Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - styczeń 2017
EPUB 176kPDF 983k
SPIS TREŚCI
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA

INDEKS
ABCDEFGHIJKLMNOPRSŚTUWZ
Liczby arabskie oznaczają artykuły. Liczby rzymskie oznaczają załączniki, a następujące po nich liczby arabskie, rzymskie lub litery oznaczają sekcje, artykuły lub ustępy tych załączników. Niniejszy indeks ma charakter niewyczerpujący i ma ułatwić czytelnikom odnalezienie właściwego przepisu w polskiej wersji Regulaminu. Nie ma on mocy prawnej i nie może służyć do wykładni przepisów.
A
Góra stronyNastępny
Absolutorium
decyzje IV.6
inne instytucje i organy 94
Komisja 93
oświadczenie Trybunału Obrachunkowego 125
Parlament 94, 98, V.c5
Agencje
komisje właściwe do spraw V
konsultacja 139
wnioski do 139
AKP V.c2, V.c4
Akty delegowane 105
Akty wykonawcze 106, 107
Archiwa 192, 217
Asystenci 11, 116a
B
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Bezpieczeństwo informacji (ENISA) V.c9
Budżet
przyjęcie 91
roczna procedura budżetowa 86a
postępowanie pojednawcze w sprawie budżetu 90
Prezydium,
 kontrola środków wpisanych do budżetu, posłowie niezrzeszeni 35
 zatwierdzanie wydatków, partie polityczne 223a, 224
 uprawnienia budżetowe 33
 świadczenia na rzecz posłów 25
 wstępny projekt preliminarza budżetowego 25, 96
komisje V.c4, V.c5
Konferencja Przewodniczących 27
debata, skutki finansowe wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 113a
procedura udzielania absolutorium 93, 94, 125, IV
preliminarz budżetowy Parlamentu 96, 97
dialog z parlamentami narodowymi 142
wykonywanie 92a, 125, IV
wieloletnie ramy finansowe 86
opinia, skutki finansowe aktu prawnie wiążącego 41
stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu 88
Grupy polityczne 27, 33
miesięczne prowizorium budżetowe 92
Sprawozdanie przygotowane przez Sekretarza Generalnego dla Prezydium 96
Przewodniczący Parlamentu
 współpraca międzyinstytucjonalna 94a
 wewnętrzne uprawnienia budżetowe 98
Byli posłowie 7, 9, 11, I.6
C
Góra stronyNastępnyPoprzedni
COSAC 143
Tymczasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego 14
Członkowie
delegacje międzyparlamentarne 212
Europejski Bank Centralny 122
interes finansowy I
Komisja 118
komisje 198 - 199
 wybór 199
Trybunał Obrachunkowy 121
D
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Debata
łamanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa 135, III
łączna 155
nadzwyczajna 153
odroczenie 185, 190
procedura bez debaty 50, 150
zamknięcie 185, 189
złożenie oświadczenia 123
Delegacje 25
ad hoc 27, V.c1, V.c2, V.c3
do wspólnych komisji parlamentarnych 214
międzyparlamentarne 30, 116, 135, 212, 214
przewodniczący 30
stałe 27, 212
Demokracja 135, 224, 225, III, V.c1
Dewiza 228
Dialog społeczny 101
Dialog z Radą 62, 66
Dokumenty
doręczanie 160
dostęp do 5, 43, 115, 116, 160
poufne 210a
Dopuszczalność
zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji 209
poprawek 22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu 183
wniosków o głosowanie podzielone 52, 174
wniosków dotyczących sprawozdań z własnej inicjatywy 52
wniosków o wotum nieufności dla Komisji 119
kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich 219
petycji 215
wniosków dotyczących aktu prawnego Unii w ramach prawa Parlamentu do inicjatywy ustawodawczej 46
pytań II
pytań wymagających odpowiedzi na piśmie 130, 131
wniosków posłów o wyrażenie zgody na skorzystanie z przywilejów i immunitetu 7
wniosków proceduralnych o stwierdzenie niedopuszczalności 185, 187
przeciwu na piśmie wobec decyzji o uchyleniu immunitetu 5
rozstrzygnięcia 22
Doręczanie 156, 160 - 161, 192, IV
Dostęp
do dokumentów 43, 116
Drugie czytanie 64 - 69, 76
budżet
głosowanie 68 - 69, 76, 171
przedłużenie terminu 65
rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym 67 - 69, 76
rozpatrywanie na szczeblu komisji 64 - 66
wspólne posiedzenia komisji 55
zalecenie do drugiego czytania 66 - 67
 Komisje tymczasowe - patrz Komisje specjalne
zamknięcie 67
Drugie sprawozdanie 60
Dziennik Urzędowy 25, 32, 76, 78, 91, 116, 192 - 194, 198, 219, V
E
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Elektroniczny obieg dokumentów 161
Elektroniczny rejestr petycji 216
Europejski Bank Centralny
kandydaci 122
oświadczenie 126
powoływanie członków 122
pytania pisemne 131
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 137
F
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Flaga 228
G
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Głosowanie 22, 171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
drugie czytanie 67 - 69, 76
elektroniczne 181, 208
imienne 22, 52, 90, 118 - 119, 173, 179, 181 - 182, 208
kolejność 22, 171, 174
komisje 200, 208
końcowe 58, 179, 208
kwestionowanie 184
łączne 22
odroczenie 60, 185, 190, 192
pierwsze czytanie 59
podzielone 22, 173, 176
pojedyncze 58, 179, 208
poprawki 169, 174 - 175, 179, 208
prawo do głosowania 177
procedura 171, 208
progi 168a
przez podniesienie ręki 178, 208
przez powstanie z miejsc 178
równa liczba głosów 16 - 17, 24, 172
tajne 182, 199
trzecie czytanie 72
ważność 168
wyjaśnienia 22, 183
zasady 173
Grupy 32 - 33, 36
działalność 33
sytuacja prawna 33
tworzenie 32
wyznaczanie kandydatów na członków komisji 199
wyznaczanie zastępców członków komisji 200
H
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Hymn 228
I
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Identyfikatory 157
Immunitet 5 - 9, 179 - 180, 208
Inauguracyjne posiedzenie 3, 14, 146
Inicjatywa
obywatelska 211, 218
państwa członkowskiego 48
przewidziana w art. 225 TFUE 46
sprawozdanie z własnej inicjatywy 45, 52, 54
ustawodawcza 37, 45 - 46, 48
Inicjatywa obywatelska 211
Interesy finansowe
posłowie I
Unia 12
J
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Języki 25, 158 - 159, 198, 215
K
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Kadencja 19
Karta Praw Podstawowych 38, 115
Kodeks postępowania 21, I
Kodyfikacja ustawodawstwa Unii 103
Komisja
absolutorium 93
czas wystąpień 162
członkowie 118
mandat negocjacyjny 108
odrzucenie wniosku 104
oświadczenie 123 - 124
powoływanie 118
program działalności legislacyjnej i prac 37
przewodniczący 117
przyjęcie poprawek do propozycji 61
pytania 128 - 130, II
stanowisko w sprawie poprawek 58, 61 - 62, 64, 69
środki wykonawcze 106
wnioski o wydanie opinii 47
wotum nieufności 119
wycofanie projektu 60, 62, 68
założenia polityczne 117
zmiana projektu 57
Komisje 39, 49 - 54, 56, 196, 198 - 204, 206 - 210, VI
członkowie 199 - 200, 204
dialog z Radą 66
drugie czytanie 64 - 66
głosowanie 208
kompetencje 27, 196, 201, VI
miejsce obrad 147
odesłanie do komisji 188
opinia 53, 133, 201, 208, VI
pierwsze czytanie 39, 41, 43, 57 - 58
podkomisje 201, 203
poprawki złożone na posiedzeniu plenarnym 175
posiedzenia 50, 66, 112, 115, 118, 121 - 122, 126, 136, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207
posiedzenia o charakterze pilnym 113
postępowanie pojednawcze (art. 294 TFUE) 70 - 72
powoływanie 196, 198
prezydium 56, 204
procedura 66, 206 - 208, 210
protokoły 115, 207
przewodniczący 29, 56, 73, 106, 198, 204
skład 27, 199 - 200
spór kompetencyjny 201
sprawozdanie 49, 51 - 52, 54, 56, 60
sprostowania 231
śledcze 27, 198 - 199, 201
trzecie czytanie 70 - 71
tura pytań 210
uprawnienia 199 - 200, VI
weryfikacja mandatów 3, 202
właściwe 46 - 47, 66
wspólne 214
wspólne posiedzenia 55, 201
zaangażowane 54
zastępcy 200
Komisje specjalne 197, 201, 203
Komisje tymczasowe - patrz Komisje specjalne
Komitet doradczy ds. postępowania posłów I.7
Komitet Regionów 138
Komitologia (patrz akty delegowane, akty wykonawcze)
Konferencja parlamentów 144
Konferencja Przewodniczacych Delegacji 30
Konferencja Przewodniczących
kompetencje 27, 225
obowiązki 21, 27, 46, 73 - 74, 166, 225
pytania 31
skład 26
Konferencja Przewodniczących Komisji 29, 73, 211
Konflikt interesów 118, I, VI
Konsultacja 47 - 48
agencje europejskie 139
art. 140 TFUE 135
inicjatywy ustawodawcze państw członkowskich 48
ponowna 63
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 112
Kontakty z innymi instytucjami
Kontrsprawozdawcy 205
Koordynatorzy komisji 73, 205
Korupcja 12
Korzystanie z przywilejów i immunitetu 7, 9
Księgowość 96, 98
Kwestorzy
obowiązki 24 - 25, 28, I
pytania do kwestorów 31
rejestr oświadczeń dotyczących wsparcia 34
wybór 15, 18 - 21
Kworum 168, 208
L
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Legitymacja 5
Lista mówców 189
Lobbiści V.c9
M
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Mandat 2
wygaśnięcie mandatu 4
zrzeczenie się 4
Mandat negocjacyjny 73, 108
Mandaty (weryfikacja) 3, 14, 202
Mianowanie
kandydatów na komisarzy 118
Miejsce obrad i posiedzeń 147
Miesięczne prowizorium budżetowe 92
Misja badawcza lub obserwacyjna 201
Mówcy
czas wypowiedzi 123, 128, 135, 152 - 154, 163 - 164, 166, 185 - 186
lista mówców 189
przydzielanie czasu wypowiedzi 162, IV
treść wystąpień
udzielanie głosu
N
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Nadużycia finansowe 12
Naruszenie
zasady podstawowe 78, 83, 99
Negocjacje akcesyjne 214
Negocjacje międzyinstytucjonalne w procedurach ustawodawczych 73
Niebieska karta 162
Nieformalne grupy posłów 34, I
Normy postępowania 165
O
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Obserwatorzy 13
Odesłanie do komisji
absolutorium V.c5
budżet
drugie czytanie 66
wniosek proceduralny 185
wnioski Komisji
 drugie czytanie 66
 odroczenie głosowania (nieprzyjęcie poprawek przez Komisję 61
wspólne stanowisko Rady 47
Odroczenie debaty lub głosowania 185, 190
Odrzucenie
projektu aktu ustawodawczego
 ujednolicenie 103
 Pierwsze czytanie, wniosek Komisji 59
 Przekształcenie 104
 Drugie czytanie, stanowisko Rady 66, 67a, 69a
OLAF 12
Opinia
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 137
komisji 39, 41, 53 - 54, 134, 201, 216 - 217, V.c1
Komitet Regionów 138
mniejszości 56, 198
wnioski o wydanie 47 - 48
w sprawie odstępstw od przyjęcia euro 100
Opinie mniejszości 56, 198
Opinie naukowe 139
Organy Parlamentu Europejskiego 24 - 31
Opracowanie ostatecznej wersji 63a, 78, 193, VII
Oświadczenia pisemne
załączone do pełnego sprawozdania 162
Oświadczenie 123, 126
Europejski Bank Centralny 122, 126
kandydat na przewodniczącego Komisji 117
Komisja 57, 123
o korzyściach finansowych 21, 34, I
osobiste 164
Rada 123
Rada Europejska 123
Trybunał Obrachunkowy 121, 125
Wysoki Przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Otwartość i przejrzystość 31, 115 - 116
P
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Państwa stowarzyszone 214
Państwa trzecie
AKP V.c6, V.c2
negocjacje akcesyjne 81, 214
stosunki z 27, 214
Państwo prawa 38, 99, 135, 149, 224 - 225, IV
Parlamenty
konferencja 144
państw członkowskich 27, 142 - 143
Parlamenty krajowe
kontakty 25
uzasadnione opinie 42
współpraca 142
Partie polityczne na poziomie europejskim - przepisy wykonawcze 25, 223 - 225
komitet złożony z niezależnych osobistości 225
kompetencje Prezydium 224
kompetencje Przewodniczącego 223
kompetencje właściwej komisji 225
pomoc techniczna 224
program 225
ściągnięcie nienależnych kwot 224
zaprzestanie finansowania 224
Pełne sprawozdanie 194
publikacja 194
Petycje 215 - 217, 229, V.c20
Pierwsze czytanie 38, 41 - 43, 47, 57 - 63, 75
budżet
dalsza procedura 62 - 63
głosowanie 59
porozumienia 73, 75
rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym 59 - 61
rozpatrywanie na szczeblu komisji 39, 41, 43, 49 - 54, 56 - 58
zamknięcie 59
Podkomisje 201, 203
Podpisanie dokumentów 161
Podpisanie przyjętych aktów prawnych 77
Podstawa prawna
inicjatywa przewidziana w art. 225 TFUE 46
pierwsze czytanie 39
umowy międzynarodowe 108
właściwa komisja 46
wnioski Komisji (zmiana) 63
Podstawowe zasady 83, VII
Polityka gospodarcza 127
Polityka monetarna 126
Polityka zagraniczna 112 - 113, VI.p1.1
Ponowne przekazanie Parlamentowi 63
Poprawki
dopuszczalność 22, 104, 170
doręczanie 169
drukowanie 169
języki 158 - 159, 169
kolejność głosowania 174
komisje 175, 208
kompromis 61, 66, 69
kompromisowe 61, 66, 69, 73, 173 - 174
podjęcie 169
przedstawianie 62, 169
przyjęcie 61
przyjęcie bez 50, 150
rozpatrywanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym 175
składanie 62, 74, 169, 208
stanowisko Komisji 58, 61 - 62, 64, 69
tekst skonsolidowany 73, 193
terminy 74, 169
ustne 113, 169, 208
wycofanie 169
Poprawki kompromisowe 66, 69, 173 - 174
Porozumienia dobrowolne 102
Porozumienia międzyinstytucjonalne 140
Porozumienia w pierwszym czytaniu 73, 75
Porozumienie w drugim czytaniu 73, 76
Porządek dzienny
końcowy projekt 135, 149, 149a, 150, 153a, 162
projekt 27, 29, 149
przyjęcie 149a, 168
wpisanie do 9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
zmiana 149a, 162
Porządek na sali obrad 157, 165 - 167
Porządek obrad 155 - 156
komisji 4
Posiedzenie 146
audiowizualny zapis obrad 195
jawność 192 - 195
miejsce 147
obecność posłów 148
pełne sprawozdanie 194
protokół 192
przebieg 25
zasady prowadzenia 157 - 160, 162 - 167
zawieszenie lub zamknięcie 152, 165, 167, 185, 191
Posiedzenie plenarne
budżet 87 - 93
drugie czytanie 67 - 69, 76
pełne sprawozdanie 194
pierwsze czytanie 59 - 61, 72
poprawki 53 - 54, 169, 175
protokół 192
trzecie czytanie 72
Posłowie 1 - 11, 35, 148
asystenci V.c9
byli posłowie 6, I
interes finansowy I
niezrzeszeni 26, 35, 199 - 200, 205
Statut 10, 52, I
uczestnictwo w posiedzeniach 148
wydatki 10
wygaśnięcia mandatu 4
wykluczenie 166
Postępowanie
kodeks postępowania V.c9
w komisji 50, 54, 56, 175, 204
Postępowanie odwoławcze 167
Postępowanie pojednawcze 70 - 72
komitet pojednawczy
 skład i procedura 71
trzecie czytanie 70 - 72
Postępowanie przed sądem 141
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości 219, 221
Poufność 9, 31, 166, 198, 210a
Powoływanie
członkowie Europejskiego Banku Centralnego 122
członkowie Trybunału Obrachunkowego 121
Komisja 118
Przewodniczący Komisji 117
specjalni przedstawiciele 110
szefowie zewnętrznych przedstawicielstw 111
Prawa człowieka 83, 99, 114, 135, 224 - 225, IV
Prawa podstawowe 38, 99, V.c17
Prawo Unii
kodyfikacja 14
przekształcenie 104
stosowanie 141, 198
uproszczenie 103 - 104
Preliminarz budżetowy 96 - 97
Prezenty i podobne korzyści I
Prezydium
obowiązki 5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
pytania 31
skład 19, 20, 24
Procedura 22, 38
absolutorium 93 - 94, 98
bez poprawek i debaty 50, 150
budżet 87 - 93, 95
głosowania 150, 171 - 172, 208
pojednawcza 70 - 72, 90
rozpatrywania porozumień dobrowolnych 102
tryb pilny 154
uproszczona 50, 150
ustawodawcza 37, 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231
w komisjach 49, 51 - 53, 66, 70 - 71, 206 - 207, 210
w komisji 231
wnioski 22, 185
Procedura krótkiej prezentacji 52, 151
Procedura uproszczona 50, 150
Procedura wydawania opinii
art. 122 Traktatu WE 100
Procedura zgody 79 - 85, 99
Procedury ustawodawcze 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 99 - 104, 106, 141, 231
Progi (patrz również Głosowanie) 168a
Program działalności ustawodawczej i prac (zob. program prac)
Program prac 37
Projekt rezolucji 51 - 53, 62, 83, 95, 102, 114, 123, 128, 135, 170, 216, IV
Proporcjonalność 42
Protokoły
komisje 207
Konferencja Przewodniczących 31
posiedzenia 136, 148, 192
Prezydium 31
publikacja 192
Protokół finansowy 108
Przebieg
posiedzeń 25, 167
Przejrzystość I
działań Parlamentu 115 - 116
procesu ustawodawczego 43
Przekazanie do komisji
sprostowania 231
Przekazanie do rozpatrzenia komisji
pierwsze czytanie 47
propozycje Komisji
 odrzucenie 60
umowy międzynarodowe 108
wspólne stanowisko Rady 47
Przekształcenie prawa Unii 104
Przesłuchania 25, 198, 205 - 206, 216
Przestrzeganie regulaminu 22
Przewodniczący Komisji (powoływanie) 117
Przewodniczący Parlamentu
kompetencje 22, 25, 46, 77, 124, 135 - 136, 139, 141, 162 - 163, 169 - 170, 184, 186, 192, 223, 225, II
obowiązki 21 - 22, 166, 231, I, IV
wybór 15 - 16, 19 - 20
Przewodniczący Rady 66, 76, 119
Przewodniczący senior 16
Przydział
czasu wystąpień 162, IV
miejsca na sali posiedzeń 36
Przystąpienie
negocjacje 80, 89, 214
traktaty 81, 214
Przywileje i immunitety 5 - 7
Publiczny dostęp do dokumentów 31, 115 - 116
Pytania
do Europejskiego Banku Centralnego 131, III
do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i Kwestorów 31
do Rady i Komisji 22, 128 - 130, II
krótkie i zwięzłe 123 - 124
pisemne 131
priorytetowe 130
tura pytań 129, II
wymagające odpowiedzi na piśmie 130, III
wymagające odpowiedzi ustnej i debaty 128
Pytanie wstępne 185, 187
R
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Rada
czas wystąpień 162
dialog właściwej komisji z 62, 66
konsultacje 47
oświadczenie 123
posiedzenia 44
pytania 128 - 130, II
wspólne stanowisko 64
zalecenia dla 113, 134
Rada Europy 213
Regulamin 227
poprawki V.c18
porozumienia miedzyinstytucjonalne 140
przestrzeganie 186
stosowanie 226, V.c18
zmiany 227
Rejestr
dokumentów Parlamentu 116
lobbistów V.c9
obecności posłów 148
oświadczeń dotyczących wsparcia 34
oświadczeń pisemnych 136
petycji 215 - 216
Reprezentowanie Parlamentu na posiedzeniach Rady 44
Rezolucja ustawodawcza 48 - 49, 59 - 61, 171
Roczny program działalności ustawodawczej 37 - 38, 46 - 47
Rozmowy trójstronne dotyczące kwestii finansowych 89
Równa liczba głosów 172
Rzecznik Praw Obywatelskich 219 - 221
działalność 220
odwołanie 221
powołanie 219
S
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Sankcje 166 - 167
Schemat organizacyjny (Sekretariat Generalny) 222
Sekretariat 25
grupy polityczne 33
posłowie niezrzeszeni 35
Sekretariat Generalny 96, 159, 222
Sekretarz generalny 25, 77, 157, 165, 222, 224
Sesja 146
Sesja miesięczna 146
Skład Parlamentu 84, 99
Skutki finansowe 41, 112
Specjalni przedstawiciele 110
Sprawozdanie
dotyczące inicjatyw państw członkowskich 48
innych instytucji 132
Komisji 132
komisji śledczej 198
nieustawodawcze 51
opinia mniejszości 56, 198
projekt 56
strategiczne 52
tymczasowe 99
ustawodawcze 49, 59
ustne 56, 60 - 61, 154
z własnej inicjatywy 27, 45 - 46, 52, 54, 83, 132 - 133
Sprawozdanie finansowe 98
Sprawozdawca i sprawozdawca komisji opiniodawczej 4, 21, 25, 47, 49 - 54, 56, 61 - 62, 64, 66, 68, 71, 73, 103, 154, 171, 173 - 174, 185, 198, 208
Sprawy w toku 229
uznane za zamknięte 229
Sprostowania 193, 231
Stanowisko
Komisji 48, 58, 61 - 62, 64, 69
Parlamentu 62
Rady 64
Stanowisko Rady
odrzucenie 68
ogłoszenie 64 - 66
poprawki 69
zatwierdzenie 76
Stosunki z innymi instytucjami 27, 36, 117 - 119, 121 - 138, 140
Strażnicy 165 - 166
Strona internetowa 31, 34, 116, 130 - 131, 136, I, V.c9
Subsydiarność 38 - 39, 48
Symbole Unii 228
Ś
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi 85, 99
Środki wykonawcze V.c12
T
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Teksty przyjęte 192 - 193
Terminy
debata i głosowanie 156
głosowanie imienne
głosowanie podzielone
poprawki
przedłużenie
sprawozdanie
Tłumaczenie symultaniczne 158
Traktaty 79 - 81, 99, V.c18
uproszczona rewicja 80
zwykła rewizja 79
Traktaty akcesyjne 99
Tryb nadzwyczajny posiedzeń Parlamentu 146
Tryb pilny 154
Trybunał Obrachunkowy 121
oświadczenie 125
powoływanie członków 121
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 141, 219, 221
postępowanie przed 141, 219, 221
powoływanie 120
Trzecie czytanie
postępowanie pojednawcze 70 - 71, 97
rozpatrywanie na posiedzeniu plenarnym 72
wspólne posiedzenia komisji 55
wspólny projekt 72
Tura pytań 210
podczas sesji miesięcznej 129, II
Tymczasowe sprawozdanie 99
U
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Uchylenie immunitetu 6, 9
Umowy międzynarodowe 99, 108 - 109
Uprawnienia kontrolne 106, 141
Uproszczenie prawa Unii 103
Uproszczenie przepisów prawnych Unii 104
Ustawodawcza inicjatywa 45
Uzasadnienie 49, 51, 53, 56, 227
W
Góra stronyNastępnyPoprzedni
Wakat 4, 19 - 20, 199
Walka z przestępczościa finansową i korupcją V.c11
Wcześniejsze zwolnienie z obowiązków 21
Weryfikacja
mandatów 3, 14, 202
podstawy prawnej 39
Wgląd do dokumentów 5
Wiceprzewodniczący
obowiązki 23 - 25, 71, 89 - 90, 116, 143, 211
wybór 15, 17, 19 - 21
Wieloletnie ramy finansowe 41, 49, 51, 86, V.c4
Większości (kwalifikowane) i minimalna wymagana liczba posłów 121 - 122, 134 - 135
decyzje Parlamentu
 akcesja
 inicjatywa ustawodawcza 46
 o podtrzymaniu skargi 141
 poddanie pod głosowanie poprawek kompromisowych 174
 procedura zgody 99
 umowy międzynarodowe 108
 wotum nieufności (uchwalenie) 119
 wspólne stanowisko
odrzucenie 68
poprawki 69
 wspólny projekt 72
partie polityczne na poziomie europejskim 225
poprawki
 projekty poprawek i propozycje zmian w pierwszym czytaniu budżetu
 projekty poprawek w drugim czytaniu budżetu
 składanie 169
 sprzeciw wobec głosowania nad poprawkami przed ich doręczeniem we wszystkich językach urzędowych 158 - 159, 169
powoływanie
 Komisja (członkowie) 118
 Komisja (Przewodniczący) 117
 Rzecznik Praw Obywatelskich (odwołanie) 221
 Rzecznik Praw Obywatelskich (powołanie) 219
powoływanie komisji i grup
 grupy polityczne 32
 komisje śledcze 198 - 199
projekty rezolucji
 łamanie praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa 135
składanie propozycji
 projekt decyzji ustalającej nową maksymalną stopę wzrostu
 propozycja odrzucenia projektu budżetu w całości
 rezolucji
debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa 135
o nieudzieleniu absolutorium V.c4
pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty 128
sprzeciw
 głosowanie nad poprawką bez jej doręczenia we wszystkich językach urzędowych 169
 Porządek dzienny
punkty do przyjęcia bez poprawek i debaty 150
 wykładnia Regulaminu 226
 zalecenia komisji w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 113
 zalecenia w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
 zmiana kolejności głosowania 174
stwierdzenie naruszenia 78
wniosek o zwołanie Parlamentu 146
Wnioski
 o głosowanie imienne 180
 o odesłanie do komisji 188
 o odroczenie debaty 190
 o odroczenie głosowania 190
 o uchwalenie rezolucji 123
oświadczenia Komisji, Rady i Rady Europejskiej
 o wotum nieufności 119
 o zamknięcie debaty 189
 o zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia 191
 ponowna konsultacja 63
 Porządek dzienny
debata nadzwyczajna 153
głosowanie nad punktem bez poprawek 150
punkty co do których bedą wnoszone poprawki 150
 powołanie komisji śledczej 198
 stwierdzenie kworum 168
 tryb pilny 154
wybór 15
 Kwestorzy 15
 Przewodniczący 15
 Wiceprzewodniczący 15
Załączniki 230
zmiany
 końcowy projekt porządku dziennego 152
Zwolnienie (wcześniejsze) z obowiązków 21
Wniosek
o odesłanie do komisji 185
o rezygnację z debaty
 niedopuszczalność 187
o wotum nieufności dla Komisji 119
o zamknięcie debaty 189
o zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia 185
proceduralny 185, 187 - 191
w sprawie przestrzegania Regulaminu 186
Wotum nieufności 119
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 110
oświadczenia
Wspólne komisje parlamentarne 214
Wspólne posiedzenia komisji 55, 73, 107, 211
Wspólne stanowisko
Wspólny projekt 72
Wspólny projekt rezolucji 123
Współpraca
sądowa
ściślejsza współpraca 99
w sprawach karnych
Wstęp
na galerię 157
na salę obrad 157
Wstęp na salę obrad 157
Wybory 1
Komisja 118
Kwestorzy 18
Przewodniczący 14, 16
Przewodniczący Komisji 117
Rzecznik Praw Obywatelskich 219
Wiceprzewodniczący 17
Wygaśnięcie mandatu
posłowie 4
Wyjaśnienia 169
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 22, 183
Wysłuchania publiczne dotyczące inicjatyw obywatelskich 211
Wysoki Przedstawiciel - patrz: Wiceprzewodniczący Komisji/Wysoki Przedstawiciel 112
Wystąpienia jednominutowe 163, 192
Wystąpienie z Unii 82
Z
Góra stronyPoprzedni
Zaangażowane komisje 54, 60, 107, 211
Zabranie głosu
czas wystąpienia 135
Zakłócenie porządku 165, 167
Zakłócenie porządku
sankcje 166 - 167
środki natychmiastowe 165
Zakończenie (wcześniejsze) sprawowania funkcji 166
Zalecenia 46, 67, 99, 134, 136
dla Rady 113, 134
do drugiego czytania 66 - 67
główne kierunki polityki gospodarczej 127
mandat negocjacyjny 108
po przeprowadzeniu postępowania 198
Rady wydane na podstawie art. 140 TFUE 100
traktaty akcesyjne 81, 99, 214
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 112 - 113
Załączniki 227, 230
Zasady podstawowe V.c18
Zastępcy 200
Zespoły międzypartyjne 34, I
Zewnętrzna reprezentacja Unii
specjalni przedstawiciele 110
Wiceprzewodniczący Komisji/Wysoki Przedstwaiciel 112
Zgodność finansowa 41, 49, 51
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 213
Zmiany
wniosek ustawodawczy 57
w Regulaminie 226 - 227
Zwalczanie nadużyć finansowych 12
Zwolnienie (wcześniejsze) z obowiązków 21
Zwoływanie
komisje 206
Parlament 146
Zwrot do komisji
sprostowania 231
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności