Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2017 m. sausio mėn.
EPUB 150kPDF 909k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
1 SKYRIUS : EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

11 straipsnis : Parlamento narių finansiniai interesai ir elgesio normos

1.    Parlamentas priima taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo elgesio kaip kodeksą, kuris priimamas visų Parlamento narių balsų dauguma ir pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių (1).

Šios taisyklės negali kitaip kliudyti ar riboti galimybės Parlamento nariui, vykdyti savo įgaliojimus ir su jais susijusią politinę ar kitokią veiklą.

2.    Parlamento nariai turėtų taikyti nuolatinę praktiką, pagal kurią būtų susitinkama tik su interesų grupių atstovais, užsiregistravusiais skaidrumo registre, sudarytame Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimu dėl skaidrumo registro (2).

3.    Parlamento narių elgesys paremtas abipuse pagarba ir Sutartyse, ypač Pagrindinių teisių chartijoje, apibrėžtomis vertybėmis bei principais ir pagarba Parlamentui ir jis neturi trukdyti sklandžiam Parlamento darbui, kenkti saugumui ir tvarkai Parlamento patalpose ar Parlamento įrangos veikimui.

Vykstant diskusijoms Parlamente, Parlamento nariai neturi naudoti įžeidžiančios, rasistinės ar ksenofobiškos kalbos, neturi elgtis įžeidžiančiai, rasistiškai ar ksenofobiškai ir nedemonstruoja atitinkamų plakatų ar transparantų.

Parlamento nariai laikosi Parlamento nustatytų darbo su konfidencialia informacija taisyklių.

Nesilaikant šių reikalavimų ir taisyklių, gali būti taikomos priemonės pagal 165, 166 ir 167 straipsnius.

4.    Taikant šį straipsnį neturi būti kitaip ribojamas Parlamento diskusijų gyvybingumas ar suvaržoma Parlamento narių žodžio laisvė.

Šio straipsnio taikymas grindžiamas visapusiška pagarba Parlamento narių teisėms, apibrėžtoms Sąjungos pirminėje teisėje ir Parlamento narių statute.

Taikant šį straipsnį remiamasi skaidrumo principu ir užtikrinama, kad Parlamento nariai būtų supažindinami su visomis šios srities nuostatomis, individualiai informuojant apie jų teises ir pareigas.

5.    Jei Parlamento nario įdarbintas asmuo arba kitas asmuo, kuriam jis padėjo patekti į Parlamento patalpas ar suteikė prieigą prie Parlamento įrangos, nesilaiko 3 dalyje nurodytų elgesio normų, 166 straipsnyje numatytos nuobaudos prireikus gali būti taikomos atitinkamam Parlamento nariui.

6.    Kvestoriai nustato didžiausią padėjėjų, kuriuos gali užregistruoti kiekvienas Parlamento narys, skaičių.

7.    Buvusių Parlamento narių elgesio kodeksą, teises ir privilegijas savo sprendimu tvirtina Biuras. Visiems buvusiems Parlamento nariams galioja vienodos nuostatos.

(1)Žr. I priedą.
(2)2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl skaidrumo registro, skirto organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką (OL L 277, 2014 9 19, p. 11).
Teisinė informacija - Privatumo politika