Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Január 2017
EPUB 174kPDF 970k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA V  : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 5  : UZNESENIA A ODPORÚČANIA

Článok 135  : Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu

1.    Výbor, medziparlamentná delegácia, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu písomne požiadať predsedu Parlamentu o konanie rozpravy o naliehavom prípade porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu.

2.    Konferencia predsedov vypracuje na základe žiadostí uvedených v odseku 1 a v súlade s ustanoveniami prílohy III zoznam záležitostí, ktoré majú byť zaradené do konečného návrhu programu nasledujúcej rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu. Celkový počet záležitostí zaradených do programu nesmie presiahnuť tri vrátane podkapitol.

V súlade s článkom 149a môže Parlament z programu vypustiť záležitosť, o ktorej sa malo rokovať, a nahradiť ju inou, neplánovanou. Návrhy uznesení o vybraných záležitostiach môže predložiť výbor, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, do večera v deň schválenia programu. Predseda Parlamentu presne určí lehotu na predkladanie takýchto návrhov uznesení.

3.    Celková dĺžka rečníckeho času pre politické skupiny a nezaradených poslancov sa pridelí v súlade s postupom stanoveným v článku 162 ods. 4 a 5 a v rámci maximálnej dĺžky trvania rozpráv 60 minút na jednu schôdzu.

Čas, ktorý zostane po odpočítaní času potrebného na uvedenie návrhov uznesení a rečníckeho času prideleného Komisii a Rade, sa rozdelí medzi politické skupiny a nezaradených poslancov.

4.    Bezprostredne po ukončení rozpravy sa hlasuje. Článok 183 týkajúci sa vysvetlení hlasovania sa neuplatňuje.

Hlasovania podľa tohto článku sa môžu vykonať spoločne v rámci pôsobnosti predsedu Parlamentu a Konferencie predsedov.

5.    Ak sú predložené dva alebo viaceré návrhy uznesení o rovnakej záležitosti, uplatní sa postup stanovený v článku 123 ods. 4 a 5.

6.    Predseda Parlamentu a predsedovia politických skupín môžu rozhodnúť, že o návrhu uznesenia sa bude hlasovať bez rozpravy. Na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých predsedov politických skupín.

Články 187 a 188 sa nepoužijú na návrhy uznesení zaradené do programu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu.

Návrhy uznesení sa predkladajú do rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu až po tom, ako bol schválený zoznam záležitostí na prerokovanie. Návrhy uznesení, ktoré nemôžu byť prerokované v rámci času vymedzeného na rozpravu, prepadajú. To isté platí aj pre návrhy uznesení, pri ktorých sa na základe žiadosti podľa článku 168 ods. 3 zistilo, že nie je dosiahnutá prahová hodnota pre uznášaniaschopnosť. Autori môžu tieto návrhy predložiť znovu na posúdenie vo výbore v súlade s článkom 133 alebo do rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu v rámci nasledujúcej schôdze.

Záležitosť sa nemôže zaradiť do programu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu, ak je už zahrnutá v programe prebiehajúcej schôdze.

Žiadne ustanovenie tohto rokovacieho poriadku neumožňuje spoločnú rozpravu o návrhu uznesenia predloženom  v súlade s druhým pododsekom odseku 2 a o správe výboru v rovnakej veci.

Ak je v súlade s článkom 168 ods. 3 vznesená požiadavka na overenie uznášaniaschopnosti, táto požiadavka platí len pre návrh uznesenia, o ktorom sa má hlasovať, a nie pre nasledujúce návrhy uznesení.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia