Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - styczeń 2017
EPUB 176kPDF 983k
SPIS TREŚCI
INDEKS
UWAGA DLA CZYTELNIKA

TYTUŁ I  : POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
ROZDZIAŁ 3  : ORGANY I ICH KOMPETENCJE

Artykuł 22  : Kompetencje Przewodniczącego

1.    Zgodnie z niniejszym Regulaminem Przewodniczący kieruje całością prac Parlamentu i jego organów oraz posiada pełnię uprawnień niezbędnych do przewodniczenia obradom Parlamentu i zapewnienia ich sprawnego przebiegu.

2.    Przewodniczący    otwiera,    zawiesza    i zamyka    posiedzenia;    rozstrzyga o dopuszczalności   poprawek   i   innych   tekstów poddawanych   pod   głosowanie,   a   także o dopuszczalności  pytań  parlamentarnych;  zapewnia  przestrzeganie  Regulaminu; utrzymuje  porządek, udziela głosu; ogłasza zamknięcie debat; poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowania,; a także kieruje do komisji informacje dotyczące spraw leżących w ich gestii.

3.    Przewodniczący może zabrać głos w dyskusji tylko w celu jej podsumowania lub zdyscyplinowania mówcy. Jeżeli chce on brać udział w debacie, opuszcza fotel Przewodniczącego, który może zająć ponownie dopiero po jej zakończeniu.

4.    Na  płaszczyźnie  kontaktów  międzynarodowych,  podczas  oficjalnych  uroczystości,  w czynnościach administracyjnych, sądowych i finansowych Parlament jest reprezentowany przez Przewodniczącego, który może przekazać te uprawnienia.

5.     Przewodniczący   odpowiada   za   bezpieczeństwo   i   nietykalność   pomieszczeń   Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności