Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - januar 2017
EPUB 161kPDF 897k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

STVARNO KAZALO
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZ
Arabske številke se nanašajo na člene. Priloge so označene z rimskimi številkami; arabske ali rimske številke ali črke, ki jim sledijo, se nanašajo na dele, člene ali odstavke teh prilog. To neizčrpno stvarno kazalo je oblikovano v pomoč bralcem pri prebiranju slovenske različice Poslovnika. Nima nobenega uradnega statusa in vrednosti kot pripomoček pri interpretaciji.
A
Vrh straniNaslednje
Agencije
posvetovanje 139
preučitev in ocena poročil, ki jih sprejmejo 116
odbori, pristojni za V
zaprosila 139
AKP V.c2, V.c4
Arhiv 192, 193, 194, 195
B
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Brezpredmetnost
nerešene zadeve 229
predlogi resolucij 135
vprašanja 128
C
Vrh straniNaslednjePrejšnje
COSAC 143
Č
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Čas za govor 135, 153, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
Čas za vprašanja
na plenarnem zasedanju 129
v odboru 210
Člani
Evropska centralna banka 122
odbor 198, 199
Računsko sodišče 121
Človekove pravice 83, 114, 135, 224, 225, III, V.c1, V.c17
D
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Darila in podobne koristi I.5
Delegacije 25
ad hoc 27, V.c1, V.c2, V.c3
COSAC 143
konferenca predsednikov delegacij 30
konference parlamentov 144
medparlamentarne 30, 116, 135, 212, 214, VI, V.c2, V.c3
obiski za ugotavljanje dejstev 216a
pooblastila, takojšnji ukrepi 165
postopek s šerpami 27, 30
pravica do informacije o izreku kazni 166
tolmačenje 158
stalne 27, 212
upravičenost, zahteva po predložitvi izjave I.4
v skupnih parlamentarnih odborih 214
zunanja delegacija Unije, kandidat za mesto vodje 111
Delegirani akti 105
Delna zasedanja 145, 146
dodatna, v Bruslju 147
Delovni program
Komisije 37, 47
Računskega sodišča 125
Demokracija 135, 224, 225, III, V.c1
Dialog
kandidati za komisarje in poslanci VI.p1.3
med socialnimi partnerji 101
politični, z državami v razvoju V.c2
s Komisijo, v skladu z Okvirnim sporazumom VI.p1.6
socialni V.c7
z nacionalnimi parlamenti, po odboru 142
Dnevni red
končni osnutek 135, 149, 149a, 150, 153a, 162
obvestilo o odstopu poslanca 4
odbora 4, 66, 115, 131, 131a, 206
osnutek 27, 29, 149
prednostne točke 66, 154
sprejetje 149a, 168
sprememba 149a, 162
uvrstitev točke na dnevni red 9, 52a, 67, 69c, 72, 78d, 90, 99, 105, 106, 113, 123, 128, 130, 130b, 135, 149a, 150, 153, 153a, 168, 183, 188, 210, 216, III
Dobesedni zapis (glej tudi Plenarno zasedanje) 126, 162, 194, 195, 206
Dodelitev
čas za govor 135, 153a, 162, 163, 184a, 185, 206, III
sedežni red
 v odboru 99
 v sejni dvorani 13, 36
Dodelitev v obravnavo odboru
mednarodni sporazumi 108
pravno zavezujoči akti 47
Dokončno oblikovanje (pravno-lingvistično) 63a, 78, 193, VII
Dokumenti
dokumenti Parlamenta, opredelitev 116
dostop do (glej tudi Dostop, Razdelitev) 5, 43, 115, 116, 160
elektronsko ravnanje z dokumenti 161
geslo, simboli Unije 228
jeziki in prevodi 158, 198
nerešene zadeve na koncu zadnjega delnega zasedanja pred volitvami 229
objava v zapisniku 192
peticije kot javni dokumenti 215, 216
potrebni dokumenti, izvolitev varuha človekovih pravic 219
odražanje izida trialoga 69f
razdelitev 160
razrešnica IV.1
stališče Sveta, druga obravnava 64
zaupni 210a
Dokumenti občutljive narave 116
Dokumenti Parlamenta (glej tudi Dokumenti) 116
Dopolnitve 88
Dopustnost (glej tudi Nedopustnost)
kandidature za varuha človekovih pravic 219
nezaupnice Komisiji 119
obrazložitve glasovanja 183
odločitve (predsednika) 22
peticije 215
pisne pritožbe zoper odpravo imunitete 5
predlogi resolucij 52
predlogi sprememb 22, 39, 52, 66, 69, 99, 103, 104, 108, 113, 170, 174, 199, IV.4
predlogi zakonodajnih resolucij 46
priglasitve v zvezi s postopkovnimi predlogi o dopustnosti 185, 187
uporaba pravil za plenarne seje v odboru 209
vprašanja II
vprašanja za pisni odgovor 130, 131
zahteve za glasovanje po delih 52, 174
zahteve za zaščito privilegijev in imunitete 7
Dostop
do dokumentov 5, 9, 43, 69f, 115, 116, 158, 160 - 161, 210, 215, IV
do objave peticij 217
do Parlamenta (glej tudi Generalni sekretariat) 11, 116a
do sejne dvorane (glej tudi Generalni sekretariat) 157
do sprejetih aktov 78
do sprejetih besedil 193
do zapisnika 31, 192, 207
izkaznice 116a
na balkone 157
Dostop javnosti do dokumentov (glej Dostop, - do dokumentov)
Druga obravnava (glej Postopek) 64 - 69a
členi, ki se ne uporabljajo za drugo obravnavo 66
dogovori 69a
glasovanje 67a, 208
kolizija med členi o drugi obravnavi in drugimi členi 47
na plenarnem zasedanju 67, 67a, 69, 69a
podaljšanje rokov 65
pogajanja 69e
poročevalec 66, 71
postopek s skupnimi sejami odborov 55
predlogi sprememb v odboru
priporočilo za drugo obravnavo 66, 67
v odboru
 podpis predlogom sprememb k osnutku predloga zavrnitve 208
 splošno 55, 64 - 66
zaključek 67a
Drugo poročilo, vrnitev zadeve odboru 188
Državljani
pravica dostopa do dokumentov Parlamenta 116
pravica do peticije 215
strukturirana posvetovanja z evropsko civilno družbo 27
Državljanska pobuda 211, 218, V.c20
E
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Elektronski register peticij 216
Elektronsko ravnanje z dokumenti 161
Enominutni govori 163
Enotni mehanizem nadzora
imenovanje predsednika in podpredsednika nadzornega odbora enotnega mehanizma nadzora 122a
vprašanja za pisni odgovor 131a
Enotni mehanizem za
reševanje
enotni odbor za reševanje
 imenovanja predsednika, podpredsednika in polnopravnih članov 122a
vprašanja za pisni odgovor 131a
Evropska centralna banka
imenovanja 122
izjave 126
pravica do zakonodajne pobude 59
vprašanja za pisni odgovor 131
Evropska državljanska pobuda 211, 218, V.c20
Evropski ekonomsko-socialni odbor V.c12
posvetovanje z 137
razrešnica 94
Evropski svet
dodelitev časa za govor, v sejni dvorani 162
izjave 123
osnutek sklepa, sestava Parlamenta, pregled Parlamenta 84, 99
poenostavljeni postopek za spremembo Pogodb 80
poročilo s predlogi pristojnega odbora 80
posvetovanje s Parlamentom 79
posvetovanje s Parlamentom, sklep o spremembi tretjega dela PDEU 80
predlog kandidata za predsednika Komisije 117
predsednik, vabilo na predstavitev kolegija VI.p1.5
redni postopek za spremembo Pogodb 79
vprašanja za pisni odgovor 130
zahteva za odobritev Parlamenta, odločitev Sveta, da ne bo sklical Konvencije 79
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) 12, V.c5
F
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Finančna uredba 92a, 223a, IV.2
Finančna združljivost 41, 49, 51
Finančne posledice 41, 113a, V.c4
Finančne zadeve
interni finančni akti 98
naloge kvestorjev 28
naloge predsednika 22
naloge predsedstva 25, 33
odbori V.c3, V.c4, V.c5, V.c6, V.c10
SZVP, vplivi na izvajanje 113a
Finančni interesi
komisarjev 117, 118, VI.p1.1, VI.p1.2
poslancev, vključno s pisno izjavo 3, 11, 21, 224, I.1, I.4
Unije V.c5
Finančni položaj uradnikov in drugih uslužbencev 25, 222
Finančno poročilo, dodano obrazložitvi samoiniciativnega poročila (člen 52) 45, 49, 51
Funkcionarji Parlamenta 14 - 21, 22, 23
dokumenti Parlamenta 116
kazni, obveščanje o izreku 165, 166
odbor, smiselna uporaba 204
G
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Generalni sekretar 4, 25, 35, 77, 96, 157, 159, 165, 222, 224, I, V.c9
dolgoročne izkaznice
 odvzem ali deaktivacija
dovoljenje kvestorjev 116a
splošno 116a
dostop do sejne dvorane
 izdaja dovolilnic (glej tudi Predsednik Parlamenta) 157
 odstranitev poslanca iz sejne dvorane 165
 pravica 157
imenovanje 25, 222
podrobna ureditev za sekretariate samostojnih poslancev 35
poročilo o predlogu načrta prihodkov in odhodkov 96
predlogi sklepov predsedstva
 financiranje politične stranke na evropski ravni
odobritev končnega izkaza stanja 224
odobritev poročila o finančnih aktivnostih 224
prenos pristojnosti predsedstva na generalnega sekretarja 224
razdelitev upravičencem 224
splošno 224
tehnična pomoč političnim strankam na evropski ravni 224
ukinitev, zmanjšanje ali vrnitev sredstev 224
 splošno 25
 tehnična pomoč 224
 ukrepi za izvedbo registra za preglednost 116a
 večjezičnost, prehodna ureditev 159
sekretariat Parlamenta (glej tudi Sekretariat) 222
sopodpisnik za parlament
 sprejeta besedila 193
 sprejetih aktov (redni zakonodajni postopek) 78
zapisnik seje, sopodpisnik (glej tudi Zapisniki, Predsednik Parlamenta) 192
Generalni sekretariat 25, 222
Geslo 228
Glasovanje 171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
delegirani akti
 nasprotovanje 105
 preklic prenosa pooblastil 105
druga obravnava
 odbor 66
 plenarno zasedanje 67a
elektronski sistem glasovanja 178, 180, 181, 182a, 209
eno samo 52, 59, 69f, 72, 90, 99, 100, 103, 108, 150, 170, 179, 208, 216
glasovalna pravica
 opazovalci 13
 poslanci 177
 samostojni poslanci na konferenci predsednikov 26
imuniteta 9
izenačenost glasov
 izvolitev funkcionarjev 16, 17, 18
 na plenarnem zasedanju 179a
 predsedstva odborov 204
 v odboru 209
 v predsedstvu 24
kodifikacija
 na plenarnem zasedanju, eno samo glasovanje, brez sprememb 103
končno 42, 46, 78b, 123, 133, 171, 179, 183, 208
kršitev temeljnih načel in vrednot s strani države članice 83
ločeno 9, 52, 59, 174, 175
mandat
 pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu
na plenarnem zasedanju 69c
 pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu
odbor 69c
obrazložitve 123, 135, 164a, 183
obrazložitve, o katerih se ne glasuje 49, 53
odbor 208
odbor za mnenje
 spremembe se dajo na glasovanje v pristojnem odboru 53
odločilni glas (glej Izenačenost glasov)
odložitev glasovanja 108, 185, 190, 209
opazovalci nimajo pravice do glasovanja 13
po delih 52, 59, 164a, 174, 175, 176, 179a, 209
poimensko 118, 119, 179, 180, 181, 208, 209, VI.p1.5
postopek 171, 208
postopek odobritve
 na plenarnem zasedanju
eno samo glasovanje o odobritvi, brez pravice do spreminjanja 99, 108
izstop iz Unije 82
pristopne pogodbe 81
zahteva za mnenje Sodišča, odložitev glasovanja 108
 v odboru
priporočilo Parlamentu
. obrazložitev, o kateri se ne glasuje 99
postopek posvetovanja, plenarno zasedanje 78c
pragi 168a
predlogi sprememb 169, 174, 175, 179, 208
preložitev 39, 45, 59, 118, IV.5
pristojni odbor
 poročila
izid glasovanja, navedba v poročilu 52a
obrazložitve, o katerih se ne glasuje 49, 52a
 postopek s skupnimi sejami odborov
glasovanje sodelujočih odborov 55, 107
priporočilo za drugo obravnavo 55
 predlog proračuna 88
 pridruženi odbor
spremembe se sprejmejo brez glasovanja 54, 107
 priporočila o zunanjih politikah Unije 113
 zaprosilo za stališče Komisije do predlogov sprememb pred končnim glasovanjem 78b
proračun
 na plenarnem zasedanju
glasovanje o potrditvi predlogov sprememb k skupnemu besedilu 90
predlog proračuna
. dopolnitve, po oddelkih 88
. predlog resolucije 88
sprava v proračunskem postopku, skupno besedilo, eno samo glasovanje 90
 v odboru 88
prva obravnava, plenarno zasedanje 59
razglasitev izidov, na plenarnem zasedanju 22
redni zakonodajni postopek
 o celotnem osnutku, po glasovanju o predlogih sprememb (prva obravnava) 59
 o novem predlogu zavrnitve, po glasovanju o predlogih sprememb (druga obravnava) 67a
 o pravni podlagi, če je sporna, pred vsebino 39
 o predlogih sprememb k osnutku zakonodajne resolucije 59, 67a
 o predlogu takojšnje zavrnitve 67a
 o vrnitvi v odbor (prva obravnava) 59
 o začasnem dogovoru 59, 67a
 o zahtevi, da se najprej glasuje o predlogih sprememb, pred začasnim dogovorom 59, 67a
skupaj 135, 174
spori glede glasovanja 182a
tajno
 imenovanja
druge institucije in telesa 117, 121, 122, 122a, VI.p2.10
funkcionarji 15, 17
odbori, sestava, predlogi sprememb k predlogu konference predsednikov 199
predsedstva odborov 204
 razrešitve
obrazložitve glasovanja nedopustne 183
postopek 180a, 209
varuh človekovih pravic 221
tretja obravnava 72
večletni finančni okvir 86
veljavnost (glej Sklepčnost)
vrstni red (prednost) 22, 59, 171, 174
z usedanjem in vstajanjem (namesto z elektronskim sistemom glasovanja) 178
z vzdigovanjem rok 178, 182a, 208
začasni dogovor, eno samo glasovanje 69f
Goljufija 12, I.2, V.c5
Govor (glej tudi Izjave)
čas za vprašanja 129
dnevni red, sprejetje in spreminjanje 149a
enominutni govori 163
govori 163, 189
merila za dodelitev časa za govor 162
 uporaba za odbore
modri kartonček 162
nujni postopek
 pred glasovanjem 154
 razprava 154
obrazložitve glasovanja 183
osebne izjave 164
poročevalec 151
postopkovni predlogi 185
poziv poslancev k govoru
 splošno 22
 mandat za pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu 69c
predstavitve kandidatov za komisarje VI.p1.3
prijava k besedi 151
razprave
 glasovanje brez razprave 150
 izredne 153
 kršitve človekovih pravic, demokracije in načela pravne države 135
omejitve in dodelitve časa III.p3
 nujne 154
 zaključek razprave, govori 189
seznam govornikov
 splošno 162
 zaključek razprave 189
sprejetje in spreminjanje dnevnega reda 149a
vprašanja o pravilnosti postopka 184a
vprašanje za ustni odgovor z razpravo 128
H
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Himna 228
I
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Imenovanja (glej tudi Volitve, Kandidature)
člani in nadomestni člani posvetovalnega odbora I.7
člani pododbora 203
Evropska centralna banka: člani izvršilnega odbora 122
generalni sekretar 25, 222
komisarji VI
Konvencija o spremembi Pogodb: predstavniki v 79
odbor uglednih oseb, člani 223a
opazovalci 13
organi na področju ekonomskega upravljanja 122a
poročevalci 47, 50, 51, 52, 198, 205
posebni predstavniki (člen 33 PEU) 110
poslanci Parlamenta 3, 4
postopek glasovanja 180a
spravni odbor: člani delegacije 71, 90
splošno 117 - 122a
stalni namestniki 200
stalni odbori, člani 196
varuh človekovih pravic, neodločen izid glasovanja 219
vodje zunanjih delegacij 111
Imuniteta poslancev 5 - 9, 179, 180, 208, V.c16
Interpelacije
manjše, za pisni odgovor 130a
merila, ki se uporabljajo II
večje, za pisni odgovor z razpravo 130b
Izenačenost glasov
odbor 209
plenarno zasedanje 179a
Izjave
Evropska centralna banka 126
Evropski svet
 predsednik Evropskega sveta 123
kandidat za predsednika Komisije 117
Komisija
 pojasnila sklepov Komisije 124
 predsednik Komisije 124
 predstavitve kandidatov za komisarje VI.p1.3
 splošno 123, 124
o finančnih interesih
 kandidati za komisarje VI.p1.2
 poslanci 11, I.4
osebne (glej Govorniki)
Računsko sodišče 125
 izjave kandidatov za člane Računskega sodišča 121
Svet 123
Izkaznice, dostop 116a
Izključitev
poslancev
 iz medparlamentarne delegacije, konference ali foruma (prepoved) 166
 iz sejne dvorane 165
 iz sodelovanja v razpravah odbora, nečlani 206
Izredna razprava 153
Izredna seja, razprava o prostem sedežu v Parlamentu 4
Izstop iz Unije 82
Izvajanje dejavnosti, čim večja preglednost 115
Izvedba predstavitev, kandidati za komisarje 118
Izvedbeni akti 106 107
Izvedbeni ukrepi, predsedstvo I.5, I.9
J
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Javne predstavitve o državljanskih pobudah 211
Jezik (govorjenje)
žaljiv, rasističen ali ksenofobičen 11, 165, II
Jeziki, uradni 25, 31, 46, 64, 105, 106, 154, 158, 159, 169, 170, 193, 194, 195, 198, 215, III.p4
K
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Kadrovski načrt, Generalni sekretariat 25, 33, 97
Kandidature (glej tudi Imenovanja, Volitve)
Evropska centralna banka (glej Imenovanja)
funkcionarji Parlamenta 15
kandidati za komisarje 118, VI
kvestorji 15, 18
medparlamentarne delegacije 212
odbori 199
 predsedstva odborov 204
 preiskovalni odbori 199
podpredsedniki 15, 17
 zadolženi za izvajanje odnosov z nacionalnimi parlamenti 25
 zadolženi za izvajanje strukturiranega posvetovanja z evropsko civilno družbo 25
predsednik Komisije 117
predsednik Parlamenta 15, 16
Računsko sodišče: člani 121
Sodišče Evropske unije : sodniki in generalni pravobranilci 120
varuh človekovih pravic 219
Kazni 11, 166, 167, I.8
Kodeksi ravnanja
o večjezičnosti 25
pri pogajanjih v rednem zakonodajnem postopku 69b
za poslance (finančni interesi) 11, 21, I
Kodifikacija zakonodaje Unije 103, 170
Komisija
bistvena sprememba razporeditve delovnih področij v času mandata VI.p2.9
čas za govor na plenarnem zasedanju 162, III
delegirani akti 40, 105
delovni program Komisije 37, 47
dialog med socialnimi partnerji 101
državljanske pobude 211, 218
izjave 37, 123, 124
izmenjava mnenj, sprememba pravne podlage 39
izvedbeni akti 40, 106
izvolitev ali zavrnitev 118, VI.p1.4
izvolitev predsednika 117
konferenca predsednikov 129, 149
kratka predstavitev na plenarnem zasedanju s strani poročevalca 151
letno poročilo 132
mednarodni sporazumi 108, 109
mnenje ali odobritev, predlog na podlagi samoiniciativnega poročila v skladu s členom 52 45
nezaupnica 119
nujni postopek 154
obveščanje pristojnega odbora 43
Okvirni sporazum, nezaupnica komisarju 118, VI.p1.6
peticije, vloga pri obravnavi 216, 218
podpredsednik/visoki predstavnik 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
posebni predstavnik 110
posredovanje zakonodajne resolucije in stališča
 v drugi obravnavi 67a
 v prvi obravnavi 59
potrditev kandidatov za komisarje VI
predstavitve kandidatov za komisarje 118, VI.p1.3
prenovitve 104
preverjanje predvidenih prostovoljnih sporazumov 102
pristojni odbor 78d, 81, 206, 211, 216, 218
razprava o pristopni pogodbi 81
razrešnica 93, 94, IV
sejna dvorana (dostop) 157
sklic Parlamenta na zahtevo 146
sprememba predloga 63, 78
spremljanje zavez, sprejetih med predstavitvami VI.p1.6
stališče o predlogih sprememb 78b
stališče o spremembah
 v drugi obravnavi 67a
 v prvi obravnavi 59
subsidiarnost, obrazložena mnenja 42
„trialogi‟ 69f
umik predloga 37, 43, 59, 78d, 104
vloga pri pospešitvi zakonodajnega postopka 47a
vloga pri zakonodajnem načrtovanju 37
vloga v medinstitucionalnem sodelovanju (proračun) 94a
vloga v notranjem proračunskem postopku 96
vprašanja
 čas za vprašanja 129
 manjše interpelacije za pisni odgovor 130a, II
 večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo 130b, II
 za pisni odgovor 130, II
 za ustni odgovor z razpravo 128
zahteva za ponovno posredovanje predloga 63
zahteva za predložitev predloga, člen 225 PDEU 46
zahteva za predložitev predloga, člen 7(2) PEU 83
zaveze 78d
zavrnitev predloga 59, 102, 103, 104, 208
Komitologija (glej Delegirani akti, Izvedbeni akti)
Konferenca odborov parlamentov za zadeve Unije (COSAC) 143
Konferenca parlamentov 144
Konferenca predsednikov
odgovornost 31
pooblastila in naloge 21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 46, 52, 54, 55, 59a, 63, 69b, 71, 79, 83, 99, 116, 118a, 124, 128, 129, 133, 135, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153a, 162, 166, 196, 197, 198, 199, 201, 201a, 203, 204, 212, 216, 223a, 224, 225, 229, VI.p1.3, VI.p1.4
pristop 13
sestava 26
vprašanja 31
Konferenca predsednikov delegacij 30, 212
Konferenca predsednikov odborov 29, 37, 46, 47, 55, 69f, 105, 106, 107, 142, 149, 201a, 211, 216, 226, VI.p1.3, VI.p1.4
Konvencija 80
Koordinatorji v odboru 69f, 120, 198, 203, 205, VI.p1.3
Korupcija (glej Goljufija)
Kraj sej 147
Kršitve
človekovih pravic 114
človekovih pravic, demokracije in načela pravne države 114, 135, III
kodeksa ravnanja
 s strani člana ali nadomestnega člana posvetovalnega odbora I.8
 s strani člana politične skupine, ki nima predstavnika v posvetovalnem odboru I.7
 s strani poročevalca 21
 s strani poslanca I.8
pravil ravnanja za registracijske zavezance 116a
privilegijev in imunitete, sklep o 7
standardov ravnanja poslancev 165
Kvestorji
izvolitev
 celovita pravična zastopanost, ravnovesje spolov in geografsko ravnovesje 15
 postopek 18
 sprememba politične pripadnosti med mandatom 19
 trajanje mandat 19
naloge 28
 dolgoročne izkaznice za vstop 116a
 register pomoči medskupinam 34
 sprejetje podrobnih pravil o prijavi pomoči medskupinam 34
pisna vprašanja predsedniku glede kvestorjev 31
predsedstvo
 pooblastila predsedstva v zvezi s kvestorji 25
 vloga kvestorjev v predsedstvu 24
L
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Letna poročila 132
Letno načrtovanje 37, 47
Letno poročilo posvetovalnega odbora I.7
Listina o temeljnih pravicah 11, 38, 115, V.c17
Lobiranje I.2, I.6
M
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Mandat
delegacij Parlamenta 27, 144
Komisije, mednarodni sporazumi 108
posebnih predstavnikov 110
poslancev
 neodvisen 2
 odločitev o veljavnosti 3
 potrditev 3
 prepoved opravljanja nalog 9
 razrešitev 4
 stalno spremljanje zavez VI.p1.6
 v drugem parlamentu 4
predsednika za pogajanja o vzajemnih ugodnostih za nacionalne parlamente 142
pristojnega odbora
 pogajanja
po sprejetju stališča Sveta v prvi obravnavi 69e
pred sprejetjem stališča Parlamenta v prvi obravnavi
. poročilo 69c
. vrnitev v pogajanja 59, 59a
pred sprejetjem stališča Sveta v prvi obravnavi 69d
Manjše interpelacije (glej Interpelacije, glej tudi Komisija, - vprašanja)
Manjšinska mnenja 52a, 198, VI.p1.4
Medinstitucionalna pogajanja v zakonodajnih postopkih 4, 59, 59a, 69b
Medinstitucionalni sporazumi 12, 25, 37, 39, 63, 103, 104, 118, 140, V.c4, V.c18
Mednarodni sporazumi 99, 108, 109, V.c1
Medparlamentarne delegacije 30, 116, 212, 214, V.c1, V.c2
Medskupine (glej tudi Skupine) 34
Misije za spremljanje volitev V.c1, V.c2
Mnenja
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 137, VII
glasovanje v odboru 208
izražena s strani poslancev, svoboda govora 7
Komisije 45, 48
manjšinska 198
na podlagi Pogodb 132
o delegiranih in izvedbenih aktih 40
o državljanskih pobudah 211
o finančni združljivosti 41, V.c4
o letnem proračunskem postopku 86a
o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta 88, 97
o odstopanjih pri sprejetju eura, postopki 100
o odvzemu imunitete 9
o peticijah 216
o posamezni kandidaturi, člani Računskega sodišča 121
o pravni podlagi za zahtevo Parlamenta za predlog Komisije 46
o predlogu proračuna 88
o primernosti kodifikacije 103
o razrešnici IV.1, IV.3
o sklenitvi, obnovi ali spremembi mednarodnega sporazuma 108
o spoštovanju temeljnih pravic 38
o subsidiarnosti 42
Odbora regij 138, VII
odborov 50, 53, 201
osebne izjave 164
posebni odbori 197
preiskovalni odbori 198
Računskega sodišča 125
razdelitev osnutkov 160
v obliki pisma 133
Modri kartonček 162
Monetarna politika 126
Motenje Parlamenta 162, 165, 166
kazni 166
takojšnji ukrepi 165
N
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Nacionalni parlamenti
dokumenti, uradno posredovani 142
obrazložena mnenja (glej tudi Subsidiarnost) 42
odbor, neposredni dialog 142
odnosi z 25, 27, 142, 143
pogajanja o ugodnostih 142
Načelo pravne države 83, 135, 224, 225, III, V.c1
Načrt prihodkov in odhodkov 96, 97
Nadomestila
dnevnice, izguba 166
določi predsedstvo 25
Namestniki 200
delegacija v spravnem odboru 71
glasovanje v odboru 208
imenovanje poročevalca
 odbor za mnenje 53
 pristojni odbor 49, 51
pododbori 203
pravica zahtevati tolmačenje na sejah odborov in delegacij 158
preiskovalni odbor, pravica do glasovanja 198
preverjanje verodostojnosti, vrstni red 3
vlaganje predlogov v pristojnem odboru 66
Nasprotja interesov 118, I, I.3, VI.p1.2
Nedopustnost (glej tudi Dopustnost) 38, 69, 103, 104, 105, 119, 170, 185, 187
Nekdanji poslanci 7, 9, 11, I.6
Nerešene zadeve 229
Neuradna združenja poslancev 34
Nezakonodajne resolucije (glej Resolucije)
Nezaupnica
Komisiji 119
Nujni postopek 154
O
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Obrazložitev
glasovanja 123, 135, 183
 dopustnost 183
 pisna, pogoji 183
 politična skupina 183
 pooblastilo Predsednika, da prekine obrazložitev, če je predolga 164a
 ustna 183
poročila
 brez glasovanja 171
 črtanje s strani predsednika 52a
 dolžina 52a
 nezakonodajno 51
 odobritev, priporočilo 99
 priprava s strani poročevalca 52a, I.5
 redni postopek za spremembo Pogodb, posvetovanje, člen 48(3) PDEU 79
 s finančnim poročilom 45, 49, 51
 s priloženo pisno izjavo 52a
 v skladu s členom 225 PDEU 46
 zakonodajno 49
 zakonodajno samoiniciativno poročilo (člen 52) 45
vprašanj
 večje interpelacije za pisni odgovor, kratko 130b
Odbor regij 94, 138
Odbori 49 - 55, 196 - 211, 214, 225, V
čas za vprašanja 210
člani 199, 200
dialog
 odbor in nacionalni parlamenti 142
 politični, med kandidati za komisarje in poslanci VI.p1.3
 politični, z državami v razvoju V.c2
 socialni V.c7
 socialni partnerji 101
 strukturirani letni, s Komisijo VI.p1.6
druga obravnava 67a, 69, 69e, 69f
glasovanje 208, 209
kraj seje 147
mnenja 53, 54
naloge 27, 201, 201a, V
namestniki 3, 49, 51, 53, 158, 200, 203, 208
nujna seja 113
obrazložena mnenja o pristojnosti 9
pododbori 201, 203, V.c1
pooblastila 196, 197, 198, 201, V
popravki 231
poročilo 49, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 55, 59a, 72, 84, 86a, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 116, 170, 171, IV
posebni odbori 197
postopek 49 - 55, 59a, 63, 66, 69, 69e, 69f, 206, 207, 208, 209, 210, 210a, 211
predlogi sprememb za plenarno zasedanje 175
predsednik 4, 8, 9, 21, 29, 46, 49, 52a, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 67a, 69f, 71, 78d, 90, 94a, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 131, 141, 143, 150, 154, 162, 165, 170, 171, 175, 185, 198, 200, 201a, 203
predsedstvo 198, 203, 204
preiskovalni 198, 199
preverjanje veljavnosti mandatov poslancev 3, 14, V.c16
pridruženi 54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 216, V.c16, VI.p1.3
pristojnost 27, 47, 54, 55, 59a, 107, 133, 201, 201a, II
prva obravnava 59, 59a, 63, 69c, 69d, 69f
seje 4, 8, 25, 37, 50, 53, 55, 66, 69f, 113, 115, 116a, 126, 130, 131a, 158, 165, 168, 175, 200, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 210a
sestava 27, 199 - 200
skupne seje 55, 107
skupni parlamentarni odbori 214, V.c1
spravni odbor (glej tudi Tretja obravnava) 70, 71, 72
stalni 196
tretja obravnava 71
ustanovitev 196, 197, 198
vprašanja glede pristojnosti 201a
vrnitev zadeve 59a, 63, 78e, 188
zapisnik 207, 210a
Odnosi z drugimi institucijami 27, 37, 94a, 117 - 122a, 123 - 126, 137 - 139, 140
Odobritev
izstop iz Unije 82
kršitev temeljnih načel in vrednot 83
odločitev, da se Konvencija ne skliče 79
postopek 81, 99, 108, 109
pristop 81
s strani Sveta/Komisije za sprejetje akta Parlamenta 45
večletni finančni okvir 86
Odvzem imunitete 6, 7, 9
Okrepljeno sodelovanje med državami članicami 85
OLAF 12, V.c5
Opazovalci 13
Osebne izjave 164
P
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 214a
Parlamentarno obdobje 145
Parlamenti
konference 144
nacionalni 25, 27, 37, 42, 142, 143, V.c2
pridruženih držav ali držav v pristopu 214, V.c2
Peticije 211, 215 - 216a, 217, 218, 229, V.c20
Pisne izjave
manjšinska mnenja 52a
poslancev
 o finančnih interesih I.4
 o funkciji, ki ni združljiva s funkcijo poslanca 3
priložene dobesednemu zapisu 162
Plenarno zasedanje
čas za govor 162
členi, ki se smiselno uporabljajo za odbore 209
delegirani akti 105, 107
dobesedni zapis 194
druga obravnava 64 - 69a
druge institucije 113
izjave Komisije, Sveta in Evropskega sveta 123
ključna razprava 52
objava peticij 217
okrepljeno sodelovanje 85
poročevalec 151
poročilo IV.4
poročilo o preglednosti 116
postopek brez predlogov sprememb in razprave 150
posvetovanje 78c, 132
pravica do besede, nasprotja interesov I.3
predlog resolucije 170, III.p1, IV.6
predlogi sprememb 39, 52, 54, 69, 88, 169, 170, 175, 193, 227
proračun 88, 90 - 92a
prva obravnava 59, 59a, 63, 63a
ravnanje poslancev 11
razglasitve 9, 32, 38, 46, 47, 64, 67a, 69a, 69c, 69d, 105, 133, 154, 166, 201a
razlaga Poslovnika 226
razprave 52, 115
tretja obravnava 69g, 70, 72
večjezičnost 158
vprašanja 128
zahteva za glasovanje 69c
zapisnik 192
Pobuda
držav članic 48
državljanska 211, V.c20
institucij, razen Komisije 48
Komisije, medinstitucionalno sodelovanje, proračunski postopki 94a
Parlamenta ali Sveta
 glede podaljšanja rokov za drugo obravnavo 65
 glede podaljšanja rokov za tretjo obravnavo 69g
poslancev, v skladu s členom 225 PDEU 46
predsednika 8, 21
pristojnega odbora 39, 40, 41, 108
samoiniciativno poročilo 27, 45, 46, 52, 69, 216
Pododbori 201, 203
Podpis
dokumenti, elektronska oblika 161
določanje pragov 168
izjava o vzpostavitvi politične skupine 32
medinstitucionalni sporazumi 140
obvestilo o odstopu, ki ga poda poslanec 4
peticija 215
pisne izjave, poslanci 3
predlogi resolucij 123, 133
predlogi sprememb
 predlog proračuna 88
 splošno 169
 v odboru, druga obravnava 208
pristopna pogodba
 predložitev osnutka sporazuma pred podpisom 81
 sprožitev imenovanja opazovalcev 13
seznam navzočih (glej tudi Seja) 148
sklepi predsedstva
 o evropskih političnih strankah in evropskih političnih fundacijah 223a
skupna izjava, zakonodajno načrtovanje 37
sprejetih aktov 78, 193, VII
večletno načrtovanje, skupni sklepi 118a
zapisnik, seja 192
Podpredsedniki
izvolitev 15, 17
 celovita pravična zastopanost, ravnovesje spolov in geografsko ravnovesje 15
naloge 23 - 25, 27, 71, 90, 94, 116, 143, 211
predčasno prenehanje mandata 21
prednostni vrstni red 17
prosta mesta 20
trajanje mandat 19
Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik 110, 111, 113, 113a, 128, 130a, 130b
Poenostavitev zakonodaje Unije (glej tudi Kodifikacija in Prenovitev) V.c16
Poenostavljeni
postopek 49, 50, 150
postopek za spremembo Pogodb 80, V.c18
Pogajalska ekipa 69e, 69f
Pogajalski mandat (glej Mandat)
Pojasnila k Poslovniku 226
Pojasnilo pristojnega organa države članice o imuniteti poslanca 9
Politične skupine (glej Skupine)
Politične stranke (evropske politične stranke) 223a
prenehanje finančne podpore 224
Pomočniki
izkaznice za vstop 116a
pooblastilo kvestorjev, da določijo najvišje število pomočnikov 11
Ponovno posredovanje Parlamentu 63
Popravki 193, 231
Poročevalci v senci (glej Poročevalci)
Poročevalec
dolžnost obveščanja drugih poročevalcev 54
druga obravnava
 domneva, da poročevalec ostane isti 66
 glasovanje v Parlamentu 67a
 posredovanje stališča Sveta 64
glasovanje v odboru 208
govor na plenarnem zasedanju
 glasovanje 171
 postopkovni predlogi 185
 razprava 162
imenovanje 47, 49, 66, 205
kodifikacija 103
kratka predstavitev 151
mednarodni sporazumi 108, 109
medparlamentarne delegacije 212
nasprotje interesov I.3
nezakonodajna poročila 51
nujni postopek 154
oblikovanje poročil 52a
odbori za mnenje 53
poenostavljeni postopek 50
pogajanja 69f
poročevalci v senci 205a
postopek na plenarnem zasedanju brez predlogov sprememb in razprave 150
postopek odobritve 99
postopek s skupnimi sejami odborov 55
posvetovanje s strani predsednika, nujno ukrepanje za uveljavitev imunitete 8
preiskovalni odbor 198
preložitev glasovanja v Parlamentu 45
preučitev odstopa poslanca 4
pridruženi odbori 54
prva obravnava, glasovanje v Parlamentu 59
razrešitev zaradi kršitve kodeksa ravnanja itd. 21
samoiniciativna poročila 52
seje Sveta 44
Sodišče 141
sporazumni predlogi sprememb 170
spravni odbor 71
spremljanje stališča Parlamenta 78d
študijski in raziskovalni obiski 25
Poročilo
drugih institucij 132
Komisije 132
nezakonodajno 51, 52
o pobudah držav članic 48
osnutek 52a, 55, 160
preiskovalnega odbora
 splošno 198
 vključitev manjšinskih mnenj (člen 52a) 198
samoiniciativno 27, 45, 46, 52, 132, 216, 220
strateško 52
uporaba prava Unije 132
ustno 52, 154
vmesno 99
zakonodajno 49, 69c
združitev s predlogom resolucije 133
Poročilo o finančnih dejavnostih upravičenih političnih strank, letno 224
Posebni odbori 29, 197, 203
Posebni predstavniki 110
Poslanci
darila in ugodnosti, ki jih prejmejo I.5
finančni interesi 11
imuniteta 9
kazni 166
navzočnost na sejah 148
opazovalci, obravnavani kot poslanci 13
pomočniki 11, 116a
pravila ravnanja 11
preverjanje veljavnosti mandata 3
samostojni 35
splošno 1 - 11
statut 2, 11, 25, 116, V.c16
trajanje mandata 4
Poslanec, ki začasno predseduje 14
Poslovnik
medinstitucionalni sporazumi, potreba po spremembi zaradi sprejetja 140
sprememba 227, V.c18
uporaba 226, V.c18
Postopek kratke predstavitve 52, 151
Postopek s skupnimi sejami odborov 54, 55, 107, VI.p1.3, VI.p1.4
Postopki
nujni 154
podelitev razrešnice 93 - 94, 98, IV, V.c5
poenostavljeni 50, 150
preverjanje predvidenih prostovoljnih sporazumov 102
proračun 86 - 92a, V.c4
s skupnimi sejami odborov 55
usklajevalni (interna proračunska vprašanja) 97
spravni (redni zakonodajni postopek) 69g - 72, 90, V.c19
za glasovanje
 na plenarnem zasedanju 150, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179a, 180, 181, 182a, 183
 v odboru 208, 209
zakonodajni
 redni zakonodajni postopek
druga obravnava 64 - 69a
medinstitucionalna pogajanja 69b - 69f
podpis in objava 78
prva obravnava 59 - 63a
spravni postopek in tretja obravnava 69g - 72
 splošno 37 - 48
 v odboru 49 - 55, 206 - 211
Postopki pred Sodiščem 141, 179a, 221, IV.6
Postopkovni predlogi (glej tudi Predlogi) 209
Posvetovalni odbor o ravnanju poslancev I.3, I.7
Posvetovanje 78a, 78b, 78c, 78d, 78e
člen 140(2) PDEU (odstopanja pri sprejetju eura) 100
Evropski ekonomsko-socialni odbor 137
Odbor regij 138
skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) 113a
Potek pogajanj 69f
Potrditev
kolegij Komisije VI
Pragi (glej tudi Glasovanje) 168a
Pravice nekdanjih poslancev 11
Pravila predsedstva
o delegacijah odborov v EU 216a
o izkaznicah za vstop 116a
Pravila ravnanja
za nekdanje poslance 11
za registracijske zavezance 116a
Pravna podlaga
v predlogu Komisije
 o spremembi 63
zaradi prenehanja uporabe rednega zakonodajnega postopka 63
 preverjanje
splošno 39, V.c16
mednarodni sporazumi 108
v stališču Parlamenta iz prve obravnave
 o spremembi s strani Sveta ali Komisije 63
v zakonodajni pobudi v skladu s členom 225 PDEU 46
Pravo Unije
izvedbeni akti in ukrepi 106
kršitev 141
odbor, pristojen za razlago in uporabo 40, V.c16
peticije, poročilo na lastno pobudo (člen 52) 216
preiskovalni odbor 198
Predčasno prenehanje mandata 21
Predlog spremembe (glej tudi Sprememba)
avtor 88, 169, 174
dopustnost (glej tudi Nedopustnost) 22, 99, 104, 170
druga obravnava 67a, 69, 69a
jeziki 158, 159, 169, 170
objava 169
obravnava plenarnih predlogov sprememb v odboru 175
odbor 175, 208
označevanje v prečiščenem besedilu 193
pogajanja pred drugo obravnavo v Parlamentu 69e
pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu 69c
postopek brez 50, 150
predstavitev 169
prva obravnava 59, 59a
roki 53, 59, 69c, 74, 170
skupno besedilo spravnega odbora 72
sporazumni 69, 170, 174
umik 169
ustni 113, 169
vložitev 169, 208
vrstni red glasovanja 174
Predlogi
nezaupnice Komisiji 119
postopkovni 185
resolucij 45, 51, 52, 52a, 53, 78d, 79, 80, 83, 88, 92a, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 114, 118, 123, 133, 135, 169, 170, 171, 216, IV.3, IV.4
za razglasitev zadeve za nedopustno 187
Predsednik Evropskega sveta
dodelitev časa za govor na plenarnem zasedanju 162
izjave na plenarnem zasedanju po vsaki seji Evropskega sveta 123
udeležba na predstavitvi kolegija Komisarjev 118, VI.p1.5
vprašanja poslancev za pisni odgovor 130
Predsednik Komisije
izvolitev 117
s predsedniki drugih institucij 63, 94a
sporočilo o izidu glasovanja o nezaupnici 119
Predsednik Parlamenta (glej tudi Plenarno zasedanje, Seja, Postopki itd.)
izdaja dovolilnic za plenarno zasedanje (glej tudi Generalni sekretar)
izvolitev 15, 16
 celovita pravična zastopanost, ravnovesje spolov in geografsko ravnovesje 15
naloge 22
predčasno prenehanje mandata 21
s predsedniki drugih institucij 63, 94a
sopodpisnik za Parlament
 sprejeta besedila 193
 sprejeti akti (redni zakonodajni postopek) 78
trajanje mandata 19
zamenjava 20
zapisnik seje, sopodpisnik (glej tudi Zapisniki, Generalni sekretar) 192
Predsednik Sveta
s predsedniki drugih institucij 63, 94a
sporočilo o izidu glasovanja o nezaupnici 119
udeležba na predstavitvi kolegija Komisarjev 118, VI.p1.5
Predsedstva
Konvencija o spremembi Pogodb 79
medparlamentarne delegacije 212
odbori 198, 203, 204
Predsedstvo
izvolitev in mandat 14, 19, 30a
naloge 5, 11, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 96, 97, 98, 116, 116a, 147, 158, 159, 161, 165, 167, 181, 206, 211, 214, 215, 222, 223a, 224, 228, I.4, I.5, I.6, I.9
odgovornost 31
predhodni predlog 25, 96
sestava 19, 20, 24
vprašanja poslancev v zvezi z izvajanjem nalog 31
Predstavitve
javne, o državljanskih pobudah 211
kandidatov
 za mesto vodje zunanje delegacije 111
 za varuha človekovih pravic 219
kandidatov za komisarje 118, IV
nalog predsedstva 25
posebnih predstavnikov 210
poslancev
 kazni za nespoštovanje uradnega poziva na predstavitev 116a
 postopki v zvezi z imuniteto 9
 ustna 166
strokovnjakov, v odborih 206
Preglednost
dejavnost Parlamenta 115, 116
finančni interesi poslancev I.4, I.5
med zakonodajnim postopkom 43
medskupine 34
peticije 215
register 4, 11, 116a
stalni odbori odgovorni za zakonodajo V.c17
Preiskava (glej tudi Odbor) 198
Preiskovalni odbori 27, 198, 199
Prekinitev neposrednega prenosa seje 165
Prekinitve
naloge odborov med 201
zasedanja 146
Preložitve
razprave ali glasovanja 184a, 185, 190
uporaba pravil za plenarne seje v odboru 209
Prenehanje (predčasno) 4, 21, 166
Prenovitev 104
Preprečevanje goljufij in korupcije 12
Prepustnica Evropske unije 5
Preverjanje
finančna združljivost 41
politična stranka na evropski ravni 126, 162, 194, 195, 206
pravna podlaga 39, 46
subsidiarnost in sorazmernost (člen 5 PEU) 39
veljavnosti mandatov 3, 14, V.c16
Prevodi
dobesedni zapisi, izvlečki (na zahtevo)
prehodna ureditev 159
preiskovalni odbor, dokumenti, ki jih prejme 198
peticije 215
stališče Sveta 64
zahteve Komisiji, naj predloži predlog 46
zapisniki predsedstva in konference predsednikov 31
Pridruženi odbori 54, 59a, 71, 107, 108, 201a, 211, 216, VI
Prijava k besedi 151
Priloge 227
Priporočila
člen 99 (sprejetje na podlagi tega člena) 54
delegirani akti 105
dostop do dokumentov
 javnost 116
 poslanci 160
imenovanja
 član izvršilnega odbora Evropskega centralne banke 122
 član Računskega sodišča 121
 kandidati za komisarje VI.p1.2, VI.p1.3
 organi na področju ekonomskega upravljanje 122a
 posebni predstavnik 110
 vodja zunanje delegacije 111
koordinatorji odborov 205
kršitev kodeksa ravnanja I.8
kršitev temeljnih načel in vrednost s strani države članice 83
na podlagi preiskave 198
nasprotje interesov, odprava 118
obiski za ugotavljanje dejstev 216a
peticije 216
postopek odobritve
 poziv Parlamentu, naj sprejme ali zavrne 99
 rok za sprejetje s strani odbora 99
 vključitev priporočil za izvajanje 99
postopek pred Sodiščem 141, 179a
pristopne pogodbe 81
razrešnica IV.1
s strani konference predsednikov delegacij
 konferenci predsednikov
o delu delegacij 30
s strani konference predsednikov odborov
 konferenci predsednikov
delo odborov 29
o pristojnosti odborov pred dodelitvijo 47, 201a
priprava dnevnega reda delnih zasedanj 29, 149
s strani odbora, pristojnega za subsidiarnost
 vsebinsko pristojnemu odboru
glede predloga zakonodajnega akta 42
s strani vsebinsko pristojnega odbora
 Parlamentu
naj zavrne predlog zaradi kršitve subsidiarnosti 42
 priloženo mnenje odbora, pristojnega za subsidiarnost 42
 v zvezi s čimer koli 42
skupni parlamentarni odbori 214
večjezičnost, prehodna ureditev 159
za drugo obravnavo
 postopek s skupnimi sejami odborov 55
 s strani pristojnega odbora
kratka obrazložitev 66
uvrstitev na osnutek dnevnega reda delnega zasedanja 67
zahteva Komisiji, naj predloži predloge; priložena 46
zunanje delovanje Unije (SZVP) (glej tudi Skupna zunanja in varnostna politika) 113, 113a
Pristop
kandidati za komisarje VI.p2.8
odobritev 81, 99
opazovalci 13
pogajanja 81, 214, V.c1
Pogodbe 81, 99
Pritožbeni postopki 5, 9, 167, I.8
Privilegiji in imuniteta 5 - 9, V.c16
Privilegiji nekdanjih poslancev 11
Proračun
dialog z nacionalnimi parlamenti 142
generalni sekretar, poročilo predsedstva 96
izvrševanje 92a, 125, IV
konferenca predsednikov 27
letni proračunski postopek 86a
mnenje, proračunske posledice pravno zavezujočih aktov 41
načrt Parlamenta 96, 97
odbori V.c4, V.c5
politične skupine 27, 33
postopek podelitve razrešnice 93, 94, 125, IV
predsednik Parlamenta
 interna pooblastila za izvrševanje proračuna 98
 medinstitucionalno sodelovanje 94a
predsedstvo
 nadomestila poslancev 25
 nadzor odobritev v proračunu, samostojni poslanci 35
 odobritev odhodkov, politične skupine 223a, 224
 pooblastila za izvrševanja proračuna 33
 predhodni predlog načrta prihodkov in odhodkov 25, 96
razprava, finančne posledice skupne zunanje in varnostne politike 113a
sistem začasnih dvanajstin 92
sprava v proračunskem postopku 90
sprejetje 91
stališče Parlamenta o predlogu proračuna 88
večletni finančni okvir 86
Proračunsko leto 92a, 97, IV.3
Prosta mesta
funkcionarji 19, 20
komisarji VI.p2.7
odbor 199, 204
poslanec 3, 4
Prostovoljni sporazumi 102
Prva obravnava 59, 59a, 63, 63a
dogovori 63a
glasovanje v Parlamentu 59
na plenarnem zasedanju 59
odbor
 dodelitev v obravnavo 47
 mnenja 53, 54
 poenostavljeni postopek 50
 poročevalec, imenovanje 47
 pospešitev zakonodajnih postopkov 47a
 postopek s skupnimi sejami odborov 55
 predlogi s strani drugih institucij ali držav članic 48
 vložitev na plenarnem zasedanju 59
 vrnitev pristojnemu odboru 59, 59a
 zakonodajna poročila 49, 52a
plenarno zasedanje 59
pogajanja 69b, 69c, 69d, 69f
sprememba pravne podlage 63
stališče Parlamenta
 pogajanja po sprejetju stališča 69d
 predstavlja mandat 69d
stališče Sveta
 pogajanja pred sprejetjem stališča 69d
 posredovanje Parlamentu 64
 spremembe Parlamenta 69
zaključek 59
R
Vrh straniNaslednjePrejšnje
Računi 81, IV, V.c5
poslancev 5
Računsko sodišče IV.1, IV.2, V.c5
imenovanje članov 121
izjave 125
Ravnanje
kodeks ravnanja, poslanci 11, 21, I
medinstitucionalni sporazumi, pravila ravnanja 140
pravila ravnanja, nekdanji poslanci 11
pravila ravnanja, poslanci 11, 165
Razdelitev
dokumentov (glej tudi Dostop, Dokumenti) 160
odobritev med politične stranke na evropski ravni 224
prevodov predlogov sprememb III.p4
sedežev v odborih med skupine 199
tematskih razprav, razdelitev med skupine 153a
Razlaga
kodeksa ravnanja, smernice I.7
Poslovnika 40, 140, 226, V.c18
prava Unije 4, 216
Razpored dela 149 - 156
Razprava
čas za govor 162
interpelacije
 večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo 130b
izjava
 članov Komisije, Sveta in Evropskega sveta 123
 Evropske centralne banke 126
 pojasnjevanje sklepov Komisije 124
 Računskega sodišča 125
 spravni postopek 72
izredna 153
izvolitev
 Komisije 118, VI.p1.5
 predsednika Komisije 117
javne razprave o temah splošnega evropskega pomena 27
javnost razprav 115
kodifikacija 103
kratka predstavitev brez poglobljene razprave 151
kršitve človekovih pravic, demokracije in načela pravne države