Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Január 2017
EPUB 174kPDF 970k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

REGISTER
ABCDEFGHCHIJK L ĽMNOPRSŠTUÚVZ
Arabské číslice označujú články. Prílohy sú označené rímskymi číslicami; arabské alebo rímske číslice a písmená, ktoré po nich nasledujú, označujú časti, články alebo odseky týchto príloh.Tento register, ktorý neobsahuje vyčerpávajúci zoznam pojmov, je určený na lepšiu orientáciu čitateľov v slovenskej verzii rokovacieho poriadku. Nie je to oficiálna verzia ani neslúži ako interpretačný nástroj.
A
Horná časť stránkyNasledujúci
Absolutórium IV
Dvor audítorov 94
Európsky hospodársky a sociálny výbor 94
Komisia 93
 rozpočet Európskeho rozvojového fondu 94
 plnenie rozpočtu 93
orgány zodpovedné za právne nezávislé subjekty, ktoré plnia úlohy Únie
Parlament
 plnenie rozpočtu Parlamentu 94, V.c5
 vnútorný rozpočtový postup 98, V.c5
Rada 94
rozhodnutia IV.6
správa IV, 2 - 5
Súdny dvor 94
vyhlásenie Dvora audítorov 125
Výbor regiónov 94
Agentúry
porada 139
preskúmanie správ prijatých agentúrou 116
výbory zodpovedné za agentúry V
žiadosti adresované agentúram 139
AKT V.c2, V.c4
Asistenti
právomoc kvestorov určiť maximálny počet asistentov 11
preukazy oprávňujúce na vstup 116a
B
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Bývalí poslanci 7, 9, 11, I.6
C
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Citlivé dokumenty 116
COSAC 143
D
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Dary alebo podobné výhody I.5
Delegácie 25
ad hoc 27, V.c1, V.c2, V.c3
COSAC 143
delegácie Únie v tretích krajinách, kandidáti na vedúceho 111
právomoc, okamžité opatrenia 165
Konferencia predsedov delegácií 30
Konferencia parlamentov 144
medziparlamentné 30, 116, 135, 212, 214, VI, V.c2, V.c3
návštevy na účely zistenia potrebných skutočností 216a
oprávnenosť, žiadosť o predloženie vyhlásenia I.4
postup šerpov 27, 30
právo na informácie o uložení sankcií 166
pri spoločných parlamentných výboroch 214
stále 27, 212
tlmočenie 158
Delegované akty 105
Demokracia 135, 224, 225, III, V.c1
Dialóg
dezignovaní členovia Komisie a poslanci VI.p1.3
medzi sociálnymi partnermi 101
politický s rozvojovými krajinami V.c2
s Komisiou podľa rámcovej dohody VI.p1.6
s národnými parlamentmi, výbor 142
sociálny V.c7
Dobrovoľné dohody 102
Dočasný predseda 14
Dokumenty
absolutórium IV.1
dokumenty Parlamentu 116
doručenie 160
dôverné 210a
elektronické spracúvanie 161
heslo, symboly Únie 228
jazyky a preklad 158, 198
petície ako verejné dokumenty 215, 216
potrebné, voľba ombudsmana 219
pozícia Rady, druhé čítanie 64
prepadajúce na konci poslednej schôdze pred voľbami 229
prístup (pozri tiež Prístup, Doručenie) 5, 43, 115, 116, 160
výsledok trialógu 69f
zverejnenie v zápisnici 192
Dokumenty Parlamentu (pozri Dokumenty)
Doručovanie
dokumentov (pozri tiež Prístup, Dokumenty) 160
prekladov pozmeňujúcich návrhov III.p4
Doslovný zápis (pozri tiež Plénum) 126, 162, 194, 195, 206
Dôvernosť 6, 9, 11, 25, 31, 81, 108, 160, 166, 198, 210a
Dôvodová správa (pozri tiež Odôvodnenia)
k správe
 bez hlasovania 171
 dĺžka 52a
 legislatívnej 49
 legislatívnej INI (článok 52) 45
 nelegislatívnej 51
 podľa článku 225 ZFEÚ
 príprava správy spravodajcom 52a, I.5
 riadna revízia zmluvy, konzultácia, článok 48 ods. 3 ZFEÚ 79
 s finančným výkazom 45, 49, 51
 s písomným vyhlásením uvedeným v prílohe 52a
 súhlas, odporúčanie 99
 vypustenie správy predsedom 52a
otázok
 väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie, krátke odôvodnenie 130b
Druhá správa, vrátenie veci výboru 188
Druhé čítanie (pozri Postupy) 64 - 69a
články, ktoré sa neuplatňujú v druhom čítaní 66
dohody 69a
hlasovanie (pozri tiež Hlasovanie) 67a, 208
odporúčania do druhého čítania 66, 67
pozmeňujúce návrhy vo výbore
predĺženie lehôt 65
rokovania 69e
rozpor medzi ustanoveniami tohto rokovacieho poriadku týkajúcimi sa druhého čítania a inými jeho ustanoveniami 47
spoločné schôdze výborov 55
spravodajca 66, 71
štádium v pléne 67, 67a, 69, 69a
štádium vo výbore
 podpis pozmeňujúcich návrhov alebo návrhov na zamietnutie 208
 všeobecne 64 - 66
ukončenie 67a
Držitelia najvyšších funkcií v Parlamente 14 - 21, 22, 23
dokumenty Parlamentu 116
sankcie, informácie týkajúce sa ukladania sankcií 165, 166
výbor, primerané uplatňovanie 204
Dvor audítorov IV.1, IV.2, V.c5
vyhlásenia 125
vymenovanie členov 121
E
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Elektronické spracovanie dokumentov 161
Elektronický register petícií 216
Európska centrálna banka
otázky na písomné zodpovedanie 131
legislatívne právo iniciatívy 59
vyhlásenia 126
vymenovania 122
Európska iniciatíva občanov 211, 218, V.c20
Európska rada
navrhnutie kandidáta na predsedu Komisie 117
návrh rozhodnutia, zloženie Parlamentu, preskúmanie Parlamentom 84, 99
otázky na písomné zodpovedanie 130
porada s Parlamentom 79
porada s Parlamentom, rozhodnutie, ktorým sa mení tretia časť ZFEÚ 80
požiadanie Parlamentu, rozhodnutie nezvolať konvent, súhlas 79
predseda, pozvaný na predstavenie celého kolégia VI.p1.5
pridelenie rečníckeho času, v rokovacej sále 162
riadna revízia zmluvy 79
správa obsahujúca návrhy, z gestorského výboru 80
vyhlásenia 123
zjednodušená revízia zmluvy 80
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) V.c12
absolutórium 94
porada s EHSV 137
F
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Finalizácia 63a, 78, 193, VII
Finančné dôsledky 41, 113a, V.c4
Finančné pomery úradníkov a iných zamestnancov 25, 222
Finančné prostriedky
pôsobnosť kvestorov 28
pôsobnosť Predsedníctva 25, 33
pôsobnosť predsedu Parlamentu 22
SZBP, dosahy na vykonávanie SZBP 113a
vnútorné nariadenia o rozpočtových pravidlách 98
výbory V.c3, V.c4, V.c5, V.c6, V.c10
Finančné záujmy
členov Komisie 117, 118, VI.p1.1, VI.p1.2
poslancov, vrátane písomného vyhlásenia 3, 11, 21, 224, I.1, I.4
Únie V.c5
Finančné dôsledky 41, 113a, V.c4
Finančný výkaz
iniciatívna správa (článok 52), zahrnutý v dôvodovej správe 45, 49, 51
politickej strany-príjemcu, ročný 224
poslancov 224
Funkčné obdobie
držitelia najvyšších funkcií 19
poslanci, trvanie mandátu 4
G
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Generálny tajomník
návrhy rozhodnutí Predsedníctva
 financovanie politickej strany na európskej úrovni
delegovanie právomocí Predsedníctva na generálneho tajomníka 224
pozastavenie, zníženie alebo vrátenie financovania 224
rozdelenie príjemcom 224
schválenie záverečných finančných výkazov 224
schválenie záverečných správ o činnosti 224
technická pomoc politickým stranám na európskej úrovni 224
všeobecne 224
 opatrenia na zavedenie registra transparentnosti 116a
 technická pomoc 224
 viacjazyčnosť, prechodné opatrenia 159
 všeobecne 25
podrobné opatrenia pre sekretariáty nezaradených poslancov 35
preukazy oprávňujúce na dlhodobý vstup
 odobratie alebo zablokovanie
povolenie Kvestorov 116a
všeobecne 116a
prístup do rokovacej sály
 právo 157
 vykázanie poslanca z rokovacej sály 165
 vystavenie priepustky (pozri tiež Predseda Parlamentu) 157
sekretariát Parlamentu (pozri tiež Sekretariát) 222
spolupodpisujúci za Parlament
 prijaté akty (riadny legislatívny postup) 78
 prijaté texty 193
správa o návrhu odhadu rozpočtu 96
vymenovanie 25, 222
zápisnica z rokovania, spolupodpisujúci (pozri tiež Zápisnica, Predseda Parlamentu) 192
H
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Heslo 228
Hlasovanie 171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
delegované akty
 námietka 105
 odvolanie 105
druhé čítanie
 plénum 67a
 výbor 66
elektronické hlasovacie zariadenie 178, 180, 181, 182a, 209
gestorský výbor
 návrh rozpočtu 88
 odporúčania o vonkajších politikách Únie 113
 postup spoločných výborov
hlasovanie zúčastnených výborov 55, 107
odporúčanie do druhého čítania 55
 požiadanie Komisie o vyjadrenie jej pozície ku pozmeňujúcim návrhom výboru pred záverečným hlasovaním 78b
 predbežná dohoda, jediné hlasovanie 69f
 pridružený výbor
pozmeňujúce návrhy, prijaté bez hlasovania 54, 107
 správy
dôvodová správa, nehlasuje sa o nej 52a
odôvodnenia, nehlasuje sa o nich 49
výsledok hlasovania, uvádza sa v správe 52a
 výbor požiadaný o stanovisko
pozmeňujúce návrhy, hlasovanie v gestorskom výbore 53
hlasovanie po častiach 52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
hlasovanie podľa mien 118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.p1.5
imunita 9
jediné hlasovanie 52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
kodifikácia
 v pléne, jediné hlasovanie, nezmenené 103
konzultačný postup, plénum 78c
mandát
 rokovania pred prvým čítaním v Parlamente
v pléne 69c
 rokovania pred prvým čítaním v Rade
vo výbore 69d
oddelené hlasovanie 9, 52, 59, 174, 175
odloženie 39, 45, 59, 118, IV.5
odloženie hlasovania 108, 185, 190, 209
odovzdaný hlas (pozri Rovnosť hlasov)
odôvodnenia, nehlasuje sa o nich 49, 53
oznamovanie výsledkov, v pléne 22
platnosť (pozri Uznášaniaschopnosť)
poradie (prednostné) 22, 59, 171, 174
porušenie základných zásad a hodnoť členským štátom 83
postup 171, 208
postup súhlasu
 v pléne
jediné hlasovanie vo veci súhlasu, bez možnosti pozmeňujúcich návrhov 99, 108
požiadanie Súdneho dvora o stanovisko, odloženie hlasovania 108
vystúpenie z Únie 82
zmluvy o pristúpení 81
 vo výbore
odporúčanie pre Parlament
. dôvodová správa, nehlasuje sa o nej 99
pozmeňujúce návrhy 169, 174, 175, 179, 208
pozorovatelia, bez práva hlasovať 13
prahové hodnoty 168a
právo hlasovať
 nezaradení poslanci na Konferencii predsedov 26
 poslanci 177
 pozorovatelia 13
prvé čítanie, plénum 59
riadny legislatívny postup
 celý návrh, po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch (prvé čítanie) 59
 návrh na okamžité zamietnutie 59, 67a
 návrh na zamietnutie, po hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch (druhé čítanie) 67a
 pozmeňujúce návrhy k návrhu legislatívneho uznesenia 59, 67a
 právny základ, ak sa namieta, pred obsahom návrhu 39
 predbežná dohoda 59, 67a
 vrátenie výboru (prvé čítanie) 59
 žiadosť o hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch pred predbežnou dohodou 59, 67a
rovnosť hlasov
 predsedníctvo výboru 204
 voľba držiteľov najvyšších funkcií 16, 17, 18
 v pléne 179a
 v predsedníctve 24
 vo výbore 209
rozpočet
 v pléne
hlasovanie o potvrdení zmien spoločného návrhu 90
návrh rozpočtu
. návrh uznesenia 88
. pozmeňujúce návrhy, podľa oddielov 88
rozpočtový zmierovací postup, spoločný návrh, jediné hlasovanie 90
 vo výbore 88
sadnutie si a postavenie sa (namiesto elektronického hlasovacieho zariadenia) 178
spoločne 135, 174
spory týkajúce sa hlasovania 182a
tajné hlasovanie
 odvolanie
ombudsman 221
 postup 180a, 209
 vymenovanie
držitelia najvyšších funkcií 15, 17
iné inštitúcie a orgány 117, 121, 122, 122a, VI.p2.10
predsedníctvo výboru 204
výbory, zloženie, pozmeňujúce návrhy k návrhu Konferencie predsedov 199
 vysvetlenie hlasovania, neprípustné 183
tretie čítanie 72
viacročný finančný rámec 86
výbor 208
vysvetlenie 123, 135, 164a, 183
záverečné hlasovanie 42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
zdvihnutie ruky 178, 182a, 208
Hodina otázok
vo výbore 210
v pléne 129
Hymna 228
CH
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Charta základných práv 11, 38, 115, V.c17
I
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Imunita poslancov 5 - 9, 179, 180, 208, V.c16
Informačná bezpečnosť (ENISA) V.c9
Iniciatíva
gestorského výboru 39, 40, 41, 108
iniciatívna správa 27, 45, 46, 52, 69, 216
Komisie, medziinštitucionálna spolupráca, rozpočtový postup 94a
občanov 211, 218, V.c20
ombudsmana, preskúmanie príslušným výborom 220
Parlamentu alebo Rady
 predĺženie lehoty v druhom čítaní 65
 predĺženie lehoty v treťom čítaní 69g
pochádzajúca z členských štátov 48
pochádzajúca z iných inštitúcií než Komisie 48
poslancov, podľa článku 225 ZFEÚ 46
predsedu Parlamentu 8, 21
Iniciatívne správy 27, 45, 52
Internetová stránka 31, 34, 116, 130, 130a, 130b, 131, 166, 183, 195, 215, 216, 217, I.4, VI.p1.3
Interpelácie
kritériá II
menšie na písomné zodpovedanie 130a
väčšie na písomné zodpovedanie s rozpravou 130b
J
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Jazyk
rodovo neutrálny
hanlivý, rasistický alebo xenofóbny 11, 165, II
Jazyky, úradné 25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.p4
Jednominútové vystúpenia 163
Jednotný mechanizmus dohľadu
otázky na písomné zodpovedanie týkajúce sa mechanizmu 131a
vymenovanie predsedu a podpredsedu dozornej rady 122a
Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
 vymenovanie predsedu, podpredsedu a stálych členov rady 122a
otázky na písomné zodpovedanie týkajúce sa mechanizmu 131a
K
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Kodifikácia právnych predpisov Únie 103, 170
Komisia
absolutórium 93, 94, IV
delegované akty 40, 105
dialóg medzi sociálnymi partnermi 101
gestorský výbor 78d, 81, 206, 211, 216, 218
informovanie gestorského výboru 43
iniciatíva občanov 211, 218
Konferencia predsedov 129, 149
medzinárodné dohody 108, 109
monitorovanie záväzkov prijatých počas vypočutia VI.p1.6
naliehavý postup 154
návrh na vyslovenie nedôvery 119
osobitný zástupca 110
otázky
 hodina otázok 129
 menšie interpelácie ma písomné zodpovedanie 130a, II
 menšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou 130b, II
 na písomné zodpovedanie 130, II
 na ústne zodpovedanie s rozpravou 128
petície, úloha pri preskúmaní petícií 216, 218
podpredseda/vysoký predstaviteľ 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
podstatná zmena týkajúca sa rezortu počas funkčného obdobia VI.p2.9
postúpenie legislatívneho uznesenia a pozície do
 druhého čítania 67a
 prvého čítania 59
pracovný program Komisie 37, 47
prepracovanie 104
preskúmanie plánovaných dobrovoľných dohôd 102
pripomienky k pozmeňujúcim návrhom z
 prvého čítania 59
 druhého čítania 67a
rámcová dohoda, vyslovenie nedôvery členovi Komisie 118, VI.p1.6
rečnícky čas v pléne 162, III
rokovacia sála (prístup) 157
rozprava o zmluve o pristúpení 81
schválenie dezignovaného člena Komisie VI
späťvzatie návrhu 37, 43, 59, 78d, 104
stanovisko alebo súhlas Komisie, k článku 52, návrh iniciatívnej správy 45
pozícia k pozmeňujúcim návrhom 78b
stručná prezentácia spravodajcom v pléne 151
subsidiarita, odôvodnené stanoviská 42
trialógy 69f
úloha pri legislatívnom pláne 37
úloha pri medziinštitucionálnej spolupráci (rozpočet) 94a
úloha pri urýchlení legislatívneho postupu 47a
úloha pri vnútornom rozpočte 96
voľba predsedu 117
vyhlásenia Komisie 37, 123, 124
vykonávacie akty 40, 106
výmena názorov, zmena právneho základu 39
vypočutia dezignovaných členov Komisie 118, VI.p1.3
výročná správa 132
zamietnutie návrhu 59, 102, 103, 104, 208
záväzky 78d
zmena návrhu 63, 78
zvolanie Parlamentu na žiadosť Komisie 146
zvolenie alebo zamietnutie 118, VI.p1.4
žiadosť o návrh, článok 225 ZFEÚ 46
žiadosť o návrh, článok 7 ods. 2 Zmluvy o EÚ 83
žiadosť o opätovné predloženie návrhu 63
Komitológia ( pozri Delegované akty, Vykonávacie akty)
Kompromisné pozmeňujúce návrhy 170, 174
Konanie pred Súdnym dvorom 141, 179a, 221, IV.6
Konferencia predsedov
informačná povinnosť 31
otázky 31
právomoci a pôsobnosť 21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.p1.3, VI.p1.4
pristúpenie 13
zloženie 26
Konferencia predsedov delegácií 30, 212
Konferencia predsedov výborov 29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.p1.3, VI.p1.4
Konferencie parlamentov 144
Konflikty záujmov 118, I, I.3, VI.p1.2
Konvent 80
Konzultácia 78a, 78b, 78c, 78d, 78e
článok 140 ods. 2 ZFEÚ (výnimky pre prijatie eura) 100
Hospodársky a sociálny výbor 137
SZBP 113a
Výbor regiónov 138
Koordinátori výborov 69f, 120, 198, 203, 205, VI.p1.3
Korigendá 193, 231
Korupcia (pozri Podvod)
Kódex správania
bývalých poslancov 11
pre poslancov (finančné záujmy) 11, 21, I
pre registrujúce sa osoby 116a
pre rokovania v rámci riadneho legislatívneho postupu 69b
Kódex viacjazyčnosti 25
Kvestori
pôsobnosť 28
 preukazy oprávňujúce na dlhodobý vstup 116a
 prijatie podrobných pravidiel týkajúcich sa vyhlásení o podpore medziskupinám 34
 vedenie registra vyhlásení o podpore medziskupinám 34
Predsedníctvo
 právomoci Predsedníctva týkajúce sa kvestorov 25
 úloha kvestorov v Predsedníctve 24
voľba
 celkové spravodlivé zastúpenie, rodová a geografická rovnováha 15
 funkčné obdobie 19
 postup 18
 zmena politickej príslušnosti počas funkčného obdobia 19
písomné otázky predsedovi Parlamentu týkajúce sa kvestorov 31
L
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Legislatívne dokumenty 116
Legislatívna iniciatíva
iných inštitúcií než Komisie alebo členských štátov 48
Parlamentu 27, 45, 46, 52
Legislatívne postupy 37 - 48, 49 - 55, 59 - 63a, 64 - 69a, 69b - 69f, 69g - 72, 78, 78a - 78e, 103, 104
Legislatívne uznesenie (pozri Uznesenie)
Legislatívny a pracovný program (pozri Pracovný program)
Lehoty
delegované akty, návrh na námietky 105
hlasovanie po častiach 176
hlasovanie podľa mien 180
na poskytnutie stanoviska Európskym hospodárskym a sociálnym výborom 137
na poskytnutie stanoviska Výborom regiónov 138
opravný zápis ústnych príspevkov 194
postup udelenia absolutória IV.3
pozmeňujúce návrhy 169, 174
 Parlament 59, 69c, 150, 169, 170
kompromisné pozmeňujúce návrhy 170
v rozprave podľa článku 135 III.p4
 k návrhu rozpočtu 88
 výbor 53, 208
predĺženie lehôt v druhom a treťom čítaní 65, 69g, 70
preskúmanie v rámci postupu pridružených alebo spoločných výborov 107
vykonávacie akty, uznesenie s námietkou voči prijatiu 106
rozprava 135, 154, 156
správa 52, 53
Lobing 11, I.2, I.6
Ľ
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Ľudské práva 83, 114, 135, 224, 225, III, V.c1, V.c17
M
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Mandát
delegácií Parlamentu 27, 144
gestorského výboru
 na rokovania
po pozícii Rady v prvom čítaní 69e
pred pozíciou Parlamentu v prvom čítaní
. správa 69c
. vrátenie veci na rokovania 59, 59a
pred pozíciou Rady v prvom čítaní 69d
Komisie, medzinárodné dohody
osobitných zástupcov 110
poslancov
 bránenie vykonávania povinností vyplývajúcich z mandátu 9
 monitorovanie záväzkov členov Komisie počas celého mandátu VI.p1.6
 nezávislosť mandátu 2
 potvrdenie mandátu 3
 rozhodnutia o platnosti mandátu 3
 strata 4
 v inom parlamente 4
predsedu Parlamentu na rokovanie o poskytnutí vybavenia pre národné parlamenty na základe vzájomnosti 142
Mandát na rokovanie (pozri Mandát)
Medziinštitucionálne dohody 12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.c4, V.c18
Medziinštitucionálne rokovania v legislatívnych postupoch 4, 59, 59a, 69b
Medzinárodné dohody 99, 108, 109, V.c1
Medziparlamentné delegácie 30, 116, 212, 214, V.c1, V.c2
Medziskupiny (pozri tiež Skupiny) 34
Menová politika 126
Menšie interpelácie (pozri Interpelácie, pozri tiež Komisia, - otázky)
Menšinové
názory VI.p1.4
pozície 52
stanoviská 198
Miesto konania rokovaní a schôdzí 147
Mimoriadna schôdza, prerokovanie uvoľnenia miesta v Parlamente 4
Mimoriadna rozprava 153
Modrá karta 162
N
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Nahliadanie do spisov 5
Naliehavý postup 154
Napomenutie 162, 165
Nariadenie o rozpočtových pravidlách 92a, 223a, IV.2
Narušenie chodu Parlamentu 162, 165, 166
okamžité opatrenia 165
sankcie 166
Navrhovanie kandidátov (pozri tiež Vymenovania, Voľby)
dezignovaní členovia Komisie 118, VI
Dvor audítorov: členovia 121
Európska centrálna banka (pozri Vymenovania)
kvestori 15, 18
medziparlamentné delegácia 212
ombudsman 219
podpredsedovia 15, 17
 poverení plnením úloh vo vzťahoch s národnými parlamentmi 25
 poverení uskutočnením štruktúrovaných konzultácií s európskou občianskou spoločnosťou 25
predseda Komisie 117
predseda Parlamentu 15, 16
Súdny dvor: sudcovia a generálni advokáti 120
výbory 199
 predsedníctvo výboru 204
 vyšetrovacie výbory 199
Náhradníci
delegácia v Zmierovacom výbore 71
hlasovanie vo výbore 208
osvedčenie o zvolení, poradie 3
podvýbory 203
právo požiadať o tlmočenie na schôdzach výborov a delegácií 158
predloženie návrhov v gestorskom výbore 66
vymenovanie spravodajcu
 výbor požiadaný o stanovisko 53
 gestorský výbor 49, 51
vyšetrovací výbor, právo hlasovať 198
Národné parlamenty
dohodnutie poskytovania vybavenia 142
dokument od, zaslaný úradnou cestou 142
oblasť vzťahov s 25, 27, 142, 143
odôvodnené stanoviská (pozri tiež Subsidiarita) 42
výbor, priamy dialóg s 142
Návrhy
na vyslovenie nedôvery Komisii 119
procedurálne 185
uznesení 45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
žiadajúce vyhlásenie veci za neprípustnú 187
Nelegislatívne uznesenia (pozri Uznesenia) 99
Neoficiálne zoskupenia poslancov 34
Neprípustnosť (pozri tiež Prípustnosť) 36, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Neukončené záležitosti 229
Nezaradení poslanci
interné prípravné schôdze pre zmierovací postup 71
neoprávnení vymenovať koordinátorov 205
postavenie a práva poslancov 25, 35
právo predložiť návrhy kandidátov na:
 členov medziparlamentných delegácií 212
 členov výborov 199
 náhradných členov výborov 200
prístup k informáciám 205
rečnícky čas 35, 135, 153, 162
sekretariát 205
zasadací poriadok v rokovacej sále 36
výdavky 25, 35
O
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Občania
petičné právo 215
právo na prístup k dokumentom Parlamentu 116
štruktúrovaná konzultácia s európskou občianskou spoločnosťou 27
Odhady 96, 97
Odloženie rozpravy a hlasovania 185, 190
Odôvodnenia (pozri tiež Dôvodová správa) 49, 53, 66, 88, 104, 116a, 169, 227
Odporúčania
absolutórium IV.1
článok 99, prijatie 54
delegované akty 105
informačné návštevy 216a
koordinátori výborov 205
konanie pred Súdnym dvorom 141, 179a
konferencie predsedov delegácií
 Konferencii predsedov
o práci delegácií 30
konferencie predsedov výborov
 Konferencii predsedov
o pôsobnosti výborov pred pridelením veci 47, 201a
o práci výborov 29
o zostavovaní programu schôdze 29, 149
konflikt záujmov, uznesenie 118
následné vyšetrovanie 198
petície 216
pre druhé čítanie
 postup spoločných výborov 55
 gestorským výborom
umiestnenie na programe schôdze 67
podporované krátkym odôvodním 66
porušenie kódexu správania I.8
porušenie základných zásad a hodnôt členským štátom 83
postup súhlasu
 lehoty na prijatie výborom 99
 vrátane odporúčaní pre vykonanie 99
 vyzývajúce Parlament schváliť alebo zamietnuť 99
výborom, v ktorého pôsobnosti je vec
 Parlamentu
 pripojenie stanoviska výboru, v ktorého pôsobnosti je subsidiarita 42
 urobiť niečo iné 42
 zamietnutie návrhu z dôvodu porušenia zásady subsidiarity 42
výborom, v ktorého pôsobnosti je subsidiarita
 gestorskému výboru
vo vzťahu k návrhu legislatívneho aktu 42
prístup k dokumentom
 poslancov 160
 verejnosti 116
spoločné parlamentné výbory 214
viacjazyčnosť, prechodné opatrenia 159
vonkajšia činnosť Únie (pozri tiež SZBP) 113, 113a
vymenovanie a navrhovanie kandidátov
 členov Dvora audítorov 121
 členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky 122
 dezignovaných členov Komisie IV.2, IV.3
 orgánov v oblasti správy hospodárskych vecí 122a
 osobitných zástupcov, vymenovania 110
 vedúcich delegácií Únie v tretích krajinách, vymenovanie 111
zmluvy o pristúpení 81
žiadosť Komisii o predloženie návrhov, spolu s odporúčaním 46
Odvolacie postupy 5, 9, 167, I.8
Ochrana výsad a imunít 7, 9
OLAF 12, V.c5
Ombudsman
činnosť 220, V.c20
odvolanie z funkcie 221
voľba 219
Opätovné predloženie veci Parlamentu 63
Osobitné výbory 29, 197, 203
Osobitní zástupcovia 110
Osobné vyhlásenia 164
Osvedčenie o zvolení (preskúmanie) 3, 14, V.c16
Otázky 31
Európskej centrálne banke 131
hodina otázok
 kritériá II
 plénum 129
 výbor 210
na písomné zodpovedanie (pozri tiež Interpelácie)
 Európskej centrálnej banke 131
 príslušné kritériá II
 týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu 131a
 týkajúce sa jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií 131a
 všeobecné 130
na ústne zodpovedanie s rozpravou 128
neukončené záležitosti 229
nie prioritné 130
Predsedovi týkajúce sa Predsedníctva, Konferencie predsedov a kvestorov 31
prioritné 130
stručné a výstižné
 po vyhlásení Komisie, Rady a Európskej rady 123
 po vyhlásení vysvetľujúcom rozhodnutie Komisie 124
Overenie
osvedčenia o zvolení za poslanca 3, 14, V.c16
politickej strany na európskej úrovni 224, V.c16
právneho základu 39, 46
subsidiarity a proporcionality (článok 5 Zmluvy o EÚ) 39
zlučiteľnosti z finančného hľadiska 41
P
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 214a
Parlamenty
konferencie parlamentov 144
národné parlamenty 25, 27, 37, 42, 142 - 143, V.c2
pridružených štátov alebo prístupových štátov 214, V.c2
Petície 211, 215 - 216a, 217, 218, 229, V.c20
Písomné vyhlásenia
menšinové stanoviská 52a
poslancov
 o finančných záujmoch (pozri Finančné záujmy, Vyhlásenia) I.4
 o nevykonávaní žiadnej funkcie nezlučiteľnej s funkciou poslanca 3
pripojené k doslovnému zápisu 162
Plán pracovných miest sekretariátu Parlamentu 25, 33, 97
Plénum
články uplatňované primerane vo výboroch 209
delegované akty 105, 107
doslovný zápis 194
druhé čítanie 64 - 69a
pozmeňujúce návrhy 39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
konzultácie 78c, 132
návrhy uznesení 170, III.p1, IV.6
ostatné inštitúcie 113
otázky 128
oznámenia 9, 32, 38, 46, 47, 64, 67a, 69a, 69c, 69d, 105, 133, 154, 166, 201a
oznámenie o petíciách 217
posilnená spolupráca 85
postup bez pozmeňujúcich návrhov a bez rozpravy 150
právo vystúpiť, konflikt záujmov I.3
prednostná rozprava 52
prvé čítanie 59, 59a, 63, 63a
rečnícky čas 162
rozpravy 52, 115
rozpočet 88, 90 - 92a
spravodajca 151
správa IV.4
správanie poslancov 11
správa o transparentnosti 116
tretie čítanie 69g, 70, 72
viacjazyčnosť 158
vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady 123
výklad rokovacieho poriadku 226
zápisnica 192
žiadosť o hlasovanie 69c
Podpis
dokumenty, elektronické 161
medziinštitucionálne dohody 140
návrh uznesenia 123, 133
oznámenie poslanca o vzdaní sa mandátu 4
petícia 215
písomné vyhlásenie, poslanci 3
pozmeňujúce návrhy
 návrh rozpočtu 88
 vo výbore, druhé čítanie 208
 všeobecne 169
prezenčná listina (pozri tiež Rokovanie) 148
prijaté akty 78, 193, VII
rozhodnutia Predsedníctva
 o európskych politických stranách a európskych politických nadáciách 223a
spoločné vyhlásenie, legislatívne plánovanie 37
určujúce prahové hodnoty, forma 168
viacročné plánovanie, spoločné závery 118a
vyhlásenie o utvorení politickej skupiny 32
zápisnica, rokovanie 192
zmluva o pristúpení
 predloženie návrhu zmluvy Parlamentu pred podpisom 81
 vymenovanie pozorovateľov 13
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Podpredsedovia
funkčné obdobie 19
pôsobnosť, úlohy 23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
predčasné ukončenie výkonu funkcie 21
prednostné poradie 17
uvoľnené funkcie 20
voľba 15, 17
 celkové spravodlivé zastúpenie, rodová a geografická rovnováha 15
Podvod 12, I.2, V.c5
Podvýbory 201, 203
Politické skupiny (pozri Skupiny)
Politické strany (Európske politické strany) 223a
Poradie
hlasovania 169, 174, 176, 180, 209
zápisu petícií do registra 215
Poradný výbor pre správanie poslancov I.3, I.7
Poriadok
poriadok a bezpečnosť v priestoroch 11
právny poriadok V.c16
ústavný poriadok členského štátu 215
zachovanie poriadku 22, 165, 166, 177
Porušenia
dôvernosti 166, 210a
kódexu správania
 členom alebo náhradným členom poradného výboru I.8
 členom politickej skupiny, ktorá nie je zastúpená v poradnom výbore I.7
 poslancom I.8
 spravodajcom 21
kódexu správania registrujúcich sa osôb 116a
ľudských práv 114
ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu 114, 135, III
pravidiel správania poslancov 165
výsad a imunít 7
základných zásad 83
Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi 85
Poslanci 1 - 6, 9 - 11, 148
asistenti 11, 116a
finančné záujmy 11
imunita 9
nezaradení 35
pozorovatelia, postavenie ako poslanci 13
pravidlá správania 11
preskúmanie osvedčení o zvolení 3
prijaté dary a výhody I.5
sankcie 166
štatút 2, 11, 25, 116, V.c16
trvanie mandátu 4
účasť na rokovaniach 148
všeobecne 1 - 11
Postupy
absolutórium 93 - 94, 98, IV, V.c5
hlasovanie
 v pléne 150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182a, 183
 vo výbore 208, 209
legislatívny
 riadny legislatívny postup (RLP)
druhé čítanie 64 - 69a
medziinštitucionálne rokovania v rámci 69b - 69f
podpis a uverejnenie 78
prvé čítanie 59 - 63a
zmierovací a tretie čítanie 69g - 72
 vo výbore 49 - 55, 206 - 211
 všeobecne 37 - 48
naliehavý 154
preskúmanie plánovaných dobrovoľných dohôd 102
rozpočet 86 - 92a, V.c4
spoločné výbory 55
zjednodušený 50, 150
zmierovací (RLP) 69g - 72, 90, V.c19
zmierovací (vnútorné rozpočtové veci) 97
Postup spoločných výborov 54, 55, 107, VI.p1.3, VI.p1.4
Postup stručnej prezentácie 52, 151
Pozícia
delegované akty 105
Komisie 45, 59, 64, 78b
k parlamentnému odhadu rozpočtu 97
konanie k zániku mandátu 3
menšiny, v správach 52
Parlamentu 59, 63, 63a, 69, 69d, 69e, 78d, 78e, 88, 193
prijať pozíciu 132, 220
Rady 45, 55, 64, 66, 67, 67a, 69, 69a, 69e, 70, 170
rozpočet 88, 90, 94a
spravodajcov 54
Únie 109
vyjadrenie pozície 45, 59, 67a, 78b, 108
výboru požiadaného o stanovisko (stanovisko alebo pozmeňujúce návrhy) 53
Pozícia Rady
pozmeňujúce návrhy 67a, 69, 70
oznámenie 55, 64 - 66
predloženie Parlamentu 67
schválenie
 dohoda v prvom čítaní 63a
 dohoda v druhom čítaní 69a
 druhé čítanie, hlasovanie v Parlamente 67a
zamietnutie 67a
Pozmeňujúci návrh (pozri tiež Zmena)
autor 88, 169, 174
druhé čítanie 67a, 69, 69a
jazyky 158, 159, 169, 170
kompromisný 69, 170, 174
lehoty 53, 59, 69c, 170
poradie v hlasovaní 174
postup bez pozmeňujúcich návrhov 50, 150
posúdenie plenárnych pozmeňujúcich návrhov vo výbore 175
predkladanie 169
prednesenie 169
prípustnosť (pozri tiež Prípustnosť) 22, 99, 104, 170
prvé čítanie 59, 59a
rokovania pred druhým čítaním v Parlamente 69e
rokovania pred prvým čítaním v Parlamente 69c
späťvzatie 169
spoločný návrh zmierovacieho výboru 72
ústny 113, 169
uverejnenie 169
vyznačenie v konsolidovanom texte 193
výbor 175, 208
Pozorovatelia 13
Pracovný program
Dvor audítorov 125
Komisia 37, 47
Prahové hodnoty (pozri tiež Hlasovanie) 168a
Práva bývalých poslancov 11
Pravidlá správania 11, 165, 166, 167
Právno-lingvistická finalizácia (pozri Finalizácia)
Právny základ
v legislatívnej iniciatíve podľa článku 225 ZFEÚ 46
v návrhu Komisie
 o zmene 63
vyplývajúca z riadneho legislatívneho postupu, ktorý sa už neuplatní 63
 overenie
medzinárodné dohody 108
všeobecné 39, V.c16
v pozícii Parlamentu v prvom čítaní
 o zmene vykonanej Radou alebo Komisiou 63
Právo Únie
petície, iniciatívna správa (článok 52) 216
porušenie 141
výbor s pôsobnosťou pre výklad a uplatňovanie 40, V.c16
vykonávacie akty a opatrenia 106
vyšetrovací výbor, vykonanie 198
Predbežná správa 99
Predčasné ukončenie výkonu funkcie 21, 166
Predchádzanie podvodom a korupcii 12
Predpisy Predsedníctva
o delegáciách výboru v rámci EÚ 216a
o preukazoch oprávňujúcich na vstup 116a
Predseda Európskej rady
otázky na písomné zodpovedanie od poslancov 130
pridelenie rečníckeho času v pléne 162
účasť na predstavení kolégia členov Komisie 118, VI.p1.5
vyhlásenie v pléne po každom jej zasadaní 123
Predseda Komisie
oznámenie výsledku návrhu na vyslovenie nedôvery 119
s predsedami iných inštitúcií 63, 94a
voľba 117
Predseda Parlamentu (pozri tiež Plénum, Rokovania, Postupy atď.)
funkčné obdobie 19
náhrada 20
pôsobnosť 22
spolupodpisujúci za Parlament
 prijaté akty (RLP) 78
 prijaté texty 193
s predsedami iných inštitúcií 63, 94a
ukončenie (predčasné) 21
voľba 15, 16
 celkové spravodlivé zastúpenie, rodová a geografická rovnováha 15
vystavenie priepustky do pléna (pozri tiež Generálny tajomník)
zápisnica z rokovania, spolupodpisujúci (pozri tiež Zápisnica, Generálny tajomník) 192
Predseda Rady
oznámenie výsledku návrhu na vyslovenie nedôvery 119
s predsedami iných inštitúcií 63, 94a
účasť na predstavení kolégia členov Komisie 118, VI.p1.5
Predsedníctva
konvent 79
medziparlamentné delegácie 212
výbory 198, 203, 204
Predsedníctvo
informačná povinnosť 31
otázky poslancov týkajúce sa plnenia úloh 31
pôsobnosť 5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
predbežný návrh 25, 96
voľby a výkon funkcie 14, 19, 30a
zloženie 19, 20, 24
Preklady
doslovný zápis, časť z neho, na žiadosť 194
petície 215
pozícia Rady 64
prechodné opatrenia 159
vyšetrovací výbor, získané dokumenty 198
zápisnice Predsedníctva a Konferencie predsedov 31
žiadosti o predloženie návrhov adresované Komisii 46
Prepadnutie
návrhu uznesenia 135
neukončených záležitostí 229
otázok 128
Prepracovanie 104
Preukaz (laissez-passer) EÚ 5
Preukazy oprávňujúce na vstup, prístup 116a
Prerušenie
pôsobnosť výborov počas prerušenia 201
uplatňovanie pravidiel rokovania v pléne na výbor 209
zasadania 146
Prerušenie živého vysielania 165
Pridelenie
miest
 v rokovacej sále 13, 36
 vo výbore 199
rečníckeho času 135, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
Pridelenie veci výboru
medzinárodné dohody 108
právne záväzné akty 47
Pridružené výbory 54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 211, 216, VI
Priebeh
činnosti, najvyššia miera transparentnosti 115
rokovaní 25, 52a, 69f, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a, 165, 167
vypočutí, dezignovaní členovia Komisie 118
Prijaté akty 78, 193, VII
Prijaté texty 193
korigendum 231
Pristúpenie
dezignovaní členovia Komisie 81, 214, VI.p2.8
pozorovatelia 13
rokovania 81, 214, V.c1
súhlas 81, 99
zmluvy 81, 99
Prílohy 227
Prípustnosť (pozri tiež Neprípustnosť)
návrhov na legislatívne iniciatívne správy 46
návrhov na ombudsmana 219
návrhov na vyslovenie nedôvery Komisii 119
návrhov uznesení 52
otázok II
otázok na písomné zodpovedanie 130, 131
petícií 215
písomných odvolaní proti zbaveniu imunity 5
pozmeňujúcich návrhov 22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
rozhodnutia 22
uplatňovanie pravidiel rokovania v pléne na výbor 209
vysvetlení hlasovania 183
žiadostí o hlasovanie po častiach 52, 174
žiadostí o ochranu výsad a imunít 7
žiadostí o predloženie procedurálnych návrhov o prípustnosti 185, 187
Príspevky
denný príspevok, strata nároku na denný príspevok 166
stanovené Predsedníctvom 25
Prístup
do Parlamentu (pozri tiež Generálny tajomník) 11, 116a
do rokovacej sály (pozri tiež Generálny tajomník) 157
k dokumentom 5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160 - 161, 210, 215, IV
k oznámeniu o petíciách 217
k prijatým aktom 78
k prijatým textom 193
k zápisnici 31, 192, 207
na galériu 157
preukazy oprávňujúce vstup 116a
Prístup verejnosti k dokumentom (pozri Prístup, k dokumentom)
Procedurálne námietky 164a, 182a, 184a, 209
Procedurálne návrhy (pozri Návrhy)
Program
konečný návrh programu 135, 149, 149a, 150, 153a, 162
návrh 27, 29, 149
oznámenie o vzdaní sa mandátu 4, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
zmena 149a, 162
prioritné body 66, 154
schválenie 149a, 168
výboru 4, 66, 115, 131, 131a, 206
zaradenie bodov do programu 9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99
Program práce 149 - 156
Proporcionálne
rozdelenie
 miest vo výbore 199
 rečníckeho času 162
zásada pri uplatňovaní článkov o pléne na výbor
 hlasy potrebné na vznesenie námietky voči ústnemu pozmeňujúcemu návrhu 169
Proporcionalita (článok 5 Zmluvy o EÚ) 42, 106, V.c16, V.c17
Prvé čítanie 59, 59a, 63, 63a
dohody 63a
hlasovanie v Parlamente 59
pozícia Parlamentu
 mandát 69d
 rokovania po prijatí pozície Parlamentu 69d
pozícia Rady
 pozmeňujúce návrhy Parlamentu k pozícii Rady 69
 predloženie Parlamentu 64
 rokovania pred prijatím pozície Rady 69d
rokovania 69b, 69c, 69d, 69f
ukončenie 59
v pléne 59
výbor
 legislatívne správy 49, 52a
 návrhy od iných inštitúcií alebo členských štátov 48
 postup spoločných výborov 55
 predloženie výborom, v pléne 59
 predloženie výboru 47
 spravodajca, vymenovanie 47
 stanoviská 53, 54
 urýchlenie legislatívnych postupov 47a
 vrátenie veci výboru 59
 zjednodušený postup 50
zmena právneho základu 63
R
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Rada
dialóg s gestorským výborom (druhé čítanie) 66
dohoda v prvom čítaní 63a
menšie interpelácie 130a
návrh odporúčaní 113
otázky 128, 129, 130
predloženie pozície Rady (druhé čítanie) 64
rečnícky čas v pléne 162
väčšie interpelácie 130b
vyhlásenia 123
zasadania 44
Rada Európy 214a
Register (pozri tiež Internetová stránka)
asistenti, poslanci 11
Európske politické strany alebo Európske politické nadácie 223a
iniciatívy občanov (na základe nariadenia (EÚ) č. 211/2011) 211
ročné vyhlásenie medziskupín o podpore 34
petície 215, 217, 218
register transparentnosti 11, 116a
účasť poslancov 148
Revízia zmluvy (pozri tiež Pristúpenie)
riadna revízia 79
zjednodušená revízia 80
Riadiace orgány 24 - 31, 116
Ročné plánovanie 37, 47
Rokovacia sála (pozri Prístup, Kódex správania, Rušenie poriadku)
Rokovacia skupina 69e, 69f
Rokovací poriadok
medziinštitucionálne dohody, prijatie si vyžaduje zmenu 140
uplatňovanie 226, V.c18
vypustenie z 107
zmena 227, V.c18
Rokovania (pozri tiež Plénum) 145
audiovizuálne
 politika V.c15
 záznam z rokovaní
všeobecne 195
vymazanie častí vystúpenia 165
 záznam z vypočutia, dezignovaný člen Komisie VI.p1.3
doslovný zápis 194
miesto 147
prerušenie, skončenie 191
 predseda
ako dôsledok opustenia predsedníckeho kresla 165
pôsobnosť 22
 procedurálny návrh na prerušenie alebo skončenie rokovania 185, 191
postup hlasovania 191
 uplatnenie ustanovení o rokovaniach v pléne na výbory 209
priebeh 25, 52a, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164a
sankcie
 vnútorné odvolacie postupy 167, 191
 prerušenie účasti poslanca 166
účasť poslancov 148
verejný záznam 192, 194 - 195
zápisnica 192
Rovnosť hlasov
plénum 179a
výbor 209
Rozdelenie
aktuálne témy na rozpravu, rozdelenie medzi skupinami 153a
miest vo výbore medzi skupinami 199
rozpočtových prostriedkov medzi politickými stranami na európskej úrovni 224
Rozpočet
postup udelenia absolutória 93, 94, 125, IV
pre dialóg s národnými parlamentmi 142
generálny tajomník, správa Predsedníctva o rozpočte 96
Konferencia predsedov 27
odhad rozpočtu Parlamentu 96, 97
plnenie rozpočtu 92a, 125, IV
politické skupiny 27, 33
pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu 88
predseda Parlamentu
 medziinštitucionálna spolupráca 94a
 vnútorné právomoci v oblasti rozpočtu 98
Predsedníctvo
 audit príspevkov v rozpočte, nezaradení poslanci 35
 povoľovanie výdavkov, politické strany 223a, 224
 právomoci plnenia rozpočtu 33
 predbežný návrh odhadu rozpočtu 25, 96
 príspevky pre poslancov 25
prijatie 91
ročný rozpočtový postup 86a
rozpočtový zmierovací postup 90
rozprava, finančné dopady spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 113a
stanovisko, rozpočtové dosahy právne záväzného aktu 41
systém predbežných dvanástin 92
viacročný finančný rámec (VFR) 86
výbory V.c4, V.c5
Rozpočtový rok 92a, 97, IV.3
Rozprava
doručovanie dokumentov 160
interpelácie
 väčšie na písomné zodpovedanie s rozpravou 130b
kodifikácia 103
medzinárodné dohody/orgány, predbežné uplatňovanie/pozastavenie uplatňovania medzinárodnej dohody 109
mimoriadna 153
naliehavý postup 154
narušenie rozpravy 162, 166
náhradníci 200
návrh
 na odloženie rozpravy alebo hlasovania 184a, 185, 190, 209
 na vyslovenie nedôvery Komisii 119
 na neprípustnosť na začiatku rozpravy 187
 na uzavretie zápisnice 22, 185, 189
o správe 52a
odporúčania o vonkajších politikách 113
ombudsman, o odvolaní 221
osobné vyhlásenia počas rozpravy 164
otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou 128
petície 216, 216a
podvýbory, zapojenie predsedov do rozpráv materského výboru 203
postup bez rozpravy 50, 150, 183, 216
pôsobnosť predsedu/podpredsedov v rozprave 22, 23
porušovanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu 135, III
prednesenie autorom počas rozpravy 169
prednostná 52
prerušenie alebo skončenie rokovania 191
rečnícky čas 162
spoločná rozprava 155
spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) 113a
správanie poslancov počas rozpravy 11
stručná prezentácia bez riadnej rozpravy 151
subsidiarita, odporúčanie zamietnuť 42
tematická rozprava, na žiadosť politickej skupiny 153a
verejné diskusie o otázkach všeobecného európskeho záujmu 27
verejný charakter 115
voľba
 Komisie 118, VI.p1.5
 predsedu Komisie 117
vyhlásenie
 člena Komisie, Rady a Európskej rady 123
 Dvora audítorov 125
 ECB 126
 ktoré vysvetľuje rozhodnutie Komisie 124
 Zmierovacieho výboru 72
vyšetrovací výbor, na žiadosť 198
výsady a imunity
 rozhodnutie Parlamentu o odvolaní bez rozpravy
zahrnutie dotknutého poslanca do rozpravy vo výbore 9
zápisnica 192
záverečná rozprava v pléne, možnosť rozpravy 59a
zmluvy o pristúpení, pred rokovaním
Rušenie poriadku
okamžité opatrenia 165
sankcie 166, 167
S
Horná časť stránkyNasledujúciPredchádzajúci
Sankcie 11, 166 - 167, I.8
Sekretariát
otázky na písomné zodpovedanie
 doslovný zápis, ústny príspevok, lehota 194
Parlamentu 25, 222
 dokumenty sekretariátu ako “dokumenty Parlamentu” 116
 organizácia 222
 plán pracovných miest
prijatie 222
úloha Predsedníctva 222
všeobecne 33
 poradenstvo autorom II
 riadenie sekretariátu 222
 rovnaké alebo podobné otázky II
 spojenie súvisiacich záležitostí sekretariátom II
 zloženie 222
politické skupiny 33
sekretariát nezaradených poslancov 35, 205
Schôdze 145 - 146
dodatočné, v Bruseli 147
Skupiny 32, 33, 36
činnosť 33
členovia výborov, zmena politickej skupiny 199
medziskupiny 34
náhradníci, stáli náhradníci 200
právne postavenie 33
rozpustenie 32
ustanovenie 32
Spoločná rozprava 135, 155
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) 110 - 111, 113a, V.c1
Spoločné parlamentné výbory 214
Spoločné vyhlásenie o ročnom medziinštitucionálnom plánovaní 37, 47a
Spoločný návrh 55, 72, 90
Spoločný návrh uznesenia 123, 135, 170
Spolupráca
cezhraničná a medziregionálna V.c12
justičná a správna, v občianskych veciach V.c16
lojálna 54
Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 96
medziinštitucionálna spolupráca 37, 94a
medziparlamentná 142
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 214a
policajných orgánov a súdov v trestných veciach V.c17
posilnená spolupráca 85
právno-lingvistická finalizácia 193
s tretími krajinami V.c1, V.c15
volebné pozorovateľské misie V.c1
Spravodajca
druhé čítanie
 hlasovanie v Parlamente 67a
 predpoklad kontinuity funkcie spravodajcu 66
 predloženie pozície Rady 64
hlasovanie vo výbore 208
odložené hlasovanie v Parlamente 45
kodifikácia 103
kompromisné pozmeňujúce návrhy 170
konflikt záujmov I.3
iniciatívne správy 52
medzinárodné dohody 108, 109
medziparlamentné delegácie 212
naliehavý postup 154
po prijatí pozície Parlamentu 78d
nelegislatívne správy 51
odvolanie pre porušenie kódexu správania atď. 21
postup spoločných výborov 55
postup súhlasu 99
povinnosť spravodajcov sa navzájom informovať 54
porada s predsedom Parlamentu, naliehavé opatrenie v záujme potvrdenia imunity 8
preskúmanie vzdania sa mandátu poslanca 4
pridružené výbory 54
prvé čítanie, hlasovanie v Parlamente 59
vystúpenie v pléne
 hlasovanie 171
 procedurálne návrhy 185
 rozprava 162
rokovania 69f
postup v pléne bez pozmeňujúcich návrhov alebo rozpravy 150
st