Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - leden 2017
EPUB 171kPDF 932k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA I  : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA  1  : POSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Článek  11  : Finanční zájmy poslanců a pravidla chování

1.    Parlament stanoví pravidla pro transparentnost finančních zájmů poslanců prostřednictvím kodexu chování přijatého většinou všech poslanců, který je přílohou k tomuto jednacímu řádu (1).

Tato pravidla nesmí jinak narušovat nebo omezovat výkon mandátu poslanců nebo výkon s ním spojených politických či jiných činností.

2.    Poslanci by měli zavést ustálenou praxi setkávat se pouze se zástupci zájmových skupin, kteří jsou zaregistrováni v rejstříku transparentnosti, zřízeném na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti (2).

3.    Chování poslanců se vyznačuje vzájemnou úctou, vychází z hodnot a zásad vymezených ve Smlouvách a zejména v Listině základních práv a musí ctít důstojnost Parlamentu. Dále nesmí ohrozit řádný chod parlamentní činnosti, udržování bezpečnosti a pořádku v prostorách Parlamentu nebo fungování jeho zařízení.

Při parlamentních rozpravách se poslanci nesmí uchylovat k hanlivým, rasistickým nebo xenofobním výrokům či chování a nesmí vyvěšovat transparenty.

Poslanci dodržují pravidla Parlamentu pro nakládání s důvěrnými informacemi.

Nedodržení těchto zásad a pravidel může vést k použití opatření v souladu s články 165, 166 a 167.

4.    Uplatňování tohoto článku nesmí nijak omezovat živost a bezprostřednost parlamentních rozprav nebo svobodu projevu poslanců.

Při uplatňování tohoto článku se plně dodržují výsadní práva poslanců vymezená v primárním právu Unie a ve statutu poslanců.

Uplatňování tohoto článku vychází ze zásady transparentnosti a zaručuje, že jakékoli příslušné ustanovení je oznámeno poslancům, kteří jsou osobně informováni o svých právech a povinnostech.

5.    Pokud osoba, kterou poslanec zaměstnává, nebo jiná osoba, které poslanec umožnil přístup do prostor Parlamentu či k jeho zařízení, poruší pravidla chování stanovená v odstavci 3, mohou být dotčenému poslanci případně uloženy sankce stanovené v článku 166.

6.    Kvestoři určí maximální počet asistentů, které může každý poslanec zaregistrovat.

7.    Pravidla chování a práva a výsady bývalých poslanců se stanoví rozhodnutím předsednictva. S bývalými poslanci nesmí být zacházeno rozdílným způsobem.

(1) Viz příloha I.
(2)Dohoda ze dne 16. dubna 2014 mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politik EU (Úř. věst. L 277, 19.9.2014, s. 11).
Právní upozornění - Ochrana soukromí