Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - leden 2017
EPUB 171kPDF 932k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA VII  : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA  4  : OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ KODEXU CHOVÁNÍ

Článek  165  : Okamžitá opatření

1.    Předseda napomene každého poslance, který narušuje řádný chod jednání nebo se chová způsobem neslučitelným s příslušnými ustanoveními článku 11.

2.    Jestliže se provinění opakuje, předseda poslance napomene podruhé a tato skutečnost je zanesena do zápisu z jednání zasedání.

3.    Jestliže narušování pořádku pokračuje nebo se opakuje, může předseda odebrat poslanci slovo a vykázat jej z jednacího sálu pro zbytek denního zasedání. V mimořádně závažném případě může předseda rovněž přikročit k vykázání poslance po zbytek denního zasedání okamžitě a bez druhého napomenutí. Generální tajemník neprodleně zajistí výkon tohoto disciplinárního opatření za pomoci služby v sále a v případě potřeby za pomoci bezpečnostní služby Parlamentu.

4.    Pokud hrozí, že vyrušování při jednání v Parlamentu znemožní plynulý chod zasedání, předseda za účelem obnovení pořádku na určitou dobu přeruší nebo ukončí zasedání. Jestliže se mu nepodaří získat pozornost, opustí předsednické křeslo, což má za následek přerušení zasedání. Zasedání pokračuje poté, co jej předseda znovu svolá.

5.    Předseda může přerušit přímý přenos ze zasedání, pokud se některý z poslanců dopustí hanlivých, rasistických nebo xenofobních výroků nebo chování.

6.    Předseda může nařídit vymazání částí projevů poslance, v nichž se vyskytují hanlivé, rasistické nebo xenofobní výroky, z audiovizuálního záznamu jednání.

Tento příkaz nabývá účinku okamžitě. Musí však být potvrzen předsednictvem nejpozději čtyři týdny po jeho přijetí nebo, pokud se v tomto období schůze předsednictva nekonala, na příští schůzi předsednictva.

7.    Pravomoci vymezené v odstavcích 1 až 6 obdobně náleží i předsedajícím na schůzích orgánů, výborů a delegací, jak je stanoví tento jednací řád.

8.    S ohledem na závažnost porušení pravidel chování poslanců může předsedající dílčího zasedání, schůze orgánu, výboru nebo delegace požádat nejpozději na nejbližším dílčím zasedání nebo na následující schůzi tohoto orgánu, výboru nebo delegace předsedu Parlamentu o uplatnění článku 166.

Právní upozornění - Ochrana soukromí