Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - januari 2017
EPUB 158kPDF 948k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL V  : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 5  : RESOLUTIES EN AANBEVELINGEN

Artikel 135  : Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat

1.    Een commissie, een interparlementaire delegatie, een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, kunnen de Voorzitter schriftelijk verzoeken over een dringend geval van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat een debat te houden.

2.    De Conferentie van voorzitters stelt, op basis van de in lid 1 bedoelde verzoeken en overeenkomstig de bepalingen in bijlage III, een lijst van onderwerpen voor de definitieve ontwerpagenda op met het oog op het eerstvolgende debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Er mogen in totaal niet meer dan drie onderwerpen of rubrieken op de agenda worden ingeschreven.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 149 bis kan het Parlement besluiten een voor het debat op genoemde lijst opgenomen onderwerp te schrappen en te vervangen door een niet opgenomen onderwerp. Ontwerpresoluties over de gekozen onderwerpen kunnen uiterlijk op de avond van de dag van aanneming van de agenda worden ingediend door een commissie, een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken. De Voorzitter stelt de precieze termijn voor de indiening van dergelijke ontwerpresoluties vast.

3.    In het licht van een totale duur van ten hoogste zestig minuten per vergaderperiode voor deze debatten, wordt de totale spreektijd voor de fracties en de niet-fractiegebonden leden overeenkomstig artikel 162, leden 4 en 5, verdeeld.

De spreektijd die overblijft nadat de voor de toelichting van de ontwerpresoluties benodigde tijd en de eventueel voor de Commissie en de Raad overeengekomen spreektijd is afgetrokken, wordt over de fracties en de niet-fractiegebonden leden verdeeld.

4.    Aan het einde van het debat wordt onmiddellijk gestemd. Artikel 183 betreffende stemverklaringen vindt daarbij geen toepassing.

Stemmingen die overeenkomstig dit artikel plaatsvinden, kunnen onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter en de Conferentie van voorzitters worden gebundeld.

5.    Indien over hetzelfde onderwerp twee of meer ontwerpresoluties zijn ingediend, wordt de in artikel 123, leden 4 en 5, bedoelde procedure toegepast.

6.    De Voorzitter en de fractievoorzitters kunnen besluiten dat zonder debat over een ontwerpresolutie moet worden gestemd. Voor een dergelijk besluit is eenstemmigheid van alle fractievoorzitters vereist.

De artikelen 187 en 188 zijn niet van toepassing op ontwerpresoluties die ingeschreven staan op de agenda voor een debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. De ontwerpresoluties voor een debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat worden pas ingediend nadat de lijst van onderwerpen is aangenomen. Ontwerpresoluties die niet in het voor dit debat uitgetrokken tijdsbestek kunnen worden behandeld, komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor de ontwerpresoluties ten aanzien waarvan ingevolge een verzoek overeenkomstig artikel 168, lid 3, werd vastgesteld dat het quorum niet was bereikt. De indieners hebben het recht deze ontwerpresoluties opnieuw in te dienen om overeenkomstig artikel 133 voor behandeling naar een commissie te worden verwezen dan wel om op de agenda voor het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat van de volgende vergaderperiode te worden ingeschreven. Een onderwerp kan niet worden ingeschreven op de agenda van het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat indien het reeds op de agenda van die vergaderperiode staat. Het Reglement voorziet niet in de mogelijkheid om een overeenkomstig lid 2, tweede alinea, ingediende ontwerpresolutie en een commissieverslag over hetzelfde onderwerp, gecombineerd te behandelen. Wanneer overeenkomstig artikel 168, lid 3, om vaststelling van het quorum wordt verzocht, geldt dat verzoek slechts voor de in stemming te brengen ontwerpresolutie en niet voor de volgende ontwerpresoluties.

Juridische mededeling - Privacybeleid