Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - styczeń 2017
EPUB 176kPDF 983k
SPIS TREŚCI
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA

TYTUŁ I  : POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
ROZDZIAŁ 1  : POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 11  : Interesy finansowe posłów i normy postępowania

1.    Parlament ustanawia zasady dotyczące przejrzystości interesów finansowych posłów w postaci kodeksu postępowania przyjmowanego większością głosów całkowitej liczby posłów i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu (1).

Zasady te nie mogą w innych sprawach utrudniać lub ograniczać wykonywania mandatu, prowadzenia działalności politycznej ani innej działalności związanej z mandatem.

2.    Posłowie powinni przyjąć systematyczną praktykę spotykania się wyłącznie z tymi przedstawicielami grup interesu, którzy są zarejestrowani w rejestrze służącym przejrzystości utworzonym w drodze porozumienia między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie utworzenia „rejestru służącego przejrzystości”, dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej (2).

3.    Postępowanie posłów odznacza się wzajemnym szacunkiem, opiera się na wartościach i zasadach określonych w traktatach, a zwłaszcza w Karcie praw podstawowych, i cechuje się poszanowaniem powagi Parlamentu. Ponadto nie może ono powodować zakłóceń w sprawnym przebiegu prac parlamentarnych, zagrażać zachowaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Parlamentu ani powodować niewłaściwego działania sprzętu do niego należącego.

W debatach parlamentarnych posłowie wystrzegają się wypowiedzi lub zachowania o charakterze zniesławiającym, rasistowskim czy ksenofobicznym, a także eksponowania transparentów.

Posłowie stosują się do przepisów Parlamentu dotyczących postępowania z informacjami poufnymi.

Naruszenie tych standardów i przepisów może prowadzić do zastosowania środków na podstawie art. 165, 166 i 167.

4.    Stosowanie niniejszego artykułu nie ogranicza w inny sposób żywotności debat parlamentarnych ani wolności słowa posłów.

Opiera się ono na pełnym poszanowaniu prerogatyw posłów, które zostały określone w odpowiednim unijnym prawie pierwotnym oraz w odpowiednich przepisach Statutu posła.

Opiera się ono na zasadzie przejrzystości i gwarantuje, że wszelkie postanowienia w tym zakresie będą podawane do wiadomości posłów, którzy są indywidualnie powiadamiani o przysługujących im prawach i obowiązkach.

5.    Jeżeli osoba zatrudniona przez posła  lub inna osoba, której poseł  umożliwił  dostęp  do pomieszczeń lub urządzeń Parlamentu, nie przestrzega norm postępowania określonych w ust. 3, na posła można odpowiednio nałożyć sankcje określone w art. 166.

6.    Kwestorzy ustalają maksymalną liczbę asystentów, których może akredytować każdy poseł.

7.    Kodeks postępowania, prawa i przywileje byłych posłów są ustalane decyzją Prezydium. Nie będą wprowadzane żadne różnice w traktowaniu byłych posłów.

(1)Zob. załącznik VI.
(2)Porozumienie z dnia 16 kwietnia 2014 r. między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej (Dz.U. L 277 z 19.9.2014, s. 11).
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności