, 17
 kariga 19, 21
 post vakanti 102
 ordni ta’ precedenza 17
Viċi-President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Votazzjoni 171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
aġġornament ta’ votazzjoni 108, 185, 190, 209
atti delegati
 oġġezzjoni 105
 revoka 105
baġit
 kumitat 88
 plenarja
abbozz ta’ baġit
. emendi, taqsima b'taqsima 88
. mozzjoni għal riżoluzzjoni 88
konċiljazzjoni baġitarja, it-test konġunt, votazzjoni waħdanija 90
konferma ta’ emendi għat-test konġunt 90
b’sejħa ta’ ismijiet 118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.p1.5
bil-qiegħda u bil-wieqfa (minflok sistema ta’ votazzjoni elettronika) 178