Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Január 2017
EPUB 174kPDF 970k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA I  : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1  : POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 11  : Finančné záujmy poslancov a pravidlá správania

1.    Parlament stanoví pravidlá upravujúce transparentnosť finančných záujmov jeho poslancov formou kódexu správania, ktorý musí schváliť väčšina všetkých jeho poslancov a ktorý tvorí prílohu k tomuto rokovaciemu poriadku (1).

Uvedené pravidlá nesmú inak poškodiť alebo obmedziť poslancov pri výkone ich mandátu alebo súvisiacej politickej či inej činnosti.

2.    Poslanci by sa mali systematicky držať zásady stretávať sa iba so zástupcami záujmových skupín, ktorí sa zaregistrovali v registri transparentnosti zriadenom dohodou medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti (2).

3.    Správanie poslancov musí byť založené na vzájomnej úcte, hodnotách a princípoch stanovených v zmluvách, a najmä v Charte základných práv, a musí rešpektovať dôstojnosť Parlamentu. Okrem toho nesmie narúšať riadny priebeh parlamentnej činnosti, zachovanie bezpečnosti a poriadku v priestoroch Parlamentu ani fungovanie jeho vybavenia.

Počas parlamentných rozpráv sa poslanci zdržia hanlivého, rasistického alebo xenofóbneho vyjadrovania alebo správania, ani nevyvesia transparenty.

Poslanci dodržiavajú pravidlá Parlamentu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami.

Nedodržiavanie týchto noriem a pravidiel môže viesť k použitiu opatrení v súlade s článkami 165, 166 a 167.

4.    Uplatnenie tohto článku inak nebráni živým parlamentným diskusiám ani slobode prejavu poslancov.

Je založené na plnom dodržiavaní výsadných práv poslancov, ako sú vymedzené v primárnom práve Únie a štatúte poslancov.

Opiera sa o princíp transparentnosti a zaručuje, že s každým príslušným ustanovením v tejto veci budú poslanci, ktorí sú jednotlivo informovaní o svojich právach a povinnostiach, oboznámení.

5.    Ak osoba, ktorú zamestnáva poslanec, alebo iná osoba, ktorej poslanec zaobstaral vstup do priestorov Parlamentu alebo prístup k vybaveniu Parlamentu, nedodržiava pravidlá správania stanovené v odseku 3, dotknutému poslancovi môžu byť prípadne uložené sankcie stanovené v článku 166.

6.    Kvestori určia maximálny počet asistentov, ktorých môže každý poslanec zaregistrovať.

7.    Kódex správania a práva a výsady bývalých poslancov stanoví Predsedníctvo rozhodnutím.  Nesmie sa zaviesť rozdielne zaobchádzanie s bývalými poslancami.

(1)Pozri prílohu I.
(2)Dohoda zo 16. apríla 2014 medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie (Ú. v. EÚ L 277, 19.9.2014, s. 11).
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia