Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - leden 2017
EPUB 171kPDF 932k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA II  : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA  3  : ŘÁDNÝ LEGISLATIVNÍ POSTUP
ODDÍL 1 - PRVNÍ ČTENÍ

Článek  59  : Hlasování v Parlamentu – první čtení

1.    Parlament může návrh legislativního aktu schválit, pozměnit nebo zamítnout.

2.    Parlament nejprve hlasuje o návrzích na okamžité zamítnutí návrhu legislativního aktu, který písemně předložil příslušný výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty.

Je-li tento návrh na zamítnutí přijat, předseda požádá orgán, který předložil původní návrh, aby vzal návrh legislativního aktu zpět.

Jestliže tak tento orgán učiní, prohlásí předseda příslušný postup za ukončený.

Jestliže orgán, který předložil původní návrh, návrh legislativního aktu nevezme zpět, předseda prohlásí první čtení v Parlamentu za ukončené, jestliže Parlament na návrh předsedy výboru nebo zpravodaje příslušného výboru či politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty, nerozhodne o vrácení věci příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Jestliže není návrh na zamítnutí přijat, postupuje Parlament podle odstavců 3, 4 a 5.

3.    O veškerých předběžných dohodách předložených příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 se hlasuje přednostně v rámci jediného hlasování, pokud Parlament na žádost politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty místo toho nerozhodne o tom, že přejde k hlasování o pozměňovacích návrzích v souladu s odstavcem 4. V tomto případě Parlament rovněž rozhodne o tom, zda se bude hlasování o pozměňovacích návrzích konat okamžitě. V opačném případě stanoví Parlament novou lhůtu pro pozměňovací návrhy a hlasování proběhne na následujícím denním zasedání.

Jestliže je v rámci tohoto jediného hlasování předběžná dohoda schválena, předseda prohlásí první čtení v Parlamentu za ukončené.

Jestliže v rámci tohoto jediného hlasování předběžná dohoda neobdrží většinu odevzdaných hlasů, předseda stanoví novou lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů k návrhu legislativního aktu. O těchto pozměňovacích návrzích se  poté hlasuje na následujícím denním zasedání s cílem uzavřít první čtení v Parlamentu.

4.    Kromě případů, kdy byl přijat návrh na zamítnutí v souladu s odstavcem 2 nebo kdy byla přijata předběžná dohoda podle odstavce 3, se veškeré pozměňovací návrhy k návrhu legislativního aktu předkládají k hlasování, případně včetně jednotlivých částí předběžné dohody, v jejímž případě byly vzneseny požadavky na dílčí nebo oddělené hlasování nebo kdy byly předloženy konkurenční pozměňovací návrhy.

Před hlasováním Parlamentu o pozměňovacích návrzích může předseda požádat Komisi o stanovisko a Radu o připomínky.

Poté, co Parlament hlasoval o těchto pozměňovacích návrzích,  hlasuje o návrhu legislativního usnesení jako celku, pozměněném či nikoli.

Jestliže je tento návrh legislativního aktu jako celek, pozměněný či nikoli, přijat, předseda prohlásí první čtení v Parlamentu za ukončené, pokud Parlament na žádost předsedy či zpravodaje příslušného výboru nebo politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty nerozhodne, že pro účely interinstitucionálních jednání podle článků 59a a 69f vrátí věc příslušnému výboru.

Jestliže celý návrh legislativního aktu, pozměněný či nikoli, nezíská většinu odevzdaných hlasů, předseda prohlásí první čtení za ukončené, pokud Parlament na žádost předsedy výboru či zpravodaje příslušného výboru nebo politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty nerozhodne o vrácení věci zpět příslušnému výboru k opětovnému projednání.

5.    Po hlasování podle odstavců 2, 3 a 4 a následném hlasování o případných pozměňovacích návrzích k návrhu legislativního usnesení týkajících se procesních požadavků se legislativní usnesení považuje za přijaté. V případě nutnosti se legislativní usnesení podle čl. 193 odst. 2 pozmění, aby odráželo výsledek hlasování podle odstavců 2, 3 a 4.

Text legislativního usnesení a postoje Parlamentu předá předseda Radě a Komisi a v případě, že je původcem návrhu legislativního aktu skupina členských států, Soudní dvůr nebo Evropská centrální banka, rovněž těmto subjektům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí