Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Januari 2017
EPUB 150kPDF 868k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING I  : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL  1  : EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel  11  : Ledamöternas ekonomiska intressen och uppföranderegler

1.    Parlamentet ska fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen i form av en uppförandekod som ska antas av en majoritet av dess ledamöter och fogas som bilaga till arbetsordningen (1).

Dessa regler får inte på annat sätt hindra eller begränsa en ledamots utövande av sitt mandat, politisk verksamhet eller annan verksamhet i förbindelse härmed.

2.    Ledamöterna  bör  systematiskt  tillämpa en praxis som innebär att de endast träffar företrädare för intressegrupper som är registrerade i det öppenhetsregister som inrättats genom avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret (2).

3.    Ledamöternas uppträdande ska präglas av ömsesidig respekt baserad på de värderingar och principer som fastställs i fördragen, och särskilt i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och ledamöterna ska slå vakt om parlamentets värdighet. Dessutom ska de uppträda på ett sätt som inte stör parlamentets arbete, undergräver säkerheten och ordningen i någon av parlamentets byggnader eller hindrar parlamentets utrustning från att fungera.

Ledamöterna får inte i parlamentets debatter använda sådant språkbruk eller uppträda på sådant sätt som är ärekränkande, rasistiskt eller främlingsfientligt och får inte heller använda sig av banderoller.

Ledamöterna ska följa parlamentets regler om behandling av konfidentiell information.

Om dessa föreskrifter och regler inte respekteras får åtgärder i enlighet med artiklarna 165, 166 och 167 tillämpas.

4.    Tillämpningen av denna artikel får inte på annat sätt vara till hinder för en livlig debatt i parlamentet eller begränsa ledamöternas yttrandefrihet.

Artikeln ska tillämpas med fullt iakttagande av ledamöternas befogenheter, i enlighet med vad som fastställs i unionens primärrätt och i ledamotsstadgan.

Artikeln ska tillämpas med iakttagande av öppenhetsprincipen och på ett sätt som klargör de gällande bestämmelserna för ledamöterna, och de ska informeras personligen om sina rättigheter och skyldigheter.

5.    Om en person som är anställd av en ledamot, eller en annan person som har getts tillträde till parlamentets lokaler eller utrustning genom en ledamots försorg, inte följer uppförandereglerna i punkt 3, kan den berörda ledamoten vid behov bli föremål för de påföljder som föreskrivs i artikel 166.

6.    Kvestorerna ska besluta om det högsta antal assistenter som får registreras av varje ledamot.

7.    Uppförandekod, rättigheter och privilegier för före detta ledamöter ska fastställas genom ett beslut av presidiet. Alla före detta ledamöter ska behandlas lika.

(1)Se bilaga I.
(2)Avtal av den 16 april 2014 mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformning och genomförande av EU:s politik (EUT L 277, 19.9.2014, s. 11)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy