Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Januar 2017
EPUB 148kPDF 868k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT I  : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL  2  : HVERV

Artikel  21  : Afskedigelse

Formandskonferencen kan med et flertal på 3/5 af de afgivne stemmer, der repræsenterer mindst tre politiske grupper, foreslå Parlamentet at afskedige formanden, en næstformand, en kvæstor, en formand eller en næstformand for et udvalg, en formand eller en næstformand for en interparlamentarisk delegation eller enhver anden, der er valgt til et hverv i Parlamentet, såfremt den finder, at det pågældende medlem har begået en alvorlig forseelse. Parlamentet træffer afgørelse om et sådant forslag med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, der repræsenterer et flertal af dets medlemmer.

Tilsidesætter en ordfører bestemmelserne i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter, som er vedføjet som bilag til denne forretningsorden, kan det udvalg, der har udpeget den pågældende, på formandens initiativ og efter forslag fra Formandskonferencen, fratage den pågældende ordførerskabet. Kravene til flertal i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på hvert stadium af denne procedure.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik